Skip to main content

Full text of "Chronicon Pseudo Dionysianum Vulgo Dictum II Textus CSCO 104 OCR"

See other formats
CHRONICON ANONYMUM 
PSEUDO-DIONYSIANUM VULGO DICTUM PRAEFATIO. 

I. Scriptorum Syrorum series nostra tertia libros historicos, 
quotquot reperire licet, complexura est. Initio ponendum ccn- 
semus Ghronicon res gestas ab origine mundi ad annum 776 
rcferens, quodvulgo nuncupatur Pseudo-Dionysianum, eo quod 
J. S. Assemanus Dionysio Telmabarensi Syrorum patriarchae 
(8i8-845) illud perperam adscripserat. 

Opus continetur unico eodice, nunc in Bibliotbeca Vaticana 
asservato el Syr. 162 notato; verumtamen ex ultimo fasciculo 
buius codiris fragmenta septem olim disiuncta, quorum genui- 
nam originem agnovit Eug. Tisserant, migraverunt in Museum 
Britannicum, ubi inscripta sunt Add. iA665, fol. 1-7. 

Codex Vaticanus constat nuncfoliis membranaceis 173, altis 
o m. 2&0, latis m. 1 5a circiter; versuum scripturae numerus 
in singulis paginis varius est, a xxxv ad xlyiii. Rescripta sunt 
folia 1-65,67-190, 169,170, 173, et eliam fragmenta Lon- 
diniensia. 

Haec fragmenta descripsit W. Wright in suo Galaiogo, sub 
n° dcccclv (pag. 1118). Vaticani autem codicis accuratam 
description em tradidit eiusque vicissitudines enarravit Eug. Tis- 
serant in praefatione (p. v-xxxn) ad egregium opus Codex Zuq- 
ninemis retcriptus Veteris Testamenti (Romae, 1911), quo textum 
graecum syriaco subiacenlem feliciter edidit. Ad hunc librum, 
paucis tantum hie adnotatis, lectorem qui ptura desideralremit- 
timus. 

Apographs codicis Romae fecerunt Otto Tullberg, Upsa- 
liensis, circa annum i848, et Paulinus Martin, Parisiensis, 
anno 1867. 

Descripsit Tullberg folia a-43 , et postea edidit in opere 
infra laudato. Eius apographum accuratum fuissc testatur nostra 
collatio editionis ad paries codicis quae adhuc legi possunt. VI P. Martin descripsit folia 44-i5q. Eius apographum -.sscr- 
vatar nunc Parisiis in Bibliotheca nationali {Syr. a8A, 2 85); 
currente calamo factum nee ad codicem recognitum a mendis 
non immune est, ut prodit editio Chronici Iosue styiitae (ut 
credebatur) ad fidem hums apographi vulgata. Attamen non 
in vanum Jaboravit Martin. Quando enim codicem exscripsit 
adhuc integra erant plura folia nunc mutila, et partes textus 
hodie plus minus evanidas legere valuit (iV 

II. Codicem in monasterio Scetensi comparatum, J. S. Assc- 
manus anno 1717 Romam attulit. Unum esse ex eis quos anno 
93a e Mesopotamia adduxerat Moses Nisibenus coenobiarcha 
asseruit St. Ev. Assemanus (2) ; est mera coniectura sed satis 
probabilis. Etenim, sub finem saec. ix, in monasterio Zucni- 
nensi, civitati Amidae vicino, reperiebalur et plura suadent, ne 
dicam certum faciunt, ibidem descriptum fuisse, non autem in 
Aegypto ut primum coniectaverat Assemanus ob anliquam scrip- 
turam, quam copticam esse putabat. Sed «in universo codicc 
nihil copticum incurrita et aantiquior scriptura tola graeca 
est 7). Hanc rectam Angeli Maii animadversionem t3) et Tullberg, 
et Wright, et ego ipse, cum partes Chronici cdebamus, ignora- 
vimus. 

Auctor operis, scriba et epocha codicis, initio et fine, in fo- 
liis hodie deperditis, sane adnotabantur. 

Opus absolutum fuit, ex ipso codice docemur, anno Alexan- 
dri 1086, Arabum 1 58; sed epistula nuncupatoria scripta dici- 
tur anno 1087, Im perante Leone IV. Is regnum auspicatus est 
die ill sept. A. D. 776, Nostrum autem codicem non esse auto- 
graphum sed apographum, primis decenniis saeculi noni exa- 
ratum, quantum e specie scripturae iudicare licet, pro certo 
tenetur. 

to Excerpla iam ab Assemano edita videtur Martin non ad codicem sed a<" 
editio nem exscripsisse ; maUtam enim orthographiam ab Assemano inductam 
hie illic apographum exhibet. 

W Bibliotkecae apo$L Vatic, codicum mts. Catalogui, t III, p. 3*9. 

W Script, vet. nova Collectio, t. V, (i83i) f parte n, pag. 170. Auctorem opcris non esse Dionysium patriarcham lucidc 
demonstrarunt F. Nan et Th. Noldekc. Eius studium in enar- 
randis rebus monasterii Zucninensis cum ibi vitam monaslicam 
egisse magnoperc suadet. Num fuerit Iosue stylita? Parum pro- 
babile existimamus. Re quidem vera, folio 66 v*, Eliseus huius 
folii, serius exarati, scriptor invocat miscricordiam divinam 
super Iosue stylitam monaslerii Zucninensis «qui scripsit hunc 
librum memorialcmw. At iis verbis designari censemus brevem 
historiam nomine Iosue editam. Nam initio documenti dicit nar- 
rator se rogatum fuisse ut « memorialed scriberet, et cum Edessae 
scrinta videatur historia, monachus zucninensis non libeslli auclor 
sed tantum amanuensis putandus est. Opinioni quae vellel Iosue 
amanuensem fuisse tolius codicis, immo auclorem Cbronici, 
assenliri nobis repugnat. 

III. Conspectus totius operis compendiose sic proponi po- 
test: 

Fol. i-a r° : auctoris epistula ad praepositos et monachos mo- 
nasterii Zucninensis, initio ma oca et partim evanida; quae dispi— 
cere licuitdamus hoc tomo II, p. 4 18- 4 ao. 

Foi. a v°-43 : sectio prima Chronici, e Ghronico eusebiano 
praecipue collecta. Inlermixta sunt aliunde exccrpla : e chrono- 
graphis, e libro Spelunca Thesaurorum inscripto, ex historia fabu- 
losa Alexandria ex apocryphis narrationibus de Magis, de Septem 
dormientibus, aliisque. titiam Historia ecclesiastica Eusebii ustis est 
et Chronica edesscno. 

Foi. 44-64 : seclio altera, ex Historia Socralis concinnala et, 
deGciente Socrate, ex aliis fonlibus, inter quos numerandus videtur 
Iohannes ephesinus, ad tempora Zenonis perducta. Hie occurrunt 
pars posterior Tabulae de Septem dormientibus, variae narraliones 
e libro Iohannis Rufi Plerophoriae inscripto , deniirm Henotieon 
Zenonis. 

Fol. 65-86 : trHistoria calamitatum quae Edessae, Amidae, et 
in tota Mesopotamia acciderunU, cuius auclorem esse Iosue styli- 
tam voluit Assemanus. Cuidam archim?nditae, Sergio nomine, nun- 
cupata est. Res gestas per duodecim annos (496-507), Anastasio VIII regnanle, continet. Vix dubium est quin Edessae composita fuent. 
U train vero banc narralionem apud Iohannem epbesinum invenerit 
Chronici auctor, quisquis est, an in libro distinclo? Id magis arri- 
det, $ed demonstrari nequit. 

Folium 66 loco folii deperditi insertum est. Exaratum fuit circa 
fiiiem saec. ix (ut conicimus e specie scripturae) ab Eliseo monacbo 
u on astern Zucninensis. Scriptura reslituta non inlegram paginam 
amiss! folii replerel; primae voces cum folio 65 sensu cohaerent, 
ultimae autem adbuc supersunl initio folii 67 : quid igilur in me- 
dio praetermisit Eliseus ? Ne conicere quidem licet. 

Fol. 86 vMsi v° : seclio tertia, a tempore Zenonis ad mortem 
Iusliniani; in ea fere* 1 ' tolam partem secundam Historiae eccltsias- 
ticae Iphannis epbesini ad verbum exscribit. Hie legitur Celebris 
epistula Simeon is Belharsamensis de Himyaritis martyribus. 

Fol. 191 v°-i73 : sectio quarta, a lustino II ad annum «in quo 
sumus, id est annum 1086 Alexandri, 1 58 Arabum*. Decursum 
exxx annorum (898-1097) brevi stilo exponit (fol. 199-123), 
quinquaginta annos sequeotes paulo fusius (fol. t9 4-i 38), sed ab 
anno 1078 (fol. 139), maxime ab anno io84 (fol. i53 v°), usque 
ad finem codicis nimia loquacitate in enarrandis tantum calami ta- 
tibus immoratur. 

IV. Contextus codicis, in universum considoratus, bonus est. 
Lapsus fa men leves passus est scriba, omissione unius aut alte- 
rius signi in vocabulo describendo; graviores, quibus vocem 
aliam pro alia posuit, vix viginti numeranlur, inter quos : 
♦^TJCtt^ pro T^aio^, vtf\S^ pro t^SA^, \^* pro 
-^^, ^n*^x pro i A»S» . Frequentes invenimus litlerarum 
transpositiones; aliae, ut *£m^\m£ r t^aspa^, v^aoi*^ 
pro i6onftVrf t y^2pm\^, v<j^cna^. et ^ v \^ , \v^ 
pro A\w, <*^, constanler per lotum codicem occurrunt; 
aliae semel aut iterum, ut vv\»v^, « ^*^ v^ci^vx* pro 
tss*\r€ f i^^iA, i^Vvafio, etc. 

Sed innumera erunt menda si mendum dixeris peculiarem 

0> Fere, inquam, nam aliquot narrationcs Iohanzd adscriptae, in Chronico 
non occurrunt rationem describendi vocabula in quibus occurrunt litterae 
quiescibiles : haec enim exaraturus scriba minus grammaiicae 
quam sono atl^ndisse videtur. Hinc, in 3 1 pers. plur. temporis 
perfccli verborum, o aut ? omittuntur; iuvenies Vmi, 70x1, 
w ^v^ ii<f pro c^\a*a, a^ajo, >3Cj=xw>t\^. Haec scriptio con- 
slans fuit per tolum codicem, sed seriore manu litterae omissae 
locis fere omnibus additae sunt, et quidem non semper rectc; 
aliquando enim personae femininae o iunctum est, v. gr. 
ra>l*^*w< foTH^Wrfif, raJK^WK?, pro [*|*V$*^ 
r/R^.Vi^i< [,]\iaiiV3C.^. — Eliam , in medio vocabulo prac- 
termissum saepe, eadem manu, intra lineas reslitulum fait. 
Emendationes cuidam monacho syro adscribendac sunt, non 
autem Assemano, siquidem cas etiam in fragmentis Londi- 
niensibus, quae is nunquam vidit, obscrvare licel, 

Saepe deficit o in tempore imperfecta (^^WoIotlj, 
^^oaroittu, ^.gparftlrn) et in modo imperativo (["ol>tuw=>, 
foiajojivT^) ; sed abundat post infinitivum, v. gr. oituv=n 
o\^jdolT3o, <A\-n, pro Vuxm, ixmro, .\\.-r>. Abundare 
autem in formis a^x.Kf, a\=ra f etc., quae sunt terlia-persr 1a 
singtilaris praeleriti, necredas; in his enim non o qniescens, 
sed pronomen cum verbo coarctalum habemus, pro ocp 'Uc.Kf, 
ocn -\=a^. — Etiam in subslantivis, aliquando rcstilucndum 
est : i^ixcL.^Ja-LMr^, i^Wal-ScL^.* , T^VcL-jdolV-S, 
t^jq|oT\-^, yrf \ \ScLLxy, etc.; et aliquando abundal, ut in 
i^\ax»oA, t^Woo^^ pro W\ftrfyi% t<?Vu^o^, etc. 

Dcsidcratur , fere in omnibus participiis pass.; sic resti- 
tuendum est in ^»aLjui< \Ub*w< ^wi.1^, ^iVhhVi, etc. 
et in aliis modis, ut r-iUuAu, cdJ^so, ^ftmUpa, clc. 
45tiamin mullis subslantivis ut *»\L]rcf, rdW.]o», KLSkln\ 
*^*^|i, etc., vei in nom. propriis : ^no^JiW, i^akb 
T**-! 1 ] ** elc. Abundat autem in >=ai^ f W^^, pro -=ai^ 
**^^,etc. 

fctiam inconstans est usus litterae > ante pronomina suifixa : 
modo deficit, modo abundat. Deficit in f o»cd»"fo\*i, ,q»oMi~ii f €tc; abundat autem in cHima,*.*^, oxuaii^ni. Post substan- 
tia num. plur. saepe deficit ^^ocnifl^Kf, ^aoxkljo^ , etc. * 
sed abundai in num. sing., v. gr. o&ucicn, <n*^axo. ox»S<mu 
pro oajaoa, ox^a-^, cwSoku. 

Quod ad ipsa suffixa attinet, praesertim pluralia, non seme! 
perperam adhibentur, mutaio genere, tit ^aoiA pro ^*<nA et 
vicissim. 

Omissum est *?, quando olialur, in verbis y£ f: \: sic habet 
oqV\k?, *AV\i<f, Ajbii-Ds, pro oot^>m^, j_A^fcit^» 
A^Kfivso, etc., et in 3* pers. plur. cum siflixo osovu, 
»0xrv», ymaan, pro oaci^Lu, >mo^\jo, f <na*£ttj^* 
Etiam in substantivis, ut eoafr^l^, K^fi^i*, ^&|>£ki»,, 
etc. — Aliquando abundat sive prostheticum , ut c^x^rd. 
WiakT, r^i^i^, k^uodj^, sive epenlheticum, ut -j>v£rx> 
pro 7Ck*>, ^^>\«f*=i, etc. — Pcrmutatur cum , in part. act. 
verborum : vira, A^\,, 70^0, pro %*£=>, ArcU^, 701^30 r 
et rarius in substantivis t£&y£± pro i<!Ws. 

In coniugatione ettaph'al, et quoties flexu nominis aut verbi 
duo V\ coeunt, illud quod vocali destitutum sit etiam in scriptnra 
eliditur. Sic *v» t *\^m^, a^^nV«^ t ^,»-uy\frv no, ^ — A*^ 
miv-w^, «^W\_-=» sunt pro m , » 3^\fr\rtf, ck_wHM^\i^ t 
-*roS^vzz), \r3^\^\r^, o&v^uiK?, t^Vx^voscs. Pariler, Vv 
quod ante *\ rel J^ assimiiatur in pronuncialionc, etiam in 
scriptura omittitur : cui-m^ pro <ui*&u£ 

n post V\ omittitur, si otiatur : -HaVi^, Au^u pro *^^Vt<f, 
Aivst^u; vel ante V\, si occultatur : Vui^vn pro ^rif)t\^j. 
Ante aspirationem aliquando n in V mutatur : ^ \ > »V ? 
w^AaiVu, pro tdAxu-^, ^^o^nj. 

Quacdam formae satis mirae constanter occurrunt, ut 
yjcjumX^j et ox*xmu, pro ■*> * ^\Vim et oii^siu. No- 
mina graeca antiqua distorta sunt, ut commu niter accidit in 
Syrorum libris. Sed hare satis. Qui huismodi triris delectaretur 
amjilam messem anomaliarum e notis margine appositis colii- 
gere potcrit. Signa distinctionis et diacritica nee constanter nee semper 
congruenter apposita sunt; piura seriore tempore addita vi- 
dentur. 

Gum scriptio sit continua, quo facilius appareat initium 
capituli, iHud duplici puncto .;•-•• notavimus. 

V. Ad parandam editionem imagine photographica (l) usi 
sumus; valde tamen arduum laborem reddebat vitiosa foliorum 
rescriptorum condicio, Multis enim locis litterae madore deletae 
sunt, et medicamentis quibus antiquam scripturam resuscitare 
tenia verunt, ita obscurata est syriaca ut vix appareat. Aliquot 
etiam membranae laceratae sunt. Ut autem defectibus mede- 
remur et laeunas resarciremus , praesto nobis fuerunt editio 
Tullbergiatia, apographum Martinianum et excerpta Iohannis 
ephesini aliis codicibus servata. Loci etiam parallel! aliorum 
chronicorum et praeeipue historia Zachariae Rhetori adscripta, 
complementum quandoque suppeditarunt. 

VI. Bibliographia : 

Jos. Sim. Assemanus, in adorn ada sua Bibbtheca orientati 
Romae edita (t. I, anno 17199 t II, anno 1791), Chronico 
nostro copiose usus est; protulit et latine yertit longa excerpta 
multasque notitias breviores : quae singula imo margine nostrae 
recensionis notata sunt; eorum autem eyllabum hie ex ordine 
tradimus : 

Bibl. or., t. I, p. 17 (occurrit in edilione noslra t. I, p. 173); 
p. 20 (I, 280); p. s3(I, 258); p. 54(1, i83); p. 117(11, i5i); 
p. 160 (1, 182); p. i83 (I, 193, 208); p. 196 (I, 174, 192, 
1 9 3 ); P- 209 (I, 39); p. 212 (I, 227); p. 218 (I, 227); 
p- 236 (If, 72); p. 249, nota 1 (I, 187); p. 257 (I, 227); 
p. 260 (I, 235, 24i, II, 190); p. 2C1 (I, 23o, 24o, 284, 289); 
p. 266 (I, 2 52); p. 267, n. 1 (II, 3); p. 268, n. 1 (I, 9 5 7 ); 
p. 269, n. 4 (I, 269); p. 270, n. 2 (I, 261); p. 271, n. 1 (II, 
4); p. 272, n. 3(11, 4); p. 2 7 3,n. 5(11, 5), p. 2 7 4,n. i(H,5), 
n - 9 (I. 279); p. 279 (1. 298); p. 280, n. 3 (II, 6); p. 282 (I, 
3o4, 3i 7 ) ; p . 282, n. 2 (II, 6); p. 2 83 (I, 3i 7 ); p. 284 (I, 

U) Imagines foliorum Londinensium comitati Eugenii Tisserant debeo. XII )*■•-— 

3 9 i, 3o 9 ); p. 285 (I, 287); p. 386, n. a (I, 258); p. 388 (I, 
280); p. 290 (II, 44); p. 397 (II, 26); p. 298 (II, 19); p. 299 
(II, 96); p. 338 (I, 207); p. 34i (II, 9); p. 35 9 (II, 54); p. 36i 
(II, 55); p. 363, 364-38i (II. 56, 67-69); p. 385 (II, in); 
p 388, n. 1 (I, 56, i3i); p. 390, n. 1 (I, 126); p. 3g3, n. 3 
(I, i5g);p. 3g4, n. 2(1, i6g);p. 3g5, n. 4 (I, 169); p. 3g6 
d. 2 (I, 176); p. 4oo, n. 2 (I, 188); p. 4o6, n.6 (II, 3); p. 409, 
d. 2 (II, to); p. 4n, n. 1 (II, 25), n. 2 (II, 27); p. 4i2 f n. 2 
(II, 46); p. 4i4, n. 2 (II, 4 7 ); p. 4i 7 (I, 5i); p. 42o (I, gt, II, 
i45); p. 42i (I, g3); p. 422 (I, ng); p. 425 (II, i48, i5t, 
i52,i53);p. 426 (II, i53, i56, 160); p. 428(11, 166, 252); 
p. 468(11, i55). 

BibL or., t. H, p. i5 (in editione nostra I, 257); p. 18 (II, 12, 
i3); p. 48 (II, 3o); p. 5o (II, lg); p. 5o, n. 1 (I, 3o4); p. 5i 
(II, 3 9 ); p. 52 (II, 36); p. 54 (II, 71); p. 69 (II, i45); p. 83 
(II, n3);p. 84 (IL 128, i4o);p. 87(11, 122); p. 90 (II, i5o); 
p. g2 (II, 18); p. g5 (II, i55, 168); p. g8 (II, igo, 2o5); 
p. gg (II, i45); p. 100 (II, 1 46); p. io4 (II, i54); p. 108 (II, 
174, igo,ig4,ig5,2i5);p.iog(II, ig5,2oo);p. n3(II 9 a5i). 

Adverlendum est Assemanum de orlhographia codicis minus 
solliciium fuisse, et voces, praesertim nomina propria, ad cor- 
rectiorem, ut sibi videbatur, formam saepe reduxisse. Hinc 
aliqua variatio inter eius lectiones et nostras, quibus fi del iter 
codicem exprimere intendimus, hie illic orta est. 

Ang. Maius brevem narrationem, efol. 122 desumptam, la- 
line vulgavit (Spicilegium Romanum, t. X [i844], p. 224; et inde 
Pair. Gr., t. XCVII, col. 1609). 

Dionysii Teknahharensii Chronici liber primus e cod. ww. tyriaco 
BibL Vat. tramcriptu* notisque tttwtratus, prodiit Upsaliae anno 
i85i (in-4° parvo, pp. vin-40-298). Constat liber collectionc 
xxxii thesium quas, annis 1 848-5 1, tot discipuli facultati phi- 
iosophiae proposuerunt; cui praefationem et indicem addidit 
Otto Fred. Tollbbrg, magister. Gontinet primam partem codicis 
(omissa praefatione), id est fol. 2 v°-44 v°. 

Etuebii Canonum Epitome ex Dionysii Telmaharensis Chronica 
petita, sociata opera verterunt notisque iliustrarunt C. Siegfried 


mi 

et H. Gblzer (Lipsiae, 1 884; in-4°, p. vm-<)4). Continet ver- 
sionem latinam potioris parlis (pag. circilercx) textus Tullber- 
giani, sed viliosam et, cum tot et tantis scateat mendis, luce 
haud dignam^. — Quod ad chronologiam attinet, nonnulla 
retractavit Alfred von Gutschmidt, Untersuchungen uber die syrische 
Epitome der Emebischen Canones (Stuttgart, 1886; in-A°, pp. A3). 

Paul in Martin , Ckronique de Josui le Stylite icrite vers Van 5i5; 
lexte et traduction. Leipzig, 1876, in-8°; pp. Lxvii-82 (Abhan- 
diungon fur die Kunde des Morgenlandes, Bd. VI, n° 1). Tex- 
tus codicis fol. 65 r°-86 v°. — De hac edilione vide Th. Noldkke, 
in epbemeride Zeitschrift der D. Morgenldnd.'GeseUschaft, t. XXX, 
p. 35 1-358. 

W. Wright, The Chronicle of Joshua the Stylite, composed in 
Syriac, A, D. 5oj, with a translation into English and Notes. 
Cambridge, t88a; in-8°, pp. x-84-<)2. Nova et accuratior recen- 
sio eiusdem textus. 

Ign. Guidi, Testi orientali inediti sopra I sette Dormienti di Epheso 
(Memorie della R. Accad. dei Lincei; scienze moral i, vol. XII, 
i 884). Textus quoscumque ad hanc fabulam spectantes collegit 
et docle commentatus est editor; recensionem codicis valicani 

:,) Ne iniquius iudicium proferre videar, ex multis exempiis pauca recitabo : 
P. 98, pro : credam Susa urbs tunc celeberrima eratn, verte : hoc tempore Su- 
sanna ciare tee bat; et pro : «tuli historia iudaica, (quae) diebus eius prodiit, 
enarrata, verte : diebus eius hutoriam ludith evenisse dicunt. — P. kk r pro : 
ffipsi et servis ciusn, lege : tpri et operibue eius; et pro : a ex omnibus Iudae- 
orum opljmati bus », lege : ex omnibus ludaeorum pagis. — P. 65, pro: trCaiphas, 
uti losephus scribitn, lege : Caiphas, qui est losepku* ecriptor. — P. 66, pro : 
(tcommuni terrore interitus quasi laqueo (captis)», lege : una lorculari interitus 
quasi uvas (oppressit). — P. 67, pro : paenam subiit trquam Iudaeis destina- 
veratn, lege : operibue suis congruentem. — P. 69, pro crmulti bellis caesi resur- 
rexerunta, lege : et tnortui mutti e sepulcrU surrexerunt. — P. 5o, pro «qui in- 
terfectos deplorabanU , lege : qui adversue occisores clamabant. — P. 56, pro 
cradeo ut fades personam tn aftnosci non posset », lege : quorum nee pudenda 
tegebantur. — P. 69, pro rr vat ionium fuisse», lege : quiet Caiphas. — P. 76, 
pro (tquasi mortuus sit secundum apostoli enuntiatum», lege : afferent quidem 
sententiam apostoli. — P. 80, pro (tin lacu Augusteon , lege : In lacu Sebastiae. 
— P. 8i, pro trquia omnibus lateribus caput eius corrosum erata, lege : cuius 
odor in omnet partes se exkalat. — P. 83, pro trdomus idolorum et magorum et 
vatum* , lege : templa idolorum mutorum et caecorum. — Et cetera taceo. irv (fol. 37 r°-39 r°, 55 r°-58 v°) sedulo contulit ad cod. Mus. Brit. 
add. 1 A65o, et tolam narrationem italfce vertit. 

J.-B. Chabot, Chronique de Denys de Tell-Mahri : Quatriime 
partie. Paris, 1 896 : in- 8° : texte, p. xx-vrrxo; traduction fran- 
paise, p. xui-206. (Bibl. de TEcoledes HauLes-Etudes, sc. phi- 
ioi. et hist., fasc. 112). — Codicis fol. 121 v°-i73, 

F. Nau, Etude sur les parties inidites de la Chronique attribute 
a Denys de TeUmahri; Paris, 1898; in-8°, pp. 71. — Opella 
recusa e Revue de V Orient chritien, t. II [1897], p. ii-68, 
lx 5 54 98; tradit excerpta e tertia parte Cbronici, ad (idem apo- 
graph! Martiniani, ac proinde textum e&hibet non adeo accu- 
ratum. VII. Cum Historiae ecclesiasticae lohannis ephesini pars 
secunda fere integra inserta sit in nostro Chronico, huic frag- 
menta aliis libris servata adnectere opportunum visum est. Pro- 
deunt curis docti amici E. W. Brooks, qui editionis rationem 
(hoc lomo, p. A02) breviter exposuit. 

Omnibus qui quovis nomine laboris nostri participes fuerunt 
gralias agimus. 

Scribebam Parisiis, kal, octobr. mdcgccuxiii. 

I.-B. Ch. 420 

(f..r>.) 

r U^ r^V]**^ A^-n"]-* chSoIWi Aj»- ^_oit^ trsjaoLfioi v£*£L\n* »cna20Mn 
r . . . 31\^\^ r^rrxiQ . \^S r^An am t^ku Ka<w\A ^^OiKf 

,<n enA^ AJ^m ,^Vd3j\ot cn^xamAr^A ^^aso^rrrvja ^ft^ni 

*Tft\v\o -r>AaJ"i i^tc»rnx» T&iaSl *^xa.o >cna=3r^ 
KfW\\*i^\ i<IVA=n jaoS 670AX. . ^jctdK? . ^=nAjw. >daAx. 

tC'V— tV^-r> o<n ^rav.-* 7 r^ra^va* <nA&?t ^ flA^cirrO 70JW 

Hoa ttLft^Scu^^ v^o^oS jcioofTjib^ «f Hjouen VoA 

ADNOTATIONES. 

Fol. ir 9 . — * Initio codicis deesse saltern folium, ct probability . 
plura, suadet turn mos scribarura incipiendi librum a versa pagina, 
turn sensus earum quae hie leguntur, exordio epistulae parum con- 
sona. — 2 Uncis inclusa, hie et deinceps, coniectura supplevimus. 

3 IeR., XXVII, 13. — 4 Dan.,~v, 3i. 

Fol. i v°. — l Lacerato folio tres voces perierunt. — 2 ft^p 
yel oi^a; o serius add. — 3 Cf. Ibr., xxxii, 32. — 4 Is., xxiv, 
3,4. — 5 Sic ms. — 6 Zagh., v, 3. — 7 Quattuor voces consulto 
deletae. — 8 Iorl., h, 3, 4. — 9 Iobl., 11, 9. — l0 Minio scriptum. 

— » Is., xxm, 9. — 12 Vel *^» — i3 Vel t***** — u Sic 
ms.; lege _^%.\* ^ *~ — 15 Assemani,qui locum recital, Bibl. or., 
H» p- 99 : v^Aau^; male, ut videtur. — 16 Vox delenda? — 
17 Assem. : ,^^o — l8 Sic; Assem. : ^y=w&>; leg. ^joto^ 

— 19 Tres litt. evanidae; fortasse o*; om. Assemanus. — M Assem. 
r£*=ooV, male. — 2l Vel forte mcu^; sed non ca&a, ut tradit Assem. 

— M Sic ms.; Assem. : ^W. Versus minio scriptus. — M Pro- 
hab. : ^^£a .Vji&taMA — % Ms. ^cuooa 

Fol. 2 r°. — 1 Huius pagiaae imago exhibetur apud Tisserawt, 
Cod. Zuqnineruis, pi. 4. — 2 Lacerato folio circiter x litlerae per- 
ieruut. — 3 Tres litterae evanuerunt. — 4 Coniectura supplevi. 

— 5 Lectio nobis probabiiior. 7— 6 Hinc ad finem minio scrip- 
turn. Recitat Assem., Bibl, or,, II, p. 99, — 7 Sic ms.; Assem. : 
^=>Xm aA»n ^^QjAaaj» — 8 Vacat reliqua pagina. l!=o *!. (f..T'.)j 
] rC^St^X £J /il9 

tAai -i\ 7 soi 2 «\\j ' l [ 

\m<*±ciJ -^\1 <nA -vmrLfo 1 f 

^■Acn vd VaJaAco ^^ncaK-rj Aja^w Kjcna * 5 td^W rdstl* ao] jo ("njao^i] 

t^W^ i<1\Sm<? . Aafr£>i.l i^m^-rj^ cnVtaaAzxs r£Aa . KT^vu 

t^ts A^_^o . T^ilioj -^PLun at^ fvu .;. K?Va*xA^n t^x. a • • • 

rcT^\ot\c7X£o tis^a ^\*\ ^ai ><n A3^=o . _&Acn tis^l irv=b^v=k 
nt^iv rfili ^jAs ^ ^=3^.^ *£x*r> T^im rdvrpx As^ >i ,r»Vj*^ ^\n 

• 1 s^ _iAc» n . v^rxi t***^ "vsat^ ^jAcn Ay, aT^a, na. j 

(Oh qWsVcoq . 5 Ajk^V\ ^vV=aV\TCTo VfcAi^i * . i^^slkT \s»t^ , [" -Vv \ j 

rcf • • • tdstmo ^»?i»o9 aacna . r^-n«f A.J~fc*i]Vfc\ yal _*Acn A^zna 

K^Vv^oA f<n ^^6153^^^ .:«i^&A=a v^Vv« .=o ja^.i.- 

VMBMM 7 : ^^ A.f6ua 4. t^. W (aU >ai^ A^. *£*a^ 

[. t^\\l*=3cnAx. i^narD cniVao i<?*<u t^AAt^ 8,crxw=onx3 |gg^^?a 

. i^3\m lAra^vm cn^Vuaarxi »cna=onxa TC^»St<f .j^wh l^ax^AA vyi^ 

t<^f»-*% vyi^ck . en qui rioc^k-\^ i^ovu <Ts*r£ . crxi=n .ntaVutso* VvjAq 

.:. t^xi\vyi<f . ftVvi t<Ta=L _=n . .^ojaxAi t^Vfb ~V\.n . ^oA^oaru 

ckl^rxnaA ^.Sicvr^ r£*VA*u i^w 10 : ^soy^ tC^jcK? aoi rx&a ' 
I'ir&n ,j, 11 ^.1^1 cfk»-vj*»t^ «^ocn\W a-v^inia . A*u A^m ^\rv»^ 

13-^xa^oA^i >cn .u t<TmTki \mt£ y% t *jss{ _jA<n ^W^mtf so 

^ctAa- ><h . cnA^v^jroi t^Vvovira^v^ A^_a . cnA n^xs.^ 

x£=d\ka^ ^1 i^ocn >tv.r^ 4. 7oAWi<f <i» t<^Xrfcv* ^ocn£lAl=n 

A^so t^&cn 14 ^ o»,\aocY>=a *A .*» A<^-n t^Ai T^v^^£b *^rr\M. 

10 v^icn rd=a^VA^a oocd ^iifb.-pl .:. enra Vv»i^?i t^VvAmn t^not^ 
cnA t^osv^q t^gAu.^ cnVs^ra ^=0 i^alx. 15 *<AA[aaJr3» «v^ 

t^Soxo A^. us^socn 10 A^. 1 m=>n . r^io^nro ^nM^i^a 
A^.o , >.[ifioloAQ tujDoo cnAa os^a 18 ^^i^A^o 17 ^jcapaSrda ^,330 ^ot^i u^ism <f» T^ao* 19 .21 cfl^a q^jriso C3<^ 20 rJ^namH A^^ A^-x CT^^ttra^^ -\=> >Timm ^'^ *V\r*°° , 22i^iAi^ v^^vac. m-^^ i^ilje. ^cnA^^i ^ rdiAaxc^ 23 ^ KjKT Aldcco ^\v^ t^i£i\ A^-o . >*vvr> ^»\-o ^3# zdc^ 

Ai^ T^cnAt^ Vv^vAan i^Vxi^o T<!Wipn . • • 

^^ ^?J$%M SB^^- c* "*^ » CL\ma r^,<!irruco T^onxi 

97. M8 [Cod. Fottc. %. CI J//, fol. 1-Q.] 1 [fcwruna ] . • • 

[ l • [ (f. 1 ^.) ■ [ ] 

[ ] 

as ^\oA tcT^vo 8 r^jQaArw ^m «u^ i^AArt^a • • ■ 

„ acn.\ t^ocn ^w\ot^ ^=0 ^SiA A\t^ 

r£\n n ^Acno : i^aAa \=nr£ -po?v»^ ^^ 

ctjajats ^^Ho* qA^.i^3| St^^wV*^ t^xj^ud \snx£ ^* ^Ai /V^H • • • - rC^o t^- Ait^ja^ K\\-p n 

r^A 1 rCcn • r^Vv. • • • • V\. • • en r^V\a • • =» chA=k Ajw^\ Vv 

i.LLao wsio^vm njV^li A^m .r.v^Aso VvaA 4 \azrC rsoVvo \^ KiAW , ^iL ^Va ^»Vjc \=3 «yt^ T^V\cvaA.m A; VjtCS 4. i<f WaAsb asV ^Acnca Vw^nA rdcui^n^o \^»^m] 

1^10^x^=73 

• • T^»*^=n^\ v^Vvb^vmt^o • ^jmSA^ t^VuaukSa .j. i<1^ 

^^3^0 f\ . . *Vvzn • - • A\«\Votj3 Tdosrol • • • • 

... .». ^Acn v^V\ciaA=» ^»<i ^Az3ja=o ^Acn . ^*i<»i 
en n& .:. ^^oso ■ - • • _&aA=Q iCkza^x&i rsoi^ • i^V*iJti\ >cn 

• f° 

^S^mo rGj»r^ Ti^iQ^vxxso QoenrnXAaAi^ 

.... e^oAzooS r^»n»l<no .j. coni*a\^^ Xica^o m a&*\^ 
• * • - lanJ^o -Ttrvfl^a [*Q*' v^xx»SoA^ raoVvo •§• t^woennn 

raS ^»^»eno 

aSA at<T 

r^»loa9 ^uno ^e» ^1^ ^sfev&sno 

[tw*t« 3 1-3 6 fere pemtm obliti.] 1 Adaotationes vide infra, p. 4 20, — ».( 417 > 287e,ulL-288a,l. 4. 

296 6, 1. 10-12. l 

296c, J. i-36. 

298a, !.3-a5. 

305 b, 1. i-306 a, 1. 22. 

308 a», I 1-6. 2 

308c*,l. i-4, 9, s s3-s5. 

310 a, 1. i4-33. 

310 a, I. 34-311 b, ult. 

310 ft. 1. 38-43. 

312a, I.i3-i6, i8-3s. 

312a, 1. 37-3136,1. 6.* 

3126,1.2-318J,l.i9. 

313 4,1.8-33. 

319 a', 1. 5-35. 3196»,1. 1. 5 
3214,1. 3 9 -43(T). 
323a»,l. 1-324 c, 1.23. 
323 4»,1. i-3244,l. 21. 

323 c, 1. i-325 6', 1. i5. 6 

324 c, 1. 25-325 a', 1. 3. 7 
331 a, 1. 1-333 a', ult. 
331 6, 1. 6-ult. 

331c, 1. i-332 a, 1. 4a. 
333a»,l. i-335 a, 1. 2 7 . 8 
3336*, 1. i-3356,l. 11. 8 
3356,1. 18-20. 

336 a', 1, 9-1 3. 

337 6,1. i5-2i. 

338 a%l. 1-3396,1.6. 1 la Chronico, supra, pag. 70, 1. 23, annus discrepat. — 
" Longius quam supra, pag. 71, 1. 3-5. — 3 Supra, p. 125, 
1. 13 et seq., annus discrepat. — 4 Multo iongius quam supra, 
p. in,l. 3-n. — 5 Supra, p. 127, 1. 16, annus discrepat. — 
Multo longius quam supra, p. 135, 1. 20-27. — 7 ^f. su P ra » 
p. 77, 1. 8 ct seq., et Pair. Or., XVIII, p. 681; sed Iobannes Ephes. 
hie verbatim recitari videtur, et mulla sunt quae alibi non occur- 
runt. — 8 Hie inter Iohannem Ephes. , Zachariam et Cyrum Bat- 
nensem distinguere difficillimum est. 37 

III. - c. - II. —••< &16 >••— VI 

SEGTIONES HIGHAELIS SYRI 

QUAE DE IOHAHNIS BISTORIA EGGLESIASTIGA (PARTE SEGUNDA) 

SUMPTAE VIDENTUR, 

BT SUPRA VBL NOW OCGURRUNT TEL DISCREPANT '. 2406,1. 4-6. a 
241 6, 1. 97, 38. 
249 6, 1. 1 1*36. 
249 c, 1.33-39. 
252 c, 1.33-37. 
2536,1. i-2546,l. 16. 
254 6, 1. so, 31, 33-36. 
254 e, I. 3-i 5, 33-35. 

257 6, 1.8,9. 

258 a, 1. s8-45. 
259a, 1. 5-260 c, 1. 3. 

260 a, 1.4o-2616,l. i5. 
2606,1. 33-3o. 

261 a, 1. s5-3i(l). 
2646»,1. 1-8. 
264c, 1. 1-13, 15-19. 

265 a', 1.8-i5. 
265c»,l. 1-8, i8-s3. 
265c, 1. 3o-266a. 1. 7. 

266 a, 1. 13-19, 90 ('o* 3 )' 
36 ('S*S%), 38-3i,3i, 3s (o3mi'«), 3s ("*»£)— 36, 
35 ('A)-38, 4o, 4i, 4s 
(**«), 43. 
2676, 1. 3 ('A,'**)' ^ 

(Vv*S9'CDo), lo('V^), 

18, 19 (•o.-'-ivo), 38-33. 
270 a», I. i3-371 0,1.7. 
270 6»,1. n-271 6,1.3. 3 
2726, 1. 6-so. 

272 c, 1.5-i 4. 4 
272a, 1. s-i5. 

273 a, 1. 3 7 -4o. 

276 6», I. i-277 a\ I. 9 4. 

277 a', 1. 1-8. 

277 a', 1. 11 -278 c, I. 4. 
277C, 1. i-280 a, 1. 38. s 

284 6, antep.-285 a, 1. 4o. 

285 6, 1. 4-31. 
287a, 1. s4-3o. 

287 a, 1. 4i-2886,1.3. 
287 c, 1. io-33. 1 Hnnc catalogum completum esse non adfirmo. Dubia plerum- 
que omisi. — a Hoe excerptum p. 361 6*, I. 13, i3, iteratum est. 
— * In edilione Zachariae (II, p. 67) hoe perperam ei adseripsi. 
— * Supra, p. 47, 1. 31 etseq., annus discrepal. — 5 Gf. supra, 
p. 4o8-4io, et Vitas Beatonm, n" iltih (Patr. Or., XVIII, p. 684), 
ubi multa discrepant. IIS 

.:. ^jlW ^raLjco rctef-m -nV ivue. (fol. 2o5 v°a) 
Vide supra, p. i4a f I. 6-i43 , 1. 16. — Sequitur colophon : 

v i no r * ^1 ^ 1 ■ -n S^ i^^aS-x. otj \ y. (fol. 206 r° a) FRAGMENTA 

QDAE APOD ELIAM MSIBENUM CONSERVATA SUNT l 
ET IN PSEUDO-DIONYSIANO DESUNT VBL DISCREPANT. 

[Quae praemisso asteriaco notantar, de Iohanne Epheaino diserte citantor ; cetera 
ei paene oerto adscribenda sunt] 

Ann. Seleucid. '748 1 ; •771 s ; 813*; 814 5 ; 820*; 823 7 ; 
•831; 832 (833)*; 836°; 837 10 ; 847 11 ; 848; 850 12 ; 
851 w ; 852; 853; 854; 855; 858; *868; *877; 
•878; *881. 

1 Vide in hac aerie t VII. — * Haec narratio supra, 1. 1, p. 195, 
1. 10 ad 206, 1. 20, fuse traditur; sed annus et Humerus annorum 
discrepant. — 5 Supra, 1. 1, p. 227, 1. 5, 6, dies non datur. — 
4 Supra, p. 4, L 20, 21, annus discrepat. — 5 Supra, p. 4, 1. 28 
ad p. 5, 1. 2 (cf. t. I, p. 276-280), numcrus occisorum discrepat, 
et tempus obsidionis deest. — 6 Supra, p. 6, 1. 16, 17, annus 
discrepat. — 7 Supra, p. 12, 1. 7-t 1, dies non datur. — 8 Supra, 
p. 26,1. 7 ad 27, L 2, et p. 46, 1. 9, to, annus discrepat, et tem- 
pos episcopalus deest. — 9 Supra, p. 44, I. 12 ad 46, 1. i5, 
numerus mortuorum deest — 10 Supra, p. 47, L 21 ad 49, I. 22, 
numerus mortuorum discrepat. — n Gf. supra, p. 70, 1. 23 ad 
p. 71, 1. 2. — la Supra, p. 71, I. 6, 7, annus discrepat. — l3 Cf, 
supra, p. 69, 1. 7-20. Ill 

«4uta ^JtAiM iy&£cn t^jaV Vuljc (fol. lgifa) 

Vide supra, p. 72, 1. 1-74, 1. 6. 

.t.^JivOrxa ^or.TTaiuo yr£r£=7y±za\\ >tujt (fol. i9&v°a) 
Vide supra, p. 74,1. 2/1—75, 1. i5 2 . 

.:. -nj-o r^r<l=nx^n\s, Wjl (fol. 1 96 v° b) 
Vide supra, p. 78, 1. 16-20; p. 79, 1. 3-i5. 

*_-**_ >%« ^jLjcjnjio 1 i^-ni -tiVx Jrvjujt. (fol. i 98 r°a) 

Vide supra, p. 79, J. 16-86, 1. 26. 
r^Sje. Axo rtocun f oso\^. _»nV* ^=3"Sjc (fol. 197 v° a) 

Vide supra, p. 86, 1. 27—89, 1. 7. 
rdim *^\j ~» *■ ^x=o a^ i^iv\V\t\ rd=a\jt (fol. tg8r°i) 

Vide supra, p. 91, 1. 28-1 02, 1. 20. 
t^Xlo^atlVv* <h»\ v, [t^xi»lu^] *£=Sjt(fol. 202 r° 6) 

Vide supra, p. 102, I. 21-107, '• 2 ^> P 1 i0 9» '* *6-*7- 
Vvjoc .:. i^Wj3 Aj^.n K^Xj^jcVv X=o\x. (fol. noliT°b) 

Vide supra, p. 126,1. 1-127, *• *• 

<1w<h rtfaoa ^%\-i to ^-n\-nV\ Vvut (fol. 20& v°a) 

.f. 1^=3*1 
Vide supra, p. i33, 1. i 7 -i36,l. 12. 

* Sic * — 2 Ad vocem t<^ru^ (p. 76, 1. 2) scriptum est in 
rna rg« vAci***^, etsequitur, ut videlur, >i^ iCli *»( 413 >♦•• IV 
EXCERPTA 

QUAE NT GOD. BRIT. MUS. ADD. 14650 EXSTANT l . 

s^n.^M.\m r^=a^\^ ^m r£jj&r£* JiiOi (fol. i8g r° a) 
ojaj^^cn ^m i^kso^o&Ta A^» i^a<nn rtu&aVx A^. oaAs^t 

Vide supra, p. 31, 1. l-p. 34, 1. 11. 
xS t u t\ibn ^■v-^^x.^.n t^jlAo^-K A^. (fol. 190 r°a) 

Vide supra, p. 97, 1. 3-29, i. 27. 
Aj^.o .i<Lur\=7aA -p*\&r&v mbbixxm Av (fol. 190 v°t) 

Vide supra, p. 38, 1. 3 2-44, 1. 7. 
v^ivn^. Vi \ —i ~n rC^o^ A^w* toAjc (fol. 192 v° a) 
n^ » «\r\ Ago A.^. no^ •;• T^.K.ion.Ja.A._^ * ^ » \ »S"» ^5 

Vide supra, p. 19, i. 31-30, I. 13. 

.*. \n»o T »*\Afe\a y<Zi&xy*zak\ fcujt (fol. 193 v° b) 
Vide supra, p. 30, 1. 16-27; P- 4 7» '• 2i-5o,l is. 
oaAa^A^j3F>a x -*-*zn±>cx ^m^)^\ Vvue. (fol. 193 v° b) 

.:. *Ax*:x> )K\\— tV^ t^ui^n 
Vide supra, p. 71, 1. 8—27. 

1 Edidit Lahd, Anecd. syr., II, p. 389-329. Lectiones cod. cum 
siguo L in no tis, supra, datae sunt. Vide Praefationem. — 2 Sic. M2 W*— 
*wft .a-cv-^ia n\ rue. t<Li^<na *yrf!r£%\cn W<yoax^3 

%^\q s^oii r£A , > <no5(v.t<f i^Wjauco* i^-KSjc &Aun 

10 » Anft<i A^ rdAa r^ocn Win onA riocn ■Srx.ooa . rdx/v\3 

^*=u ^q .i^cvca <nA r^ocn .^.^t^* ^\ur^ x^i^ rdAo* *f. i3gv°a. 
y^ *y y\ > \ i^y^»o -^o^xoa . ^^ajt^ l^vx. . oxA va ^"Kltf* 

/oca ,r^r\.^.n ,mi~i v-mcni^ ^oW . <S<LO^xo *^V-=nci* 
i5 .t^ui r^cvucn i^kravA t^»n>*. % *^a<»A i^jcdqo vc'cnivrja 

i^A -TjA-zo n.^ . •^acjvxVwiA ajSkAcn ^cucn &vda Kiinrn 

cn:ra At^o .i^^vxi^oaci ^j\inv oo (jAoi ^xic* . oom •» r^i^Wn oacn ^Arv uc Ml 
.\ » «v,?oo . «4i^ \ ^ \ i^c»jsoV\ nwrcfo . Axjfcxr^ K^osa 

• rt£jLsacL£i^3t f^S \y *\ 700^0 K^vtxo&aAi^sv <*xjdGoty*T^ift 

.:. T^aoi i^A npn» \ji . ^^aoaAa. a^rrfcjy* 
VII, A » ^<n \a i»:.k\\j^SVj^ r^tH^m KTmif.AiA As-a ^doW 

rdA non_=» n_a. . •*^aor\V\T^A aA\i^o %^<v WV <v \ ^ ^ to 

.:. an^xa 

VIIL ygSA ofljo r^.p » !^ cv» A<\ ^ <v>o An>Y^\ Ay •* ^aaW 
: i&nAv£ kVii^A rdki^ra awiv^ : i^ry^u-caaAi^ i^n^^a 

•^Aoa^vn t^^m ^tniv^^ ^ocnA^ r^HAnar* Ax^cn t5 
t£*\\ no -to^vjo cuoaSvi^ . QQm »^^CK»Jisv-ii^ rdA_sa»obcn 
.acKn ^^aoau-*^V-»^ ooo^cwjx-io-dd A_rxJoaA^ i^acn -a^Ai^ 

"=V-^Q • ^dVCLAJSOusOS AA^-20 ^^\A.TSO ^^OC»V\aA v H^fl 

^wi 70A A^rw ,o»VvcA crirni^ AVry&vt^ i^ivt<li^* 
r£jeA*uc3 aAo .i<L»x» 70^* >-x>v^\-=b . * ^ Klx_W<f ao 

^-kkiA^ ^-kuSVuo ^AAsb^u r£mma %r&rxma i^u>\^^ 

•vrao : en^v.-fc \ m , \ \iiax *£Aa .t^aAsoA itf\cn r^iAr» 
w^Vvi^-11 a nfto <vxSn o«s\ i<Stu\m KinjoaA «r.i<r o&y**x. 

1 Minio scriplum. Gf. supra, p. i33. — 2 Ms. t^uAS; e pag. 
i33, 1. i5, correxi. — 3 Minio scriplum. Cf. supra, p. i36. HO 
^^1 ^-A^itv^a .o<p «£rdo r£am t^x^p^m v^a^^n 

a^Vt^o ocp Artfa AraJB^vrdo : r^^cuAm W»^=nA r^Vvrdb 

ru>i njw A «*•* i^-3oAa-ac-A v^jrryx^m •i<fV\Hjifc* ^->< n . \ fk \ 

. -noL-tn-o ^-30 *_2fxjc' s \ Ai^v «v ji^ . en \ *nvja ^oixdj 

to «*a V *^ , ^^^ t^— A^cna v,-n r^-j=PX-jt.O' s \ ^\<xA j^jAcno 

i5 ^JD3 paA\rdo Ai^V*^ *.P^ KJaon A nA-\ -* oonoaLicuao^ 

>^i> t^voaca rdbASo ^o .iOt\aaAro* ivu^mn ooaioSVx *f. i38v*A. 
<nVv_jtjcA^a t^\o^o^iv \^v ^ \ no aA\ \ rx * . *wAniKr^ 
rdvr3ot\ a^.^u t^A vdscii^ sXra unjdo ^o . osA»n ^^V 1 !*^ 
r\V\ ^r^ r£ \xC : ,cn<&\__»t^ r^ ^ »i^\ or^ ,cn— »a<n i^v*\ »i<f . cwL-i^uaA is oaA oo<n ^ocj^ajtm- •a t<fHA ACC3JO ^w^H-wt^Aa . oxA itvj^-roA KTom S^raiVv in no rdvdj^ttAn 95 C3D^VO ' A\. H> V » T3^ ;rdoo> ^cno^urcf T^irmvSao ^yxb^ ^ >C n 

^tv-»t< 1< jAj^ cnA njoA :cnV\cc7> S>vra ^po A*fa mV^urd^ 
► r^j3v^ vyid tr>_a€n)riao .m^uiA Aa\ io r^vM^uo po^i 

1 Minio scriplum. Notilia non occurrit in Chronico. — 2 Ms. ,cnn 
Mi 

cnfevoAo <n-i_=*y=\ kiaAjM i^iftoSct^xo A^. Av^t »m 70^. 
K^tv»\ :rAv\ m. jjxwAio, cm^mx* J^*i^\Aw* .jA ^uu&lbtff 
^>vxmA :vcfirv*6bA^=3 70*30* 1^109 A*a><*» -ld. , ? tr*A^.n 

Kxj^iro^ t^Va^^vi^sA , \=>-Awio ,\bHm£ .cnVuu&Asoo 

y^\oxjc<% TiLznaf ^=na ,cjaA i^acn A.a\.s- t^A cnj^sftSA 
i^A »g**ai.2fe. \ ^ — ra rs'^vx-=7X.x,fcva r£ WA^a k'i »-w^ 

A vo :^aoxA*n wo^aucuns >t&^ 2\»Kjt*=3'* ^jA*t<^ 
Aj9u=t* x£\jyx*mz*s Ax. Vt*i^v»v^. <n^^m i^\cdi^ 
% <£UoV\o \j\xo r£am \»^. K^tm A^ao : vd'aaa \uri^ nku^ 
*f. i38r # 6. rf r\ \\ ^ ^a.^A .<juoajLn ^*=a3t\^Q <iuc3j ^icA # iOm^* i5 
••^aXVu t^S\ .» - no pox^i k^zkA**.-* ^uncut -=m aaA 

V\oAd . tjfooi ,C75oVv-iKf I^WLi^U n_2* KLfcAajA_IYC& 
Ax. A->*VA^- %A VC^S^XCOJaAt^ ^-^^\ ^ ^AAKlAKf^V 30 

a^a ^ia . kTooj vn^i KScna . i<?o<» »ok&ui^ oa^coSoa. 

Y^jautnoiL-icLiao T^Xffi^W w^vrw^ <n^v£x*irv^ ^joAsajio 
K*% iit^ nr>A § i<* t \ .-n A '%A3 i^oa *o&voA *fttUu*n »5 

• • • 

f. i38v*a. mfruy^o mVsirvxsoa .\ut<£^vu* cniArxo .Vmmb Qb^t^ 3o ocxA a^^iSwio yftcnjjj A.*i vAi**i 408 ^ %fcA V^Vvjtt^ ^xu^ y&ktn & -ffc y. ^aoVvo .i&>o» ^Sib 5 rcfVA^&^o r£=n^<y\ ^ro ^Aii^^ •• ^SOTtdb ^j\A*Av~n t<jL^cno .^jAm vy 1 iiA^ ^ \ Q ,^a-i-At^>(^-J£_» >-af^ A^^ .^WA ipuavjt 
.aa^^uto* -j^A^ «^» -V^**^ i^Am*^ «oi^ tk»i^ nnx.0 'f. i37* # *« ^\ft^ Vvu%a . airs o-Kjco •^ciosA KracjiftVt^ ona^AOJt^i 3Q-VfQ 

1 5 . ^om^uLS \cpW . ^cl-»^ t^uio . rc f *%\r h }m\ cAa^ 

S^=nrsf Vvi^b oS *n cy>K^n <*>-**<? itfAo .i^VArnca ^tA\\*u o 
aArk r^u& r^ W>c Klskcn 1^0 . ^^v* ^^aii^ u^^feKf ooA 

.:. oS^-fio n^A *pD^o>Ki «^aKn cjwtiaa^Vir^ t^se^njo^ ouSo^ A \, t^a\jc aV ?, ^axix^S wxj=nJkLMZ v£% -ui \j\ ox^okl^.* A^^m *f. i38r'«. 

Ms. laujc; e p. l&O, ^ 90 COIT. — 3 Ms. nunKSa jacair.; 
e p. i&o, 1. 99,correii. — 3 Minio scriptum. Notilia non occurrit 
in Chronica . 407 
rdbch r£A^ 009 ^r€* :cn_A rdoas A %r\jr. t^Vvznajba^i 

oA^or\ t^VeLan^a^ i^ia^ As- cn&vV v -ao^ td^axa^ 
# f. i37r°6. *--A to'si—m a_a en -t\ **. on^o ...» *i^ Aaa* ^=o 5 A % «x cn nVuza 1.:. t<Vva-a.A=o i\a*^v=nc3 rt^vaAm KjcAi 
T^SL*f»<* yds t<TXaAr^ y^Soao«?*\ i^\i2ra*<nca?i m4\om 10 

oxA ^j^.A=737t <u*aXx>v^ rdjcjii^T . r^iunfevsao ^SWvjamo 

^jAooA Vvacn r^_^»^_»T\ ,ch :i^i\^A.TX> r^x^da ^cu^n ,cn 
^»~>Jrtt rdAo 0001 ^oo^lA\73 chcan :«f>A ^m-rAir. «iA* 15 
•^ooiXa . m^axr^ K^ituXva xA2h£\ Vtx.)K **^Kf listen . v>A 
aA^i?v* Aa^ no • ooQ^cmckaaA ^■^p'Sjafrvroo % v\A .ft^A 
^73 fdaAjj ,\ "7>» ^-tAcn AiA.cn la, .^ooaA cu^^Vw^b 
co ft ^ 1 «\ kSodt\ c9xa.»^.'v=3 S-X-TCfo ufcvn % en -\ \-t> >£r3 

OJt ^A**a\ Y^VvCTUj^A ^p^JQcAo • Y^QCn^X T^krvTO^ t^VJOA 30 

: ^* * \ -m i^aA-xAa t^t ruN^^o *&anA r^W^ji 
i^in rv\Sm \ h^-tp tv^o . r^uncn^A vuei&'sv -tdaso A^^a 
T^^oH^tvrdA riW\=aAo P^zjoA \^A Kjacn ra^w Vui^^i^m 9 5 

r^A.m A v,^o . ,-iAcn r^rutau A**- cnA 'VmT^soA jj^x 
•• t<T5tv=ajLco >Sakx* r^scir^ pauxj ^injci'si •. ^■K^Krd' *^\cn o^MS5fv.^xjQ ^a^.^A^Vu^ acm*-\Z30cv^. anayjo 1 Minio scriptum. Gf. supra, p. i3g. — 2 Ms. sing. 406 rf % ^mo . ocn \ n\n •jon-so i^ooi_i^ t<L* 


«^' fA^W* r^A raoVv . *^ocni^-jc».o'=iA a.^i3on cuxaitut^v ^A^rcf j^\ 


jtv i^\ar£_co r£. i^sa A^^ cnXA^cno oi^uii) A^iw^ 1 II f. -DO V ^ % yd i\a^k.A^o Vv-kjtjatA i^vraiso to ^-=0' 

£rda Z3oX Aj^cn ,\jp^^ 1 ••• r^itvH^. A.^.no^ r^i^cv* , ^>4n 
v^^sx^^o r^ivrxii^ ^v*=3 t^^QriDo rdskSui-SA^ rdizacO^ 

1 5 r^och ^ a\^\ -v V -y» ivj^'^snAn cn^vA^m -70^.^ . rdr<!i'i\c^ 

\j^ oa i *\ ^ V^ r^A ^=ko* •r^iciH^w'A i^^xa^^Uio rdujc * f . !37r°a. AkTo cnA oocn ^ «r t<^. y , ^ % \cw ^Atw 


•^ocn^voA S-sJ^i^ocn \^5*rd .cn-icno^v A ^, ^xi^w)o3 
itvxA t<T coScL^ .^jAcn rdaAsb >Z73Cu=3^\ . ^J^%\;V t^A^x 

90 9 Vl^i^\ ^zaSrv-eor^ r^An ^* AA^jsq .t^xjuX. t^ocnj-A cnA 
^c*_uA_=3o .r<L\rd y>\.fir> rden • KIa AA^.rx-=oo ^A.a.a.^ro 
i^A ^vjaL^A -p^m ^vj^ jiv y<ji^ uv^cn .t£ii^ p^dvx_m 
At Acn pAco • &vM^vx.i<r t<f)r\aurxi iii^n ^va» t -y^.^-73 
i<f?i-tt r^^vxx. > -„.» \y \ S *^ -^cxau^v^m^q A*tilAVvi^o As-o 

a5 <rV,<\ 1 -nujen-gy t^SS-jc i<a ■u.,*730 i.S'si ^*3l , ch \ \ *\c% 
^■r^bauAim A\"73imc» ; i^io^uaAa.^ c^Q'^cn.icLCD'^ mjj^-vcucoo 
^VvWzdq .^\^oi^ i^A -pQ-^rna .^Vjrdi^\.mo i^r^-H^cnao 
^dv^Ekji^a. ^j^=3 T^^ocut. Ak^v A^m . i^virvacrsi Arjic 

1 Minio seriplum. Edidit Kucbner, Pair, Or., II, p. 3oa. Nolitia 
non occurrit in Chronico pseudo-dionysiano. 
fi04 405 ,om %^V>^ , y^ «c i^^\ y V -yi rdj^Qt\no % ft » n i^rf 
rdA&vd* rdi^»rd rdncn cttft-^cmcLcuca ^r* oxrs .rd^xft^Jka 

Qptfc_l'Vl f \* ^yff^ .T^Vvft /% \ ~VS 5fcJu»*U3"A 1 QPA fc^fV^OT^ 5 

*f. i36 y* a. V^ <&K?ft r ***\/A* ^^ \, ""* * rd^xx-ftMAKf ^.ooaAa^ t0 
A,a ~=» _a?i cA ,r^<n ctto^cnaaxtf *to Xsoja^x rd^\tdV\ao 

A ^ *h r\^. Y*d^V*nft2w.\JZ3 *jAo»«* .XZaiv* Ctt<V*CnJ<XJtt oA 

••« ^.Afttd Y^noo 

H. yf * n ~»"*«*V v£ a, V vv.xrb rdue.oia> Aw* *d=a\x ^3oV t § 

*** f f * * V ^ »•=* K^X-socutd KfVai^rxicn ^krd Aw %_>j& 
A >.«y«gi idA 3 ••• t<f V\a_^A-m ^v^-V-m^n ojei^fcK? r^A-rao 30 td=3\jc A-W rd.taA.rri WAa awfcvn rdvi^ t* Y<Tfcx a^n^r* oS^rpTia ftf-wa a if v „\ aa . Vvacn f<f » v\ \ : kjso iru»YdS^Yj 
••vd^XftVxtt? ,-\=3.:i..a yd Sjcn^^irtHjoo id»n*UA rdsurdA 
KlfaWtrao rdVvwA*vd=3a itfVA."7i,ri >^ y Afya r^^urdX <St<!a s5 
, rdif\cv._k_r73-i<T>A rdnS.jt.^ td^ Sbu^on >-5w^-»o i<L»mArd 
*f. i36?'ft. *-S^ A..^i o\-za..^^E\i^Q ftjg-po ajL^^n a.V^.0* oVvrdo 
, % ^Q<n.7n,jfc.^ rdjuH f\ \ ,Ax^^ wo\ra Ard 'va .K^Vut. 

1 Ms. Mcuka^ai^ — % Ms. **ft\.y^ — 3 Mill 10 scriptum. Gf. 
supra, p. 19 8. rdaoi A—s- s\ »■ rd^ \ *73-^ rd-in^nftS ^M ^r Y^na^cA oiM^rd oni &y£\ ,: v»X^Kf\=nrdi^=7D .Y^afttArdA CDanaiCLtt> VvSQLfiO'A rdaSj^rd CK» III EXCERPTA E COD. BRIT. MUS. ADD. 14647 \ 


3 /. iMLxx^\ord=\ tdl=n\Ai )ruA.sgjto )ru^T3 Vvstx^Vrd ^v^n 
-^_2k :KTa<7i idoo» rd 1 1 1 ^ noa n 1^ ^ \ rry\ ctxa-so^ och 
^»t\ cu<» :rdrd\. < \fi KfV0K)i\ tjAon rdso^w i^Arojc J=aa^\ 

i5 o>^i\ \; "o* Ard^ rd\<n .rd^-B-iO^K^^x ■nAto^ -^p^TTD^a 

^*vA-2*. A !\^ -73 Ard-A rd^..-k-«Td . a-x^Avjtrd aoi^Hn^ 
^-■^^saA QAjA^rs i^LiTaocnS-si ^^A^ ij^icn vvrd^t\ 
^ \ -*%<\ n \^ra nanjaoA \ao .rdacn Kf^rd Kf Vn ^ \ts 
90 rdXA^x ^jAoto rd^on^i A-i>.ncA ^v>rdocx3o : cnwS* ,aii 
A-^-no "jaA-x.^ ^3»3 tdVvHai-TDo % x.^vikV\rd rdrdA-^-Ci 
^d-OA-^o ^ucu J?) .rd=\<w Q0OT\ftO3aajco ^v^vrx^.-^ -jpn^iaA 

1 Fol. i36-i39. Edi^it Land, Anecdote syriaca, t. II, p. 385- 
3 <M- — 2 Minio scriptum. Cf. supra, p. « 38. — 3 Haec excidisse 
per homoeoleleuton videnlur; e supra, p. i38 (cf. Michael, syr., 
P- 3i3 6, 3i4 a) supplevi, sola lectione oojV^aKf mutata. — 4 Ms. 
«V«* T — 5 Ms. plur, 
f. i36r* h. 4U3 TESTIMONIUM A MICH A ELK SYRO RETTATUM \ ,ncu*-=> o&J3 %*&<*» Vustm Tduuorcf^ jmqj A^o *jAoi\ 

aoa^ni^A ^.rxita. r^icx^uwn Kjjjc^ k^xats \ra*£B i^A 1a*v 

* • 

> . V ■ \j*£ \AO .**\ n\ n\, 1^-tCLU ^&i^ y\oi^ oqlA Oi^so j^wa^i usjcm3t\^ i^^ftiN^ a^ur**'* r^WwA^v II EXCERPTUM E COD. BRIT. MUS. ADD. 12154°. ^io^>n.\:^ eaa^cutxar* i^arxiJaiAt<f ^so A-a.n&^i ^poo 
kfa<n ^ S 1AV-T73 •. cja-^.-xa'SA a^xAjca TCLi^iHcv^a*^ V ocn 
^v^ . idn . \r»«ia vdaos i^xno ^ochcd Aoxzno 

<71*J3 a-ft-irofe\tt& MCLiVt '^ IW 1A CT1 \ S\fU*l t^TDOOX ^^Ol^ 

ooQi\a-jo — n% —1 CJ3L-.S3 ttfacn i^_s — 13 ttf*oxi 4. r£\ ok? 1 Edit. Cbabot, p. 129 c. — 2 Impr. *uvra — 3 Impr. *»=>* — 
4 Impr. i£o* f — 5 Text. *<W=*Mtti*** — 6 Fol. 201 v°. Edidit 
Land, Anecdota tyriaca, t. If, p. 363. — 7 Minio scriptum. »6. MONITUM. 

Iobannis Epbesini Historiae Ecclesiasticae partes prima et secunda 
deperditae sunt. 

Testimonium breve, ex parte prima, ut videtur, Michael Syrns 
recital; quod infra exscripsimus. 

Secundae partis pars magna in Ghronico pseudo-dionysiano ex- 
scripta est. Praeterea, e codicibus Musaei Britannici nonnulla frag- 
ment coilegit et edidit J, P. N. Land (Anecdote syriaca, t. II; 
LugduniBatavorum, 1868); nempe : 

i° E cod. Add. iai54 (anni 718), fol. 289 v°, fragmenlam 
nomine Iobannis inscriptum. 

<>• E cod. Add. i46i7 (anni 688), fol. i36 1*- 13 9 v°, teg- 
menta octo, quae, cum quinque ex illis in opere pseudo-dionysiano 
occurrant, procul dubio Iohanni adscribenda sunt. Tertium frag- 
mentum emendatius edidit M. A. Kugener (Patrol orient., t. II, 
p. 3oa; Parisiis, 190&). 

3° Ecod. Add. i465o (anni 876), fol. 189 r°-ao6 r°, longa 
excerpta nomine Iohannis inscripta. 

Quae in Add. iai54 et in Add. 1/1647 occurruot fragmenta, 
collatis denuo codicibus, hie edidi. 

Quae vero in Add. t465o ieguntur, non ex ipso Iohannis libro, 
sed ex opere pseudo-dionysiano exscripta esse raihi probasse vide- 
tur A. P. Dyakonov 1 ; unde,cum variae lectiones huius codicis a 
Chabot datae sunt, hie rubricas tantum exscripsi et ad textum 
supra editum remisi. 

Nolitiae et narrationes multae, quae aut de Iohanne recitantur 
aut ei adscribendae videntur, apud Eliam Nisibenum 2 et apud Mi- 
chaelem Syrum 3 inveniuntur. Eas vero de libris iam impress is 
exscribere operae pretium non visum est, et earum quae in opere 
Pseudo-dionysiano desunt vel discrepant locos tantum indicavi. 

E. W. B. 

lokanm Efeuldy (Petropoli, 1908), p. *oa. Vide Praefationem ad versionem. 
— * In hac serie, t VII. — » Ed. J.-B. Chabot (Parisiis, 1899-19*4). IOHANNIS EPHESINJ 

HISTORIAE ECCLESIASTICAE FRAGMENTA 

QUAE E PRIMA ET SECUNDA PARTE SUPERSONT 

GOLLEGIT E. W. BROOKS. •6 

ITI. - C. - II. 399 ( f - 7 V.) [desunl circiter versus xiv] 

tfffr^cn r i3 J ^n^ ^cuctj ^^oCTiAfljggi 
|§ . . *A=» *^^v=» . . ®mm 

QUE*) i i i> . ^A^spv^ i^\ain t^v^jcts Al^-1 K 
jggj , >Wu^x»m >iz3o *avC A\,u idusso^ 

QlpA^) -^a^v \&n • i^uia cn\a^=3 vvn^t *^£ • mji\^k 
|||! ^ ovikio A\i^^\ Aimi^t . as^ ^oja?3 _sofe\ rCotj ^i^pn^li 

|#$$o *mc^_a^* _r»&\ y&€%\th\ >vuVu^ci >m-\a^A >^=nV\T^ _** ^ Q.f III 

r^jalmi \=ot^ rdiAj <i ^Ao^Ano ^^am.rD \» ocp . ^ \**A A\rdi ^A*i$jg 

35 £gX itfoj^ uyK^ y£*i\ ^j&k _=»a . ^v-i^td r£c*vA?i >mrs . ^A\r£? || gg 

fftgltSA ■^ Q ^ A *^A* itfwi ?IC7)^UttOO JU\^ ^Z73 A^n *&VJ$3UH 

W$ ^&cn mSk*. *A\Aso ^aA acn Vtoss^s 70^4^4 
g£| s^cnS v£\2ax.i^\ *£Ai<? ^d?v=» t^-\nc u i^A *li $|| 

E85 <^ . . *-o i^V-VaA vyA\na T^H^Ai vy^r^ H#J ^ |j|| 
• • • *A=iu ^.mi. cnVk\ rdv-koiflifil margo ADNOTATIONES. Ad pag. 395 : l S ummo margine occurrunt vestigia lineae fere deletae, 
minio scriptae. Haec supersunt : mf . «. i<^ \ . . , osi^ftj — 2 P*. lxxiii , 9. 
— 3 P#. lxhi?, 4. — * P$. lxxiii, 10. — 5 Ps. lxxiii, 2. — 6 Vox eva- 
nida; fortasse »* vel Aa.? -r- 7 Ps. 111 , 2. 

Ad pag. 396 : l Sic ms. 

Ad. pag. 399 : l Vox infra lineam addita. 398 (f. 7 iM f [desunt versus circiter nr] 

Mf III »***=» A\t^io i£A .&*; 

yjjg .Xii<: t^n w_a=*> *=**- Augm 

Hf^raa Fi<jLl*\a£j3o oiA rCTV*=r> ^njt^n yyu \ «* **a &'$ 
r.^ojlo^^T KfaviK^ cnAattS *v=OL>^=an t^iTCf t<Sa^»^ \^3i<Iv^ oiA ^nS $|| •J >mo-\arui «ni T«^jt_o^vm »im t^&cn ^*^j|$j \|® %^Hja*T<fa ^^fc=»cnam ~7*±- tr>A*^ .zxcoa 1<£A{$& 

gill A^.o *^ ; vu ^=o pr\&_ **m acts ^tuc ajSijjj R2- ^\i^o .\\Jjf^] j?t*s 397 (f. 6 r*.) mm <^m mm^^us tsss^e^ m 

[KTa]<» rtix* tti mm <»^[«^=» Jk^ m 

m *£*-<» mmmmm«z»\?> ^ ^=^m 

^^RIIS^ >^ A*vfc\n o(n ^^ : \=oi^ ca*\o» + rslAAvo A»t^ A*. 7o|8g 

'GUllEilgJuB 7 * i^As»i£ £3ofe\ rtiscma Wvmi^ 7a* no ^»[V i^a] «yi^ t^fil 

*£mnmi *=<*£ >*** ^^ ±\*» . *^ \^ *i* ^oj*!****:* m 

|p cAo rCx . . .ran -=fj A^o .Hsni^ i&*n .u sA Si*<xm t^A *pon»I=»l 
rt^vW no&ati^ *^J^n i VaKT \mi^\ . cnA osoi^ ciueJAil 
t^ljui^ *^*«» ^^ocnA^ *sJfc\Am ^r^ ^nst* . r&r£ vao^sf^ nfficn ^kT KTo«|g 


(f. 6 v*.) .r^Aie|i5|..c»K?u..^||^ m*^°m 

m *A»ai^ <*><» ^j*>« i^r£A=b J*. .a,1rd\rr>Q ggg| 
SS^S * Aftsaist *6» Kjcc»o w^a Xocn v£\on vyxiK.' K?2hn^. .tfyjaonxgl 
^8 • • * Z *= n «Y*Oafc A*T3 *jJtvi i^Jtmo . xnA W^kT l^cAcnmn || 

tmm \m m i^uaA**: . k^*^ <*» ^ 1 H-*- . *A ^v^.n» »\=o <^=o»i<? 


itfig i^mjoo ^amla, ^o n*fcu ViKf jmco *<lAtft — irf^ 396 tnargo 


r_l=n KfnoA^a ,r^ii=>i^ ^i^a^ (f.5f.) 


oa»-\oxi 1<JCJTVJ3 ^^ i^acn K^3"tnn ^»n ax=3 .:. i^ocn A^| Lrj- 1 Y<f\— ft," >Q AAoo mi? n»«^ ensn ^ «z=>m 

^ r\]V=3 ^soa .:. t^\ niA Kfam |j|| 

SI^J ^=° ^oti^ ^^aiA-k^^ >mo'4iK^3 r^^\oaA=o V^e| 
Pg ?v&=r>cui Tnvo fcnoAEaAa-t^ i^Vi ^ m \ ,5x= > o .l^^^JoAlski^ 
[^Va*]\^i [r^vjzrai^ r^vrsx wnra rdocn »«<^< ocn* . < . J^^^ 
^ 1 cn.\ y,o KfKra^i <nA"v\ rdl»=k i ^» ^Acn i3Q* *a ^*n [ 0< ?] 

annaa .:. y^V [^1V ^ * cl . . = • • -en ^^mSa Ai\\ 

^V]*v^3 oi^xV^n i^am^n r! **{ ::n ll ^ ^*«» ^vsot^ *S»* .j. [ ^ac»l 

xjo^ T^=ran t^Ai^o . ^Xo ^=»o : V33 i^Ai^ . «^\ \\^n=o [•'•"] 

rtfclii^ i^Ira^ln r£sn Aa . \=*it£ oa^axi ^V**^ Vvjcfs 9^1^ ^n %%f* 

^gi ^I^AJt ^^acnAaw ^J^a • ^<*«» ^A >n*- vd^ai* . >=3 nalxaii] 

^ISIIIW^Kh^fcl^ «£k»* ^.VU^Iti r^A [9]V\cu^i*cn ^=0 »i-kSkcn^ »|A^_] 

WKfc*& Wio rCfmA^ ocn nun rcfnotCo ^A*a ^^^WkSMl 
, rS^L=3Lia t^Aaxiono i^cnAi^n ocn nlrymjael 395 

margo l 
J3 yaciMfi ^mco (f. 5 r 8 .) WWM t 39 70°*^ ^iAcn . idVScaa* ^=» 

H ^tvoA rd^nnVv^n . . sto : cnA .raax 
JmA idm >l<n c»^\tv*.*\ mio-tc^ ^=0 >=»c»rd vdx.cn tdiAhdo] 
I *j&x*k=r> id<»A*d| AvmtdA idsntvi..^ =uoi td*rv\ o»A rdVn .:. cnmhuaj 
rV^3<r»i<f i^^i ] \ 3 . jcsa\a _X rdjArd 2 . «ivtx*A \\\mft rdrxlsaivxa 
L=» ^v»ua* »]«n uvVn^A id»\=n ia^i^ * . *ivk\*\>*. ^=0 us^*=n*a uyiktd 

^ ruv^lna- -=« usWo^a tiyoa^H Ps^nV rdA ^ 

i r&oSoa Ay»-» **A WAn . id*\?u^ ^ 
I rdAHoa*. »nr >1 id»\r»* idWcajaA ca_»u»?i ^ 

I idlOun vdfc\o^| 
W PQ-coa^\ ^ ! Adnotationes vide p. 3gg. 

W 1 © ^*d g§p 
rd=o <ry id OT 

M^ rduvrao HH . 1 >cnaij|^ 
^^=» rd*cn rdVvl**. Xi^ggJ 

p|^ jcnaVuid CA*San **'*$& 
^|j Trd jVvraSjt ^» . vd^u^zn^ idcn^xlitso] 
^[idicn^AM cnl»?i ^ >craar3id . ^fMWk 

idVHJW^a ^»m\* tdAz73^o vd*^ rdstuts rd\^V |§ gf |^ 

f»']cna» ,; imd ^^^rd* idia^id . rC^mAvd rdH^ax. ,^* «V^-» jp? 

£^=a| \rxAi idird \ru* rdA rd\a\a.?t >cha ... td»^jgjg *d\$3 fj 

[•^acmlnVt* rd=%A»* rdmn A^ajcn >cn A^-tj . rd&id idiS rdwSI oidl 

|>cno4v»idl cnznkX. _»** cn^aid .:. >cn id^vw «^amVio*\<i*^a . idacn F^^l 

K<m Vuj£» 8 rdoordVvco vd\m £rda rdi^cn . rdi . . ^ - - ^ idocn 

^^. -pckA^^ idVxa^U3 idrbi Tdjtvrri^roT\ cn^ord A^*c»A*dA Vv»oc» 

f|||§li fidwl \ 1 ^sft\n ird«v\*vk=n , .f*\^^^>* <n^va\^3.icnr^o V\qcf> 

[oftASlan rdarvr^OT Td^TdA ^i ^^3^ rdicn uyrd^ r^>_p^] rd\^a\ ^» 

K [id j-> a ^ a rdivjii W*td ^soo idVa^u^ ><» idp^^rd ^=00 

[AcnJitda vdnA'si \a^9C vd^toxi -A iaAn rd^rojc f^^o . - • • 
• T&t*x2o ^1 x"\ii\ rd»-\oi<^ rdiA* >cn ^jJ^a] 
j vdlHcnoi^i tdxaAi \*n\r£ rd^a^u^ >cn 
margo 394 
^ nan ^_20?\ r^MY-ID V\oA ^-»ift OX^Q^\^Q . td^JOOJtA 
«£fL»»\ WA V3^Wo .t^AS**. -^pjw >0)Wq . t^Vuc.jjzi 

,cb A..\yT73 . r^ojo mcanW .-p^i^ V\oA?\ >cb i^ifcJ^aA 
9 <ncuQoe.r^ , <wA\ — ><v u \ \, ».ttf=\ rdn-Kcu* -p^rdA .=3Givaj*^ 

1 5 A \j no .Thibet i<Lrw\ oxa-ttd a?r\a • l^i&sacrvra otSA^-go 
<hA_**A jaJiv^a .rtftn^u ^r*r\ ,o»onAjo -pm^ ^ift\**. 

[folium desideratur] 2 

1 Desinit pagina. — 2 Post folium amissum occurrebat foh 5, 
quod adeo muliluni eslul restilulionem frustra tenia rem us. Scriptu- 
ram exhibemus pagina sequenti prout iacet in codice. 393 

^3 2 [\ .ha [. . . ,1^ ' r^ — fc] — »^=\ A vrao . *&\*\%\ ^** **\*\ 
|Vc»WiLJ_MLZ3 n^Aitfa ,cfift\ Vya oflLAn i^vjoAakT 
^o<na Vua ricnAr^ oaA -S^nria 1 . oucAza -\*ii<f » k^K 
t ^ [\ m j^ f*^} 13 ^Y^ >* u *^ p(i»ajt]iA r.\\y|"o *.j**^. 

-^^*^ vyvnrsio ^air^ AoV\ i<LW .^q^uAq t^Vq-vAo 

^^O0XJ3 %±\l& A\,-K3 .-J^NOtU t^l ^QOiCT XJldl sr^A*a .rtfvay* 7r£\ua a *ci .rC^o^cn^ r6x£»c^Q <fW*jOTa 

^-A AV\ -^xj^-n ^3sn ackjn ^^aaxA Sj&a.a ,»Vv\^jhAo 
^-A Kloaun -=aL_i\jaa . k£Aajoy.=j-* ,cno^U*r^ -\^ «** *ura 

-^J^-D ^if^t^ 70^^X1 ^73A «£» <|Sj*^ K^73l\^=1 ^VJQji^ , 5 

ox-ut^d r^SjoAa.Yi' via<n at\rx*ix=n r&d^ Kjaxxv^a 
frv* i \^iy> Ari" r£_mA«xA A.vrra AAp ^a-^ \rx^m n^ "7»"=\^' ^— =*> v-Mcnri -^poVv -73Lm i^Ao ^jk' l e^iv. ,ox_.V\ i^jxm'-x -Sj^jl v£=s< vs^kT t^W . K-m^jA* .-p^rtf* cnjxrxaSA -vtx <*i»?u>ijA <nA ri^uAo 

1 Sing, vel plur.? — 2 Vox evanida; forlasse ***=»; cf. P5. 
LXX ix, 7. — 3 Conicio; cf. Eccli., xn, 18, 19. — 4 Cf. Pm. lih, 9. — 5 Cf. Is. , x , 1 / M s. omAt<? Ms. — 8 Ms. 
.vdX\Aj=o r^y,A*"»\"i cnV\cA ^-\«v tc-v^^x^^^* rC-l^i-s 

t^k^cn .id^>r\ (ui^.V\T^Q >Ajc ^=0 9 cnCLuAx.i^ rd^^^» 

5 i^Jt^ »Ajcj^^ . v^ » \ v.t^ «i* -u "7XA*. AAjtCT Kjioi Attf 

m r? " ^ > aJ^^-m itvjcjfiA^ r^najL aA^. >xm Ajjojca 

,0 ,^jW -7>^=nA \x.Kf iur^ rfocn rd=n i^Ama 'Ucd ^a, r^_AjQ-S_i ,-.1 a-»<» . . vv \ A--yxA .^Lso ^V^i »m»j »<no 30 ^=^ oocra <jaA-ia ^^» r^M^n i<!Ao ^^v^ r^&oSo rd>c-»'U3 

#t ^ajct^ ^*=v.i««o ••S^nri pn\ >AoAjrtf=\ r^mje. cms j=30^c\ 
. -k<\V^»AZ3 ^_6c?xiGa3QjcA aacn un^o r^itxo-SA^ V\cA 

yri Kf<n ^^r^KTa QQ(n ,^i^ .^»*\ ^*«» t<axA^v «f>vwu 
^^onxA 3 n w^y.ri rA<n ti^A^* ^>o . >^o-3\<n >\m >Ao^ 
.> ^%*^%^ , \^ ^sn ^ocnA x.\3o •^ooxA p-si\*si Ktnjt 
.rfiT^aA^ A^^ rdraSjt 70AX." 1 .rc^vAaaA 
a 5 * ^—r\ y#\ riitxA^^ta- ocw* ocii c^j-\<xja rcfnoQLOo A^.^ ^30«\ 
-V v riVwi-^A^^ >ts c\ \ itv.5^AKjLr^ ^ aa *.:.r£i<n 

1 Sic ms.; legviidum videtur ^_onv\ii — 2 Voces arabicae. 
— 3 o serius additum. — * Minio scriptum. — 5 Voces evanidae; 

Cf. Ps. XLIII, 12. * f. h V* 

dextr. . OOXXTO — •*( 391 
mA n_sJ& -*?i^m ,\Si -jpnrra-* i^fvX^. t£\*k 

Ars^o .,oaaAj^> eoA ,y» y v* y£\ -n \ * -tj ^ro cnA Wr*> , r^_*"VJCO 1^ \ ».—»,» I^XuA OlA 203ui ^ttAif. •VraA 5 


tdji Q-> ci<n *\ <yi ^i^\Tw • r^frv-a^QumA *n X.=>A^ A*l <73C3 ^iu ArcS r&r^i^ .r^rvwA rdluo^ cn^rx^o i<je_>nj3 
w.^tvra ^-m^ KfH^vA ^"ntiff i^Viv>&m* oaA KfVom'svza 10 
sioistr. •^i^ w.S>**» 1^101 Kf— Av\—» «ji\o^ rdraimrn ^jkiiAa'si 

w- W> \ «\ \ .^..a^rCf ^_»\K!o X^Lajcjo rsTfcxfcuircT fc\ar?r\=i 
w^a-so . >A ,0 .*A *a .jA »a i-^^jw^ ^ :^mWv ^aicn 
xaAjx •jp'ua Vapi^ .«»VvaJ^^=j* ,cnaAx. ^iq .»=3 ac^C^ 
i^ocD r£»>fc-3o *iA.^ -jx*j* &rda .mjtnXa Kfvwn -jdaoo 20 

Jk^rC * \m\ oA*\ A\y -no .A a*iV\ oi=73g& ^w .\-7>v.?\ 
oisojt iuii^ • 901 i^iravza *?*<» K^^A^.* o»k^3 X*o<n 
i^L»a^ Klia* A.**. •••cn^v^'Sjan &i<!a 01=73 \rDT\o kS^tV^ 
anx>\i^a a\l^^ rdmiva. \mrCf n^iy. ai^a^rCf-* i^Aar^o a5 r^Lza^o 9 c»q^-ia Ar» AT^rord' •^jSai , 5\ t^^^kT 1 Sic ms. — 2 Ms. vAficur 390 

. ^ic^» ,a uo'5\ i^»u<-no r^vnHo\ ^_acn\^ 9 oic^i Sa ^^i ^ 
. ca*sA,V\i<r r^Aa cn^cxcA ojxx>iV\r^ r^Vvr^j^^o ^Wj^ao 10 i<LAl^ # ,OX->^w iO ^•'SV < «f \ . o^vjtxA >A T^cinxj ^ . ,njQ^jT^ A^. •\Voai , =\ ou^o 
• KS<n i,n\\ i<1Aa <7x.ax*^T^a r£\ .-v^ar^ *■* OC73 , rdraSoS 


^jin am V ^ <v ^ -sv .oxA *vz73i^ 23oV\o .:.i<Lii<f -S.-^ik acn \-^w^ci 

# . .^\*" 700^ Ar^o . r^ai<T a ^.^^ S^rnKTa .:. ^»\; fn-xa 
20 *^ V* tdi^nA *\itf\ cnS^ra a<n a^t^t^ ttfvjswy*=v r^Afno 

i<T<jxAr^\ oiAaj^> i \ , =\ n-=7^j>x.=73C3 ^vii<T r^=\am^\ <pA ^vrxS 

Vv^t^ r^\cv-=735\ <pA \r=or^ i3ok •:*rd»T^ r^\am .\soi^ 
25 aAci . cwn r^lxjujo . acn KjenAi^i oxuaSa cnVAoo vdoo^.^ jOX. rcS^aa ^o *t^ S^oi^a T^viwa KfcnAt<r TCTaai -S^ra^X-SFa r^A^ AA^-^i *i^Ln^ (nun^n cn-VSja.^ 
t^t^ fc \^fv> Aj^ .^_aoaa-=3^ ^L 1 ^ rv\ *^\€ jo *^T^ ^A^ 1 Sic, pro more. — 2 Vox evanida. 389 

.r^ivA-m ,<neVv»r^ XjjcAran ,\soK5a tC'-n^A \ra TrvyAo 
t<x7x_A*<?a . rtfcn^Ar^ V\oA rdacn ,<noVv,jt^ t^i\A^m oroa 

t^oi i^l^t^ »cjxpv.vY— »o . r^iacn m^Kf.ta Aa • KjooAr^ 
cow'Vj t<L\a oA^fUttrtf y<!A ^AcnA .:. kSckjto -tdi^o V\a<n 5 
w^a-ii^ Ai^jc* ^5\ t£zn •*• Qocn ^-tfsvn r^ «%<\ » vvryv ,<ti^3 
i<jldo rdjoa^, VoA-* T^baArcfn omao-Hci aAAro -i^tora „ jcirs^ 
K^. *>. \^b ld.JtoJ9 ^Si uy»*£% . "\_3oKJa A^L\^. cia^Vur^ — »^O^T3 J=>Q4VO IUK •:•<!%« 

^.sn aaA ^iowln KiW . *ji^ Aa> vs^*^ *Aji\^ T^uejKf 
rd^ru ^j» aA»Vi^ rd\^\o ,^tmo <iA ^\»rcT rt&nAi^* *V-a .^i^n i£A* irAr^. , t\ s-o . . . K^ 1 Jul ■V ra** «N-»t y» v \i^ *<kcTV ^30 *Svn ^* 'vra^ .:. rtfsuLwK i^ao^. r£*zn\r£ Kf*«3i *^\n 
> y > y r» o r ^-n w kLsok^o rdAi^ . t<ljJL^ ^umA^a cA 

KjtiXLO *£>GOA> rdibl^ At^ ^nA^ ^7> -TWIG .r^YTOCUTD 30 

["•:• w-9.j<* 1 *'**j ^=o >«vAm unjuooi^o \roi<f 
dextiv ^™ *^ ,v - ak < 1 • ^5*fcv rdocn )a^Kft\ -jDn«r« i^irvA^. A^m aacn 
>*eja ^ui 3 o€M» ^xjiivro jciAa ^oxjo 1 Locus vitiosus; emendationera tentabimus in versiono. — 
2 Coniectura suppi. 


388 • r^-n^ 


rdAo *.ij^.,.t^je-ir5fA i^uvkso ^^ ^** fi0 ^<~^ • nj»rf vdi\^N^ .:• *£jj£h OOXJ t^3, rw--7aA jjuxm i5 95 
pcajc* t^Vuc3^-\ ^oxt^ukiA r^w^cut \ai4 rd=rxu o<n=^ 
r^Vnv-^Ao ^n\ S^jca .\-=ni<r i^j\-ur^ .:. i^SopaiA 

£AJ» rdx^it^ . KicbJ^ ooiw t^A-* ^jAji^ ^^oa3L.caAr^ 

t^X-i ^oa«£ ^KT K^rcf AKf« „oiA^ i<H-=a uai^Kf 

--pr v -t > off] vsA ij\Jt ^o<nL» A A^ "73 i^\«b^od ^jAos 
\_=iA ,ox&Urt^ i<ll*si vs^ ^snuHni^a *j=a^v^^=o uao^ 
-pojaV i^qbum KAivo ^V\ -jpaa A^.^\ c=uifVa, .^S-Sjc 
^aaA<nV\KS vs^ K x\=nr£'\ rd=o un^t^ x.A^.:.t^Aso Aa 

* <? vv . ^ -n -n ^ Ql^ n 1^V\C <Yl V\ WA Kft<!^£0 t^73L^. 

oxua^o m^vAjsn^ — »-*cLm 70A oacn ^cuiAtdo .r^u*jc-=on 
r^cixA cilA t<l5^ Ak^ \a «*£»».»■■ ir ~n ,<noiw»i^ ^biAr^ 

1 litt circ. 11 perierunL — * LitL circ, xit per. — 3 Reslitutio 
noa omnino certe. — 4 Fortasse v£>Jv** — 5 Vox omissa; cf. h M 
ui f 18. — * Ms. Wafcv* 887 
.•^coa^o^A"^ t^IeixA^ ^toa i^xcla-tk rakv^tJ3A m\sny^ 386 


7 t^AHvjoo r H *if >1 S^fiot^ A \ »c & jpftOiVwAatV a\v\o .«'^ui-*cLr> h^SaAri] ^\uo ,«^crutti^i to 
>A ^fti^ .:* ^BxScut A *i ufrun A^ro . ^»mHfrvi Kfftra 
A .. Aj a,jc.Q .i^aoo A-rxjacaan \*.^\ ^vsA .A^. .xa^^ 1 
r&iri s\**a .i^itjsqA ^pL=3Jtn i^Vul&jh ^»cnu&rt£-* rt^uxV^ 
^ u r \ r j<7j^i_m S \^ y . t<L*j^jo *^_ncxrot* K^ro>x^:3 
a\\— kttio ow_u *ponjon rdxjHja K^^duA , k!»\x*>o i^=aacm i5 

t<^x»jt_ m ^ *ui ^m .^^o<m^73 AjqV\x.i^ T^irnAjcrnn ArCTo 
•^oaxrtaSat yx±- rdAi^ . o^y «£A ^saixson achAa . o^vra^ 

• >-Aon^t^ ^jSjq^tm .aAxajtt^ oxA -»\»-y^ r^nx Ar^ 

*UQ IXCkJtT^ ^ l^ i M 5 ^^OCntFXr3T^\ t^TJ^^Q .rcfWxrT^cna 

fKlAn A\^ nol t n if ^^V-SP r^l\*Tftf\fv> r^x^x* , ^aioo 

• ^aoi^ruuJn rdu^DOjc Kl»\rr> Vrxxihv \mi^1 i^rturdb 1 Supplevi. Cf. Is. t nix, g. — 2 Cf. Ioil., 1, 5* — 3 Supplevi. 
— 4 Cf. Is M in, 18. — 5 Sic ids. — 6 I»., ui^ a4, — 7 Ms. 
t^S\c» — a Sic cum puDctis. — d Sic p. 388, Lit; hie yero vi- 
uetur scriptum A.n-r.ir. — 10 Litt. circ. u perierunt 
a5. 

caA ^rvooon ,cn ^Vaari^Loo 7*^- 1 f". i^V^Swm rdjcinJja 

5 \At£* *S-=30t<r 23oVa 2 J" "J ^^aom^A^y tCfi^ftiA 

_»n sr^-a. . »cncv \ \i , VvAAVva >K^ U.Tnn i^ioax* >73jx\ 
> rav^ ,\nm\ ^IHrxua >nawHo . A^. eA^iV\i<f r£v?*\rh T^-iOX. — . dam ^xm^» tt£xxuo\ra ^.saLtrHjaal . 4 ("cexiojo 
i^A ^o-itCT n,\^7xA rf\\ . . * * " *. 1 t - 

7. . ^XxIadojc rCL^\oaAj^ (\UJL^V\T^ . jjjV^V^O • 


10 ^^> ^^JC .^jf 

STcoi I " — 

CAA116 o*^_n\ ■ > \cw A \.^ ♦V_mt<ra Kf *k fc *D t<jr. 
i5 vs— »r£ i^^rv^CLjo-v-m ,n nv,o w A>\J ^ .^o »aSji aaAcnc* 

itf\-^ft s^nl 7*A ^tx^ ^ . \3r*v£ aoVa .:. ^cuoj ,m 
.:.\k-^jc^ ^ VHa -n v >aA A*-fcs.. .t^S\\ w i h aAA^Vi<r 

^\o»1 us-ji<f Vo<n »^ •i^j^. ,s v^\ ou^cvti^. Aa aVva^ 1 GoniecLura suppi. — a Circiter vui litterae perierunt. — 3 Cf. 
P*. ill, 9. — 4 Cf. P$. xxxvii, it. - — 5 QuatLuor voces perierunt. 
— 6 Circiter xv litt. perierunt. — 7 Circiter xn litt. perierunt. — 
8 Cf. Irish, u, 11. — fl Circiter x litt. perierunt — 10 Cf. Mich., 
i t 8. — » Ibid., i 0. — 13 Cf. Ioil., i f 2. — 1S Ibid., 5. , 385 
p>%% *£Aa A \j -n i<lW i.Xjiqos Kip V * W y^)n 

[.*.... TtfvicnukAG ,i^»\,m i^j=3\clxA 3>rda ,vdj\Jfc%o 

«r^V=3L^l^ r^nCk\^QOO» ^3^. *VA> .0001 . A \^V^ -»> 

*L\\ rtfr^-rttkAW r _»>v-roo K^roo ^AvA^o ^^mx 

^ A i ^ i o .^%C9 A ^ r "K -jD^_=*n »*** - Y ** 10 tdA* ^oa.Aui^ w o5\»i^ •"ww^ ^*sa»^i=o Ardo ^cncakxjTxi .^a^ [• • • .fcaAo.jcnAr^ 
rAdxi^co «1=ol^. [••■•] ^* n [^N .*TVut. A-inoA 
.^ v>\y * \*a rdXVvAa .^\wtio ,ov\ot<S i^WnW^ jn 
^*Ac» ^*3a .oo ft fit.A . n o -^*x.q ^a^ja **v*a [*....*] i5 
w^oox_=d *wv_Om^ r^X v\o,..y.,7o jo -S -iA r^Vvo^*^ 
^jjcroM^ irut<f t^W\xx=3 oacn ^ .t^AjrAa^o »-*- ■a N 
Ai^ *L^ .ch^tAaVv ^iiv^o «Q^\3* Vur^o .*^=»rv W^b 
ni^xv. jo Qooa ^ Xi iA .^^ooi > m «\ -no ^^aaaopiaijazD 

OXJ7XUJ3 ^»m r£x**y£ . ^^ofnjOQoIm i^Ws i<f >r\corr\ 
oocn ^.\iioi >o xi . v » s . ^ ttl»vu^ ^\auo o*xu>\ ^roo 
.^ooxnoi^a ^i-n\xw i^toon* *u-* KjJayh^o .KjcqS^A 

r£Lx_»AD <1uq-\ ,<na^V3j ^_» Xiiyp K?\*_c» ^dj t* ** «5 

[^A]*vjt^rr\ ^A.irf Ao^o i^-vjqA^t^ Aa* 'KljLimat 

itfvS^A .iOwAk? cr\ -» . m -nA k2u^ucai rflA jl^vv^ 

1 Intra tineas scriptum. - 
3 Cf. Prw< 9 III, 2i. 

i5 

If ft. - C. - II. Coniectura lacunam suppl. — 384 )••«— 

% A ^v -n T^iuAjtO .l^A "TaV ¥1^ I^A ^^\CL73A . 1^»' S V30 

5 rdAjo XjL=i ^jlAoiA .t^JC \ "1 rdAa r^-. : vjkaj ^X ^»o<n 
rslAo oiy rdA .Klio^xi rd=VvJk ^i^nn r£)^x->' 
r^A ^ .^o<nA^ a\j r^AKf [. cAr.]iu»Kr rtlA^KT 

[yb/mnt de8tderatur] 

a - v \jxn£ . ^^ooxA Sax.* v£A 5 fr^Vxcua^nx^ r^-Scnjaji 
_,oAa ^AnaA - 6 [^*A oo^^caX *j]kTo i<^. ^i<T t^A;^ 

i5 r^Jjr^o .>3QL5^ r^A ^ooctu yx\ ^JJOiA :r^»nrr> 700^ * f . 9 r\ K t ^ v, ivi ^ ^A»1^30 A^l^lc^ 7 ["l^m 1<D T^OJZlitVrTD 

■\zjDrcfo .jcnaH-ra^i [ ] ocp A*^ rdcnAK^ ox=oa= 35 t^\<n v\— ■ttfsi oocn — ■'S v. rwA ^jAjittf I" j atC 

1 Sic; leg. >i — 2 Coniectura suppl.; cf. Ps. xxvn, 5. Explicit 
pagina cum hac voce. — 5 Forlasse ^^om [\.^baa — 4 Lacerato 
folio, linearum Gnis in hac pagina, initium aulem in pag. seq., 
periit. Coniectura supplevi. — 5 Cf. Sap., v, 6, 7. — 6 Cf. Is., 
urn, 6. — 7 Coniectura suppl. — 8 Cf. Os., 1, 9. — 9 Cf. Iobl., 
i y 6. — l0 Sic ms M pro Ax^V^ 
383 

•^c*.*— V=dV\ j=>o5t\ rdjuso Av, .«^aaAXiYva\ ^^oiEvaAcno 
A-^o . r£=Dr£.^A x_»-\ A^x . cuV\Vv=nA ooV\ ^a^-^ofc\o 

t^^vx*3& ^3 .Kf^xoAaA KiraA 5 

. . . . Kf^xH-ra.-ua i^lfv33Cvje.o i^VvJLAaf . i^^ftj^sn^oo 

^OQlJJTJ OOlA 3jJJC^30 1"djLi^\-J3 rdio^ i^vm A^TOQ 

3Q.1 "n \ rdA .^^oox^a 4 V ^ *f-~ y^SLO^I rducrvo 
. -7V_LAX_jlt^ i^v-ioxAt^ i<Waa.L f^jc^ua 

n-a. • i^-i : v-a l CLj ^^oacp*^ .tcT^v^x. oxA ^ lA.a.r^ ^^tl^-V^^ 
.^jkjxx^o >-i_jL*k. r£zacnr£ ^^cu^njt^ • b _ax*>\^r\ ^oooaVx i5 
^^ft «% tnJfr<f •r^.M^ a mac t£A r^rvcLl.. -^g.^iwVx J&rC&i 

. t^Vcv^iu VoA oqos ■»\^.|rA3a"i . r^uajeA r^v^, t^^cnS** 
*^joaaA vdam ca^-73Tv aur^A t^\ ^v^o *^amV\Ck^.HA r^Ao 20 
4 ^-^[■J-tp t^jcj'V-n i^ra&v. .^.A i<\^rdo . ciocn » » \ -j^l*. 
«^a<»fe\CL-A *£.% \ *.y£ r£jc*A_» am ^ - S^ "V-mi^ . ocwn 
i^LA .r^iKA-».^ K^-Aso "v^tsi^ rdx^cno . ^^ajcra rdjA^ 

^-^•Hirv ^a_ui^a vyjLjo^iA Aa_^. >_=jo_Sw.^ . "\r*3t<f .raoVvo 
. . 9 %.\q-H •> ^> v. ^ ^. najk.\ AAd y^scA^m^o . uy5^ 

1 Sic. — 2 Vox evanida. — 3 Videtur scriptum mjos — 
4 Coniectura sup pi. 389 

.:*_ftxrv=v yai*U2n\a> -J^ cam] ^oojj 1 ^ "T^^ w^Jp&vxAi 
r£ w % y to ^.cljC-i ^/v^aLsa 1 * *^amfc\ctA=**j«» ^* cum 

****** v^ a \ vt m y£ \ \^ m i^mjjcto AAu . 2 i^iSvl=»\ja j 

r£j=n^h*±- .i^uts ^.j^ ,t£\0!> vn^t^ Vvooa ^^i^ sTouta 
AA vi *-2QL^.a . v<fm\*^ qqos » Ti^Aa ^AjKT ^aemcnAY^l 
io i<ftvcn V ^ 1<T t -y\.it. am-mav .^\V\a_* i^A^-=* orvjeviY^ 
t tr.tir^ ^b^Vv* A!^m .t&\=o \=*jy^ ..-t^ Aw^o i<\**.\o 
i ctA%*cfa . r£l\\ rd*^h-\ r^..ALrx=n c\or\y. >A . >rrx^_ * ir*% » 

vdam -jv \ r£ \ -n \ \^ no .j.r^iLw ^acn^=i rdruOwnA 
io ^a_so b-S io i^VcljW ^jV'TWi ii 9 cnaA.^- . i^Vu "3 \ 

A x. .> *v \ ^ --I \.Kj 70A r£x.aoi .aKi^ *A=3 ^-so 
A\«L^xA >_^_\ rtlro i^jcoio . *^cn\v£ r£*\z7y\ kpny.n 
>,?k,\ n^oo . ■\cu>jjct\ i<X» ^WmA .^•■K^tm rduSar^lA 

Sjot^ t^*^«<f • v^mArcf r£»\rrx\ ^\f\=ajc.^ Ajw . -\»\mo 

A-ivCS-aur^ .cn\zry* r£»\oy£ «JbiMQ oxjjjb itf\o^\ ^.^i 
a5 \<- n ^. .rdx^w r^*n\\ ,o .cA^kUtorcf «1A >so^.o .Wt* t^A 

1 o ia fine serius add. — 2 Conieci, coll. Luc, xii, 33. — 
3 Perierunt duae voces. Explicit pagina. — 4 Huius paginae imago 
exhibetur apud H. Hyvbbnat, Album de poMogr. copte, pi. VI. In 
primo versu vix scripturae vestigia dispiciuntur. — 5 Initio 
versus secundi mutili, haec restituo ex Ibbbm., ii, to. — 6 Item, 
initio v. tertii. — 7 Sic ms. f. 3r>, 381 
il^ 00030 i^xaxcoQ vdjc»AJ3 ^cn_fiot^ • i^^ua ^vrafrvo v£j^\r£ W 1 
k^-ikx^ AKT V ^ \ t^^ ^^v ^a 3.^j^i\m <*x*Sajo 

4 >oxArcf i<LAn £i^b t^frv \. » wA r&\m ^cla\?3 i § 

n*r* .uO) t^A^a t^vranoS r^vxira r^.Si^ otAa A^, 
cu^uta .i^tt\ vin^a v^A^o rs^Vxi-no r^WvAm i^^.fbV\ 

^.cljos a-Da-^^x ><h-T3 u\a^ A_* ^-m A ^ — i •jp^vmn 
rtfA^_u iA t\ us->v<r rdJL»AA ^aAfcu'* ,<n -so Kion^ i5 
AkTo ,.Y<r-n\ s ^m i^xox \.^.\ rd-\m A\o . Kjzl»\o*\q 
. KliH^a r^roH-^a i^\-*J\i^ ^ooiA ^3\ i^m^ *^<u<n 
A.S*. S(viif\. kT^VjvJ^o Kfirx^rsitxa .:*r£uAs, %^<u<p oaoao 
^A\no euHaco .r^vuajt^n ^=o "VraA *ft»\, iyiHa r^at vVv.n 
^fcii \^3i^ -^onjo ^-iA<n Ajswo . w£za\w t^,-\i^ A.v. 90 
lA-DCLso cnS^Jso .ttfxai v^V t\y^ 9 cncL2o^jQ^ .A»fCa_ 
. ,C7>a-mn-x3 i^^-Ht^ ^Ubta/* rdj*x*-v\& vyr^ . t^hjcacnAjc. -A_> _=xA-* i^Vx^r*i ^.ooxjA^- ivot-nirr^ <w\r3k-kA r^ifeviVC] ^m ^^an-SAj^a .i^WvAm t<f)rv^£A\t\ 
i^.,.^.n^\ ^^oon. \ an^vJi^xi^ .raaVxa . ft ^ t A, ««** ^ ^A 
t^j^^a KLAjcaJ^^ocnArk irv»t<LAA» .i<Dfxc&ua VTcA] 
^-=x»k2g .i^mrai^x t^tuiJ^Q igLft|-n\1 V\cA aA\^i\jM< 

1 Vox evanida. — 2 Ms. .-**-~ — 3 Minio scriptum. — 4 Vox 
una periit 380 [Corf. Aftt*. Britann. add. 1&665.] 
. .Aso 1^. .=0. rt^Um 1 ^. <»c= f. 3 vr ^**^- s^W.jAJ^ A.: 9 acn ^uiJtvm 

i^u& r^Ui n\p i<THo^. . . •^a • . . .n^vso a^ 

5 Ava^v y&\\ r£. . . .n «j\^ t^Aq a^ 

, ojoj^Vxr^b T<rvo^n ^x>\^ t^A \^. 5 , r^ 

A^o k^v3^oq K^£umo] .K^vrd^ rgTWA^o rdsA^^ 
t^\-I-». *-50 i<T Acv Z73L-=n^\ rfs^v. »^a-i^ \=a^n psoc 
10 ,i&oa KjiOAVM^ T^S^m r^irxam V\<A ^qqos r »a.^3 , s\W 1 
T^rv v\ » v\ . .^. . ,_*r£_n 2rv.»_=3^ r^.m,,^, ocnAn vs^i<r 
^.^ocraA \-=d^ *=v^ .r^jaojt. ^ocnA^A Kl»oi^^o t^ 1 ^^^ 

so 70A >ii\ji-3o , \Td > . rVvvso"jifti^ . mt T^icaj ^son c=»aV\ 9 m 
^jaa\\j* •^taSMMi t<?\o^-iQ .i^-itxja oxJn.Ara < < jac^ ^vr3 
^soa^. t^iab ^io-Kam . isx >A^w vs-iJSl^sQ *jsjAajeiacr> 
x-nuuVr^ v^=zxjn mVivxri-rao >x^\^ 1^0009^x0 .v^jcAiA 1 Huius paginae imago exhibetur apud E. Tissbbant, Codex 
Zuqnmenm, pi. 3. — 2 Lacerato folio, perierunt circiler qualtuor 
voces. — 3 Evanuerunl voces Ires. — * Lectio dubia. — 5 Adde 
Kf>«v\^n (ms.). — 6 Adde r<ll=n\ (ms.). — 7 Sic. — 8 Vox 
evanida. — *•< 379 >m— 

( f. 1 1 3 v*.) a t&\± m cuu> 

o i^oaAi^ -ponjaR 

*X^ * ^ 30 '^ ***■ 

r£\-\ . ^oxa ^j9oi^ • ■ • Aivn 

*^^* • *\x=>a ^V\q^q\wq T^^vaX\^i L»Aiv-v= T^iN^ on »*»Auc.v< i<Jk&<nn oA yC Vlxaid f^y\ 

. ^ooi-V^. rao • • 

m. • • • • f^Wb>\\* A * t&cn rdm ^*^. i»^ 

cn^xoa.t^i Kf ^vl^ t^joKT ^mijD ^»* rnA f**V^ .or 

A*^20 ft<7> 

Au\w^ t^W\~i oo<n ^oc»A* 

: ^v=»v t^"k\i. 

i&rioi^ >H.=t^. ^mzajco ^vAwrna ^^xAmHt^Ao *^7*VjJ£l ■ ■ • -] 

T^^V*TVtt1^ CdiAD^\ yt£*\%l—l Ai*. (j-in^Q K^^i^fiO ^ja 

<TV\Jl*S W\XD -§.^fei ^fc^Ql^ tVA ^jAxt^o ..... 

oKf . »ub. K-auSn T^*VTX^p .... _ ^ «^»n>^ e**Vv» • * . * 

. r^lrx^iKf oocn r j**^ ^& i^Vj-vjo ^=n \raA po'xu 

at*^ ai\ 

tCTV-u^^a^ Qo^noAcv ^nau^s -V^ j-oa^o . r^ruc mi .... 
>CnOA=3\ aA\TC?0 . 1"dWjOVJ3 «^% ~r 

.^oouVui^si ^Acn ^** ^bi^j.^ftM^ i^Ao ^wn • • • • 

*L*~%jn ciiJuevo i<! ^isn-Hr^A aacn .*V^ .... 

• • ■ Aw am ^.^ocwa ^■■viae, aa[4va| • • • 

^yM<5% rC±J\r£ ^n \^A ••.. A*- . noVv : r£it 

^»V\A A^- ^^aiwa . y£\, • . r^sna. 

. .\.ynv.T% i€s*.\y£ ^=n y<S^\^» 

^^aociMft **p» • a aiLox •• 

o<Wi i£v\cri •, 

Kjot^vu tO^jcS -Wra + i^oio Aa* 

^^oojA jla\^ oAsoi^a ^^aso^ui 

t<f- -\^i V * * V ^ 578 

2 1 k y t> — i y. .^v\_rni<? T<£_i<nAA«-m > . cua\\. ^.p>-y\o ,s A 

AA-jxj , >r»^. fcv\ran cb*\=a^\ A**. ^Xa^ara \^y\m)s\\^ 

i^*-\_so r^\j3 .rcfV^j=y*a i6u^vn(i i^*unA=v* rtL=oa»-A 

B KfifYvv^cucAo i^fcvsvja^mAa t^v\~-A r&cn rdrocura *^A*k» 

\ 
*^ ^ \^ *Aio i^en . A^- 3 [^a*=v >=A|q »^yax=i ,VArj 

to i^A* -V ^- .»u?t_uY^ t<5cn-m^\o V\mAVvt<f >=nc!w V\ra-* 

r^_r»~| .>*tv^ ^-vtd^ to^ldV A**. r^AAroa T6naair6a 

• rduSor^ pnv^ T^Va-ra Vu=3 i^\rD^=ncD >ixxnx. ^r* 
1 5 \ ^ -t\ . ^am^xaA ^jso »A VvAxr^a vm.JkA ritvxxrxx.]o 

a^vx.o .ulA^v* r^air^l i^Vvjccu^o \^ru\^ «^o<tAa** 

to rr^Vv^vX^l ^i^Jji^vm nsor^ra >S^fY> l^Vw*^ *A<» ^» 
tOf\T^A rdioS^o r^\ftv. t^Atoj^ >?ur^=3 : r^xcn t^^u* -i 

• v^tu^a i^jjcS ri^K— iyl .A<v=vram oxtojca .(v>niAr 1 a serius add. — 2 Sic ms. — 3 Voces evanidae. — 4 Ms. hie 
A\\=d — 5 Explicit fol. 173 r°. Aversae chartae, quae pagina nunc 
ultima est codicis, adeo altrita est scriptura ut perpaucas voces legere 
liceat; quae expiscari valuimus in singulis lineis pag. 379 tradimus. 377 Pc^jSjo v^jd^raAl com ^»*tch» rdA ^ . Jtur^u-Sma vs^y cncL»V\ ,5 u"K .«5i._=dlA r£-=ai^o r£nr£A Kf*v=3 ja •S ^ \ [ 

^juAoa 2ly£ .:. cn^^vA x^xt^ (**-=*) 01^ T^uri \.=dA i^v*o 

VWT^ 2 . . . . T^EVaXu 1 ^ ^iOU73 CIQ03 ^Aj\ft t&fAcN<£=3 
n,^ V . T^Sl^l t^jScL^^ *^3*<^ VN~»1^ 1 NoKL^DT^LSgI 

.^u^nK^v t^Sj^soi^v rcn^\cL-r7Dl Av, 6:i<fJ*Jc.^ *£_=a'S_x 

.:. aacn y » » » n.vn ^_*A<n t^^Vi^ >A-=r\a"V^ Vvam^\ 
■\ V KL^.5*V-*_ia rdv — »\ ^A Qcp \a*k»% j^jiti t\^,, -73^ A** 
A \j so . 1A01 i^^\ 1 v — > \ <ix-=3 ,aora ^-kA^y^ kT VoLij^ t^ \ ^vva ,mcfo-*r£ r^jcsS A»«\*uw* AA^^a r^Arcf .i^v<n 
. Kf ivx*T3n cnA»n cruSax. A**, nsoiif ii^qAox. An* rdAa 
^jji^ i^vaj ck»a A\^i3 i^Xfc=33 Kj^jci^ i<l*jnjaA £t^ Aa> 
. ^xj o S-jJrv-i *ox=> c*>Ano oc»o »hAos K^nx'icaA K^ro^jo 

«VjAzo«\Kf kL*_ucA^ ..y^Vttj Aa *7cxxx3irv)r\ ^*aoxx*> ^*Hi\ 
^ Ai^ d . K^rviAX^. i<T Wvxd ivAroVK? r^Ajo \ i^itv*\j© 

.t^TD-VJOTV ^KlW l^A-^ .^,(Y>^ t^\i^JO QQQ3 1<A 

1 Voces evanidae. — 2 Vox evanuit. — 3 Ms. Ai^V — 4 In 
marg. add. — 5 o rec. add. — 6 Ex hac voce conicere licet hoc 
folium ante folium 171, in quo occurrit KfVmow^ v^anjc (p. 373, 
1. 39) locum obtinuisse. 376 

^^_a j.A^i^ Attf ^ •:*t^V\ ! \'5i— :a 2 a y n wo ;r^ nq ac 
. ^oox-IjuAJOaci ^.^ocnkA^i rcfi^jQ^jizD ifurC^jcjo 3 r^f vVxrJ 
ta. .t^Vittf -■'^jcnQ ,^kTiL^cY> rcf^vmo* » . . . . a^ oocno 

tcfkmd* .r&iLMLm r^stSr^v r^i^^o ^u\n M>=pA t^x^ojq 

-i *'—*- t^A 1A . ^^OoA\ f\ 'Vt AjW- ^MOn T^=73 Aa ^^qa<» 

^-A v^v -v-ibt^ .:. 70*^x1 ^_ooaA A^u^v rdAar^o i^-\jtitv 

AoA-joa^o *jcr**rvr3 v^A^ i^nit^ y'Hjco .011173 xiNnA 
15 •jSV .01A t^ccn Arfiaw* rCTXj^^m Aao :Aorivi Arda 

w^\r\\ riQ «^-^ i\v\^ ,CnoA^- j^l €1009 ^»"\30^ .;• ,CnO=0'5VXJ 
VNJl^ -N\ y" vdA^ ,ia.Vi ^IWO . A=3Cl=73 i^i^a^oi^ > \\ ; t> o 

^.Tjaivrwsi 1 ^-fcAoo t<lv Apy3 Y^c'iri t^Arfif . i^i^\ajsaa^ 
a t=% t Arda .<h^=3 *7\ri rdk";' \ro rAv=na» ^va.o •A^or^A 

-n\\ mn . \^ rr\ tV>nr A -H^nV . j^ : \a^ s I^XTa^K^ 6x=3 
^A • C71T3 ^aVuo t=73T^A OlA T^lA 9 5 [aliquot folia desiderantur] 

\^ .-rf^cu*Aa ^V^X ^»^bA aKf ^* * f. i 7 3i*. 

1 Voces evanidae. — 2 oin fine rec. add. — 5 Vox evanida. — 
a > prius supra lin. serius add. — *•< 375 >*t— 
&x±j*\r£ ***** rdicn .idsin ?uti^o r^\-»v^- At«^ v^ » », r» 376 


Xj(l» \-ra^ i »cw<\\.=y>^. f. 17a »•„ cn-VTTi KO.V^ «^yn \ ^ * arojcu i^»-VhAv,g .t^^ArdA 
idttnoi ^inso *£Aa ^AjtcT i^VeAsl-* A^m .r£w\r£=i 5 

• ^sa^u t^A^\ k^\i\j rducarxn : ycnabwd v&^m VuxAm 
A v.rck .&cu3V-i AKfa K? V\a u -n -1 AcA^jo^ 9 \x. rdirn 
v^v^clo) njC3 .Kj^oxs Abh. . Kl2^73n r£=^*^ AaA rdiAoi^ 
A v. aa<n ^"Vjc.^ f m_za ,<nA »,vra i^V\-iSA 10 t^Li*ura 10 

i^j&oA_jaA ^ocwAsk*^ : ^»rai 'SjX^Sjso^ ••• ^acTxxuja^a 

3 <m — > V10 t^Vi^cre oaA ^n&u^ cnA*-* wiwvjo jcwarrrvja 

wlson^. &K?a M^xstHAa i<f\\^i\ ^o^bAa . axtSan A\^ 
^aoiA oocn ^tX-nuo .^oroza oocn ^»"\\fc\^3a r^ioAcuaA 


oocn ,.» iWi . wSat A 


& aA_ab»i^ idi&osQ . ><na\ v.i<f ^ ooaA Kjcmw Kll^ 1 Sequitur vox *f,V-^ consulto deiela. — 2 Lacunam coniectura 
supplevi. — s o alterum supra lin. serius add. — * Sic; leg. 
^x^VVario ? — 5 a serius add. r^Licra .^-au-vJEln kUjo^ >mQ-\nl^Q .t^tti^^ A ^^* 


^.a VttC OQCn ^i 5 qi^ f^l ^ ii *tf»<n kIxjo kIati r^\=a^o . ri^x-uH^a .i,\ T\ r^A r^m^^.o r^A\. A.^.c 


,_^oaiiL=JD ^\3aa <n^\icaA t^A ^o 

io «<n 9 cnaA^. ^a^v^ «^nJ^ tt£i<nA V*T^ ^^amo tjio<w Ar^&. 
TST\v.-=io Kl»oJLvi Ajw ». T^ocn u A\m r£\\jC& ^=on *7Jtm 
rdA*^o : ^v.r>.^, r^v^cn vdjaa.v. cnA^^ t^H\^j\o ^rC. . . . 
a^\ *£i^y£ ,^_oai^ xn^o ^cnAv^ * . . . . t^-2Qo» : v^ 
A.i.m rdA .^cn r^Wi^ra iv»i^\ r£zn Aa t^ocn pivM 

i5 ^jAo^-n ^uskCi .:. C71A oooa ^ *i£r=\ «^cyro ocn-^ t<l\As 
t<A^xxdo ^20 : r^y VAvra ^.^ooiA^ oooj ^x=oS i^ran rdicn 

t<LskScn -•• rd-PcL^Ao i<AcA^A 3 vii^rao Kf*H«. n^ . cyxV*^ 

:t^wSA i^=73J3 Si\o^=\ -p-*zxy* :\-nr£zn\ A i^acn irui^ 

ao A.^r^ .\y \-^ r<li<n ^=Pin -73^^73 o<na . nlA-ui A-^rcT 

r^A^jxcb ^=n x^ao .t^A^.o.£o 1 cAjcuc . i^ i^V-iv^^^stja 

^> .>Ao^ A . ri.x. A^.Vs idi<n ^n^Q .y&\ci\\m > cAjojl 

^730 . '■* r^arn\^p AAi po\vi ^iAw^ i<LAjo ^so^i 70A 

a5 rCix_a ^-m^\ ^iiQ .i^vi^ -1 AS* n<v>i ^tdcoi^ ^»^ 

■:* Kf .^nvyw -jSitv^ ^\jcrii^ A^. »^ *\a A »\ ^ V\aT73 

^cn^.)t\i^ AaA ^ro-sv acn 
. cn^LjakOtiA , 


1 o serius add. — 9 Vox evauuit. — 3 Sic ms. — 4 Sic; pro 
more. 0*0*0 ,«^A-. . ^\\ i ^oon% ^kaA 373 oqcki oocn ^jAjuCOTN Kin?V^. .K^H\n QQ09 ^~*^ 

TE^ajcrj^u ^3 Ar£o a.i^oHt^o r^^Ofo\o ^»=\V\ .^ocnx» 

ocn i^Lum A^-o o ..chVujC3% cnA r&cn ^=>v=n J^m* 
^w» ^* ^ ^ «ia^ \jl\^j\ \raA ^p3A :\=nr£xA ^A 

,l£»jr\-tt iv^^iQ KL»or\ar^ ^=»o *£sAfc\ itu=a Ajw Ai^o 10 
,cn y£\ot* :i^^xj \-*X^***=nr£ .rdicn itf^oS >3tx»^\Kf 
r^-JUx-y .:.i^A*f otAa *£*£ As*, t^o^ *£fc\^cA 
r^A^o :^ocnV\oA r^iyvso i<icn *?\^-^<* ^\ — » ^ ^^v 
Avrdo *^3h^\ A ^ \ o \ •^ooxjA.^. , > " rr ^ ^ n ^ 
..r^MArvra r£A*i y>^=n oocn ^.njc ox»Hojo A^»o ^cnas^raA 15 
.KCttxxro V\oA oWjq .r&SnrH jJJzjHoS ^^acnAa. ojo^xkT 
* f.i 7 "*- -=*o*\o* .^l^y kLAo .^ocw^tx^ uAjj* ,ma^j*^«:* 
•.Vljm ^m i^Wy-isA ^ocnA ^rt ^ravm ,cncu*xi&Kr 
*£A Vum *£ju£w K f-iX^ ^Acn .^cn^AKta ?tauA=»o 
^o^ri A ri* rsiA*? .>=>v\W K?*cnA nlA^Kf .^oaAaxi 30 
•^ooiA SooKxi . Aj ooara i^HjasoKf ^v,n-i ^ai*^ ve^uca 
«**-A Vv-.*?-* Kl=n^i .e n ¥S i A-a*. y*\^r£o .v^l\=\^ 
nfcL^iM ^u^o .^a_=*>*v ^jo ^ivje^n *£A i<j^oa 
rCxj^ma .^acnA jlwSWT r£A ^o<nJtA!^3 ><nasa*&v£ 

•^"^frA Tfii.'VSO tv.=3^* I^SOA^ ^Hj^ffKr ks iQJtA 35 

och Kf\_Vj<r .kL*..^ Ta.ca^ KlioSA^ AKT Anno 
fc\oA ^v »m ^* kSjcj^ Kjcoi am k2»% .:.cnA i<Jojm 

1 o receat. add. — 2 Subaudi Ova* — 3 Cf. p. 377, n. 6. — m< 372 >•*— 

ooi.A\. i^oai v^nico . A»^^v^ 5 .rdjoSo i^\_u.-3. Klaorcf ^»i <nA > r>V ^ . •^95» sa ^- tAm oocn •A-ascxK! . t^SraAi oaA ^_Oit^ ^ ny o 
.^t\c]^=do .01A ^Avksoo* oo<n tf^*f *^^na<» .i^raHo'SAo 
m^V^^ or^ ^cnoS-ttuw^ ^A^ vyso xji^ , \ ; \*\ ^\^ rdA 

i^ivjL.^u=p >ir>A ^,011^ a^raAn Ai^o .1^009 
^H^x A^. +^omJL±*r£ A^.a ^^oc n J Lw ri A^. ^o<n=»3^. 

ojkm ^»^-» f . a.^ rtf^\V— fc^.o i^ivwSQT^ A** oocn ^*n^ 
30 A«f ^acj»^K-.i^ rdA-* ^aj<no .rsl^JaJM ^ooxjiv^ic^ f. 171 v*. i5 2 <k^)A^o > 3C-*r£ \ "w i^ocn >u-*^s\ ^A XXJCO t** 3 •iliCXJ > ^ \ t?=^ ^ ^ -1 rciiejjjLn ^^ooaA.^ A^^soo .\»r^=3 

*:W\a*: ^cnAa. ^AiLVwfif .rdaSA\p rdSo^ v^kT .00m 

a 5 .KfVonVv^ ^ocnA^^ AV» :^KT^ ^ki KlAo%«f ^» 

x= n r£x±Lu=s ^.oAxo ..^ooiA^ trYnti» r£i<n rA\o^ r^Vico^ ooixm tuiA cnA r^ocn ^ut<T w^<fo ^'i «-^V* idn ii^solavX 01A i^Vii^v^a 3o oocn ^^ > -^ .^ir^j^Ajo^\ K^"S^ a*^ ^\j>o i€! ^i 1 , prius supra iin. add. — a o in fine rec. add. 371 

.rafcOfc ^A<» A^jTjoa : r^iAJti^ ocn \^j\so^ .:. r£= n ** t*-r * 
>fAt^ . cmHa^xsw .^qoAa ^araAW^uc* .t£^.St^ T^A=jr£=> 

^—ia-»V\ <\ » \ m Ji>in>r<? Kf^afcv^ »^ynA a^ A-^-m . A^td^n 

y^ N . t<L_>A_*. cucna % ^n^^ u*ii^ >Wi ><p v^ara 
xC it\ rrdrvso-* oi^Aso ^jxnA Vvooso . >i\T>y-y\\ cca- 
A.^. rd_=3o^A\a . *<fi\-=»Vv A^» ^Ls^q Kfi\-ra^\ .\v 
vdaoa icv-*r^ ^\« ••• rt£-T3Ck_»^\ A-**. *<L=3a_iV\a t<Lr3cu^\ 10 ^^QaxaSo^vSi Aato : ^aoiisv=3Lifc\ Av.. ^acn^rxAA rtfuxz^A 
rZ^-TyK y*\ny£ .t^SiM^ >Vrs J9 ^a<ni\=3i\ *=o ,.Am 
*jl=d iakZ ^bvu^\=?3 a^ :pAxa?\ rdom X*rcf kjcu r£i*r£ 
^aai^H^i^^ ^^anu^x^iA i ^«\»— A aa rfif Kujq i^Ht^u 

v£\chsm % -^1731^0 Aji^cls i^jJ=u laj^m ^Acn A^. •;• 9 m 
:i <a . v =3^73 >xiouo3 cAA»i<fa QAja-Atcia ;r£s3,a> ftvaaW 
oA . >oxAr^\ y gy\jkJLzr\ jejm »^n rwn ^q^clzj 2 aAav 
A ^ .so rd^TCf . our?? t^usFxxsoa y^jocu A^V\rt?"=\ AA_m ao 
rdj"S^r73 ^=73 i^^v rvtL-iv.o Y^kAx^oi Ai^ t<TiftA2w 2r\acmt 

. t ^ * 1 . V 1 ~i aocra ^rnS x^zys t^iAoy^ vdios cfAjx=> a^ci 
.v^Xa* xAtd ^araiva^ am r^r&vaA r<T\f\s, o<» vs^aA 

0«f 01Z73J& KAn ^73 AstO . ^pA •JDAD3 A^^U^V ^VO=73A=a *5 

«\\r3 9 cncA^. r^W\r3 r^ix. . «cna^ut^ As*. r£am si^\s^n 
* * * 

^^o .t^\5\ ^iXx. Vam ^-n .» ,ot . K^xfnVa ■ i\ — i^r^ 
^a^HjO r^v^ m-73 1^ .^aaixm *fr£» ^ry^ x ^ttf r^ma 
1 > prius supra lis. serius add. — 2 o in fine ser. add. ---••^ 370 >*.— 5 ^.,^At<f ^Doivo r^Ai^ . rd.&i-oo ^»H^\^, ^73 ^a^na i^A ^w 
cn^v-tt^i i<Lx-i^\ ^■'H-so ft rflordo ii^Vuia A^. ^Vkatjca 

1 [aliquot folia in codtce dcsiderantur] 2 

^0^-73^ oi<? i^oi^^ r£* Y*iv-i 0001 y*w\yr-n* h^^] • • • " f - , 7 1 

r£ n uo\A ft^ ^r* r£a<n A\r^ 3.och i^vj^ra ^m v^ocn 

i5 <J*A «£ck» Wiv^W h-m^ A ^ -n .<\<r> ^V-— A ^ N^'tvi^ 

ao . rd^A^o-no r^Ara^ci-K . K^S arua ^^A- cucja^v^ .:. *\*ia 
****\^ -5Pa\m^ xu^ ^901 rdAo :rd» : v^cua *^\fc\*^ * : vr*» 
-^-»o*=\ kLk-td^ ftrd' r^Vr^i .;. A\-7\t>o <7scnc& uV\£ 01^ 
^v_*j=» \,o.v.o *^^^ r^A^Kn >m^^vm ia . l^vuja 

a5 ,fBfltdi»-^o \ v\VvoV\\jlA yZ-zjxsjxj^ <Ol.n» *^«7xAt^=\ 
^ > *t «fVujc-»n_xi uO(\n-^A <ha?v.jzx^. .r^xj^uo unA^ojA 
i<Lu^tS ft A>* cix-i^Ta i^i\ m 1^ v* t-H rv \ rno ..i^rv»x=o 

1 Voces evanidac. — 2 Ortlinem codicis sequimur; sed probabile 
censemus folium 173 (iufra, p. 3^6) ante folium 171 legend um 
esse. — 3 Postea corr. in mno — 4 Ms. am — 5 Correct, ex , 369 

i Toocnl ^»ocn oArcf i,^ . r&Lix£ jo >ocn ^jaH^. y<ASi^o 
y^A .j^v=73 n^ ^oxd) K^u* SVvra oocn >m^^ Kaolin 
jo ^\om *£rrv^. ,<n i^V^i^q .■^p'svsa chA oocn ~»-\<7km 
AaH^q .^.ocjxA^. V\ocn r^AV^dvrr^Q *^i^ : ^ocnjoonjo 
r^ivS^mo «_ocnA^. i^-Scuco .•^ocrxj^\ jj ^ocnuH^i^ ,ocn 5 
oooi ■ jA pjlq i^^vvsiAo r^^ciraA ^oocn v «^ ^ . »^ocnA 
^oow^3 ^»*\ oocn ^jjrAfft .i^t^m-n VvAo : rrv^io r^tn^^ 
^-30 I^AjH,^ t -»A.p>-jco I^Jl T^\^tt£A r^W&Aza 
l^nV^ t<*\ ^t^ =ua> ♦ r£\xzry\ ^tuAo ;^Wio ^ocnfcvxra 
••r^\cn K.'i\A^. ^on i<i^^ .^ocnxm a.uj=> oocn ^ikvm io 
-_=o \_»X* r^jcjoQ ^\»\» rciAardA ,ch t^Ai^ ViA^. 
^_»nfe\ oocn » % i\ *\ * -T* r£\ ^n . oxA^. nr*^.-* «^o<n\^ 
*f\ *\r<Z ^-»t\ vg" v i * n . i^uj <is_ii^ ^o-sAcnjn re? irOftxo 

«*_J^ A_^> . .^^jaOXJJO *Oi JO 3 cA^\VC^\ ; ,UA^\1^ V\O^U3 

A rv^ x-ii^ rdivl oi^ irtfi v\ ^aaix=n n>* t^ocn A^ i5 
^pjt A ^ no •. ^j^T^-n \ A X»rtf r^=k»i^o .:. rCfacn 
^a. . > Av or\?Cki3Lr£ ycjctAy^ ^so-* i^Ai^T : i^^i-Hao Kicn 
w^ i \, \n r o si cv» rcfcnir* jd*i ,cn t^A\ s ,vA < \\ S«f 
oocn »» u , a a t - n ri v£xly£ rdA^i^o r£a\iL i^A-a ,cnr=i : rdicn ocn^k \^. *xnt<S •. ^»*\ ■Vrni^ .:* .^ooxiso iaA oncncnA ao 
i^Aa i^j\ijo?\ i^Vxo-^Hjo v&n . t^irv-xjLn 
^j3a ^sft^x vdcno .i^ao^vA i<L^a^ ^so** t<^».,rari v,o 
a i<Lj\ov^ i^cn ,i^ < \\vvx-m rtScnHo^o ^Vxdno 
^ i^jjjjq *i^Aa^ n^ 1 .orvraLwn r^S'itM^io l^mu 1 * 
%rvon V*v-y\ ycSjJ^ r^cno :r^\cn Kfiuxza -^3^ t^wHi^i *5 
,ocn . ir,k^Jo ,^H.»,— i-r» i^A 1 * v^ » uvnn r^HAst 
m ^^ \ny .:.rCf^\A=^m iOfto*u ticn ,=po^\ ^Acn <n -r\ ^. i^-ra^oS y^_Ai ift-ua »\Si^=i t^_^-'\i^A i^^\< 1 Trestitterae evanidae. — 2 Sic, in genere masculino, bic et 
piuries infra. — 3 <s serius add. — 4 Voces rcscriptae; sed lectio 
vix dubia. 368 

5 i<lrocL-i_r3 oocn ^>,idAj .^ui i^A-s\ x3 > ^iif -rxw o ^*\ ~i n^ 

^^ocoAa t^-n^iOA t-j'sv fry > -n .^ocn-ra .^ooilA loocn 
rdj<nu& i<Lio> KliW-=o A-=x^ i^irA-^Vjo .rd^Artf* 

axiJJCiH ^^ocnAa. tC^zvjA- ,\m^ jno^\ t^'Sj'si ^soa .K^jA» 

3T -o ,v^V\i^l ^aaV ^jAo) 7*-**- 'r^*^j TlA ^^uaAso-sv 
1 5 *^\^-n ^\» i^^oJoa vKjco r^ji\azr»A <n\»^ cn-\5M3 * 
^so yd\ *\t^o .,acn ^,afcji\ -79^^=^ ^m rd\^ .i^V\A£»^o 
v r r *" t^An t^juJLazso . ^Jt»\ 01^ ,5cn ^jdS^. v dx \u— 1 
^va .y&ay&sn s^^qoiA i^acn Vv»i^ -jp"=v^3 t^Wm-* 4.oA=au 
i^SgLqu2o^\ >a3u=a .t<i=ai^\ ^) AAn ,ocn ^\nif "Q £^ 90 • oocn Q<n_* >Vv->^ tdxiWo r^ > " \ v t> oaxxro "=ua*^ f. 170 V*. 24 
8TB. - C. - Ai^ .^.axuv^ «is^bt^ oocn ^n 1^i^r^ : ^o ; \ ^\ r^i'nt^ 

>An^A r^jj3\o i^ocn Vut^ ts^xi^i^ : ^-vjvwsv td'vso i<2i\ 

35 ^ro A-^r^v r^ if uvn oocn ^nj7>i^ ^ . r »^vrxb fe .Sa^ r =3 

t^A a^, M oc-ubaAn Vut^o ^.Ti^itf^ itv*T^o ^>S..nr>s^n Vui^ 
• "^vn ^-»ax_irr> ^u>kA o-KcwcTaA *<jcx»i=3 oocn ^AM^Jt^o 

1 Voces evanidae; lectio dubia. — 2 o serios add. — 3 Lacunam 
coniectura supplevi. — 4 Q serius add.; lege y V^» — 5 Sic, lege 
^mA — 6 Sic; exspectes -mi-T kT^m^ QOXl\ ^TaA^VXJQ 5 367 
■ ifFvV^ >A^. 2 oza^a rcf V\n i na^uc ja kSotAkT ^ra ?vn^*a 

♦ r^j3j^s ^pA-H^Vu • ^.^aoaza A&oi^ oKl^o rfiiviLo 
-p\*.«Z *5u\,\o *.i^v*£=a »[KW\ 

V-^V ^ ""* ^ r-=*» • w^Sy* 1 ^^5^ t^JOC i\OAttQ 

:\joi^ --** ^jj^jci^ .:.^V\A-»^\ 4tdjSo)(\ ^200 i<-=a^ 

t£j*J\y&i i^Wua :t^TjJ^ ,cnoAiw xjj^o .i^/u^i 
«<*■* ^ r V s*-y «w* I'vrpi^' ^-»*v Taajy-au .«\!^aV\ ,<na\b». 

usAjo^i^ A. v. i^Sj^.-o .i^rvrr^ <7xxiaa»?\ i<?.a&& ^ryA^*. 

tcT^\o_*^a t^iwjo . ys, % m *\ \ ^.iraAn ^rtft^w \\;^ > A«f *S-J50t^ aox A^AO ^)^Aj"^3G^\Q i5 :^^ooxA \-3W^ .pcL^i rdjL-»i^A vs^A ^aa-iTar^i ,^j^li 
^3\jvA^q i^V\oj=oA t^^xcu^aAn • i^A=7a n»i^ r^Acn 
^\o,nA^o rcVr^iA Y^n-sA^va wiAaA r^A^A^o r«£=a\uA 

kTmcuuo idsax^ t^i\aw^o ^v^paA rdnAiva A^ri-TiA 
•:.«^^v^.qiA ^^aii^T Aicw^ci .cAra^mAo sA^KjsoA r^.\itf\ 
> \ » ^ n i^ba •.^\.^ , ^A pa_^ir\ w^t^v :\=pr^ -=doV\o 

t^^vo\-»*tti*v\Q t<lArn k- ^.Tv i^ifc.5.*^a ^jdJiJ^M "^jX^ ,v=k 9& 
»r£joJiL\_=D Aj^. Kf IsAmjc.to r&cnneu^a rCjJ&az*ao td^Q 
. t^A<\V\raQ l^ScA^za ccs&Vi pAjooa ^^aoi^^vza oxl: UN^-JT^ QO<n ^.,l&»fY> ^=73^\Q 1 Ms. ^ — 2 o in fine serius add. — 3 Sic versio Simplex; in 
textu nunc evanido vox v£»crt omissa videtur. — 4 Puncta plur. desunt. — 5 Ms. Ar^mA 366 
a u^y^ A^b ,i^Hj3lP yfW-n^ ^jqoiAj^ Q003 jLja, ■ra-ac rClA : ^acnL=73L^. t^H ».t.^,^ €k€nXSO o^ oaaua iv^aA 5 rdA ^^oA^i rdA-^ t^^ v ^v-3Q^ om ^K-=nr£ i^V\ i*n\ 
^Kf *ia .wSX^x_=7a^ r^so^. i<^AA=a kIA^kT T^noii^ 
^j^^ts <n*ri^. QQcn ^rru^oA r£\^\5az7a K^j^sbA «^ocnA 
ooco , » \ n^wo ;t^ fA fw* cn^v»^vrr> -po^ua ^ooaA oo<n 
r&i<n T^icA^. A!\^*n ^jocyu^ t^x^tKT . Kj^v^j^s «^ooaA 

10 rdlUk^^O TC^nOIM^ it^-\At3JO XiC3 1^V\t^ft^0 t^VxH^TO 

rdA •• ^jA<n\=n At^o ^-vkx^iTan 1 K^on^.o . K^b^qoxj^o 
2 ^„m fttfcM i^A Si^ ^ia . T^^oA^a t^A^ oaA com ^xxxrax. 

^ 1 ^ <^ -w% \ ^^ ^Ax.1-31 ^i\ft ^\y OoA «^CUCn 00O5 i5 :t^ t lM*\V. ^kT- kxa^v T^j^o^oa .kAj^j ^ ^ ^ *» rcf Kl\ KfivJLrTa- 
A.s., r^n^TaLA i^icl^ vdAt^ M 

t^ViA-rDL^i i^Vuxxu Aa^.o . rdiir\ar7a^ coAan i^3clco Av, 

i^Aja\.3 i^^v^uo^ra i^.SjoA&saza i^\H^^ !<a\Qvnno ' :f. 170 r*. «:^vj m\jcq .i^a^ma KjSofwn'nc 


oai^ ^*\j ^d^oca t^^UL=7aA ^kTa i^Ai^ •^ 1^ ajtKf Kl\ 1 o serius add. — 2 Ms. 
notatur. — * Sic. v »<rm — 5 Ms. i^W«oAja t sed ° obelo 365 \j rn*i r^lid ■1a vv "h <son vvr^xm • •■■*— 

«^ft-=*» vs^«^ vs^\ <^-=d*\W^\ ^** r£=r% . ^ 

.-7>n_3o >A u.=>jc=n *dA Aj^ajw A 8 * \dm^ :v>\ 

^am^ refold K^uba kTVv»\^- AA\o Aa% Aa i^W 

e»A n *v> t> r^ i <\ \t^ ^3i.= tj^Wuo 3^uA&ft . unx.rd' 5 

£A=» ^Kulickia t<A=5b ^ ^\m .:. r^wd** Attf r^=acn^\ 

'V^o . w a<7r\ftOA &Aj* ^a\sryr&-* "? % \ ™ «^ftoA i^ooj 

\\a-3o ^ v \; t™ * i^aa&Jisj*. ,om ^Attj ,ocp i^vSA-si io V— " C»A ^QO) r^JLArdAft i^WLtwi^kA ,c*a..*Ai> 

.r&m y&jm\\=z craan^ ua\^i x^ t^ua^t^ . n^aa^a 

ft » \*7 xjco *uc<n wjji\W : l _jyw "^-* axixra ^ .^aoira 1 5 
Actii^ l^aAcn .^^aoijcn 1 ^^ Ttf\^arx=j 9 o»a*As. oiiv^^X 

rt^mrf?* i^ituKia^ KTialso *v^Ajc.ft .r£u^*rD cAAj 
V*^^ rA&^to ^Wfo .kTHi^jq ^i^^ ,*v=n«^ 
ft ,\ rv .acA r^i\j^\ *£xroVva 5A^ ^=na .:.r^Yk^vro A^ ft-ii< <V-VV- _X_iA T^i^_sb ocn-ra ■\_=3Joiv=rm a5 • K^-^^v-n ^A.JC.^3 j^iMtf* A-x-o .oi-vrx^ ^oXjKIitv 

w^ti^ *A^i A^m .ycnoSi^^Q <*A ^^uu ^o^cno aA 

1 a priiis supra lin. serius add. — 2 * in fine serius add. — 
3 » supra lin. add. — 4 rC medium supra lin. add. 


36ft >«-- 

>±y£ A^* rdA^i\ us-.i^ t^W . i^-JCAa^i ^^ocnA XAo 
iyZtlm *&**£ o<n Kicavra 7aA i^oom . ^ oaou t^.^^ oox->*» *w n r=" "^ -3f\0 Y^\ <73L-»So-=nu^. , =i tc£»r^\o aAwdci ^^ooj-A Q^kiA-^a ^aai^ ft -rfc v\S^ .r ^ ,», -n y . ^ \ 

l5 V\v ^ao r£x\.v> \*o vjs^ ^»^v ,A .^^accm r&>s\v£ 
^^o^a y^3U^x=y ^o^oi *=v^ -:.Ttf=ioA OTs^^^^fiaa^ ^\ r>\> ^ 00&»"V=3J3 \=a aa&joo ^ Kl^m :\rx\ K?v\ia rfifWra a^ ^» t^=\ pAi xiiA 

^_ocnA QC03 ,tn. < \*T> so ^-^^ 


LiC T^JtAY^ ftOCIl *, 


Kf &r€ aa T^W^wC V i .♦^ftox^ ftft<n ^»^^-=\ i^baAt^ ^» Am-^o i ^u^ 
a5 ftftm ^i^arw^ :rdLioi t^-\ ir.oHo r^Aa,^.o i^^cn i^\ Y . »rn 
^qq .K^oo t^^\ y i *i \ oxA ^A-rt-n^. ^awi .v^ooiA 
^3Q^ ftewn s^Ar^Vvje-so Ar^ aa . .AVuo i^Kai^i r£^*r£ 

iftn -^-^ ^.DA ^^ft-lCDft :00ftJ^ P^^O ^^O ^ I >^1Y TT 3^ 1 Ms. vcf^o^n - — 2 Ms., ut videtur, ^j»u — 3 o serius add. 
— * 9 prius supra lin. add. — 5 i^ supra lia. reoeniius add. . 363 

^jc.\_a^vr*> t^A ^ooijSt^ao ^» ^^ rf\^*r£ lv ooi\a 
xr^=*A t^ocn ujx*-=o atat^ r£A «tt£iom or^ r£\iA ooc» 
.oooi ^a^jmcd ^^ooAaa A\,no i^p\lx -» r&oxaA 

£30Al T<*_^ — D3t_ ItO • AlY^ «^0<n ill m N^ T^UDOJ Ay^" A-A 

^jvoaAa*. aV\VvicT^ ^ocwA*w sq^ TdAai^o .^ocnja^^ 5 
:<i\ocn rfvvvi KTiv_i.x.?\ ^_»t* KLmfcno . rCtei^m i^icavr* 
t^T&troa* ^rn 0C3Ajb An ••• ^ten-San vdoen w^Avro i^k&m 
Aitf . t ^^ a^oAa r£m^_ awjc. i^raH^. ^cvczia y^a^ha 
ao u \ "~ia rf^Aj^-kr^ T ytf* r *A ^AaaX^k IqWiq ir^iHncu 
A \, "n .id^-^Q t^jc-i Af^ ^wjo .^axrx^A T^yaoA 10 

*A^ ^oWw ^=3A\,J^73LaA T^AxSw k»t^ r£mc»A aoxk^ i a^uu ^a viscera . t^ytA 1 ftN ^ i : w^g<n^ vi rtf-nu\ i cAnr^ At^o i okj ^.a ia 
tt?XuHoi^A K^wiKf .^uy-n r^icnAoma j=>aV ^^ooAa i5 
:oo«n ^i..\j o ^oaxjum * <* r> , -o cL^,o r<Lroa-vo t<Airx*.a 

VyY^ 0-»0» ^A ».fiP At^ AA .VVQ^Q T^Wj^=730 <**AOJ30 

K^trxwA ao.. aAz3 i^At^ :<fa<n 5\A ^»a K?a\j^ .i^pin 

oou^i aw* cnox&A oocn 2 ^yvmrtf ^_»a wVr \^~» oocn ^AaiA rdmo 2; oouao rtfVravA' T^ _ajex3_iA r^\-m^ , i c&wna i *ASi oocn ^itSia so ^ *£l .^a^u oja* t^Acn icL2k.A»t^ *u^o . Kogtxu 
t<u*£A r^At^ :cn\r u A Aaaa ^aaum awA oocn ■ -— »™ T 
oocn V » . 3 0M Ar^ *la .m\-ao^=> ^oixq mio^AfAjc^ 
> V™ *-* a .i£m*j^=» *£i*Aoa K^csau K?i\^ ^ooaA *5 
.^t^Ajoa ^ocnAjai t^xaJo-zd ^^o-sy^ T^vncno i Aisav 
iwA3t^b ■ ^■*^ oa ro A «^ooAjm A^ oocn ,»o*-h «^V An 
^o oA :*.^^ocnL=*w ^o<»A oocn ^Anasa 2t^>t»=xi *d=»*A 
rtfcuu .j.oocn ^ujoa r^ca r&j£Dy ^» i^kT . 4 t^W=uu*lw 

1 o in fine serius add. — 2 Vox parum nitida. — 3 Inter fin. 
add. — 4 9 supra iio. serius add. \*X» ^A* — *#< 362 )**— •se"*^ 3 aSoi fc .\A 5 ^ oA)ruo l ^^a^aojaj oooi ^j^d^ rdjc&ca oocn 


a„rk3..sn Y^L\.r\»Y^ .rdj^xaj^j ^^oaiL-ra 

ajO^Li St^O .AW T^>CVjb=3 ^=0 T5^00jC3 V ,t^ r^iit<r \Vvo en 1 TdzDY^O \ chi(\\-=30 rdznT^ ^jaoairu^H^h- ^>t\T<l»o :t^=dX^^»oi ^=^ TVWO t^W»A33A ^rdo ,irv^t<l»ox. t^\raja a»j ^xc&ua t<TAAU=3 v \\^ io >rv.ff ^ v^yfr^-S/^*"* rtf=w» .aw Aa* aw ^jopxiLfioiu 

j>m >a^ v — fc \ ^flLASfU t^AA Sw- A-WZ3 t^iAWt^ vdp O JaA yjc^-vrao T<!xjAa=3 Ar»V\ l5 ^QoAa KJcTXa. A«J0 .T^X£> 

.^A) 30 ^ ^ ^ T^A'VmA CnA^T^ ^SO > Vu^VJLt<f .T^^JCT^A T^VA=73 
kjAo . i ^\ ^. ^A ttLttX^ iuy.J7DT^n ^VjifVJCY^O .CDV^OAA 
Ailt^A X-fcAo .V\aA»A WJO ^OOiAa ^n >^A «i^=X30A 
^j£t^ ^_*V\aV .i\j— T3AA t^jfcJ^TJ ^OoAa ^^3 <I9lbA>T<^ 
rdafL-nO Y^AT3^\0 t^ V\V=3 . 3 V>A^ Y^AaV\ ^=*A % Qt^TO 

OJVXOA ^jAmo .A*73^A TC'o\j*> US*T<T .t^PAX. ^OOii^ 
AjC79l^A T^XlAfiOA K^V\073A^ ••• >a<n\lA OsVvt^^O T<!»A^OA 

t ^tft "t^ ^^.^ooiA-nA ^^ocxio^^t^cwn T^xcn :*^aA\z3 
oooi At<T An .v^ios *djor%o_A> ^SO O^A-SlA 1 o prius serius add. 
o serius add. est. 2 o recent, add. — 5 Sic. > supra f. 169 r*. 361 rincksxjo Vijca ^ooiA ^coMbo ^oftio .ooA ^jjc: 20V _ajti y\ ^ .;. ^^on *n \ i*v riia^xttHsA p?tY* rim 
^so ^jAcuk^no r£jbax=a _t*u&a ^xxron ^AoA 
yxax% . am riXs^aoA »^<ur<f Araorio : r^o^ ^noo riia^a 5 
gn \. >-vi vyri xv\^o #% ^ojri ^^ojcsojcaa rixjJri ^^ooiA 
t<T v^i Aori AA^-=no .:*^jck»lA riboa A no -oo A n> v. 
TCf^va— Ok-.t,i.Da.=n oocn ^ ift r. •.^^ocTi^Ari A y k1A_doa 
*^asm .rina^ui rioi r^ja^i ^Hro ooay!\ ^^cuos .^.octAa ^jajtoa rid .riWvam As*. * ojcaSVxri* . riJbo y, -i 

.:»ri)\A-fi kn.-i 

•70A a^.x.u i-K-sorio riioonri K^txa octj tiiturb .raaVxa 

A-^-r> . t<Ljbci_x-=3 -^.^^r\Ti riAo ^.oaioui ti-uicoc ,_=*> • rifiais «Y >ri ribcno ocn&san ^QOiaXDD a-TDAA : r i % <V «\ >\ '^n ^so r^aru* A»\,t» 0001 t»*a\y 15 
Ja.ri ri.v ck<73 ••• ri\ n> v\ i ^i^jlq ^oirrxrn^ ^jucn w»r<f 
^■Aa 1 "7 3 &ria oocn s .,» ra-*^n ^_*A*n rivJ^an o<p a-un_» .: 
. ref X_a_»&_ae. rgftv-te-"-! 
• ri^vAc&iso ri*a' ^m ^\^V^3 ocnAn 1 cASja :riifcx»Hj3o »i^ica 5tv_ao vi»^ ri^vfb ^n-caaA Aa^Vx ia^ riu^ri ooda, riAri . or*. ~a-n A r£jL=n ri^-m iVAje-snn x-iri 
^w^ riA ^^ , riivJLm vs^ri 0001 ^»nj& , 
•.\»ri AaA-* riso vvrio # .ir »—A ***\ Wr> ^cMjixm *ui 
Ari rii^oi :^kv»3 oaza rdacn W\a riWz» riboi riAn a 5 
riA^ri *<ffev_*ra ribrn ^uAn -yjDrisoA ribcn iuri r^Acn 
.—m*. ^aoov f*n *^ r> ^ rioo.jH^ ox_^ riboa Vt_A^ |i_»a 
e n ^ v\ >- rrx . i A rinoA>n ctujA pcann .JrvS^VNri r^mSri 
ooU r^-bA kjAo .ri-=nL_uA At<Lx i^A\ .ri*cn^=i 
rdlo r »*» S ri5\»=i ^so ^Hlrv ari ^ui Ar€ 'ta. .j.^^aoaA 3o 
1 o in fine serius add. — 2 Sic. I — ♦*( 360 >♦•— 

o-»-\jta ri%vj^»A2QL=3 riifn-SoA riico ASi ^ njk 

, rC^jroJb try*ri i w :«riiA^ j^-sn rj,y a V-V- A^. t A^-, cu\x.o 
rix yjAraA r « V w *yfco ^»wtki ^jA.a.1 *=t2k .ri^'Hori 
V v \ ^ ^^w ooo» riri.V V^ftt riA^Joi r ii ^ >ri .v£=rx±A A\rio acn.-i^ro 'lw riooi _x^ J^ti ri,\y u ori rivvsnjo jo a-w a^^ :» oooa -tt K^ A^k . m^EVCLje^ri *vȣ Azacu ooLji~\cwn .:. aorC^x oxso-a ^^o^ue-i 2 riacrr^M ori riu&ja 
n^ -^ y>^ ri^va^^vri Ari ab^co 

j S — - ^ \ ^- riVwu'Sori . ^Y^^n . riiHAiri ri^\oS.V\ri 

rtfu^^v-^» va : rs?\V\ri ^jy* ^»a oocn ^jA^. .:. rd^Sori 
i5 Ari-^. ^-»"=v t-^o . rc # n-Vj vy«ri ^jcioxa^tj ^oaa axaa-^^ 
A-iri :r<Ij5naiA <wA , r =3\Q .•,oaoH-»r^ t JivvN oA ^nino 
riooi \ <^ t W»ri\ »\ no . ri^ua-x-m riA^ cTx^m riocn 
riocn vs^rA 11^ ^^aoxir^ rdocn ^urio .riVvce^ ^.n^tvra 
us-^ri rijaJ^^^x-it .riocn AArio ro^ji^i rii nvAN oaA 
ao n-rk .oxjtf-^i ^JL-A-^o A-V10 ai^\V\ ra— 1>\ 3^.o .rixxco 
^^acfxxm t .»Vicr> a*-\jc ^»t\ rt^ ..ri=\cn iajt^X^ririi^fiora 

ojA^ , tt^Sanau'si rcjt.%jliri oo<n ^ismrw riA *u^ .*&<?%%&> 

* ** y ^ *va -rr i ^3 ricnAri v=o<nri rcA^cn rdAfiri . rdrocu 

"Tj^jacAo ♦•, o«7x»5i^. cnVNOimaaS^oo cnicvoza*^ Vu^ri ta, 

a5 oocn ^i\xa^ t^nn^. rii<n riicn^aaja ASao "^=3 *^ai<n 
* *^ 1 —» % vs-^ri ri_k=^«nci .^^oaaLAm vn.oaA^o rilncvjic 

0A0 uAa rrijojjca oocn ^xc^ Ax\r> -^ptsa am A: * * f. 168 r # . 

Un-jT ^001120 AA1 
,%ri^i xA^. ^30 .• W- 003A30 oocn ^»iuj73A ^^ojcfA 
80 riSr^soa riVj^rv^. ^AtO) n^ .0001 v i^v> t=*s ri=aS 

1 .0 prius serius add. — 2 Nomen mensurae desideratur. 359 


r&%a> ,\*thy> K^i^&> t^^vsoo* *£i^lot<? 

'o* -5uA^o .t<Ao^ kSu*=3 ^ ^yrhuo K\-nHt<f ooo» 

^ > vnVvfi i jno^i rdjHMt^ .s.kS^LmA ^wubi^ 0001 

^*Am . KlrxA^ i^w**uto i^=3i^^ am ^jsoq ^n jxi 
\v oocn ^iv\ *\Xjcsn «^\o*ojc i^uxrs *£=»y<& ^j(n\i 
tt£<K*» *^u» .tjicn .\,niw ,-Atn ^oAa. a-lo . .itf\^ am to 
n*k» tnS Kjckd Aaxm r^rn^ Ai<f k^J^ Ai^ aa *t^V«ao *i\_»v^. ^-V \ciycf A^f «^a<nA rcfa<» ^ ^v-^ # •^^ooxftH^A ■»V&\Q 


^airuo a*AVkj-* oocn v^u !Qn\ _>Aoro tA\Aj^tt ^jw ,^jKn » vS^hA ^A\*5* ~jA<nA 
i tfnfiir-i ^^ ^jAm oo<n ^-^jAkT . KfivfaA oocn ^Vi<S s5 
m » nn if r> ^*J»^v -j&A w^oocni :k1»o^ jso r£j&a> j* 

*ajbi^a .*^a*n *\ "to 2 ^^ooxjjc-io «^oio» :So=3ja ^^ooaA 
1 * prias supra lin. serius add. — t Sic; cf. p. 35&, L 27. 358 try* r6aK^ ^^ «-»-=\ v?\m . 2 ^a^u t^I^ i^i ^ j \t 


5 ,»n^Ln *At ^ V ^ *^ n_a. .^..Vvju^io ^»\ *Vi \ot^AA»a •.^acnjjc*^ V^ td^SOO > \^IVT "U1QJC 3 r^A r^Av^ . ^ W<» kTXA'X^Vv Kf^t\Jk-iH_mL^3 v^Am A An AjAns 
Vuuo A An A An usAoaooa .1^001 us^bA xji^n <njtj^ 
i(\Tvj3^a w^%v^ ^ T^ncncu A\T<Ja .i^ocn -na^Vii^ ^n^mo 

x€am aAti ^^ 001 ^j<fa .1^003 p^ii t^iEv*jejY^T^X^.i» 
r^A ^•^Vi'Si ocixj=3 ai^ t<lm^J3 i^ncua 000 - tAa\^ 
. xai^\ ^3oV\ <nA ^\acn r^»^zo i^A * i^m^ ^qoj ^cml. 
o&__*oro ^oot . nVv i^^t\ *tki ■ aK=jo jc^X^t-*^ O^^ 
ao .rcfXxuco^. \^W ^mn us^t^ K5ftm ^»v\yXro :^o^o&srKi 
^^rtfa . ^pn^m oa^A ■-* »rd-^^ i^A Ai^ ,K^ ■ t^A n_a, 
t^Aoi . r^om 7P-» n Vvocyi KLzdoi^ itfi-^A^ t<TV f i\ t , wn 

^v^r^a . ^jitx^Vv^a^ iv^rcfa . ^jA\i^ tAudo^vji^ *^_aaxi=n 

rcTom ^^V 01^ r^roa* "=ui ^v=kQ .i^vau i^\,ut ^oouso 
&rdb ,1^ nnofLflo oaura ^3qV\ TxSjo .i^ocn K'-niv 15^00* 
rdi m aaAjk aao . . \<fvM\n ^3oV\ p3^a . Kfocn rd=oih tdioi f. iSB r^. 1 Scrip I um fuit o^Miao ; sed o uit erasura est. — 2 > secun- 
dum supra lin. add. — 5 Supra lin. add, — 4 Sic ms. 357 


^Ao» oocn ,^A^m tt^oV^Acn* A\y»n . rwaoJa 

t^vHa^Vv «yi^o .oocn ^ 

r^ifta-jwno i^Vv_ £> .\ v ^» n ^ i %a .rd*mA ch or a * n 

cnA *\ \jJ^^b^\i^ .i^Li&st ^ro \^\i»nmA .rao^v a\s,,o 5 
i^V ivi. ~> A.at^o *VujA •^jocnA A\cur*y\o i^om^i^. 
.i<Li,» \tw i^V\ ^ » y, Viocn?t n*=3 .tdzoo- oAa ^Amq 
» t<Tn m *n « fcfc ^ocnA oocn ^ju^rxni oocn ^»\ta K^»t^ Aa 
^jso tsft!i\t<r >jj=» Aa*. is^lSa ocn _*ak<ro >iaqH3 >x.c&m^ 

.^ocnnifcrao ^(jiwxq .^^ocnjcnnjo , oxra «^onr»^i rdln 
• tiiVoajo t^=a\u &t^o giVvvdo ^Avyc^a ti^r^ A,aA *Orir^ 
■Vi i » *n Sn-ZD^xKja .«£vv_ =o j^vjctCTc .K?vS^m A^i^o 
^jicnnfcv-zr* Vv_jc Ar^o . .^^o-it^ <&*i-# i^An vdsr^ Tyyv. i5 

t<lkj=3\ en \. ^ Kiicn v^ i ^ \o*^ ra ^»n oocn .\^ql^m^* 
A »An ^jluia^ r^Vvrbcu ^^ocnA mn ^ n^ . K^oVu^a 
-ran ^ io ri^ A v. o^<vn :t^ni^V\ i^vu^vm »\jco 
Ano &t^b • vduisx* i^fcvojMnm ^ocnra oocn ^^.So a 
ocnA ^vrbva jjiravmo .r^nojtA ,A\*no ocnxm oocn ^ooi-ioX^ocn Ai^ ^ v^bcn ^u&)o) «vd=n^A «^aoira 
•^ocn-A Viocn *^V\ \ *-fc rv>j?3 r^\ *Vr^!ei :r£xy\-» Wa^d 
^m >cn ^j&cnivoA ~»n itvmAjc ^ . . Kajjjq unj^ t^Ai<f 

A \^ *Q . A "1 lYl^V Kilo ^qA AcL£k>N* .VvS-^Vt^ Klxl3J <5 ,^im rdAat^ oocn t »\^nr» r£\ o oocn ^qoAa Ajkio 

# u\onAskO ttlAsufano Kl!^\orKi t^^vovu ^ioo .t^oojca 
rtfrf > y^iwi kT S \ iW *n tcIkh^o-a j=3oV\ o^\jc ^^uo^o 3«* t<i 356 

.ooxxso .raifuwAo a^AcnaQA xardA rAW i^bcn ^eukT 
zn Aj^. r^nS t<LifiAai^ t^\ro «_ocnVOcw jwo -v .no t^\J^i^ ^3ck_»-!v XjAa 9 <n "\%r* \ ^»noxi ^v^cda KaiA^o 
t^sci-Hjzj t<Tocn r^=3^i wj^v A^m i^apum ^UiA ^X^o 

— • • 

om idA-Si^ ij^ . \\ \ ^o «1=3jA v^t\a rfVn^i^ivos 

^X-£k_=3 ^»Ha-wo . i i<lrxu ^^oosA r^ocn Aa>co> r^zrx^A 

kLAo td^aj c n A-r% %rd£iuQDO i^V'A \y rdiLio t^^vra^ *i-Aviin vvo^J^ t^jw^^v oocn ^»\iA a^a v£xsl>*£ 9% t\\j m ^% 
i o . i^u& vyt^ ^ou2o ^LraH^o ^&\AV\ >cnoA^. ^^opaxaa 

*.^<ucn t<TivuojLm ^ro \=aA 2 9 cno\x^ aao # r^X=3n^oznA 

A^ risQAnn Awn^ A^so ♦ i^isuacnat** ^.m 3».^ocn>Hjt^ 
i5 ^H.-rT^n ^=>oVvo .^ooxJuTTa ^^^cnA xr^Vvo \ m u i .^ocnA ox \ -n\o m \ *t ^^ocnAO *n \ \ r^A^rxi^ cnN.inif kSot><w Vyjl 1^ t^X-K-fiOO O-Tk acnA n -fc v . r^\ ^ \, v\ ^rr> ,\^\ < \ ao oocn ^in^Uio »\^i^ ivic\cnj=> ^^73 plamSa r6no\a Arib r^ocn ^=>nx-i t^Aa ^-D3 A^: 

ocn rd^.nV ^roo . t^V^no-raoLra ycnoA *^ ^^S^ ^ cu-ue. •. ^^cnA 
o-m ocn A-o xn rdjm^j^. . i<Tocn t^JLxrn rdA t^ y iV* i "i oocn ^.jA ,im ^X-soo-sb VvA.v, ^oo . i^ocn 
ocn*w\VA ^^OAi^EvBa en 1 ojeno oxA oocn > „u -Sv*no t<LoojtA oocn ^Auxi . T^i^cn oocn 
^v iy> *i «_ocnLA ^ a i *S\o .oocn ^in^^^ och kIjtxmAA 
•23oJe\ ,*^*\"\ *-* o\u ^3oV\ ^Acn nj&^ t^As^i^ # ^\sa>io 
^an *TUfAor^A ftNxo 1 :r£i^jxx=r* jq ^^^gcn^H^t^r oo^V 

1 Sic; lejj. i^am (?) — 2 Sic ms. — 3 Ms. ^^m^KT — 4 Gorr, I. t6 7 355 ^»A v£lO» «• «^OOX» : \V\ ^30 t^l^DM I *TXZlJ^V=n 1^¥0 ^» 


aoxA 5 


^OjOiUCa^ -Kf jn ,V iH^A Q3C3C7U ^OBCLl'TO ^Ui ^-*n A*Ao ksoxA ^Acn .;. %*~^\^ AaA r^r\a*\j^> , 
AKf ,i<^rv-xAo^\ axjo^w ^» -H — i \o ^ird&x^ ^a^raWfcu 

:Vv_»T^ T<l.CDCiJ!7^J T^fiOCLZTXl ^ t fA \ OlA Al^A ^^O^Al 
T<rif\Oi-Xj-\^ *d=*XSC. OXIOO A\^\^V=Q ^Ut^AAjOO 3 A\v-^ t $ 

t^iiojnj^i i < 1 t7v x joaciSX u Akj^-o vcoA ,=aSaz7j am-* 
.:. 6<7xiacn ^ao p*!lra 5r£*±x. ^ ca<n .4 ^»"->qa Aa *<A=»3- k 
• Kfvn^. t^ioiSaa. A^a . t€x j!v3 Av. Imuran rd&a. Av, 
^a-jVua> ••« t^\a-3L=» ana l^aaro r^k^xw v£i&\aao Ay #> 
.i^Vi-m y^jkm t£-n\\ coA r^ir^ A^om rCfcnn % t^cajs ao 
t ^-n nnv , Ws *<na»'Vtra^a .tA*^ y&sq ,cna»xxx.Kfa 

r^A n^ .T^j^aa S^nK^v ^A»kT ^»n acA^^. ttfrrtua t^raxa 

^=30^ o<n linmji VA^» ^rn .*^k=ja>»i\ t^^xoH^xrc^a r^raA 35 

Q&w>Ha-n ^jAj5b)nfffa ,^nou irv_»=3^ k£w\t^ V x. pAjdoq 

1 Sic; pro ^^taj) — 2 , prius ser. add. — 3 Ms. 
ut saepius. — 4 Sic ms. — 5 Vox parum nitida. — 6 Ms. 

93. -V 3 ; aoiAaAa t*m*i aAv^V AoJCO A.! MO i^xcuoA oocn r *i m i^^xH^-i ^t&za-^ AA^ma .^scjiHjq i^it^-^ 

5 rfbHnoa oaA^ ^o-khj ^-=n PlAj^v :\mTd=nAa Y&sor\y^ 
9 cna x . ^A*n t> chw>Joxsk .i^T^uo^ja t^V\' 5 uw ^m ^ba aicn 

aA^.^ r^=nLda^. Vu»vuo :<n%\^^n ^*cnArk A^. t^LcAt^ -^x^. . i<Df\a.*xj\-=3 ^j^Vvi t^A-^ v^'uaAn .vs^t 


,cno,-ja._^rcfo 9 o9a%-moc. en \ *^ ^^a< n , i-» v n o . K^Aa ,^ iS l<^ 1 ^q? ^V\Td..Jk..^pc <VJCkA At^ OCTX-TTDk^ ^Ji-VVfl-^OC ■j^-nx.Q i^ajHqjdA oocn i5 fcfi^-rr* ;i on.-is„ nacoiA .♦. ^cyx* 
^ ^V\ft"rv\\ vvr^y.Kf t^H.,i-af => ^^qj^ 

r^AoVvrs i^'K^ t^iao'Uk- •. YCfWxja i^^uuxrrx=ao r^n^oS 

^ <\^ a -^ ,^aoxjA-\3 &*^ ^^ocfiL-iHj^ \=a^\a . Wsoo 

^aj^ -p^AjcKf .^^ocTxiao .riiVn ocn t^AzfsA * ctxjcxSKjci * f- 167 r*. i^Va ^ *^ \; mChAa< 000a 


Lso .*"iiVn ocn t^AzfsA * 
^yin Y^Aa^^-A cn^jKira t^iSrw 
qox— =na-i,n> ^> TiA jqo ooto ^A^uooo ^T73ljJ3 W=» i^VAc&vra ^si^Vjcnci oo<n ^b^^JC^Q 

1^.A 0_^X-^Vl-=3oAo >Vnr%. >^ ^A ^JtUfOXJSn ^UT^V»'SjC 

"TaAjtt^ .TdyujoiA oi^xH^^r^a A^» o^c^^ ^»Acn : ^.^j 
1 Vox in marg. add. — 2 Ms. 353 

^om V v,un oocn »-bA ~i v. i^V\aJL£Ap Arcfo . ^„v,>aa 
Ttfs.or.A ^a ajo3. .^oa i<IAa i^aa** ^d-ud ^w ^i-ao o 
<n Vi^ <rvnA_mA ^a_=o x_jA^a . «^ aoauA:^ A^a am 
^toojocdaa ^A<» Kjzjj^o am i^Asojcia ^ vsjkT . i^octxi 
,m .t^^VA-o^ ^.ooaivJ^^A .t%PiJf\t^ ^m <n tin* Aiwo 5 
1<f— ». »A&-Q OOCO > ***-n ^y^ A_-k ,>\7\Y < Q A,n s. ArdA 
^amS^r^ A**, oaw t^Ao ,\^Sm ^20 aAw •^aoo*jjc»Aa 
^ » \<wl-A ^om^ * X ~a \ny *£AkT . ,\ An «£A Ar^ 

A -1 m ^-t<n \ a « i<jc *:»iry\ i^r\jc»xAv ^»oxi&v»y^a ^A*KT 10 
t<jcjA* ^o . \=d^\ ^ajaS/ao . wAaxra A^aoi^ tcIdajjoa : ^julK? 
rsi^A^a i^xdH-^. ^ro.^^ooaA ^jar^ 1 ^3jm \^A\ASLAa 
><»c*n-_=3ar^ rdJkA -^da-to n *a *. ^A .rjl^Aa rdraA-Jwa 
yAzjojoAo .Arpiix KftnAMo ysJaajoo r^\fio rdnan . K?\<\i=» 
own-Di^ T^skSocAa . vvaot.i^A tdsrxjx ajlfeu&i^ ^oojcda 15 ^ooxA rdam X-tAa . vdjwAt^Li> r^am 
„wn .1. no a_u <n *i \, rem? :*<n^aAra&UA atAj^. 

i^aJm^ 3> o>n \ ,%, 

w\ \j 1CUO 

k£x-T3A-=ki ***L**.ATCf ci\p <n-v=noi A\*c5a . 5rw^v\ oxxA^o 

. ^JLiriT "v^itx i^uacltsaa ^<n\ a ^*a 'i^aoa . rdv.-Ktsizj 
rCsry\^^ &i^ . ^»c?aAa. ^m t^dicd ,ii\<f xm,^ Ai^q 
x.aaa a<p ri^iJ^-CDA oa^A=n n*=a |cu^\ cv^ca \^AoaA 
^ Mm ^*A<a ^_D3 a^\_ia .^^soiftA rduAot^ ^^ocnA 
A^vC mA r^isv-nJ^o v^\,m.r3 Ajw 0,^.00 *^ac»^u*=3A 35 
y^— ia v,n nr> •poo^ . rcijwy* ctiA^a vc!jc»a-jq \^Vvmcu=3 
• •^^oA vdraJi^ *^\ f* ^a^ i<S «v»i<f , <\xxk>a r^Ar^sxm .Kf^vn^. Ai^ Ai<r *n a\cq . t<jtili=DC3 r^at,jca vC^^eucs 3o o rec. add. 352 
^.m ,\v \ T^}L=7i ftA^ . rd^rc2L ^ra oax *>m ***— ^\^* 

^-rJao . 1 n^a ^n \ja AJ3LA ijf^A^u^^ t^V.n ^n po\xs^ 

rd=3%^i ^=r>5i ^73o .^=»-vu=s A^i .^N^i T^A-7>V^^3A 

5 ^-=0 -7>^so n^aW vdA t^Anm .:>^infn A^i xcdi 

oa-ij \ ^ nW ot<f PlXuW^ ^jAo» rcA^Kf a^ . ^Ao> 

■v\ \ tf ■ *^o<j3t-i-ro a_uA ,<n(ua-w«& x.A-X^.jia t^ArcT 
1^ *->n \n ox ■^o-A ,\ v > mcLxxruto 010:0 >oia "i no 

■ \ -n A rdn AA^ro tA-w • ^ai^ cuj^toA W ^^^ T ^ 
: 3 ^jqiW^UuO A ^ no xjr^ 4 -=jo 2 ^xrnuKn^so t^A 
Vv-Aa ^^oosoy^io . rd Viv\ -toajd t »u»W i^Xn rj^WuiKfo 
. t if 1 n a A \j no t^%»\y fnAa. »u\n Y^oaAt^A kJVAua 
* 5 «^.ao^a ><» A % *n i^Ai^ . r£ *,a V^noA ^.so ^^.qoilja —is, 
t^VrdsoA r£im r^iAar^A TC^A^ro >ocn \^^\\^s. ^icra 

■ %.\j %*%* \j3kA^r30o ^xi^A .i&nAi^A >0M\r99cuHA rsioi^A 
.:• ^ftQoAtA i^&a&oA A, An ^»f\ nv. . «^\j6a^a t^k^Xo^jci 

ao t<JCI<n JftJlA l^.-TA ^1<^\\^VA AjuT^O :^^oo»A^- ^iA A^b. 

^ooo, \ p\. s^^vr^ kIA .,€» idxnt^=3 

jjm , irt^A^v-r> ^-jA-st Aj 
fn^vcuscn _so rjSAro tryt^ ^vino ^>^uVao . ^oa&izza 

So •«1^73uMA ^^QCn » \ ^> ^^QA, — i \. IA A\v\Q • T^AQJOA OlA»A 

rd_it-kAo tt?AJ£3u^A ^^gga \ a \ ^^acnA oom . tuXjf.no 
■rkJt-m A&a ocoA ,n.s^o * * f. 166 v\ Ajcv X. ^omWas — 4 a in aam 

1 Sic ms. — 2 Ms. 
fine serius add. — 5 Gorr. ex rCam s3 

STB, -Cm—m. v£v£'i\rn i<r*\rar^\ y£ 351 r^vcn y&\ *\on- — \ ,«i_»a m__ A .:.n^H — 3^ m — X — •"* .i^uAof ST 

ocnAs- « a*ut-iA 7^ ^a<mxrry a\-\r\rn\ ar^ r^A 


^-Aa ^xA< \m Ai^b .,m v^ s»*w^-r> i^ocn ifc-»*^ x^arv Kl^AW «iaa» 

maruc At^a uAico . <*xv* r^Aci . vCiSuxKxrD A^n ^axnxzn 
3^\a_mnt^ri *£Ai<a ^jAo» A.** •••»<» \^V*\jtzn ai\«\\ 3 5 

V\=* a <n\=3^\ A^ >v»s, 4 M Vvi<f T^m-^ Kik^\ . rd\nVa 
1 a rec. add. — 2 o ia fine serius add. — 5 Sic ms. — 4 Ms. KjoxAi^ ^roo .wJkvcyiLib r^A 350 r 
.o^xa rkftftA ^3oVvo ,o<Ai omA _aci3JL^t^a ,r^\ ^ i *£A 5 ^-»^ 
—=n , > \ *i to t^A j^x-=ordA i^Lronj^. , >, \ t-si rdA^a 

i^AoA^-xki K^iX^^jCKnAaA ^qquU. i qjq&o :i^99nA 
.i^j^Scljoa tAVvt^ ^» r^icaHon .r&xy* ^Hjci^a Kf^iV^ 

^ *i s. t^ % tSu— o ^a-wn Arsf n.^ ^001 » \ v. S\r£ 
. ^^onAv 1 % *in i^ri'iyo kIAcA^jd ^^o<7iAaA .^^omVutira 

90 1^103 KfVv-d.at\5v A.^.too .»^JL-it<f T^t^v-i^ r^.i-xA am 
i^Vv t> 1 S —w% :i^n<\\^ ^vaaSi cnJkiu>yt<Z K^ra\^V=rxjjaK?5i 

; r^ 1 ^■Ho^o i^mSoxio ,too*u*^ ^inu oxnai*. a<n Afdo 
^-i-roni^ ^jia cLios . ^ » \^\ ^ t^^Hoi^ *73o^a ,<n n*T3 

:t^.^r^ oiA^ Av. KiwX»A t^aS r^AoKT ^soo # rdA%\^ 

1 o in fine recentius add. — 2 Vox partim evanida ; scriptum ri- 
delur ^\vjMu\k\ vel ^VvjKkuV — 3 , recent, add. — * Recent 
corr. e tdVvA=» — 5 Correct e ^W — 6 Punct piur, addidi. 
— ' Sic» — a Vox recentius rescripta. f. i66A — **( 349 )<•*— 
yt£\t£ .^iVvn ^kbAji T^irv_*jL=D w^oaA yx «\ cv> *£\a 

r^im ( ^i^ox^-Vvrd' A&A ^*y* am ^\\ oiout^ . *£iAa A 
njj=3 *ljooi^ .K^ m^i -130 ^fti^tco 'sisorZ A^. i^Vvr^ 
r^An *<Sir\t^' » i *i i^ \j V if o i^i \ » Kjcir^ cnra iv»rcS 
t<Lsg ^j^ «iA T^a a . en \ -n v -V ^apx^jsn *oi *VJ»t<f 348 
OiO) ^ftvv\ , i aAa : t^i^ » \jy» i^^vn Ajojcq 

• s^omA^, rdA^w t<f irO&\a t£W ^j=>V\ rci>3At<f 


» ><n » \, *w t^m **V**^ <„% V\ A*- oajco txcs^o Ardb 
rdam ^vj«^n oocn om^os^ •^ Aao ,^A<n Ax. rcSut^ 
ovef % cna uAjto r^rsoo-Si. »cna\ v., o*=\jc ,tt£aAc& ^ oA 

«^V_XA ^p^=Q QOlJ ,OML-5rfc, » ni^ ~% *% -^ \ ^^ma 
kAjq ^» mm \ V^ Aa ^no %u1Xa^ xAa *vao .^amA^ a5 
Kfiv^OA Aa tC?Vwlx» qua &i^a »oocn -kxm5rvx.ro i«w»an 
ia » •m..fcA,v M ci?i_3&a n ^ ^ . A A.,» A An oin jcj&a 
&i^o . xir£ <93u=3 VljAq pliSjw , \ <\ «***n r\ m ^»\ro^ 

1 Ms. n\o — 2 Vox evanida. — 3 Voces pa rum nitidae; 
rescriptum videtur *w=o*f jjcmj — 4 Vox brevis evanida. — 5 Voces 
evaoidae; dubia lectio. KfV Yin r 30 ^ akT.kA aUJ k1=30ji>(Ui k^Vvj=iV A^- rc^Vvrai^Vv^ A ^ n o .^^euotA 
rdra^ i^ WL* i^=3^^ 70A <n ^1 r\ \ -10 . k^3Cl»V\ A^. 

5 rd» *t y. A s^o .k!v\Aq^-=3 ^»,\>vn o\*^i y^\\m A^. 
r^Lt^o-soJ^A AA^-so ••- \^^\ \\ r-» oo^ncLia > 'in ^\ nv t 

rdA^^fo «.^>n ~n\ *\ \ ^903^ i^»\cLsnJ^i^v»aA X_»i^ 
t<A^«S\ ,m n >-g \^U50 rC^Siw^ oaiitvsnu iVvaV A*a^^. 
10 rdAr^ ,rC?Kf »\^fv> v ^ \n n-o .Jjii -1 ^=n ^A^n ^ui 
*lay£ un^kT . ^ocb . n^ iY>o no ^acoAw psoi ^n >rocu 
.cxlju3o So^rxjn ><n ftNuo :^^\\bjc&a i^\n(D3 Acusjca^ 
^Jv-sv-a^ ■ 1 wo , \ »\ n \J^n x&\m .^x^o* m>\\, t^At^ 

i5 i^jtOLro -^kljoj %^t^=\ •. t^-K-m \3»t^ i^iaow iS^dokJ 
.T^icn i^axa > y*\ 1 v^t^ rdA t >J»'U3 Airda=ojta 

• rdi\=J3 \=bi^ r^lrkcn : ^^ooA \awtf . poSj rd^rdi <r>^ 

i<LxiLaA?va .^IraA^xA t^ra^jvA^o .i^^xcuroA tcf^vastA^i 

no ±zar\rd .^ocnAsi. ^ojq^i^o > ic»~i y\ ^n»W .r^A^A ^a*xm ^\ ^ -^ V i^l^/viA t<r^\a*Ma ^Dut^ t^iuiH.^o .*\\=tA 
k!it<La KlxJiKT KT\3t<f ^»ivw>R KlAo t<^x^aj3 «Ho 

1O9A ^axAu^C ^i*HV5 2 5 rcfVvonVi^ .2d\ja ttfUt^ . ^»\ v, ^\ KJXjA^w \ S l< 

1 Ms. ,Wfcv 347 
: KiiuiHcuo rcf Lucira >H*n\\ i^ui^ zscn* . ^oii^ s\ur£fc 3\SOO QQOS ,-jA.TVXQ witii^ Aa 


ocicn ^x -C0CI ■\_mi^ n^ . i<! j-swiX^za ^onn x4x> ■3^. 01^ i^^yj^^o^ ^jcyS hi tisA 

.^&-if jlAy^i ^A ^Vv-ird' r£-x.cn : A trA .rx»03* t^A tt^iit, 
.^doaA 0003 < ^n\ .rcfivA .^. ^-tAcn tfyt^o ^no 
ocp £y^o .^ooaA ^>jd-uo3o v£ks>nckzh ttiaor^A t^Hojd 

T^Aa . K^-iK^ -=3<73uid t<Ll_£L03 ^oaiA rdocn AV1 7 T^ji** 

^a-ina t<Aa . Kjejrcf ^Aoi >A _>vu 730X173 ^73 vdA&i^i 
1 a_Av-it<f &vcTo . ocn ^^Vyv^jS-ra-* ^i'\-r73^ ^ ajaia . >A 
• 9 qkiA^. -7a-»jo^ck l^Sjoojt.n i^^ctxo) ^^ooarao ^^ocniso 15 ^nvn %is£\£ i^lrvuH^ora oocn 1 ^^Vno 

5*-ii^o . ,cnoA.ry.x.o :i^Vvo\^V\a 701^=73 01^ y^A\'SA 01^ 90 
^-•■H-sot^ ^-^ rjixir^ A.**. 3 ^u^Xa 3*do ^KuHcocd 
^^X^wk .A=a*W K^^rCf *\cA jjAcn ^o in^^rcT 

k. • 
^-aAoq ?v-x-=3a ^jAc99 yyi^o ^jAoi .lAi^snA r£\z *t *v_mci_i era IlU^I 3^-^ Vto_A ^i - y . i A.il.^,^3 .;.rd_D3o-T\ i^jc»Hjo 1 o ser. add. — 2 In margine. — 5 Sic ms. 346 

rd^cn t^A Ar^ .;. ^juSqjj^ ^^0573^=30 ^^ocn^rTa qo^^ojd 
\v\ ^r» Vv_=nLX,S ievrra^n •t^\»\=o t<jCAi-=vo ^Wi^c\ 

«Si^ r^Arsf - ^cuA c3olA_it\ craWWa^ro cnA V\oen K l rv ?Vx y> 
^oj^ ^tdlsw vQ,™ tCT^-raA AKT t^^VifN r£^n^- 

to .r£x-=o\ >£ii^\ us^i^ oocn ^jcaoiVj A^jo . 9 m r\ \ n y , f. i65r^. joA oocn r^A-Koso .^p'st-r^ t^A A^ QOC9 ^a^D r^Ac rd.oSo : r^iuwSoKT >^VBc. KAci^yja r&moA r^m^u^A 

^rb ,H».rd-=DO r£m^ ^cn^u rden 17000 iXv so riscjea ^=0 
i<^o t^VvjL^ v£JLkr£ tC^^ a "iV\ ^A oocn ^=bo j^A 
>^V \ \ v-n r^V\ i\ S^^ ^^ ^-•^ ' = *-^ 30 O^LX £D 0A0 ^mcvA-Q y,Q rd Xi » V-.~.i -t-L-m i<Ao y ^» \^ i^'Xvtft i<A^ .cHiso ^^a\—i^\ i^ituxa^vA 
, t^sqAojc 01^ v^Vw^ao *<AAt^ ^.n^Vvi^ rsion e^V* ,cnoivjt^ t^\j=»2r\n : ^j' 1 j5 \ ^ **^ rdjsQO ar jLjciA r^AAr^ ^AS\o .VvjjAs r^ifv^o^n 
cnA At^ ,cna^7Xjui3^o -Aic\itf\ rdsoo .^zdoVv nn o S .Kicn 
,03^3 .u^^scro t^A A \ tv v* xjr^o . cso^\ t^vx. . nficnA 
.r£xj^ cnA-i^\ wV\Q,n m *\ ^-=o i^ocn A_iiA y 1 \ *\t\ rd.A^\ .\ \j no T<i_v..^So ,: \ rf ^ ii^A VNr joi\o QCTO^Jw ^ *Tfc mH-=3 1 Sic ms.; 1. W*£=>* m 

KfJwax^o rtfVLzn-* l^Ai^ \ ^acnA -vii^ro v£m..i»c^\ oA 
^tjo \-Av_» r€ ijAoK? T«iL^_o3 ^»da=va A^m . rCf irvxu^YAa 
< n V «v rcLicn wi-i^Aa*^ A "\ »Vr^ *dA_^cna . ^W ch\-y 
• tC?V\?um T^.=>.*_=Dn-w \.:a_wft KirjTvb^o %Kfacj?ua rt^soa.. 

y&i ***** w-»i^i Vv_»*f «£_*\c» .« ori-rr-uA kTS^m^ r<!\ r\ \ Kf-x-o r^V^-^ i^ix A_^*ft\ :ric73Sr^ K^rxi ^ac**. \=*>rs£=*xA 

^acn-Aiv^D n-^otx^o . »^aoij<7x_=Di<5a *^oioi ^oii^ -^.A* 
1 ^^y^ jsoVv rcf»\ v^o .:• •\_=Jx\ s V\Kfr\ ^so^lv. *<-^ n m 

cilA i\jA** T^^. <fs^»*^0 jjJCTkW* I^ITT^ VSjI^ ^OaOUA 

\joY^-nA _A V*Kf -=i^ v% \ 1 clA 

.t^noxn ajx3 i^-Sjmo .^anm^a rff*\^^i 
%Hr€ :r£=n\^ «ra\^i .o^raKf r£i\jc=nLje.i\*\ i5 k 1 v to aox*xxiaJa?i ■^^^W^ 1<l\Kf .KjCnAKfA <73^Va=3 »SO r^ACLlO K?A*=7XO> 


Kll -xraa V^ \j "^ ><» ^-^ 
cocoa .«? 1% V * i^^takuA i<f"\3ax3o »_aoi*isv£b Ui 

.w^aaxA-ro ^-mA *7J^e73 rcfocn ^sv»r^ ^ ♦p'V^.o -^d^usqA^ 
Y<L_uSor^ icn ,<p po^ \ 1 +^*Z<* -rsl^so KlA pq-V^ja 
r^ n -^ ^_ ■^OLA-Qx-io r^aox^i ^^vda :oxA Vvooa iiiiAj03 

. t* * ™ fc r&L\r£ >(uA ^j^b . ,ca*iarxoo o^ jA^^ <n^v£x^- 
cnuA r^am r£\^rxjL=n o<p ^i^icv-co cfxA ^ "H ^ ^ Q<n ocp 
rdxJ^Lj \^3i<: ^j^cii A^- .t-rfil^jiAo «£=m^V\aoa 

. T^fc\a^»\jt ixnivj^xr^ r^\fts>^ r£r£X£-&> ^=^ :\wwtf 
i5 Kf^\(XM3-vjc Vk^po .iCmArtf* aAtin r^V\cm*-Hjto jpo^\a 

>-r .^ vx :t<lAiL-fio ^ojt^ i<fj"in .^.^u rdA >A >=o^. 
Td^.^t<l= 70A VSii lt *x\i K^ Tfif^v-rx-^o i<TXx-*=dA 30 i^\ v >\ v\ ^ *f *±/\ <*w \A_na :<na=3Q caoVv chAr^ t^^. ,s \Kf 

. cT^r^ A^. rdAa^.Ao 

kTow .7003x1 Ar^ ^A p^vtda «£» vs^i^ .rdiJ=ajc >=3Jxivrx 
.i\a_acn KfVxaJa-io .r^\o\_=> k_A^a ^V^V rcf\\ 1 ^ ^ 

95 ^ ^ ^ v -^ KlAj^p .Td\Q\-=3 t^\-SQuil .1<T\OV-=3 \£\*\\ 

.^q^-d A\rfiT kLx^cl-do ^-=« «Aa 70A-=n o<h .r^\5\ 
.v^3 r£xjri ovj=3tv rs^o .t^^S^o r^X^sn ^aaxiir^o *-^ ^^ Y^jT^m *^ a_ioo t.Kf\m t^KA^x ^»HKr» A\r^ ,i<f\o% ^KAd^EiQ ^jmx k cna 3o i<lma^ t^x.»Hj3 r^ivsocL* k\jod v^s^nr^ XxiA^ucrcf oao 1 In margioe add. — 2 f£ rec. additum. *— =*3 QV^ ,^LU^ n— U 1<L 343 V" 01^ i^jS<\ riftjso or^ .v^i^va t^Wcjucoo .^S^Q *^Jft*uo-a r^L-vaALry* 

^y M n A^ 


^ooiAa. .^arv*nVuo .KL^nrd *cf\—n^3 2 AsdW ,-Acn 
m^ 1 ^o \^ vitrei .i^f-KaraA*. t<*\— w^ra rafru • ^ft-yw. 

.t^Ssj^ i<THjlao i<TV»oa^ ^\,^no •vd^j'TO rdAx> A*-° 10 
•• >ox^J&v_xlA r€\ "k x. -\_mrfilj .^.am ^ofrx-atji t^A 
• K^-rv-so %\ » 1 A ^ ci*i_u^\V\i^o .^iv_*\jo ^\Yj=>V\^\r^ 
r^Wi^Ui cnA_^ ^rA^ra .r^ooxrs i^vrm* A^. KfirAAi^ 
.i^Vir*30 n^iao^c KfA*n,M ^cwnAYvi Aa^o ,v^ja *\rx^.ci 

•jpajo y^Ai^ :^ >V\r^ r^^xae. ^5 cA <-Acn i5 *\ju >.Ij£l -\s. ctxxao ..^11^ qVvaii^o : t^LiUKxA-c^r^c rdst*: 

XA^ jo i^H-»\jao ttf^ic* i^qHSq KjAqy^ scAru* 

>-A v^ocn X_»rcf : dsLoanjjTi Aa __» -\_Av-» 4 , * .-*^ 1 In margine, prima manu. — 2 ^ .; ms. — 3 o rec. add. — 
* 9 prius ser. add. 342 >« ^n po"V2kjk*=v 5 -*cl_i^\o •i^-bO'K uys\^ r^ vAt^ -^.ov^ex ^.v-^oo •t^Jwny^ 
t^Ao A-^^vo . chAc <Wl A , y\ \c .«iAx US_jY r^S-o ^J?3 r£-xj_iJL=3 icA\t^o ,>rv ^-po rd^Hr^ ^vwvci ini^Ac ^ \.Q 

USJt . chA ^.'S^vsoo t^-Sy^ A-rwvryp r£*nm i^Scian : ^Acti A^» ^ ^iv-=73t^a 


Cn"V-=73 "V K^ 1^^V-=DlX.O .t^llOlL^ jKT T^ajb .v?^i£\ ^ t^Sov* vryY 

20 r^wS^o •AjL^aV. ^\ \ — i^^xi^a iv^aivjQ VvA^ • AVm 

*y> v. rd^jto^Q rdAa-^. A-N^ ^^ocn.n *\ A vici .■^dA ^. a 

tCcnr^ ^cn*=\ .^yV'n VaA rsTi \^ m 'S-rni^ . r^ixa-Jia.1.!^ 

s5 ^cnaAn'Ki ,<no .u \ *\ ^oA \-zpv£ .> \ %**. ^acn^r* V\\-m 

i<!jld vyjtsi' cnA»»^ \v k\ *v ^ «^ : ^p^t^n 9 cnoHA-» ^^ocnA^ 

3o ^-t73 oi^ .*£iufe qt^ rdjcbi.^ Q\^ td^L-rv-fioJLa^ i<A3y^ 
1 Recentius correct, ex o^rcfa 341 
u - m A-a tol^. w^ocn % % \ n <n V iv W=>"» :t^\Vt^i 


A*k *£W., •i^^ak? >aKf ^o aA \^lX *£\* •JP'UQ -^OOIlA com j*c*3lA 


10 ^X-A^-ra oao» s ^-» n n\. o . ^ % \ — »ni^ acv-^g ; ^ *Vi tOt\ <\ v yi\ j f .rm y^VmAa^s A^w cA ia .r^u^ooH^ Aa*. 15 kT^v yV *-in 5^ fnKf^vJc ><» 1 ^-»C7> *v\W *a oao» ^V Kf^va. 


%\ ,a*£ .*\jvk! ^a r^vitr^ Kf»r\i p^vm ^Acn *\cA** 

Xr** a •i^h.^iA KfSojDxaw %vyAx ^vAo ^i^a^a^a 

1 Supra iin. — 2 Sic ms. cum » serius add. supra Iin. f 
quasi legendum sit i*W. Vox corrupta videlur ex a^W ve i 

•^•^•i^ — 5 a rec. praefixum. — * Ms. idaacb — 5 Sic. 

Ms. » ft\,Vif — 7 Sic pro more; leg. iC»aV 3 5 340 

V^^ tcIAo oA y. r^A .^ocnAa^ r^^-p ^asw\n -^onin 

Vv^Kf At^ \a :a*» 2^ev»\xi AaA t^\*t>v, ^^okb© atx**. 
>o<n . > ^ ^ Ar^ ^-a . t^i<T n \^ w *£-rv-tti^ e n tk v 
? <n_=3 .00m ^» \ n^ i^i(Vi\^^» ^.QOiA.n ^^ooAujziix 

10 kHaA-»^ n Ausk -i^Lk-»n ^juai^ asofioQ on^^jAaio 

idLaoM ,»ju^ i^.\iL^ V.Q01J u A ^ ^oaaAa. ^\S\. 

^% ^VjAvj Ay^ n.^ .K^i ^\ iv>-n t<^ v u%»-A oo<» ^ibVv 
n \^~ fc aocn ,Anif ^^oacn ^oosWzaV^ t ^^Ns 

\£j&&LZ<\ ttfsi_3u2ta- ^g<nA\ "n qAjti n^x^xna r-% mi 
so *£A i^n^xrdA w^ocni*^ tAa polio x.?0^ n_^n •^ X3 ' !% 

% ^ % \ . V S a rslisquiA^o a^xaH AKf 1^ .T^sm ^» xjcan 
ja -Orv-»n .t^a<» K^\ xo\3 cow ^^aox^V^ii^ r^ftajc 

S& VS-iLXSDnO^ > TCfVsA *T I V^^^OqaVxQA VvCKIS 5 ^ y - ^ y . A-^ i5 t<^arcf *nckm ^X jaac 7 , a» rciAa 1 .KiwAcaL k^AkT 1 a serius add. — * Vox in margiue add. — 3 Ms. »mo^=DV=»c 
— 4 > in fine rec. add. — 5 t^ recentius add. — 6 Add. inter 
Un. — 7 Corr. ex. 339 i63V •,903 r^ rv>A -n *i> ^*Aos .^.wH^rvj »omlA^. Aafcv* A^q 

i^i\A_noV -raox* KlArxia : A\\ ^po j\ni^ t^so %rs*y£ 
rdj-S \ «■> .*^o-m^ A ^ y,o . 9 (03\a k^-^-^ v ^^ooAaA 

r£ocn \v*A n_a> .rdcxn Pi \j *&, K^moV *£An* .^ocwaso 
r^Ai^.t^ni ^jot ty&m ^m»co,*. i<LA Ai^ ^ ,mkn\ :^oW ► us. yS 1 -xA. -I3*=\ . » , , \ -»Y^> t^v»i^n vspsAaci^a Av . r^A^=3\ vytdo .rdoax^ rd.i ,,,» cy> us-»y^ ,<nauto^a 

Vy«f *^OXJ 1^103 ft \^ ^ *VA .^\v >EV>t\t^ r£»*iZT* -^plJO 90 

*ft\jb*. *L*Jt<r A^ AA. A*db Akjlo .^nr^A t^SkT 
•^mixj^n^SLra t^\-ris.. *^ai^ n=>^.a : impawn t^Ana ,v d , i *\ ivi n o i^ y i V % rr \ Vvjcrs ^tcaA^ ^so \»bun i^\m . ,oaa_=ntv-jn ^s* *dao» *f y\, ^o^ljm r^A^rda ,K?vVv^ a 5 
A > *% , r o aooa ^**nn \a .i^v^d^i* axA ,^a-ii^ * ^ ^ ** 

1 Ms. m^L — 2 o 8eriuB praefii. — * a supra Hn. — 4 Ms. 
^^^^ — 5 9 supra lin, add. — 6 Vox in margiae add. 338 

V ^ i^w i r^Soj.^ iryt^ i<»Lj ioau» . cn-Vt^i Aa* 7)0311 
r£=pwjs- i<\ir.<\ \n y^-p .r^.nTtf% v^nsh^. ^^otAa 

5 i^iarn tdju*^^ ^vji^-Xjnjc. ..T^^it^* oai^HarJo^. ^ocnAa. 
^f^\ i y. -i r^Li^St^ oauiHo-^x^. ^^^ocnAn 70^- r^Ar^A 
kDe\cl^^A-so cii^ ^^ y n_u r^ocn i<lA^ A ^ *ra :i^\<ra 

10 ci-J^'K— ^Vvt^ia .noVvo «t^->A no^ oro_»i<£i t^ in A ^-30 
r&JL^P ^^s, ^.^ooxA io=ici3L.it\i^ i^Aa >cwcd rdKfioHdA 

At\S>j\^ *? ■*> -£» ^- „.^o<n \.,ao Kl^n \ (viq vdA-uo^tdci 

^<w^ --soa i^voi r^-Acoo \^ < too .Y<fWaejo i^ia^^xrD 

i5 ^^vjlJLo tfs^sn^A "txA w^-*^ 2^v-»clai .cuVuct^ rdicn 

kIIjml^ iv-sa-u^ t<TW-»CLJC i^t^^o i^At^ .i^*\j\^» 
AJ^sn r^aciiA*^ Ar^ ^»n .1^=7300^.^ ^^ooiaul^H AAi 

,^V-xKf ,ponn v\ At^ V , so^ ..t^\ix»r^ ^3 i^S^j 70A 
en. ,,v > -73l-»^ *^***k %js.A\>, u\o^cnjo •. J^n^Vii^Q itui^ Ai^ 
kT 1 ^a >^ nn AJ^so .vs\_xx_»^ A-^. rd\j^-a •t^»\r»3A 
i^rson --=30 us-mA^iVx t^^vcLjav* i^Vv=do .vsjLfiada ^nAn 

• i^\o» "Ti , 8i-J3'5i t^V\ 1 y*n cw-anA -n y,o ^i^At^ iv»icvx.i^i 

•••VAIXJ^ A^. ^-\^.-Q .T^nCDA <73Ja=73uiT\ l^lfiA^ VTyAb* 1 o rec. add. — 2 , supra lin. add. 337 
io ••AfO_smo ^VvSjnJ^j y^^voaVt^ ^a 
o~^^ r^Ar^ .•^.otTxra \^ fyyg\ *^v»-jo A^. ,oi*io'Vfia=ru 

«» ^.» ttA.vwi V=a-tt>vA T^VuraJ^ &A»a 9 m :i^V\cy-infei 
^ocn »\ nb nftvAn oA aa ,^oo)A^ cA\oX^i<!iv 
: ^om \ ~\ x£* \ \ ^ajt^ x~*a t^A*^ : ,V-i n t£A 
f. i63r\ .^^aox^Aar^ AA^-» %<^% X ^ «w ^»von <nA cA^.y^a* 
.arHja_»r£ A.!*. oaA A-ooorif &rdo .onA .^o-iy^ -pAxrfif© 

^ ^ : y^Vix^a_=x)a ^ogg -10 w oc»lJuDo rdAda.^. AraAjA io is t^Laajoo.!^ A_=k ^*a ocp « ox-rso mim niliox t^vuato 
uyv^ -tjcwlj t^Vv_=3a iT^ifua.ov-ra us-^cno .tx.xkx-* i<Lk» 
t^rv \ -1 \\ T^V\CLja&^ \<Lm w-»^b .i^\_=afcvA y<L»at^ 
i^K-atJLjra V ^. .•^ r A.^^\o rdn ">»n A_^V\a »K=nKf 
A.**. A fY>oi<f i^_i<99 &rdo T^A-=kffa .v^^jywytj K^^umAn i5 
rdaA-is a_^ . *f^*\Jk y^Jkx^\ —1 i<f^v*mAx> i^\y'»=> 
01A ^ woi^ i^bxAr^ am A*do .:. i^ivA_rrx-=3 < n *\ -7 3L-flo 
t^caj* *i cy>a : A-=pT^ riAjo^ A«^\ ^n it^ .t^a_*i^ 
»m »-.rfc xydo . f A_ii^ ■ -o r£\<n T^ift*-=>x..ttA y^ajol-ha 
. ^ynAv unA t^it^ aajc^oa ,Ai^ y&jxsrxs*. ^^ooaAaA so 

<wa~*t^ J3 r^-ttx^ V *H mio .^ocw&\ v ■>*-> *£it^ aaj£^p*a 
t^»\-3o s-iaa-x.a Tdsooo^. w g<n\*\\ ^^vucue/r^b .i^Asoa 
3 * ^ \f^<* oqay^o o^vjct^ : "\_mt<f -=3o)r\a 4* •^ooxjA-^, 
t^iy^ AAjtroA t^L=y\Ai -pA** j» ^jxmoxiVx rdAo cAao s5 
w^o-^%^\ i^L^v-so %^oi\jKfo : vnt^ jzjo^exo . . ^aA^Vfcrt 
^qoiIa An, r£xr£ y£\j3 t<bnun A^m . «^a^\V KfA 
KiLsoon^n ^9 r£A=o .r^\m a^t^ t^^atA miHa^JX 1 Sic ms.; lege i<fWa>v=> (?), 
recentius additum. — 2 Ms. >cvj3jl^o — 5 o in fine 336 
aW :ri-w— 1^\ Vi ii.\ itf\Ai X-a.jt3i x^-\*=v 


•. T^OTO-A \^vnc 


t^\ v% ^173 td-i.^-m ^,0 t^AOjew At^ ^vV^rit^ . Y*^tO 

<x fvw % ASa tA=at3 ^ t^Ao . Avr^ CnsCQ^JO ^J^ *£\ 

Ti^raT^i ti=3o uyr6 .^icnra xA r^A AAd AAd \<AkTo 

. Wso rd=j\o^^ ^Ao9 Ard' t^v^oi .t^ijJLn ^Acn 

Vuu •;. r^^voi t^X. vvn oi-=3 j=>oV itwuan t^r\_=3 A.^. 

X^L\* T^J^»T^ . Y^\<» f^Vx I y,—> OX Z3 t^s\\-=3 At^ ^3oV\ 

?u^ .ox-=3 T^ocn W»t^ cajV^Aa'si idnoi £1t^ .t^T^ora 
t^lxA.»T^ \-=3^\o . r^raST^v )rurdb t^^^va Vuy^o ^'-Wva . 

A -1 nn \ re^noarbo • t^^'Kt^ A v. ^iVuun ^Aos K^Y.tiA 

^-»^-SA ^^oS—iXx ryi-i-A i<xxa^ ; ,\ \ \ ^s« ^iWn ^aio» 

»5 »^t<1 V\^t^jS)e\ ^^ooaA r^jiA-aco r^sxaxm T^^Sr^T >cpn 

A^*ti ZT^wSt^A .rr \>jftno ■v^ T^i^amA t^^oScn A^. 
^yiiir a a oA.=a itoA Td^Aarcf A^-o % a -i \-a t^\*tin. 
^^^^ ^-J'voaLJ^XT^ A-^-A t7 zx> ' 1 t^s» vs^jrfif .:- •^oox-k_=o 

1 Sic ms. — 2 Ms. n^W— 3 A rec. add. 99 

SYR. - C - II. , 335 

&vdo .oxoWoi pAo» tC^73^^\^ crA-w ^^»n ^, Ai^b 5 

tjs-ji^ ts^y.jA^ v^Ai^ <tA^ V\o<n &*£<* ."SrA ^30 r£*±J\ 
^ma . Kjooo AAr» i^N-wHoo t^atd^x Sr^o . t^njcjAASao^ 
cl\A ^Artfa 1 '.Sri \ ** % s»S t^bcn VjAa i^vcn ^ W,y_ 
i^juwxn <n \ ^ ^v»,n tra*^ rt^hAA^. Vacya r^\a^\ 10 

"^pAJTO Vs-JDD I^CbCn ^EVjAn ><h ^IL=3 J Aa.-^-l^ noA2o rdaoa 

•jp^m -vnA^ rgfwvn A^t^o .tO^^jJQ ^po 1 cA^*£V\r£ i5 
^r^cv \.ra \*\ A.tt> ^j^joao :a\V* ididn AA_=o s Atui^ 
.\^va*A\t^ i^Kojoo .GvyKr^a i<aVu*> "V^j^ AA_m . a^A?% 

ao^-xcua Jacn .if »ry* i^3^vx . r^uta^. ^3 ax»Hcus ^S^co^ 90 

At^ V\£*ittar^ .:.r^Wsc_z3 01=3 V\omn r^W»v>h. rducvH An, 
y^A* t^L*t^ . <fW-»v_iwa i^^vjljcjo r^ioS Vvxi^iq .t^vcn 
.cnW^rC' <kuvuintf? ^qol=3T^ >j30jl3 rdA^i^ <Aa^ ^maica 

^icvirut-i cn^rwn**. t^w\itf=v ttft^A oA &vda .\joa>Av^ -*"\a\ ^»'=\ 1 o in fine rec. add. — 2 Sic ms. — 3 Serius correctum ex 
^a\ — 4 Perperam corr. in *?\* rf — 5 Legendum Aa^^M vel 
ol=noi — 6 Ms. it^isrZ — 7 Sic; lege cn\a^ 


33ft 

,i<*0» ^Xajo ^*^ m-=a .^aA^. A^. Vvx.i\^^ !sv <» 
rdxi'v ^Am-x «^a<nV\ai^A ^^o\a-ooj-=\ .idaJto^ 
N* _^^ rd\n rd>x^^ rcf^ ^ W >k aaoM& t^cwn t^N «V Kfa Kf.v.^OT :«^o<>aLA ^ . .\->iy> -ptk^A* l^Ax ^x» KT<nA«<: ^ 


l0 _,5n * -1* , i^V\ \ » *K w- i^itvAA^ vA^^vjw m\J^*VA=D 
.^ilwco t^3fw\-\\ ^^o^^io :r^»\i» ^ocna^ ^a\a^oa 

i5 .t^Lnai 70-00 .*£=« rd\\V\ ^001-= ^ocnu>^uaAck 
0901 - ^ ^ •. < ^oaaA^ ^-«-i i^\A>o i-a rdx^cno V»^ 7>^» H^=3^b ^cnA^ *ao» 


■UVU i3"%J3^ i^roA^. ^ocn T^ht^ 700.. am ^ia . Acoa^ 

^qcijlaa ^ctAkT ^3^ riiAcn* . kTvv-w kSoaq iAA\o * f« 16a v 
^3 : ^=>V^ A^ ^3 y^\o» rd^iY^-i isiwnr^ A^. r^Cvon 

^^ v . y » ^ ..ra is^Vv t>.\.S^ Ai^ .vd^.a..x. ,v n> ^ i^\cua=> 
o rec. add. — a Ms. ^^b» — 5 Corr. rec. ex <mk» ^hm 


333 332 


»^ft.*^\lft- 

A rcT W>_uA r^\ \a -\~n k£k» r£***.,A ^fto&iHAat 
riff*** ^\n . ToAjcSav^t i ouiSaw, ^ki rt?\aox*A t^nojo 
.it* -tiW Ajojc. ^Ao» •i^ip-ni^ oAjv i6m^ *^=»nftAiA-* 

Al^ \A . \ \j '3 tA\A^Q l^iWo f^CVOAtt* ^ 1<!\j9 

yCrafrvA ^-»ooA nrs^.o 2 # ^ooxijci crLOftA .\a-*\i^i ^Acr> i ^KV3LL7) t^" 1 yd Aft -do A v,a . ^-rvarC^. rdLx_oj&* t^wua rdiAor^a to 
♦ tA_»-v-tfj r^jaaSa^ A xo .rfiS^ A^. . oAa> rduuan 

go^vgljo >S II *3 ooos ^jltul* * ^3^ r^cajt Aw. .r^uwzaa 
^_» ock»a rdA^xraa .i<%m ii-w t<li\Qvn Jl^q .v^%n*A 
. K^PL-wSAKf^ 4 t^hn Si a ^ ti As»o .t£j**Aa iAvovwu »5 
A^c* ^ -nftj n y£\ tn — » tt<% ■ ^ rvrtA A^i^i »dt» Aw.a 
^j W Aa. rirjxjuA >Ara ^m Kf^£=m *^HAx. Aa^ 
^^Cbi^^l ^xr€ zofo^r^a rC^w^ ^Aa* Aw. ,-\i»Mf 
1^ a V ~T% idluSCLtt A^w»a , i^uu) !^oko> Aw. -^pnxxA 

1 Ms^ maiuc — 5 Ma. ^^kuju — ' Sie f compendiose. — 
4 m prius sopra lin. rec. add, — 5 Ms* ^ok=n^ • >— aoy^a .rC~ A^^ » \ ttsAi^ p*v* »n cum ^-jOa^TD /Vv^?^ T^Xjwi^-virCT 70^-^. • thrift ,\ V^o r£\ jw% > ^o 
^3oV\n i^feosf ^c^^ ^-^ : ^ ^a^atH A^ ^nr\ , A*kT 

5 Ajwo ^Vj£d^o A^. i^\<» t<TVue. VvS^fiociKf t^^vKTVJ^fw 
. -^> tti-wiKf ^-=0 "gift u \ n 0A0 .<iA\ y,V *i i^VuHjai^ 
>aftf . . r£*\zr> ^m AKf y£*-t\x. ^soft t^AkT . K fr VtVn ^UA A^. r*y* t^iXcAVSo . • rduaiuHra r£\* bVv A^ VV^ KfitUlAOT^ Kfn , 3icu^ ^-ir> \Au r- 1 ^* ^ tft\ V^> . cv>ftu kA^ J >oxuAjl *t 161 UN-*' »Kfo . 1^ i «v. fv> *7j 3 jcir^ oMTuiiKia 
<k»A JA20 : v£»sor\r<Z unjit^ i^i(«^ V 73 ^ «^^» t^%=at»A ^ K^aim 
5 tA-=\<v. .•no i^t, *■> m r^ > ^(u^m A -^ ^-A p\J3 
^\ » \o r£±J\y£ %Jk\£ A v, i<^\ *-i\ <rs-»^ 
juaJBa .xIi-K-^td \rJr>i<r am i^i— »\~r\ ^x»Vl^ .rcAx. 

a r^%o<qu»A i^aArr>-=v i<ia«HX^ 

.r€ % -7\ if t -9j Kf Wj \ :i v\ ,\ *\\o rAoauaAo i^acnrucA «^o»i^ 
. L^ftm ^Citw-sa A\^o *^a_iKr 4 n vy \ So w^o-ii^ ^dTo^un^ 
«^o y > aXj i^Ao #w jOoxA a\^>o ^_ooi^=3 * oArdaco 
t^wnKf >^Kf A^. i^Aa\ uyi^ i^lAi^ : ^^an^irAv,! <Ao 

. AaA ^7i ^KnAv, A <k» ^suMLn ^rdo • >am ,i*n\^i ^Aaa 
^t<n\r\ Aa*. i^Vtat£=3 ^^x»ot^ t<A<n ^Vujc -^\r> «<!At^ 
.*i^Lau»^ idju^o^So) Vv-*K?xjirLj ; d*=virL=3'=\a chAm^jan 
«^i-i\i cn-=s ,.tiMA ^Aftr^ Aw. rdfcDOA^ \spKf ^XlVlO 

1 Sic ms.; leg. m^lx. — 2 , priiis supra lin. rec. add. — 5 In 
marg. additum est ^omiw — 4 o in fine rec. add. 331 
Ao*. i rcLsor\ <»lA ^a n,5V rdAi^ . A mi if. i^kwA »iu\a^ 

. rClrsA «po , =vsaAa> Anv.o .r£w\i^ ^» otA *£oo» ^dcdji 
^iHj^Uw oom ^*jdS^w Ar^o .,<ncAjcxx. op kCA-aq ov=rco 

2arxcAii\ -pnsnA^-To v<^nHj^=3 ,-»\Arw Ai<f ^ .^ueA^a o<nW\xx=» Kfo .r^\x=o^A p W-tjoo acicn 10 A . % ^. ^»a *-J^ t m \-\ \yp rd^Acuc Vuc .fffaro "^0*^ 

^-m yi \i q . KjA^Acuc na \n x W<» .i^vuAraA rcfoos 

y*~±» T -*Aro Ajw -vjsoi^i .KjlctvSA .iS^iyii AA.n ^jA<» 
■S^-=nt<? ^n-i i^-A vAa .>.mu^. cvA^n :v&aoV£ rdV-u 
»o&ra . ^ " n S im *&*m rdAo r^\^ m ^^ *£jca .t^»\sa 

W-tt «^»^ A^ I^A 1^V\ ~fc \,A ltfX.W.AT>A ^jLTIXJk^JtV* 

K^vn^t^ ^^aaiArx X»*£\A«. . C7K»C30 malts, rcfma *^Ar£=» a0 

^«**»i *^=»* .• tafc an^ ^aa^UDLi ^tsnrv >£>i^ia .^oit^ 
■ » V * ** •^ttj w^oirn p<x&y* Aa .^wmnojo -W 

v£_&W Kxjl ctx-^kT* i^Aaitfi ^VvSfcv* kTW*. A^. 
t^A* t^ W-i 1 ^ Aj^.o wA^b* r&A*i£ Aa* -VA ^73 

1 Corr. e ^=0; locus corrupt us videtur. — 5 a rec. add. — 
8 Serius mutatum in ^^o — * Sic; pro V»«^v&» 330 ^•OxA r ^*^^ • t^Xj=IQ l^dott tf^O° * 1 ^ WL ^ 1 ^ ^^ EJliJ 11^ Tr *A<» *1^Jt 

^^30^0 .rdAcL^.o i^\ov^3-9i ^aA w^oaaA ^t^V^o .y£\*^ J3C3 *£Aa Ao^Vo ,^rh^tt A\;*n v^raJM^a .<r^*i=ncaA 
** \ * vsA-aVui >%tva yn i^'ocoVx y^^\ *-> s -o , \ n ivi V 
j^on\V\ Vuu^ ,7o.\jct<f td=a\MA i^a>(\^ ^Aisoa .^f^^ 

10 j» k1l-=73 M o>,i.ia Wf^tJfcV rdAa ij5w=oai \o^.)e\ iui^ 
J9 oiC' r^ujt-m jo ,n\rv> ^aoaiiara Kfo<» KlAn ^jAcn 

.?. - % \ ^^ -73 y i>-ia rC^N^ 7a r«i\\cj^ i^%S\saA .^omA 

t5 Aj^Aa _jlAo* j^^sVx^ io3L=30 9 y-n wA AaA ^so^ ^^ 
,c7x-rxi -. ^jAm ^-ro Aj^A^ ^jAo) VvAV^uso . ^^oovi^n 

_j vr* V at_A A^rnu^o oua^ •^o'su-sj id\3r6> ^ojAj^o 

90 ^v^t<S_^Vj .^ vV ^> ^,.tfiVi"i ajArnjco ^ra^. :*£jLrxi 
o^-Sjc i^X^vo rdjLjuAm ^pnAcA ?uv • 1 euC^at^ i^Saxa 

«1-Ai<r # «^o<?i 1 u\a^ oaAaAo ^^ooaitAjaJiAa ^j^n^yykskl 

- m 

♦ ^ooxaA-^ i<Ainoxi «^OA<n ysAm^\ 9 mr3 .00 o^bi i"^A 

, *oxAj^y^ AKf ,c»cwir3\A ^jsdMf cuoAy^ .^gtmw ^w xu^v 
y *^V rdAo i^>njt^=> ^cnA^A v&vt£ ^dox* ^Ai^Aoac ^ 
•^odaiA n g t L ^ *^A i^HJ^x ^.ojm Ardo • aui^ j^i^=3 3o oxA^A^ com x — 

:^*\jsni£ n^a. y< ^ \a *. VoA cnA ^oviaq 
• ;rec. add* m 329 

.^a. u i t \jsw£ kLx-ao :.»»* At£jl /^Ar V^V m y % 
<*yfl^ ^(An^ OjA_tovCfa . oijc.Sj >**^V AAm rCtaHo 
-Lx. ^.^oAaVxV i^A 90U ..K'fYim oA^K^ t^kua^oKf 

*£Ax. ^oo ,KbM»ka rs^uco^a ^\at=aA ^lA^vy^ 

2 aA-v.o .*<*-»* vyr^ i^VvA^&A 2 g.x.-xAo .^Vwa=Vcl^3 
*^$ •••^ooij^mH^a v^jc.zjo vrytCo i&q unj^ ^^ooao 

^Of»«A rdaoa ikAu&o .^o*K=*>o tdii&n rfixsa r£=kXr_ 
^ ** ""» A Sy^i r^iu2L»t^ :rdrix*» i^vsjb <rv*<f ^^ooxmaa f5 
^aAch ^m " \;\ S * t^=na .r^&xam ~jA<n -p» amA oom 

*V-3«^ ^aJtOS Aj^- . I^JAAll^ ^jA« ^30 : V&Wt^ ,(JJOV 

f.t6i v*. Avs^xa^HoS .^X» ^»\,\u Sv^culu .jAWk? »^m^ fl0 i*\£ -^a^^ 5 <iaV\ OX. .ooAa< '* ftCrt20 ^ 3 *^ u^^ 10 .wviua i^^zaXs ^^V^ S-nV^ 

*£=»?* vy*^ * ck^** :>0)(m tOtuunKf <r^ ma\p I 

^A-mAja^s* Ak5* . w oo> n^ *.-*» Aa- t^Vuuca ^ns,o +$P*&*y^ m »»\njto ♦ <V3.af.n^\t^t td^lto ^» 1 Sic; pro itfw^^ — 2 a in fine rec. add. — 8 » ultimum rtc. 
pra lin. ad**— 4 Sic; lege j*** — fi Puncta flddifik — • Mb supra 328 ,'^snt^ ^ itfusot^ 'U- ^jA\t^o .i^i^ab ^ 


r \ < \\ rdbic .pen *^w%^*\23 ^AA^ 
i^A ^i\-\2^t^Sjc. *Aa% i^no aCFXj a-^ukT. iOJ' ocorn A^ ^ , 9 <noA^> ?^^aiLtt> >^ (v\\ k^akT 
10 -T3ad\-so ^-m 
Kin Aa 000a 

ir A 3^ 

i5 .<nX-i\J^vs^ ^3l»ox» r^A r^iat ^A\q •• *_WlO=3 Vs^ 
rdA^r^ . >A A -o^- ^oaVj-SjoA i^Aa . j^s*. ^A«» ^o 
i^A . f ™ ^*A •n ^uir3 ^^oi : ^^aa.VvoA >A Vv»i^ ^«a^ 
.r^A-jpn A.-\ oocn ^t \ -Sx-soa r&n-\±- 01A oom ^a\=o 
.Kf5rAs^ ^i« Aa* ^^aoaA ideiQaj^Vi rfifi\-^ax. ocn Ar^o 

*<7»o"^t\ rdroa ,*^a<Tr^V-=3 oacn 1 ^iAjcjso t^Ai^ .i^Ad^. 
01^ .,A3\ »A ia<» otA .aiA \^>r^ jcjrdA ^ooxxm *u* 
i<fK2L^xo K2L*r^ ^t^ ,t<T\*=ni<r *Uj vs^ Tfii^ A^clso 

>,^m>V^ .^Abflaa ^^aV^ ^aoju&vra aAm Ai^ . rdnai 

A, ^ fc Wf ^ V -Jj \ rdoas <sa-_^-=oi ocn -\-i3i^ i^a^xso r^rxi 

ja*A(n ^fvjAo ♦wIa.Ai^ J9 K^-x^u 70A 'vrar^ :^ocni-i^ 

>OMLU1^A - ^ *^ V,^ .^-JCOA ^03A ^OCnA^ . ^-JOAXr3LT2 

3o ^Ao .i^vsrja >(\eA t; ^i\ r =n ^cwmH^i^ ..r^in=iKCA 
1 Pro _*ii<«« — 2 Ms. ^v* ^•^r — 5 Ms.V^.^ 327 
^oAa^ rtAxa am Wjao&J r^i-fk-*rcS :<V2bv&i »OKcaiLaM -pp^. avxds aa 
•.w^ooaA AV\Vv* ti\A ivA i^oki *r>A ^t\iVw :^cm .»\oa 
^Vjcjcdo Ajudau rdl ooa .^=a-*u^ oaAa> un^xSn-a ,oaca 
.^oaa^f n %\f \ trs^ryxsn At^ct .tisA n-pA.i*\ vvrutm r£A 5 

vAn K^^oA** i^aAcco ^-Aoa t^oa .,moij- unSh ^n^o 

^^awSAi &*^a % «,^ooqA uo\i ^*ar\irv=ao . rd»A\acn** oxuo\ 
^-Aoa £vd» .otn ^ooacD uls*=v >m t^Wi\j w^m oaA to 
•79*^1 >oV* oaVvv=3 i^n «\<v\ no njj=> kL\o*w* rdxaAcoa 
x£JL-x*i **f t -i% i<Lioxj^ i^-n V* ^j^um .octo* ^iixi^ 

t^baAi<S i<ffc\jsocLma ^=7XjLx> ^jAct* r^A n^ .>u^vaAoo t5 
f. t6t r\ ^j^ *V<k .T\ f cb t^AAi^ci* .,o«uix *^\d r^om z-pt^j* 

T^l^ . %fc _OOaA <T30aui&\»2B t^Ac* , ^ v^ 23oV\n . ^OCTUeAi 

7& — ivi r^ oaVfcvjn^o v£j^A-_fitf* i^xjAoso V^ jtj \*^v* 

ckjqA > v \/* y^mr^ iv_»Kf Ardo i<Lnoot lA^a oaA^Ai^a .tpurdra y&S\ x .*\m 

A^ v?\ \j iy > *^ r> in nA Vur^ocxi a-voki : A*'* A ^(wa 

.^-•v9l vdAa . \, » y^ no xn^vso AKfo .A ^\A<* m-n\ Jt<lAov 1 A\iA A^va .. .a*AA KlAa rd***xA oaA** aa*tAfeA i^iSUclsb *^c\i<!a A%t^ i£jA\cison oxswSifA * 5 
^ol^» .i^Hm^ «£»\a\T3 &x€ rr^sooA^Q t^LSjaAajso A^. QOOJ ^\j9Ck&^ y^V\cnC3QLO0 3o Sic ms. — Corr. e yx+xe &«& 326 


•3090 >\m noJoAi : cwA nsbi^ . oaA uc. c 5 .^ ^ . \ i^Vi ^-sooj A\^ >»^ ,tA i<*Vr>— » oaA rdo<n 
^X^acL* i^LAmo . usA rdiT^ y\ i> ^cv» t^A r^Vi^je. i^vcn 
^oo9 fAi^V\-=Q oo» ^tA n-^ci .oaA rdocn ^nv i^i^V'\ro 
^ivj^m ^i^IL^> i<liuDai3co At^ \a ;r^W=nA riso^v^. 
V,V* usA rdir^ Z3oi» vcHn oaA rv ia o ^ ot<T : ^cdcAjw. \^ooj 

io *£ *«? ^ v *" 1 i^-=aivAt\ oxA 'v.rni^ ot^ .vsA Ai\t^ $A 
■^ ^% ^ \a rdkAmo .vCxrC *\ ~\ ^ ^ "Hcbi^ ocno . u\A\. 
A<f* S-rbi^ ^-^ . r^A-=7XJT3 ,oxj\ji t^raX^ ,mcA^. i^ooa 
oVi^ ^-*W -p*ua ^m-\ iaq .itfvAjA x^^vo r&cznry ^zn 
iA w^kj^=>03u» KfAi^ r^ir^ ^303u» «iAn : ^^ooxA Kpo\£ 

t5 :\so^ c=»oV .t^vyy^ oaA ocdox* ^soX n^a >^v^»rT> 

vdii^ A rvic i^Aa A \j~yy * ^cb^=3m* **\j" r^ir^r^ 9A 
03u=noA u^vJ^a k^t>a •• ^.^ooiVvcyiAi^ ^roo . ^Avi^v u-yt^ 
crKkV ^K^^tixi .oaA ^rai^ At^!b .oaA 00m ^raoaa i<^£aQ 
10 »ov\A-m ^jKn \ %, m 'Ua. r^ v^cno , ^^s ^^ooaA r^vra 
\ *n SiO %^% ^ * -t% ^oox,v,3o An x. cA\?\ ^u^Hb 

^poaA 230i»6 uoSy^ « ttu^rraAo . t^r^H^. ^ocnAs, ^a ■5 KA kTX^>gu ^A\l r^L=n j^S : ^»So3t^ n^. : ^u*v\=n Aajufsi ^-^ t^roa . i^\o\ oaA ocioa jjo^roa ** ^goa^vrvs- » supra 1 1 11 rec, add. — 2 Sic ms., pa rum concinne. 
^°^ — 4 r^ prius supra lin. rec. add. Ms. 325 
i<l\ ^ 10 i^LatoVv .^ocjxskmA rdAr*> K?VwxjC=a .^jjauiH*^ 

•^jrdb . us. ,«-* »-\-p ,\ v i^L=r&\ i^A^!<!q . AV\V\ ^ \ 
vZcxniih m£A T »N-^^» i<Uft fftjqA >yfc\—i &-*<&\ lO^xa^ 

*.*AvjhJ3^ O&JLSD A-Oft)* T^Ao .t^MVli itfvm «N»^ 1lA 5 

T^Vt \>Y n r*^*f ^A<» • . Ax^ 7 * *^^Q oaoSAiA r£xx* 

VvAjh. ^» coos > j^A^vjq ^a> rdjL»*-\an Kitird' ..,5oi 

. i «« **\, ^^ i^vi*«aA oocn t A*. : iOrc\*\=*3 i^WriV 

^^ocaA oaoi _»u* iuq .^\(A^ *£*.£&:=) ^»- KfHja*^ iq 

k f. i6of°. i£\\zn,% n% -a i^Asb •p^.Q ,T>\ffn oV\* •. ^»\m^ ^Acn 
324 om»^ . s vsA 1 i^ii^ £301* rdii^ >*4 t^*»i : r&i\ vA ^oou r^Ao 
f^ViA^ri KirCf i^kr> t^Ao .w^lajcso okT r^aHik. ^\^v^ i5 

<JV»^ I^CQJI <**£ *^\; M *A ^DOJ OY^ • jA-*'* »A I^Vit^ 

^Vu»AJa T^A-rb n^, :i^nin rdim «j^ ac*» .i^V\ A Ax* i^i\^iy» «wA rdocn adu t^A^ vdam ^•^vi r^A ^a .hSu* 

i^iq^ ^Aoi rdAdo A^. *a r^twno ^ o<n .^VrwS^n 
A^arva outA-t Q fA^ **A : oA^Vvt^ *&&%am cjAa^vi^ *$ 

sA * o\^5^ ! w^2«A \=pi^ ,<ncocaA^ \a \ i<T ,\ 1 V-a 1 9 prius supra lineam ser. add. — a In margine ser. add. 
Postea supple ^A — 9 Gorr. e rCar& — 4 © rec. add. 


I^OO *y£a i(V--=>n tC?\^ ,Xjcv^ ^^v 


" * *^ ^^\-»-i^ ;^ > "y i^ui i^ji ^jj^ T^aitr* ^oaA& 
^3oV\o y^wn ^ i^atx^. pxd A^. Sny KlA^ ^xi^va 01^ t^ if 1 » I," »^ t^H -S ^, ^ r^ VJ\A *i A^. . *« rdA 5k«f 
A^w t^Ai^ .sJai^ <^ft ^ \ rdiifu^ 2 t lA: ?t w^y»y^rv\^-n 
i5 .^^o^A atftwTiaA ^iK-Sy vcAoj l^ftfAar^A >oc»a i^kvWsi 

^ i^fc \\ ^y^ t^cios v^Scbos 5t^q .r^^SL^a iOdaSkfiOL=3 
90 aur^A^i i^l. oo»o .»A Vi^oxxkd ^ ,\so artf* :i^surdA 

^A^ . oatn ^-Hv wjT*\iv% aouA=3 oA ^Ac ■S^. ttf^fctl ^OixA=3 oA ^Af)9 , . t<f^V^.nj» 

SS 01 *^^. 701J0 KSenAi^i vdu^ ^txM» i<iA na, .T^ta^i* 

*° ^A%S^^» rdAoAJao ^.Wiacn K^a^. ^gfnA^ 70A 
» prius supra tin. — s Ms. ^ — • o rec. praefixo turn. i^qqAy^ osA »clu % -po^uco A**, ^scniS^at^ i^=nar\ ^crxxys* 

St^a w^\-\ »r^ . <rw-=» ^jAoi ^m* ■vzrartf *la Vuf^*=nt^! 
S\ t^cjxArdA ^.^ : CD'S— =i VioA \^pr£ n_»cm 
x-i C9lA V\ n-i r ^_t<f<a .^VvonrD^w ojA ucASo v 

UN- •<L*r\ar£ r=*T xjy^x n^A . icvx-nV^^^^oA-n 9 <n . ,vn!^ &t^o .1^, i^m-ii^ *^Sr^ ^»*i \a . *Aq*^ xj*^ i^A rCfVa-iKi^v i* 
rc^ causa i<lki^ &rda t t^*-innnt\ t^ru^: l^A ,.Af\ Y rAi *£-A .^q ,^-a4om ^aaaA-Am 
•yjout «,t^S nft-yn i^V\cre<n_iu ncn_j»V\ Kl\ ,,a<Li yV\ ▼^..vky-x. > 41 YwA • • tV & * *H' ^ V<vm\ AV^rv rdA t^l»a v£Af<a y^A ..t^s^ i^oxtt oA vdaoscnA *<!jj&i 
^tt\n clA r -»cnA.at ^iA<a ..ao^Vx i<11 ..fda^o3^ 

oV\*tf% i^ftxAcn^ v m \oa AA^-m .i^oxW A.**, i^yun 
ca A rviia . ^A Arxb*. ^»&^u itnjKT v^A &i^i x\i : ^A^, Ol"^ ^ft WJX "TD^VJD KlAn ^kAoa ^OftCLSO^HA kTVoocso ^^ i^. ,t\y 3o KlA^ ^jlAoi t^jJLs A.2b. t^X^qS rd^ht<f ^^aoi^Aa^-ya^ 322 
t^AkT i^ioj^.% oAo .t^=30)A^\ y<?\ \j<tt% oyvtxv, kIjoxia 

A. v. ^ n vu jc-\ Van ^x> us_*tCT .r^rordr^^ kIAx-VSa 

5 r^A-^xjcn y^^mHj^o ^'Vza'AA vs^WjLuq ♦r^xi*ira Ajzxx»^\ 

v « • • • 

• ■ 091 

i^ioira C7XT3 .^.rdrjon cnnjT^" 

io i^xjqK^ Klacn A ^ t ^.*iS v\ "i ftnn \ \j no Kfiv-rDS 
mA t^oos X-»«f i<^ i <\ \r£ y€r£-~h ^m •S.jitUt-n ;KficAm 

.t^aArrj 

i<f^\Qncrx— a> n, >■ ra tdsa V \ ^^ »-^Mflbn r^ifVJt.jLn A.,!k. 

1 5 * rduSl\cLr30o r^Elavj A-iwO ,^>f\a.A.^2 A-wa .i^-Sjaax.^ 

vdiix^^ttfsi cn^\A— i ji-»\-J3 Aj^.o . tCI^jq Y.'xrjo A^.a 

^A A^oVvin^nn ^V^V^fn i^^vA-ba*\ ^io ^-san 

30 *w^\QJtA=3 ^^V, ^TT> ^J3.A0 i^iAo^ ^A»v^ Ai^o .^*ox=d 

^x.o5rvj=> ,_A\i^ i<lAo ^C7x-ur30 ^^oaaj ..j,.^ 00=73 *\=3a 

i^dv \ n u i^Vxojoi wOoaA t^H^a .lAoa!^ xj'Ka t^A^ ff&aAt^ vdocn Pk-*A.r^^\ A.v, rdoo» i^A .^An i^rso uyi^ 
t^cri^u A*». oaA i^A^ : ^pcn\r3Kf Jn t^^axrTow^m Av» 

A % . i^v-Va^ ^-jK-ju-too .^baAi^A *^uX5-=^^ ^A<» 

^>q^\q .i^w^ n..ra,-SL.n -Timn :-jDcn\rD^ ^n\ ^rao t^it^ 
3o »c»cLJL=a 9^n\a ^nsixvraA ^.n^r^ffv <raA r&r£ •^•ni^v A^m 
1 Ms. *i»nA # 321 

.^ooa^-skQ-^ ^33 ^..^ooajL^nH..^^ • fcfc ft-ii^ jxJS^a «*w»m^q 
omo . . yKL±J\r£ »J^ A, v» x£\ *i\ vy»i^ ^o-w^ crao lUI rtlx.cn >Jfe=3 ^VcA r^saA^. i^rxfc^x,-* 


irx xi oooo jlA r^Vw^ t \^f*> i^XvjL^o** A*do ,nn\ »^«WL*J=nr\^^acwn 
^\ooa ^\ » *-i \.o .YjijusaHjQ^ t^Hraja -»oxra r^cKn ^v»r^\ 
.^^O-M^ p\J3 : OQC9 2 t y t ry_» %^\o %<L^/\t^ •^ooiAx 
•^^aqujaoH^^oS^ci TXf*»tCfa \A^i i^a.c»a .rcSi^x* ^aoaA i5 

t^A*=\ :v^ew=?ocL=a ^x cicicn ^»xsor^ t^iftX^a-* ^Aox*ra 
X»KS ^w*=v-» o>yt£ . \*nt v w\ i^A Ar^ ^-xnurai^ ~so 

tcSooi ^ojasdo .\<fv V»\*-A i^oo» a^j i<f\\^fw* t^jcaH^X ao 
A»n% r?\ \j fo ocp Ai<To .^oqlAx i^yiii *i\ ^ooaA 
t<*» S \r£ y\ S\ — i ^u\d ^evajAAa ,<rvo^\^-i T^JtAm 
y\ °i\ AAo .r£zw£i& ±r£ r&D<oy\ • ta _ooxA tvoxso rtiAso 

5 <nA A » \ x,W u^tlxj \<H\* .t^xuara &1y^ cnra Vwi^t 
ot^ Kljcnjo qy^ i<f^An r^ocaja^ t^irvwu x^\ ^n <xr£ 

1 Ms. v »-x^y^ — 2 > prius supra lin. — 3 Voces rescriptae. 

SI 


320 


oooxiA oxvm icA Z3J3 


AJ1V A ^So-jc rcfaoxa** r^,%\ :i^\juU3q i^^uljumo ^X^.nt^o x^jsnrxAG rfytVin A Si r^^vJcx^aA n i^Ax^ .o&A ^C3cyi»€i r^rw^xsao ^zacnA ,i%,iv>i^ ,O30^V_*^ ^D9 v£\G\ pft-li TdA"=% i(V-ird\ji^Vj ,1<Jf\xVr3 

.oj^ nn*\o . cnA-»^ »«so 1^^ *t^ V "Hn-aco .1^^ n> v 

i5 oA^ aa .^soq-K Ai^o v£k&& x<&r\ar£ Kf-Hcucra r^vrajo 

• • • 

# tvu Y^JttAoS C7XTD OC73 

90 ^Xxla >\^<y> ^ ha. .:*i<^.\i^ >&i^ 3 AiJ »^OCI9JCOSX^ 
^ v - *^ Y ^^ \N t^A.y^AY<ia vi^uA kS-w xjcuo 
K^y utn An. T^Aotcf ft^w>o :^uKl\ k^ukT s^oxio 

,<n <i » —1 : ^ooin *-> \ 1 n£ \ *t> ^.n^ kIAo . A-»itV-ae.^<!o 
a5 »^ocnSc»i3\^ a\ n t<l\-A -po^SQ Ai^=v • h ^ooaA oooa ^AaS^ 

At^o :r^KjA^» ^yn \ ^ A v <n *S 1 uX-so i^y \ot^ 

1 rec. add. — 2 Minio script. — 5 Ms. om. — 4 Cf. p. 2 7/1, 
i. 27-29. — 5 Ms. ^=id»' — e Carr. ex Ayo; cf. p. 3i8 T n. i. 319 x&l* n^\ ft y\ <\ A**© .k^A r^ui A^.o v&m i^*vl»a=o dV_Jd\ *_*aV\^\ w^OOxA, ** OMC V* t >. *1 d V\ N ». ^»J GOTO ^jJ=>Q"VA»^ 2oV\ ^.ilft 

j-jAcra r^WSito^ ^^ooiAx .^cruiat. .^xiw-aro 
^o-joA_fioa .i<jj3\\j r^vcn r^j^\r^ A^a*. 

ojqAjm ^^jxdM n ._ o ^ en \ *\ *7 x - ih - v.^aaiWju^a 
-pi— r» *L_u*v_x.Kf t^Aa Klm'L^ ciiurD\_wrdo i<L^Ar£A 
9 m *ioa» K*xti*^ *1» tryr^ *£A*^ ,t^uv n* yg^nl 
ft ^ m\ rd^ioi r^^v \ v, ^jo T ^ V * - % ^ *^ *"» t^Lwayc^ -coo pa-no 1 ^.» co-na S(vn v»v^o rd-X^-^^oo "7^ 

VjAi y<L=»a^ . ^luaS^i^Wftu^A 3oaAo>o oo^cua 
o&.^qa=iq ^kbaa ^oaAaxi <V um\ *^\fc\^ r^ocn ao 

.^^ajiftf Vl&V4*£i ^Xxjcdi oiA^ t u^)\jiA <»A »5 
Aoa Kit*\D Xju=jo i^z^r^Q ^.lso^q K^ArC? Wjc? 

r£A :*uo*i Wi<* oo» <«xjut l^pao . a y^\^mcLX^j=y^ 

1 Sic. — 2 o rec. praevium. — ^ o in fine rec. add. — 4 > 
supra lin. rec. add. — 6 Minio scriptum. — 6 Ms. "now* QOCk 318 

^»* v^ocn . i<f ,s U3Aj3o cnAj^^so i^^vjLiu^=aa r^cvxim^^x 
^aoAa oocn ^-fcja^i i^^aaa* . t^Sai^ AoSxjs A An *f. i59r . 
«f*~»V^ »^ ldsaxo t^% wA A-a :i^>t\n\- : S\ r£yx-7\±. 
5 rdjdj^=» qui *va^ A^u *i^=i^ i<jAot^3 oocn ^\\no 

^r^d .i^u&ojcso t^Ai rdiiLaxm ItCjcjjjjs A^. Kj^qtC' 

o,.v-"7xat. :\?3i^ i^ Karu m.CD «^ocn)(\oA-3\ ^Aoj ^q 
.r^.SrA %cn%x%~3& y \\j^\ma . r£\i n\m\ ^%\ J %irs\ ^Acn 
.^j\o . ^Sanv ^=3vio . t<f^\s \ra^.A ,^cvmr^ ^\33tdo i\o IO 1^fY_A. -a. \xuo t^n^ot^ ubv-S-io y^Vv- ^oA^A t^\ ^t^ v^Aa cpoja^ji c7i2unV rd»\m «iMaY<r 

ocnivSjcso^ ^jcpA^o • T^A^ar^A ^.^ooxj^L^.^^^ us-S<n^ 
•jn-ro ^.^u ^*^\ \a ..i^^iAoi^A 
Wi^ 3 «^& £003 A-A 
A-rkA ,<i ^Nojfc ^ rv^o 
^u& t^i t\^cv> ; v-^ ooot t* ^ 1 ^^c^ • •cnaznjjk^i K^.\^\ 
a5 tojaa^v^o ^"Vso ^=j° .^v^oa rsfA'^o . 8 ^^oaxtSoAxscra 

1 Sic textus genuinas; manus recentior correxit i^iAo^A Aaj. 

r£* \%\^ ; cf. p. 3 so, 1. 3 3. — 2 9 alterum supra lio. rec. add. — 

3 9 supra lin. add. — 4 a initio rec. praefixum — 5 Corr. ex. 

6 Ms. ^pcTMOLMja^ — n Sic ms. — 8 . 317 


■V % ftt rfv n y^\-\ -p-r^m cn_A oom 
uiA Kf\\ < \ ^ra^VA r^ASr^ ^jAcn Ad*. .omtvv^A &*£ <n\j 

> V v . S ^i-nft - i >_MTCf xjt£ i^A .. i^Vtm **f^v\ft «v -** -» 5 
win wJoAa^ a.*u wfAri' .k!^-\cq A 70*1* i^VxAu-si 
^zD^uiiv-i-sv oocn ■ ■ ^n no i^A *<*-*> \ ^ ^ *^ «*% . \z*~** 
^ v*\ i^ . w^yjJLica A ^ ,ao* tiraxra'A i^Kfija ^qooA^ . i^Kj-»^_to i^n u — t i<THj^_a jxjtn T^A^rdb vaoxtu 10 A v,o .t^cra «^rvjkjc=D <73l-Tj i-daw* r^v^o K^ioos.. V^ *£A*£a** ^Wsiva ^-i-uc A VV \ ?WQ "V^fiDQ , ,.»U\. •r ^zn±*a ^A^. «^aA , 7exmS o&raA >jucq- jl=o 1M 

.TlA\A Av-^=a A \ . ,«Li\j5 -V-iro^ t^_Lj^cnA . ^»— n 

■ • 

:<nj\ a *r A xjh^ ^aJ\_M< ^jj^cn^ ^,^^1^0 \ ^d"\«*^i 
i<H<^\ Ax.a i<*wW A** r£a\w Wvna . <nsiv& VAa. 

o\^ .^afcvAioo . A An rtSioia i^\a^o 70A ^afcvinf 

T^Aa .w^*)\jl3*A\ .93LJ3 v£-*v£ UJ^-IO .^^VjuS 

i<Vti« ^3? AaV\k/ . tdooa 1^1 —»\ d 

ViJa-i rdcAv ivi.m t^ 

rdx.niO . k!o<td tdA r^AA^ 316 
Vacw TkLftacn^ rdro\^. rdvA-= 
aacn ^xjtru^o :i^k-i^\ oxA ooco ^oxA rdici <n QQCT3 ^j\^3t .«^Q€VX^^A 1C7XjX 3^ftJ 


to ^cw.^30 y \r£ \ \, t^H v .if a K?5j^_i ^ooiA-a, ^aAos 
rdA rd^A=3^i qA^ci . vdx Av\ r^jt.iVvn Ajw aacn ^»"vrx^m 

r^-sc^iLjcAci T^-\cuA »n.\g-.co t^jH-^ulq i<!baqox>' K^wc 

: v^ *iS s-n\ rdA3t^ i^wnTi\ ^a^xo^ rdA .i^=3\jc 
glAt^ . A \, "i i^juT»\^a 70^- r^Lrratiitx >\n.^Ao^ rdsruc 

10 ^o . ^Kjba >,— 1^ i^e\q^ox£3oA c^Ajot^ A i^acn iruT^ >\^ 
r^V\CL=n n_sa-* A \^ no .^Vj^son-Ja r^^\Qn<n-DD »^enA.^ 
rdA *^Seu73 T^An i^Hj^j v^H.Lje. ^20 T^Su-as^ KlAAn 

rd-jccn i^^\t<li .kS^a.1 a«f Q3V\av\ mt> AA^m t^HjuDor^ 

Y^-\*4\^»^Q r^xLs&ZX*-\ . ^jCJjAA rdA^O ^jCTjAI^ . TCjliSq^O^Q T^\a_»a «. k?< 3o 1<Sj3^\ A& aocn 315 
■., V V "73Q »i^kV-»o- ^^QOOlA QQOl ^^ryAv * ^ oocn 

»oo? ^fv^aiviftjxi i^nn u -n ^np^ Kiwi^. ^omA\ ^-=oo .j^nV *£Sn At^ i ^nn>.o .r£t no* oocn » v-v rin • t^vcoi^ oocn u^nv. i^ra^^no* 5 
jatn A vo .<n_*n_v* 2 A v. \jjq cn^oi ^ ivuinA 
»ocn ^^^Jyrafcvfcvmn tt^sona*. . i^\ra!^t<foo» -pviLgy Kon^tCT 
oocn ^n^rxj**. .pA^iA cnfe\o^m 3 oocn ^*=ruoo ,cnaxAi<r 
>ct^Ack.A^ cnur* i^bcn ^Vircfn idw^m A.aAq >cnojSt.nnA 
oocn ^»n«^.v. .^cnon&l^ X*A\ ^Avsao *£t£j3 oocn ^j^x io 
i<Lron«^. »cn5 \ tjk^ i^^\ * r%(v rt A. a*. ^Turno yr£\<\\^ 
•^jacnA qooi v i *rk,jL-K\,*^ .p&mA ,tna\*^. ,ocn ^3^ 
i^r»»^. . rdl-^FXjrjQ i<l^AK_=3 'i^uAjco ^ko^joojc 

Y^vA^O-U OCW ^n^aui*. ,*c/\ ■■TO trs-**f OOCn ^j 

^_»nj. n^ . i^\ rmou^ r^An ^ocnA oocn ^usoq .rtoib,^. i5 
• «^Q03ua->i^ oocn v^\ V \j n r£_riAj£ro „ •^ocnj&ird' Adh. 
*f. i58v # , «^pA ^ocm»n*t^3 vdizanon . ***=&vr<f rdA i<\r.o— »vi Ai^* 
l^S-ranonA Kl^-Am Kauj T^Vrdi .rC^rxi \=nr^ cuAir\W? 
rd-^.n^ Vvtn »AVt r^A*cf . nouAra i^ncn 0A0 . **AV\ i^ 
tc^n \j<\ m>-=3 ^^ocnA oocn ^-fcOx.=n r£jn_urda .r£%~n„ir\ 3 o 
t^Ao .^^^^ocn-iAj^Lra */^o \ ^aJ3a\ i^j-vui^o . kL*3^. 

^_»n_»cnO l6jjt ^J4 ^JlA-13-GOlO ^^gOlA OOCn ^-»OJOC73 

^^acnuLuc oocn ujsijo] ^ ^ArcT : cnn:zm ^t\cA r^W«£i 
^-jgynJV. **■* oocn ^jb^riji >^o<n.i \x ^^ooiLjn*^ ^lAnA-o 
oocn ^»nat .s^^ocnjo^jtoX^A^. s^^asoj^ttu ^u*=i i^nuc. s5 
iutac£at oocn .A\^>^a .r^^Vv A**. 6 >»-\^ -ta. .^ocnA 

^-&-DJSLn r£_mn_i^ .^OOl JT.M A, *W, ^lOQuUQOO I^X^DnOn, 1 o rec. add. — 2 Intra lineas rec. add. ^ — 3 Sic ms. ; leg. 
90m ^=rV»o, ut infra, 1. ta. — * Ms. ^"Ait* — 5 f supra IJn. 
additum. — 6 > prius supra lin. add. 


314 .no i^xi^U^fio i^f\cLu-ron 

«\ ^ ■VV^O 1^*^ 1^ ^-»jC» A^. *^*-*^ A**. KJC1\=3 

> * > %T \ txa : i^\\o^n Kli^-rDic T^SoVvt^ ,A^ oJixrcf 
.a o\a^i^ ccnnja i^VOlso vd-scki .^ocn^Aji^ra ^=- 
.KT^jt^K^Kf t; nr^ vs^v^ ^»VSn ^ fn » r» ooiA n-raL^k. -pn-»aA , ,rrw\\ \^ -\^ tUAO €nJL*\ A^. «VW ^iuo . ,<7KVat<f A**. 

t^na^a riAn ^os^vao^m A^. cqA rdoos JN^rv^ rsii\ui<3ci 
i5 Ajk. r£ \* \qtc 71-M^ >m 5fu=a-A_x.o .rd-uAJtAn vn^^ 
^2oVo ..^x>\ A^. rdjci-\-=3 Xjtxa^K^ f cn -7*^ •r^f Lw 
^ *^\ ^ ^ ^=rx> .j-jSitv i^HA^a^i oocn ^irv-x-ro .^1^ 
^^ooiA oocn ucq^q . i^oxH \ —1 ^jacnA oocn 5 ^oo'Hjam 
.Vv^iitvA ^sa n-uo \ \ \ ^J=n no* -i^-icfcitf\ ^cnojojc A.*- 
90 rd-snTvjw. . **^^ — * \^-ji*^ «S Kj^-vom^ r^ot—in ocn A,^.o 
yc^uox=3 -^x-osn 9 cn ^V-sqA-jco .^cnoxuc >ocn ^iknA^VTan 

^1*^ > ^.^^ "^ «^oo9lA oocn 1 1 W ri^i^Aitvno ..>A^n 

r£ ik\ \ ^tco .•_ ocn-fc-=73ncn oocn ■ ■ m w Vftuan ^so'lj^ > rd!,.v-nAKfn ..oocn ^i, \ ^ rJh Tin 3 5 Kl^KlS. ooxA :^»cnJ»* 

oocn t ivAx.: >cnA oocn ■tu^ "yao 
^oai \ oocn ^. 
.t^n^noo rdjLso ^001 »Yv. oocn ^»=»n Ardb «i<5iA^pfi 
• v^uaun «. w _ocnjikV^ A^. ^A^'io oocn ^nJ^.n tio^. 
iinv t^!,'T\ s ^noA ^qq .rCoL=nj* T^mjja ^^ocnA n-riv. 

1 a rec. add. — 2 Sic ms. — 3 Ms. ^id — 4 Sic. ms. ; exspectes 
m^vo^ia — s Correctum videtur in 'L i58r°. ^joxA \-zm€ «<\A^ ** \ *n w* oiAj^ >< na \ n » * 

_iAcw Arcf ,ak& i<A <x.^.-=> rdA* ^A-r^o :ak ^j n 
rt?\na t£i?uaa& v^ Vu^\ *ua . -^aim qSiv* i^A i araitvv* 5 

^ckjAa ^^ajUkA^VTC* ffAstcna .^ra^cu atat<f i<Aa .kTVv^u 

, 4 n*nVv^ t, *A \^ Ajw ^ft^r\w ».rvN«gas»3 %3 r£tt>a=»y* 

en v m clA --iAw* -S -n rv> &rdo ;r^\A v. r€\,-\ \^^»^ 

2<nui *£A w ooAj-h -3uuAt3 cA ».i^ ocn . ^.oojA^- *H\r£ 
— \ 

xIAa Aa* : o<» t<^\ -n v A^. \J!^\ At^ KLW . *^aoA 
_** Qoio .y£*i v, i^^vAVu=> £ac&\ ^ooujo Any, 


i5 ■>„vr3o I.AJ, .jl2D trv Jl^ «1\ ** cnA a i^t>^. \wjca .-w^-iA r^aAs* ^ Xmj 
• i<jArn ^»- or\^\=i Vuua .i^V\\b\\^o 

A .v. .w^A-sa -p - *j3 

i^At^ . *dxV\ -73^1^ r^A ^aoixm n^Aa .^itxj r^irvka 90 
. i^^\ \\ if.no rdicn-va-aL Ar^ . i^a>\^ 2z»i<k *^aoac3 ASj 
^so pA no i^k^cno .,_m^\ ^zts ^o<n\i3 pAxu i^Aa 

•^oaaA^ .l^Aoa*. K>A.-7s . ^ocniaa^iftrdAa *^a<nJ73cujoA 

.^<ut^ ^\ax ,<ncuAs 
K^ioxra r^jciuLxra Arxcoo .,uA\i^ kSsAmjcts ^La A^ 95 ji\a ^JixrcT^ rdjcjJLx. 


1 o rec. add. — 2 Sic. ms. 312 

5 vCjcm v^m^i # t<iov^o r^aArb cnx^o'K^ t<j=oox=3 >Acorcfo 
^i^ix ^jaS ^ Aa. ,i6,n\i >oo>o i^mAox Any* 

10 rdA** xjt^ pL.r=n..jt t^Ao .i^k5 w <u^3 AkTq . m *\ no -^wia .cnVxoju^ WiKf .Kf^u=3 i^ ,s izn rdcxn PjjiS ^Jp^o 
i^\ *t\Aq . «^i\<LML=o^=3 jcha\ ^ n .t^*\j* aat<f uaxi^ 

.^ l n* 1^-TF3 A-A ^-=3\CI «03L=3 rdoQO t^LatA^^ t^V » *t 

t^v% *injrr> o\=3 ^sVvjq ^,\a\. ^jxiai pAfioo .i^unacoo •oocn -j^TTV-kAI i^A * -71^-zn ocn 30X-»0 Q03LXJtJ^\Q »\_rbt^ 
^\A3cnW i^inA\^ . x^W^l ^urs^\ 9 m n^.ra . cnoc_»\ 
^-itnVja, Aj^o . m_Av.A i^^xcuitc!^ 1 * A \jjy* > Vl^^ * \\^ 
> ■> 1 nn id^o A-a r-p l ° i^yi'i'tnn S^xo r^VuLics -£SOQ <n cAjT3L^< cAA KfilA^O ^iOao «:*Oftv oiA 'v tcwA ><da a-^ol^o , riaxArCTA cnVxoVxS^jA 

■ r^-i'S ..vi-to ^y » — * rCfi\-xj^uJD i^VvnA aaQ^*av. .tdx-i^ua 

^oou.33 A rAv V K^V ■ 1A il^Q t^>\>\ <1.^-=D ^ji^ 1AO 
t^A . rcli^HojD rdLa,S,\J^..n ^^ocnA »^_a"-A%%i^ :r^At^» 

1 ^A> « 9 am ^*7ify» 
Za . aacn ^»^ VirA\ *n T^Vr^fdA 
«^om »X\ n aam ^ » \ *n^o K^\a\_=>a t^Sn^ no r£=Szh 
i^^vA-r-oHrtSa i<lsb^w>'^o Kf i ^ ivi -*y* k'X'mq td^ol^ 
«SLi^ n-2k . . ntka ^ yx\ji* yfLacma .t^mHai^ ^so \Au 
^» rtfu* av— to .V"*idy^ * ^ftfn Ala V «\ fwi ^^ocnitvmLaLU 
r<f ^ *t> «k \\ yxA ^V-=doi<? . v\ *y *r£ r£±a ^acn^yj=ri ^ w 
7»-A *daox_tf> .%o\ V^ i«,^cmtA\ 10 \ ^ ivki tc!=7XjJLai^ 
«^ a 1 *> 1 . r^\ «n m„\ ^om A\ 'So t^^\\ n \ ^amx»ix* 

■ ""» \j <> t-£A=r3* ^dA airoaj am ,=x**vo .t^Hsrxu *^tA\jci 

» ^^\; ~ns .-*o ^^fty^n i<fA;-ur-iO t^oo^o rdiAots^va 
_^a> .«^v_w\ v^iv^Qx A s.o r^tv i V y\ i^uaH^q As., 
a\, w * A^. : y^^o^. tts*r€ ^asSmx* ^yvVn\ *r*f^ K -' 
.«^go&\o_»td\^A V n ^omA ^qojV\ 70A r£\m .i^rvarsA 
70^1— m S^r^v^ *LA \^ .^td p\ m ^-*Am ^-»cn \ -* 

i ^g^ 2 ,\ ~* iv» . j-jfc-iK^ rnifri «% -n \ n A cv> «i\ m\ A 
.^mk^afcv* i^nriAn y r£A&i^ K^-\a*. rd\o i*^ m-o 

.mAa> 
t^^JLjL=a A«f **5aav\ -icffrv^ \ -t?\ t^»wA— »m A s, .zaoV 
fcvam -i^un N \, «-o 71 \ ^AoKT V-\r-^ r ^ <tn \, u .:.itf-\m 
» V \, *t o . s mo\^f (JLui-ajLjj ^omAr* .rc^v^u t5 


-C0L- 


3o 1 Sic mB.\ lege *~a«^\*\^ *~~ — 2 Ms. V^^» - Ms. 310 1 CL^on t<^\ n \, ^jAcn aVt^f \^^ :i^j 


\ \, **xi . r£m 1 \ ft j^tAH.rKi Ki^jixjrD Klx^c^^ ^urio 
•^aoiL-kjso o s -l ♦t<T\ ; ft re* yjsna i^Va \ S^^^so Ajaiva 

^&o ^^nrvyo i^cA^^^^a-si .^acnA aAroo i^'i^Av 
^»^vA^\ .^j^ »ox>,\ s. n fti *\ . cjiA ^ AAv kIA aadru\iaA 

j^^..<ft *.oxA i^oai ^i^a ^i*\ enno x-ii^A t^aoi nj»i^ 
po3*!\ oau^Avdci .r^l^Hje. ^Oci <nA >*\\j -y?^ 7 * ^A^ 
pan if.e .|J3 sa\x^ mA \»^ «Jt4i^ >uio .r^rxv w\ iv^n i-v.^.^ a<» Kjrsf Wh^i H \i^nA .i^\oi^ • • • oxA aacu > >fi KlA o A -lift -w A^ .\yo Kf ^ \ nb >jL=3 A s-a rdkrD^aS A^. najciSt^ i5 A Si -^a v\ ^i^a ,t^-bH ^a 1 rdjccLraA aaos ■»<-»> amAa imori&-s aam ^>\ -m .am rdsoa > -1 rd^a^uo rd\a 
^w.-\at<fA ^Aos ,^\ ^ 10 rf ■ ^a \^ u • 
.Kl»*vmA oxm-td^ ^uojo^ :\^iiA rdkrxi ^iS^ ^ 
v^cji^uo kIslu^ am kIAkT .Ki^e^^ mjx=3^^ t^=oa» ax»i^ 
3o t^»|Ao«tf% kT?i» v »cn\^ «li-=3% T^ioaa mca^i .^naSa^ 

1 o in fine rec. add. — 2 Recentius con*, ex -Ww r^ i m ac-i«f vdom Vl-ikTo 
. US— CO ^DA-^3 <nu\n \ n y<i . »<na -v ~A r^^Kfo AWn A^a .t&vKtit^ A.rv». .oaA aocn x.V\ *vmo*i »\»t<f 


. i *v-n^% rd^aAcy* KfliAA* V^ 


, rdaro tt^Vv. * no t^Aa 

1<* ».\ »T\no >0> .CnuTD GftOj^V^' 

, i^uiSard' )V^no ^\ft^no i^^iyA Won 01A Vvacra 
^va_-jy^_=3 t^ *^ i \^<m ^ \* Kf\.^nA Xi«f pJx* **J<f 
XocnATD k^S^kT pao *^\ft 15A0A vsA^itu «,j<fo . w^Ai^ i5 
i^jjScld «^a_io9 )<nak^u KfKjruoA A<\vi ^r£a . r£=3^ 

tme\ u.A^.if.0 Klra^jv-^. \v^an 01A ftjA.nrnr. .^ooiAx 

rcfam Ajkjxjc ^jA AA^-SO .KLaA^-aoA ^=o <A -rxs» so 
.*> % m% *^ajzn am A s» ijf,^ v K?if\Air\ jtirtf ^m ^^ooA 
, j=>k1w Aa* riioi-* t^i^Na* \ fiA oaoi ^\rot^o ,K?ao9 
.i^to-m<^\ ^j\j)^ n_a. *.KfV\a u*nn oxA aoo» ^A\jT» 
^* nSV.i . cnVvftsa^^i^ ^ A if, »n*K^ oaen »*\.~>Vv i<LAo 

• t<f i^JL»1J3Q ,^1, U -1 T^A^Ho^fiaC T^A^ ^»Qn t<£\. < \j «£l^ 35 

^\jt^rrx2^ ^pA dui aV* . ^acnA ^"Vsa^a >Kf % %cv>*t> 
^» r\ sa»*, t^A t<li^mo .KjjAo^, ^^oso qV «w^aA rdsLra 
.. »\ f\ «o oxA oqo> q. fcKv\ xm y£\* TP^vm xjr^A oocn 
oooa ^jjQ-Xiw ^^ojx rdAm-^ rcf i^^ Jjn vs^tcT af Aao 3o 

1 a in fine rec. add, — 2 » supra lin. ser. add. 308 At<l\a a3\^VvTCf rdiox\ A Cr soo . r^A .rw * aW-j^soA > ■ » —viv^a Gem JS-X ^Vwso T^A £k-l .-^ ,00 10 • A \^ xi\n\ ^ ^At^ • r£jr\ t rr\ \ J^JKs i^A w^aoFxA-aa 
WA ^«*^\^ yV** 1 ^ ^^gcn\ *\ ,i^\nv rsiAro A-a 

,k"> tn oocn ^i\^<n\ i<^\a\\ ^\ftV ^*o # ooo» ^Vt^ .S3-V3* T poc A^o . r^iAn^ab^o >Bo^o *fSmftV ^soci ^^ 
,mcL^r3^\ i5fV^M A-»^_^V^3 t^aA^ksb oaA ^jodqW^i ^so 

1 5 iij>Ao^ ■ ft -S V^Ajx ^jxs\ r£ 1 ■% »kT » t^Vucxj^\ \ *i 

i^\ifi>n ^o *7aA ^oVvt<j .;.^Wa <hA»^ t6Aq- Aa* 

90 • «^a<nu»H H »t^ XjlT3 \ , =»^\-=i x-iK? VvAa goto . A^^v^ n*rj ^•^jlo oom t^\y" xf\Mnn\\ 


oacn &ff3o . rdjcjjA: r ^» -* ^ *=t^o OC7XVSO •H^^v* riiii\o i^n -vrxw ^Ao . ^ocwitxcLA^ ^TirwAitv ^ajcn ocnA o)rvt<r a5 vclAa ^f^*S^-=Vv WjA3 i^itv-»"Sj3^ ^i\53i^ n-n .qo^a 
»^aic73 >c7acvx-T3^\ o&iso cam ,A^m -jp , \30 ocbo .1 <\\\j 
och xj^ Aa A^w PLfiaA ^ nn <ncAm^o i /^A^ft 

3o at-^ ^^aciia-30 n^uA rdAo .^^ooxAjta oa»\cuac3n x^^Vwn 
1 Ms. jLi^^r 


307 

orvbvaoJ3 ^pa ArCf ,cnam^Jo jno cnAm^ ^soa ox&aI7x» 
a-** rtiAojk* xjrcf A^ ^oiufidLin .Vt_u^A Arc? AnA ^roo 
vdaoi r^\ *-A\ *73 K&JLat ra ^ca.to-i Td\^Q .v£s\jza ^ro 
i<SdO) rdnjb T^<7aArd\ ..V-» ^ ."jxt ,i^\ft^ t^&ta ^ocmm 
v^A^n . n-3A-=Q-\ *daoa fAbv^an ^ >.\ it^ A .a*. i^-\ox-£» 5 
•-iA-bi^ A v, K^N^Nm QT\oaL_£^i73tl Y^boa ■\=3nSrv3o oxija^r* 
■ t » \ in? ^.*A«n A_a»,a .^^wnA ,^n} orcf oaA ^tu i^Xn 

.i^\xaaje. ^i\\n^ syy\ A«\\ i^vi^ w^oaoi 70^^ i^v\jc=ao 10 
. ^oaiuAv. yxMr\iM^ i^v»\ie» ^» \»^u t^\^ i*£LxAa 
A\\^.i\^ *^Agjw* lA.njtao . AAra ^ \av . ^cwwA^a 
>*V JClYCf K^ooa icvjt^ ^1 .^jjib . ^OOaj^UT^ 
<iioa .v&sjb itf\n\n rdbcra jcVvot i^^a 01^ 
i^ioa ?*..&..* Y^i.rvciao .i<Tb"i m KiwH^v ,^y »>\i <nA oocn i5 

t&Bl ^*W\^\ ., maxima .idlttoa y^jotCS *< ^^v , oa\a>o 

i^SoXo . Kaq\ ^•nVra i^\=njA .Kliovra i^V-nii ^\oS-g so 

^-ftJLA^a ^ A \ J > _ > r^^ R .i^vo\ r^ v -r\r£=ao AW^ 
^iMi-n jc ,03 rA\ ». Ai^n oa» :vCfom?i r^ocn^ *u=a ij^At^s 
A»x, \ ^\ » ^ \ i ^if v >i > ~> ^oaaA ooas ,AAd r^inoaa^. 

^1 »^ tiL=3 rcfiLZsoSi^ tcfooa T^rv.rafr\jp ^jAox-T^ aaAcn 
A^w .o m \mr\\Y<Z <n\n>i\ ^zry \~a\^ :\3arCT ^a ycT^wtili 
A » -\ *n 1 ui^ A-^^i A.2^=30 . ^cl^a^V rd^ 1 ut<f Aa 
oarx=aaa^=3 \tj\q • unAoizti r^Aa^ra v^=73^-\ Aao . A^t 
•^.oc^xjcA AAkT » V ».\A "n_D 3 r£± ^vjlqaq ^A\^^ 3o 
1 Ms. ^Kf 306 >^-- 
^^qcwlA ^\cA^jc=o ^ .t^^vjLjirRi ^so irvujA ^Aoa «jo^^ 

>jL=3q ■ »-»»« * 01A f^W*nso iin aa .i^m VvcA ooto 
3 j — » •» w< -% n, *^ A ^ vCxj^ma • ^.=aV i<i\uitf t^nixi^ ia rdlo i^-sn^o 


^\i_r-c rfiAr ^jrda .Kf^r>— * ^oaAak^i i^iaAa=ba i< "\*v\ A-^in ousoo 
90 KT^-ra^wQ r? *^ 1 VywaS^a^ «s^**^ 1^9710 r^ArCT -^j- 13 ^ % ir> ^ A a ^=a\a ^^ooaj^uo nns.o .vdLz^&kzn Y^jcaVkraA 
,<ij_=a :Ttfr^-V\^m i<^.y u.\n A.a^ k1jl-=o<LAA^ f^^r^o 
KTaixj3 cfiA cam ^Ai^joo TClla.oocn aur^A 000a v v%~ >V * 
•5 oaA ix-^aaX.ji kJoiA 000a /iiV.ni ^*"3i aao . r ^Vvuir m 
-td-^_t» r^jjb *<1A* >ox-=d .•^ci'sv.jo i^i^jL^^ i^^79 rdA* 
. A^m^v .f^Adrx-aw w^a-ioi <nA oocn . .iA\ j3 .t^^Hr^^ 

9 <no7u*^ >A -^r mi* «^=a-a^-* ."S^ar^ .cnA i\j^=\ «va*.'=u'^ 
3o ^=0 KJocn jAt^K-to t^jo^ t^jecd ^*^ 'ta.o .A -»*w ot^ 
1 Pro ^.t^wo; o rec. praefiium. 305 
^v_*t<f o<wu Ar^o riboa .xsoiftjt-3* rdo^ t^A.p '^\^ 

t^U r^\Jft\_ra t^v-»\^^^^ooxA^. p^o ^oenWa** 

e n \ t ^ rdLi-tanon •^o^xm ^kTo . i^vv^-V-so ^V S > ^ 
rtfcicn ^afcuLsa-* ^ % — » :«£v-i^ oxA ^3ol> t^vx^n-rwi 
oaA i 9 0KL3L*ka*n ^am\*\ — i ^i r£»o» .i^ifcrano^ «*^ooaA 
ytm \ «v i-^o .:.idaAi WtdA oA .ijfV^uao rdoro v-^ V% 
t ^\, n m *o K^SA^j M<ia*Ai^ Ajw >\^fv> n^viUra 10 
JiJuic ^.r\ ivi^ ^m VuDn omA oocn ^xrsVv^ \ k^jcx»V^&l 
♦ t^ouHtd vdA\ cnl oocn lxul ^_=»i\^\t<r A fcA*LA- rdA 
*f. i56 ¥•. *£*<» 001 t^^tv iftn\ j^Ai^ ^»a Kjo) 1 5 *"* l.^.* . ^»Vj no p t^kronjo <k» K^\\c*i* 
id\Kf . 1^— A\^ —1 01=1 xX^rt? atiKf i^A *va> . *£liHcu*>aq *f*v ■iti: acnVd3oAjc^\ uooan a^ * ^\, r\ n% ^1 \ ^ r^^txKli r^Ao . i<1jJLW ^Hjoojswo 
^* cwo .=3^ . ^\Au Aa* t^AW V »W rdA . KfiwHra 
^oa&v <\ -n \ it . "70*. ^^^aoautmznue. AKf i<Lra^aL_=3 oicd 
t ^ — A\ ^N oaA oyvu&o .i^vVmfn <nA»?t r^ucsH ^^omAa^ * 5 IL1 ti*- i^vJc XaJ ^toiAa^ K^-Vjo^. ocnA 
1^^ » *ri X\i.) K?Sx>^.^ <txA*a oxxz73A A rcf ^vriitWMcw 
^• ^*i v ojAi^ i ^\-n\. ^oooAa rdk^m^ A^so .K^ioo 

1 Ms. toMiooi — 2 Vox deieU. 

8TB. - C. - II. cn'Vft* K^ .^^ 304 A-^.^1 

^•vjc*^ i^Li\>it^ i<!\*n^ yOpir^Q .^it £-k\j \\xkks*£ 

rdAfli VjT^Jin-*-^ V^ ^ "^ .i^^tvAoVvA n\jjo i<Lx3pmjo 
m^vjaA xA rClAm oaA-»^ oaA «^A\\,rM •• t^ki<f ^tv^voira 
t^o\ i\(D3^a . A\i<To Any, i^aow . <nArk i^nVt^ Aa* 

to t^Kwura oao A«xjl^ «m^ \zry& i^jKfV K^l»K^ .v^m 
.^j=klj3 t£A KfVAoV\ i-» rC\0v\ vdj^w-=u» KfVAoVi 

i<lu^»Kf .t<^3JJ^2 ^^ aA *° t^i^Ki i<Aaa.i<a ; KfpaS'irDOQ 

<nA .i^ajX^^ 1 ^ ^° *&** x€*±ZTy* •jB^noi :^^iA VNrft ^oji^ \jd,jwq : ^m-r ^^ TDiJb ^33 i<SnLAi<f d\Au^ tdjaKfti tIN— . •' »i^ tw-^-A^ ^n-ato ^jk ^arV\n t^Lso^ .1 ^ a , \j % \ rdsPMi .«f\j^' x-^.1 A, v. t> m ^o y.T^n^vr^A 35 ^aaAo .i<fVuSo\ i^\*nvo K^ y| i> \fi sjcsn oocn ^As , ^ 
am tdltd=b KfKjL->^\ : KTiv^Sja^ .otA*a i^\Ar\ oocn 

t^\-j^=nt<A «f.\ l .y y. r£^or\ ^jrusm^ \a ,»e no \ -v * 

r^^\ fY>o t^Hjojcn t^xIt^A 0009 anna Ai< na^ .,a»oirut^ 

3o A ^ ^jso tdjtos fr-roo , rf *r> uH id\^ W\ n i ft 

1 Ms. ^*— : .? CorrectwReK?ton» f^%X^(cf. P*hj., v f 4), 303 302 ■■•oa.,»jc-\Joo x imt^ Y^ivra^ 


^pTuoaX .:-oac3 x.^&^t&s* i^mio *d=3\ Wi A kTVkj to 

A*k* A^-=*> .•^a^*^ xC^a \dixq ^o=£v% :\=t»^o 
t^saAoA kii^ u>pA i^Ao .t^iT^ ^=JSv r£TV\u A*?vOi 

»<n^ ifV-» ifcj*<T y^Wjc* ,^<KrjA -vtium ^flko .t^^a^j i5 
^^P '^^ ~^*» ,€»oAj3b 70A ^Aii .a=Auo create* 
«CjA»» ^ajoiuA pAja KfW^X Arajo aao ..KfVAaX 
.*tfr£l^x» rt*\-r^ , ^jKwAi*. S^at .oi^on j* 

T^V-u=\oK? ^*li» .ljfScLM wlxrLra ayrttf ^jljol^mo 10 oooi ^tari-akn ^owA .com ^jtdrim 7,^=0 am Arfif 
vy^ ^t \ n.tft oooi ^» y ^ r% <AkA At^ *la . ojA 

1 . prim supra lin* rec. add. — * Ma. **u&iaa — 3 # prius 
om. — * .Sic; lege ^Al — * Ma. i£ruso — * Sic ms. jlSA* kA*T m x&J\i£ r£A: 5 ^G^awio uyjuioih \ A *v 2Am^ i^A-a ii^ru ooa \rbKf ao^ci .^^oS \ra 
V<v_7i Acl^- , ^ w -^^ "^ >x if*nfi3 cAA.t^ia onxiHftfa .*£-=»% mVoA o-x-!^ . •^o-^cnA^ ^_»\-m^ <ni^A.^iA ri^.^Kftv CTfc TJQOl— ■ 0<99 t^iv-jLjtji^ r£*\^n kis.^ t\ 1 . v£*±3Lr£ *^**^ i^ooj oox=3 .Td-co-VAi * r »<nImAi^a> , Kr i^\r7Xi a*«^ Vuian* 'f.i56rt k< w *t^ ^# i<j\^m n*r>-^ .^OLAjt^ r^icn ^6000 ^v 
«)(Vjlu'% .i^\t^-» V\Ji.=k» t<fitvjC3^ja i^Vvsv^. V\i=3^ f *> ^0 
1 Sic ms. — 2 Pro AumVv — 3 Ms. «TW»' — 4 Ms- ^aaao" «faa*r »**^ a *^ m carS^n ^jlts A1;v> ^% v<TWuA .v&Ssnhsm it 
idfcia __*% ^A i<l>LOKk ,*^mitf* osv\^ — * V ^ "7*^* 
^Acb tdwxA ,^Iaw w^grniNTi A ^wv^i M^t^vs 
■ i -vv o ti^utV tn i^Wk\aq o»V\hA tdcKTiS ^o«^ 

i^2W -■**o 800 

kTVo-^ -jdsjO^^ K™^ ^oi\ w^»<» AiA v£a*r£ )n»rC-9i 
9 * *k -I . ^^ocwLA-M-iV 031 ^* ooo9 _*jz»Vv--» t^aj^oja rwjtiwi^ 

• Qocn ■ - * "* nim A ^ \jxjlo ^a-11^ *\xx^.^\ r^r^A^. 
a^A W tfcA . ■ynaV** rtf*-.*? \»«n*» i^iam ^»r& f. 1 55 >\ 10 fll^iA vdxraSrtfa ^Sra^ rdin*A ^3oV 
*5 •.jjuivj* ^Viida .<Kix «&oau=* £«^W» WuWT 
V^vjaVmA ^L*.jc V2fe\ ^Aen Aw£ *^. .vd^sm** *^>a*=> 
i^u»fc=» ftfkaion^. -pats .i£u* S*» vtfui 

ItA-fi* v^w^ ^jcv* t£soa m r£±2fXAr%Ckj* pAj» i6mi j^rn^Ao .\MW\Vt Yfii\$\ oA ink Y^VwioSt^ 

^ *A\AA_sl ^ <- t<< yn^ fii ^» ^ o^ cuojd 

j ^ ^ O0O1 ^A^lii^ ^JL»^^ ^30 uyt^ ; t^XjaHAiTCf 

^qoiu td\^ -»^ t5kO .^^oaajao ^ avA% A^. ooco 


30 yC ,)(»flLD9\J!t CL AA 


QOaA ^v-wac AKfo ^cuc» ^o^rvn-? Ar «NJ' «f i^k: y^\ X^no T&09 At<fo td^cn :r^\ \^ vdls 


J** en \ ^^ 1^-dm .^^»Vv ^ •-! \ ,i^ r^^ ^oaA Ardo 
*^^ v "A% — > y<fx y^a A*- JbJ=»i* i^\^o^ am i^S^^ 
A\j«n i<\-3Viaj>A Aon^i >ut<f Jtt¥^ Kl!i .4tA «fW\; -**( 299 

^jsoo . *^ojt^ ,\ --AiTaA oi\i^ ^A<» vsi*5* i<SLii^ . ^»\r> 
i^AV\o_*a y<* \2^\<\ -\^^Ai<r i<ft vy-r%\ i^ooa V-»A Y^atcn 

^ \ ^i u \aJ30 .oqot ^_»S «-* \ ,no ^omAv, .»IYIl\^?V 5 
rdxJ^ . ^oou-^o **-»-* ox^.S'vra ^atnxso coon ,tAh\?re 

n^.na.N ^3l»AJ3 &1^l Tdm-SUw ,^^1 >%tv\ / Q Y^SaEVs 

■ Anv, t^vfio^w ^^ mi yj\ ^yA • *&«*! i<StiAv. •» 
t^j» Aa kIjJL^ ^oj(» oooj ,t\n\*o A*f ^a .oocp 
^t \ ~ifrvfru=yy% rd» ooaA rdo<» yy^ ™» *^° • ***» ^&xy* ** 
u\-»^ ^g, n ftftw «^ckjolA cioos ■ » m » ^ no £*& . oom 

»*n,\ y t<Ao .i^vim Vio^ro rduuo -=o ^j^b t^N^vi i5 •T .ooiA ^ji^-r^Kf A-=k rv* vdu^jii^ A^a .^\ Kjc^^A rtixAu* :Kf\rot^ rcfWvz* Y^i\A=n 
^*Au ^it\^ «^aio» &rda .r^^vJc*TDO t^VtvAtj* ki^i^ 

'**-, ^— — . . 

Kjsqla i^\ kf\ n\nv td-tCLu VuxA rdArcf .Kfi 


Sic. — * » prios supra lin, rec. add. 298 . 

-* ^\oVuxKf ae^Kf 'Ui r^A Ar^i A \;.*» ^ <lV > V ^ 
r^\ & ^^ ma .i<l>c» Kiso «TW^ ^^ ^^<S^ 

^ 1^=1*^ .r.^iJL^ A=nAi<T pwv =oV\ rd\=n2w Aa^ 
.i<icn AKfo Ki^m .rdA» Kf%\,o\ <»^ao^ oA* r£±** 
' \-^ KfvX**^ tdljAo^ aA^3o>o <lA \\^ ^KttAa. 
Aj^xAkT p^ A^ Kli^-ui^ t<l\jpx^ AKf ^^ ^urx-*. 
«^m^cloo Ai^ Kiacn^ -jo^m A.n^A\ ^t^ t<io> .vCi^A 

^kJa 7 >tw=«\a^ KfVAA^o 01A* ^*<n±*xxn ^ocmi^ 

^\ti^ j.-* ^Sr 1 *? *«^ ^?°* ^(^k ><p rc^w^oo^ ^rda 

oxA 2 ft s 1 N^ C0l£ so 3^U& A-A \AO .K^tC^ot cn^rx^-o ^omsoAsk -1 yn o aVu <v 5<»^. 
ttc b Krn^oa^-ci .^xa% K^=»=\«& ^Hax^ i^^iA\ «xo 
r£*\AA^L<* KfSa^va rdx^.o rBfvst ^m osA t<5cin» r^\p3i 
:ocp 70^^ t<l^A ^»Al ^25^ ^^ ^^^^ 
y>*-za ^oqslA Pl^xjc K^A^v \ V -» .^^<n t ^^vVX o .KlA^jSivAo i^cuAa 1 «f=\<vaA t<lmiw . <p=dVva «£A\ 

fnL-tt»SaXj^= r^.ScLX*A <nA ^oc» j^_»nv* «i<iaxj ^Kfa 

Kf^VAV^^^ KfH^^v at<T i^Vii^v *Kf^AA ^omiso min 

tfr q oAflA ,m^sajQ4 'UkO .r^\^ 5<nA** »okAaJ ,<»or>Va. 

oVr^ T ^ -» ^ \.-i r»oA yiA ^ ^ cuol-x^o .t^Arfilm A, 1 Sic. miu; cf. 1. a3. — 2 o rec. add. — 3 Voces delelae. — 
4 Sic, pro ^^*^ — 5 Voces rescriptae. — e Sic. 
296 ** » **** »TS?Sft \,A KLttK^XiL At^ VDQ^Q . CE&V \ \ Vf.d 

* *T.V ^-» *^Av "i ^»^\.-ot i^VSoua K?Vi2au 70^. 

mmm jun.JL+A _j=vm , ,», \<n. \ *^ Vvacuu at<f k£uc ^vcun-* v>A 
^» VaiA i<!Ai<f ,rdLA >t^ m —i i y^\Jy i^^nrvAa ^Voau 
T^itvjcca ^oAa aa ,:>,\n KjoJLvtda t^ivarrrv ^ou\,^^ .ro 

yxS t<*i rift » . rdiT^ Kfvi* t^A rcf Wx-iKf . 1^*1^ i^vii -njnA 

t^fwi^ ^ .n^UTiii Voi</%Av* .^om^ »aoa .£-**«* 
^3x»S K*N ^*fo .KT^a-i tryrcf r£Av^ «aa<n ^t\nni> 
^\nw *£ibiA V\a-Don«r3 KilW . ^aoxjr* t^qoi Vvj*^ 
oxA_*a rd \ nri y ^^w: Ai^o . *ft\ yj-i ^i\ ^ i^i t<Zzn-*o 

.K f\n^ q K?K_xJL=3 ^joxX^k V\aA i^ui^ ^^aoaA .=dox»o 
<"* "H ^ A » \, w* Kf i ^ ca no i^V\*i_30*A Kbcnui *lao 
, w ^ocn^\cA ^ao nj^n i^ooj i^un&vsa *dA . ,^ao>joonjaA »5 

OOC7J mMjLAJ)L9& Y^Ao .1<fV\CULJ^ ^^11^ itVJt\-UA A^SO 


.rdAojw r£jtlv£ oiA r£=* 
t^vra Vvqau ^aoaA \a .^VviLca »B*nW \^rift\ w jxai^ \n->co r^im ^a^^wA . * i r a<vn o i^A . ^ 4u \> 

I ^V*y vv r^L^ ^\ju\^nLi .oaA Vivien t^=x»a ^tja 
i^V i ,^ -»% \ ^ \ «, «y% if, noo t<Jaco n *n u t K^V ^m 

to vs-»t<r t< if i * v -i ,\ ,v, qqoj t i n^ i id^OM .lOivalX^ 

_juo\^\ r^Don^w. i^)^iin ^_ooaA ^y — iv\c acviX 1*5 oao» ■ w i so 0<7Um t^<"i\fV> Ay^o **<JL^l ^30 ao<n 00<TJ ^j^-iKjci^a v^^vcLuro ^oo «Aao tf 00 ^^^ s- 50 ■ i yen oom i^n QQOl -JJCX 1 Corr* ex \^=ns*> — * Corr. ei uao — 5 Sic. — * Lectio 
genuiaa serius mutata in Wi 70^^ — 5 Ms. r >^y 


A -kA »<n-=3 .t^*o% ^_odxA 

,oxz3o .Wn .^oo^A^.'si >o» ^-Vj^a ^Vuu^jA \nmn 

^JSO \_t)(Ui ^VVMI \ V 0605 yfOTJO^ftJOQ . ^oaj^ 

-vAv^ * X-akT Aft \ IA TS^^nA^^jdifc ot^ ^^u\oAm i^k^»KT 
-*5 ^j<ja .tdcio» v\ % if no t<*\ nV> v i<^ if joJ>io r^% — i^Kf ^3 
i^fitvj^-ur^A A%K^na \ 1^ y. 1*^=1 poi^J WWAjo ^bo 
Qocn ^*.\At .Ayi^n Kjooxj rdunoKlra ia :<k^\S^i=o\ 
01^ W^ovJS^ ^-jlAoi ^ro ot^ Kl*ft\ V^^s^ 01^ ycncA^. 
v^An com , Any Vui^AX^^^xn^ A^no ,i^l\^^» 
So -^ ^ ^ * ^-jlAoi . noft tdjfsvX^^j^To .tAewAjiAa i^noanc K^. X*J ■lQ& A-^ X^< O^ OQC91 ^■i>\nrijc,ao r&\<kx> I i«?uaa^ nj- 295 >#*- 
rdLzan. kIiS^dom ^n^ ^A<n Ai<To . >^o ( n 
jo ^p^^3 -ptso acir^ A**. <un^o» ^,f»i\*n\o : ^kjijSjtA 

noj^i-si Aaa .t^Vcrv.^ pArcf ; «^o<nAv, ^"W^i r^kox^ 

01^ rcf^ow ^n rdicu !\o^&-9 axA ooai ^^-no *^5hn«j-_m rdn-x ar£ .r£ 10 1 A_**Don ^ ca 
QQOl aoA .^aA^u^ ».^ocn. » \-s.. A -71 rio . w a<7xzaa w oai.ir73 i5 
A.„.,V, pi..ctoJi w^ainio . ^ooi As- tiooi txasA^v ocn ^Arin ^ooxAtlA » . aacn , »,,-h -nA K^v-rx^** t^SojoS-dA 90 v A-k\ ^ula^ Ao^no .^om Aax. Vxa^oa i^^AAw* 1^101 Txcatcf aocn ^"v^ao^v r jOl. \jitv_»-n i^iu»-^.a..=o •kI^too'to ttfuxx-^. .idi'LTKCQo r^Aa^xs *£txo> ojcd rdo<n Vut<f mjc*»?UEy* 

»aa&3i^ -701*0 *f<jrfi v6njxLS Arxo n^ rCaoa . <rr\it\rsiA 3o 
1 Sic ms« — * Ms. rtTWo* 294 iv»vtf «iASK^ .kSlol^ X^P^al^ WV&jC3 ^nS^% v£\sx±j* KT\ W ;^^ * 

r^^.ooA ^tnSfy> r^o .000a ^ml*\ <nA • ^acwiw^St^a 
r^HoAo A^o r^Viunat^ Ajw bsVxcLUk^A axtt>-\^ -noV 
v^Kju3«A r^-=o^^.o . ^\o=\oxjlJ3 ^-»nn^ rCLsn A^.o 

Aajjf, >-\\ ^ .i^A=a\ v^^ r£*J\y£ &rC A^ ^a>r£ 
• t ^ A \ ^ iuatA -paA»^ vin^jt ^so V\\^ifK> 1^1 t£ia*i^ 
r£± XjbJUQQ V\nA-»^ K^LkJ3 KA_^vtfo \£**<n -j^. t5 »-s% AA .1^X3k» ^OOI^jA OlA \dJQ0 I^CVOSO <K»T% K^7DXiw 

Ai^a t^bojL v>J=A * .y**&ibdM€ jAo- As^^i ^A*t^ a>t\i^ ' f. i5'i V 
vyaA ^oHouAo .^anx AaA iqcsjco .r^Vu^nofCT 
^o^_i^ i^\jAq .^q\£UJ t^A* rf%a^\ 
«1Aj=-^-=2 ^^a-iiif vk.jc.so t^naac .y^mU 

, v£3*r£ ao^ i^i^urd 30V Ka<?Ao . vdabv^ 1 »\-i : u^' 

6ML^u^jLt<r r^A rcfXwo^.^ Jl.\xk» ^Vximlm 
w ^o fi ^ v* ^ oox-»HQj=n^A o^At^ i^^aAo •• • 

V>r\ y_=3D ^K^»^»^ t^\A If \ OqA <&Kj& . V&«0 1^KjCtf9 

v - ^^^ ^ V ^ -^ t^ia^tt^ : 9 oso\mjAo Kfcn^S^A tfs^=Ap 

3o A\v^i .^c^ KuMAnoA 01^ i^fevoxu v^r>^ Aa.^ .i^di^ 
1 o initio rec. praefixum. — * Corr. e A*mwi^k -«-.* Sicjni. y m Am ^ Am «**_*& "jp^m cw^ «f : Lwj» oW *** V "* v*- ► oooa ^\*u i wa^a^li^ 1AO .ycno^^i^ <3^^&' o<*w ^i^bVi At^ nk : *\S Aw wftdsLW ^i 
<^nA jzS ^*jki£ jxXslao '.rtf3^»*\\. i^rfct^i^^i^ijMab. 

^** ^A*^ ,^W]o W\ r&&A=a •^ojcnA oocn ^iov 
k£ok» nnjfj» k*£j£*>i< t^j^t^ <»<» &*£» . ^<nw AaA to 
Vj»w& Aa AArd^ <is^»«f : joaon^ ^jk^ua . ^.ocrrxVua 

^fex» ^»a .«_ocmp9 t£m» t^W »-i\ 4<ncAa> ^imiraVi 
«f3\vd» AuA Aj*a .KfWi n\-n\o Kf^^ors^A t*V 
vi^VmVw^ A*w i<fi\5AaA=a oao» ^^m^ At^ .,q?ouAx. ooinnv. *jA JOJC.O VusAjc uvxss t^A% t^uujd xjwo •t Jk - u ^^ iwV-m 
kLWsT ^ *Tk^a^ ^\\,fAvsbo .i<^~iv£\ *£s*\»C73 
*Jb&o .Klfiaasn >c»armja a cAA»n^a W . 15S0W ^=zx> 
^oi .aoi^A v^ecaAi VdA rsfnojc. ^» «vaA* 

^A»a, ^*y* AA cr =o =* tnuiLmVoA ^.so )Kcm tt£jt*Li3 ><p 
.^A<* ^k*W&» »S*^SLfl0 Kf\\oV\o K?u\=oc Wtaca 

1 m nuper adii. — a Ms. ^^*. — 5 a in fine rec. add. — 292 m 

oulA>^ i^IxjlAA ^^^oif^ us^xi -^uaaXa .^oauAaw ooc» 

.r^Vvj^^uaA oaA^^ wfKja jcjAm :\zb*€ ***> .x&dut&i 

n %V^ Aj^a , Ki\jcki* ^jaA^t^auo AsaA pa3i ^S* 

h vdoo» 'ska. au«5P9» Aw *a .•^tt»i^ ^a.Aa.a ojA.% Aw<T 

Aa ^j» i<bm Auk* Ayc5» .mTiAm rd»jL h£i\ut& 
omt i^bcn s^ A*A .^U9 *£u* KT^KfUii 

^ V^V^\-0 itfu^ ^9M •Q9^ : MjO «^L5W« rf\Jo\j 

^ua. .^» i^uSflA cnA k2m» Aaw ^do^3p9O0i KlA Jh^ 

\ao .rd^Avl \uL=ar£ ts^nrcf Aw foocm Aa ^*.<%A* 
Ajka ;r£C*x£ Ajw p3a .<y%--aw ^Apoiw^ <A^ t6jj 

vaoKTA %d9VCW .«A Xr^fio fC± .*gp*m *fAwtf=i «S» 

^om\^ ^Bf, :n»i< ^imm T^uAata Aj«<2a?% K^iar^ 
w om^u^ Aw ,«» t^Va^n 6x=rxx.o\ tCjaijcp tA5 A.w u .^Lw^«iA Aa^rti^ .safe ^^Aom .i<? V ( wv v 
^aro vdom Kf\u A^a .s^Vuam Aw Vywm i<>M«%3qA 
as H^auDaso i6,n^ «A fCam Vui^ •..^ • <ns >v.Kf 

So KSmBI Wl^ «£*rt^ -^° •^*V^ S 1^»S«LA0^ ^X=» Aw 


Mb. — * Sic. m». — * .« nc «dd. ** S^ii^ k^mo ocnjL^o 391 
*js»' *u*% y<Aa^»^ 70^. ,omvA^$ *3m» Txi^ i<Lv_ 

♦Ca^o T£jtx3 700k- tiAvjL^ v&A <nA k^h» S^x_=o 5 

^4* e*n •••^_$o*A «&* 7»t±n Aa • t _^3Vw9a ^_a^«ii^ 
(Laoatfa Ala <*k=r\a«£\ «fw aa t^^ucJcaA ^*y w6m 
«£a JL» ow* -*•*; Artfa . *<1*_3mjo wSjoji^ V ^ oA 

AiA w£» vy^ . r£±Jvt& a-*^_=*i /ljo* . i^uraVvA 

i<LkAK^soA 79^uqcA wao .A*t<?u»*«f >i-i\ ^o^\s 

jlj=A rdAn*j=b .^oaai A^ *t* . ^.^ocnVoHVxi^A ^aVixi* 
^=3y UNfi^ M> r^A^i^Sd ^ : i^Wia oAaA ,<notu- ^» 
,*£**A iCW .«^A*f w a\^a w aoA tvr>A rfVo\p 16 «*a ^r 3 * OOM :A^ '*^* Jl^^Awil OnA\X vdjuSkOtt ••Jp'Ua^ r^A^lA Ovi so H*kj* cdaVi len 701^. .t>y^\«n ^0 A^. 

i^A *£mA ^ajcji r£W . cnK^an^a or*WA *<Ax*u 
l wW»W- ^cAsau^ ^ooA \<n\ r£ir£ .,0ku=kt%W i A<» .jMni QOOl 4 , .JSt. ^^XJkjcaJocaW 1 z=iq^\q 1 > altemm nuper additum. — * Puncta plar. add. — 3 Legend. 

y**xiA(J) — * Ms. r A m =L» Kf*v\*r,«" 

^9. 290 

.T^fAx 1 ^^ r£=r\ ^=v»a* 70^* .«=i ^^a4t^ omq n\n\ 
t<So» 001 <n\ 1 ^tuv^ n\* . ^fMnA A»noc ^_a^> ^oaum I0 Siv=io .orAv=i ^A%KT^ ^f^ 1 ^ *A;™ ^^ J^ 1 ^ 3 ^^ 
I*/ .r» y - r* ^ i<ljtju=a i^jPiAcLJt. «^odiA a^^A ^KnA& 

^j^b ^ — i^V ^ ^T^ oA\Jl-»^-=» ^ ^jAcn A^^ t^aos 

^&j?* o^ oaA Xjii^ t^no .• i^\^\nr> ^J^* ^^"^^ 

t5 w£ i^^v_m^D^D or^ ^Am\\ 1 ,okA^»^ *L>^i<fa **y<A 

\^ SqxaVvi^ Ar6i .3Ai juAa Aj^ ^o .i<%c 

,^1^3 <oAkT ^aii^ \i»cn rdAt^ .mVuA ^o t^-S*SA 
oo<n^ AoA > Alf *^V1 1a^ YLjy*K±- .rdwv. ^U vdie^m us-at^Q : 1^4 ^11 >^£r**^ P^«^ ^2ou» a» Aa . Aran >tv_rt^Q j^)tvA>\A X^t^o ^A-m v ,^ ^feY^o \^ou^.Votrmi^ ^99 5LA-*^ 

3o A ^. oA .» 


> fin. serins add. — « * Sic. — 5 a rcc« add. 289 

^*a .«^<k*A .rxnia ,oik\ i^jijaa v&ma> kN<1^x» 
•> <JW ^ : -» *£& ^poA i^*\iAy . rtTocn a=**. k3l*c» ^n 

^wyi ad am r A^jo t^ : *^» *^ .03070AM aaA\ r^i_^<n i^\Si< aa •i^^*\fa jOKiA*- t^Haxjoi^ VuraA oA oocn i5 7>^=* £*£» K^*f .od <^=a* *^ ^ooA \=o*^a to 
X-*o^ rfkMM ^Uy \tn\ . KTorn Atakisd ^oojj^d t^scArj 
^-iO^ n£» jyu\ ^ooi .<ncw\ai<f ^»6»Ax A^o ^-\»- %\ * 
f. i53v*. ..^a^* «fH*W W=> omgiwo (»W ^»* ^Ac 

*£***" A*, -^^n ^AjOj ^A .KfWvuKT *\<A 3^AjJJt» 

-t^^Al^ ^AtZlQD?* t^jAcH^* 
Kfc^AKf W. W* .K^W* l<rW»AJO kTW A^ ao 
1 * ajL ^° *^=*>*v3> Aa>. to^jdclA .^-id^k^ v »~-~W 

*£*ai*.^» *i*A^b *a^. ^ ^ .;.«r-e\ r ^ Me 

KCfcjnw *, -» Vjn . tT j rva. *<L*xx:rA ,oici&\tt ^rx^o .*£><» 

.QA-rx^. vrno^ra emery* ^Aav^ .• i^S^y^oaAo t^rao^aAo 
^ t^io^ ^ irdt» .*n^=aA am Wio ..^on^ ajoiw 
oxA r6m t^onr* A_a> 4 >K*kT Vut : r£«joo^ A_=*o 

1 > piius supra lin. rec. add. — 2 Iff marg. prima madu. — 
Ms. ^y«o — * » finale serius additum. 

STB. - C - II- 288 <a m IT ^ % r *v ^v TiQ .T^W\1^ CFl-X jk. rn <nA V \=na T^^rxjoa ^'^S y KLi^Jtsoo r^vioo kTaa»A ^ira*- 
K^Vvjtra^ o<h ««Yi*tf *6»o .un^«hu=o v^Wm x£s\xzn± r^o .msAct -n i^cn t^Jtoao :t^j 


^Ato ,on^o ^A%^ AKTo K^no K£=Avd v > niy^ 

to om 1-^0 .h!x.^=da cnXiA oi^vo^SD a^J^r^ ^j< KlAt^ 

^ .iot<: i<li»rc:^m rfil\ r^WjJ3**n vsp ^Aa A^-a 
^jv^a yv\^ .^*€n..*>J=r> ^Amo . ^vm ^Aoa ^j^ 
^octlx^d A^i Tfi^ocn A Jftro n^ . ^icw^ci ,ojo^jj ^AiK^v 
,5 \,X.Kf us-fio K^ ** .i<jt^ 70AW i<ocn ^33^ .iXrrkAwn 
y * ->% . m m ^3^1 :Tdo<n -=v-33T^ .oiicxoA ^z*> -73^=0 
,ojV\ Kfnoi^o . i<^.=qAq3i VAjxx KrVumo^ ^•^raAKlA 
K^ooa i<SJt ^^ >rv\n^ >(Axue. KfVviba. -7>-a t<ixA<uAA 
^oA^Kii KfVo^^f ^ooiAa ^ft^X^K^^OKi .^OdA 
90 70^. .oA oocn ^u» KfK^m K^V^ Al<5a .,cno*Uj 
^aA r^ocn A-*ns-o .t^^=o r&r&h* y£x>v£b>g K^acn^ 

.KlinAK: rdj^-SkjoA S^bKT aa .Klj n \, n "i Kl=n^A 

^_=no m^ ^ ^ t^ * %r n ^.so ^jtf rdAi<! • v^^v-aStv-i 

^itf kAkT .*r*v_aAao A^uoj KA^Kfo - ^ ^ ^^^ ^ 

.^■ ^ —*.-» » ttfaoiuaA acuaA=i cA t^i\=n i^icn : ^Aao ^» 

3o AL i^bcn ■S.raa^rw K^uwiia 70A *^=*Aj A ^ rcAi^ .i«CKn 

1 » supra lin. rec. add. — 2 Sic. 287 i^=3 ,5 i\ Sfc t5* lcwCk •*&<» , x%r\* m±Jv\ i<jooo .y^am r6\xso O-lQOl . -jDij3r>^ nirarsiA cn£ rilzocLzo i^An ^ * >d\*i^ 'f. i53r* t^\cuca*c»* *ur» aniWt^ KlW .A 


^y •V •^ ^uj y»i»\~i ^\ • w ^03*rn*U3 com ^oxeo At^a 
^A* . ooto ^y\sw^ i^uaKl! Ardo . ^aaAoxysi r£»Hj£=nA aom t-tcuuro At^a :rtfKj^a> ^■wyA rdjc^Ha rdA^ia i5 i^bcn t^A : ^^^ajit^ v-fia«f 73^ 90^ 4 ^jfcvjfc3a ^\ n rrx . ^j^ : <nA 0001 ^A» ^jV^Vvo^ot 
oocn ^»\_>&J33 KLr\-w£A .x^jsojq 70^. ^WA& JLU 

^oq »\ -%-> ,S<» ^^jsokuiso *£A» *\I=» ^Acn^ Kiv^Kib 3 o 
.^a-M&vA ^*VM t<rW\a*£A K^aJ^jo Kfcoi WA Ms. v ure — 2 Ms. ^\1^ — 3 9 prias supra lin. rec, 

— 4 MS- 1^U39 add. y<n<A~-*r» 


x£±J\r£ t^viiva v^A n.^ i^^osoyo oAyO ^a=iV^ :rdb<n t^VvAju^ VvjAjd^mA i<A^ «lu^ ^^X^«-J^ «£W K^A \^a-o o : itfia^us.^ 
r^v-ua ^japijL r >Am njk kAj^s ^*^ i <l"n v . ^-n>n 

^vwA TdAArib .^AckA^-» rCrrv cv>^v cn^o\»\=oA j^.'u 

X'u rdA :aAjO ^^j-soy^i ,o» i^-=a . ^--n y. .^ocpxAja 
j^3 w ^aAi»^\'s\ •i^aoa \33^\ Aa k£Ai^ .i^ac^n^ oiA^jA 
rdi-rwsi oocn ,jjl2l=o .,mok»i^ K^u\\ ; *n i<Scn :i^bw>^ 

^*\ -A 2^01^0 aaJ^ Kl\t^ :00m ^sojc. t<lX 7« 
^»\50^ a*njt ^»Ajm ^»o ,*^V w\.nn j5 ^V\.vV2 t<^.S^ <bAsc3 ,oKCx^K5a .x&y&l ^ cam 

^ rv_^ . oxzoAojA xiAa ^^ aa . yCKKsAv- r^xs\x=no 

T yx \ y oio\^^ ^n Vxooi r^A%ttf% m-r» i^i\-»\->»T^ oxA 
vf \ ^ %r£* .^jlAXkT^ ^mA ^ViKfti ^jAoj oooi ^A«ic=o 

,(tx\a < ^ , _""t \ v *^ ^vra^. orim t^o tiN^t^ <wA ^sq^vjoq 

1 Sic ms. — 2 Exspect^s oj^kT — 3 o rec. manu praefixum. 
— 4 Ms, t<r^vax3 — 5 Ms. ^So > pro more. 285 ya^u^y o\ . >ox\A^ gv\\r»3 n^aA r^A^m ^iri\>o .-^o^u» 
A^=no >a<n oi^Xsao^ ■jp^v^i t^Ai^ :-\mt^ »o<n TClA"* xutcT n * ft* oo^\ •J^ KiAa .Kiu^H ts^A^^i^tuoAai^i 

.\spr£ 9<w» r«£lA-* yj*i-x aA \ T^r^cnA y<lxm&* y£TS\j£ 
*^L*cm r&cna y^i ^cn « r^. .»A»^oa y \ >V\i^i •jp'Ds r^Ai^ 
i^jfca\-u ^i.m "i ,rd-n-*\ jb *S.r*A yi ^ to rd\jr.o ,wf\\y 

A ^A - m chA-a-n t^ \ °kytf^ f cna_rxr\_tti^o .^ojiV ^_m 

quA o-n^ ^aicno .01=3 5rv*tCT rcizi'H T^-Tfcs,o .r^^u*ac^.o 
^-sa \^Vo rdj^o-K r£ vv\fro t^jA w ooi*fcv»i^ r^xjr^ *L=n V\-> ►itf vJXTLUqfl «\ ^ , > \^off r^aHj^ira r^ W v ii y aiA^ ^3 t^jjcuM-\t\ ,<» AA^xi .i^krdAmA* tC-TTk V. V\oA -, <w*uAa^- 1 ^ avv\^ r xL^.r t i^\>\-n\\ ^-a, . oxuA^A iO\jaAai^ <n^^ .*&<» <j\j1<S K^rrxioxro 
i^-*-coj=a ^yon\ =a ycnouio :i^i\^/\joA <nA As*. ^ 9 5 

KfAa cix-u=n A^A r^.^1^ \r)£tA\o ir€±^r\r<Z=* \~%\Jku* 

^amk\ti \j % y ^ ^\ » —1 _rt •^.5-»<» .-pA^A ^dV^V aoiv 3 
1 t prius supra lin. rec. add. — 2 Sic ms. 284 . 

r&ILittca ^v=aw\c t^V<i»-\*^^ Kf Hzao^ AAw : osicuraA tx^i 
^aA»i^ v »mA^=ja mxx. >i=a i^i'W^N o^p^ . r^S^sotvo 

rd»ii Aa, .i^^\o»o^ Av, oA« t^Ar^ A^. cnA=x^ ^dA 

r£am u\^cya^m Kaj^rn n^o ,A.mt<f Atdb KTiao^xii VaA 
t^A -tj^v-sq A »-\ t>q :Si«=a>M^ <nA-^ t^\ -nc :>Ait^»"\^ 
^j^ r£W 1^.1,1x0 r^ : i=>aA AjC3 . Ha^Axt^ i<1Aa ojA «a 

10 i^iIam*^ i\cA ; S\»y.^ am lAa^soA A^»o p^so >y^i\ 
^A»..^. oxA *^"^\^- > «m*\ *^ " ^^0 # ^soV^ 1^\VU2B 

<iN-ji<r rdacno cn\ \^l \^ %)\ fv>rC^\ tdao^x •kTooo xj=kxm 

>\jc rdArCf . cnukJT) K^-SjoA-=lK^ A ^ p tdx.cn idA ^t^o 

■ rvi \ r% -n^ .T^aLr^A-=n us-»^ "pA 01A rCA-wiv-So 

Kf , y ,tn-ja .vdVv^^v-^. -pA <nA ^»\=b^ At^o .,aa<Arn^A 

>\JD . C9lA ■\-=73t^ ^^STXJL ^jAchA ^-a. K^V^i^v y'lZ** ^* 

ocn "n 9 09Q^jt^ i<Sa_^.% «dia.i tdicn ocn^\ A^m .^*ir^ 
t^A-^> ocn -pocuAoa ^uq .*=n^\tv rdAjcbr^v i^ac*S ^A=3\ 
. «LmSiv-i idA ^jAoo jq r^i-uA?\ : 1 cnA Kjckh -\axjao^m 
: ^-Kjx-j^v->y^ rC^afii ^m^ ><ia njo ;,^<vwi ^khAsA kIAy^ 
a5 Ardb . gx-acA-i 2^00^ ^dctxj ^A«f .-Txua^ t^A ^ ocp 
, \ %\o . \ ^\^ Tciw^ 'va .mnVv=3 ^jfiVxraA ,,^011^ *^j* 
^j^vrCT r6ci^ Kam<x»^ .<nA n»^v A&% Aa Ak^o .rdom 
i^An ^acoHsA t^voi 3t^»^jo ^cuAs i^kaon J5 »V\cA 
=v *"> \ \*i x^i^A ^.vxj tj^ v^ud-sc. A^» rCf-Acn «^r%#^^ 1 Imo marg. rec. manu. — 2 Sic; lege ^cnA ^ 3 f allerum supra 
lin. rec. add. f. i5a ' 2&3 k^ i^uti *<LY ^ »»*x. i^A t ^4TiVn ^jSjmA^ ,^Ac * <A\^ ^ftwAa ^pf 'H^ao . ^\; ^<n\<\\ r£\v£ * *£joHjo 
i6ujc» K^uuoao it^raSauA r£lS\v£ \»+£*s* > <ti*\xx*l «o» 
.Q0u^aAa^jr^\ ^j* rKj-vrarcfA oj\d k!uAxq :kA\^; 
> <nn . V w a^ik^ r&nr\ u — ia achA • ^*^Q ^^uKjzj i^^N 

A-a. . A » «\ n o i<*\ -n y—i clAq k^i *S ^ A-acra «-=v*^oA^\ 
:kT\ \y-f> oa-ra ,\ \jt\ -mo t^fet^to i^XAjaya t^X^o^ 
j\ v a 3 ft fo -i •-><» v^^vi^A *^av3xio i<!^.oHj 
JC'iX^-jo^vn ^=*» ^A*r^ Ax. ^W^n .^oiA r£»Qc» 

\ \ * i^jc_=3^ n % —v* .Kf-Vjruso ocnn m.i no \<n^\t^ 
i^WLi . Klico r£i^3\^3 ^rt at^L^. en \ »a i^fcvcro^saA 
*Craor\ Xju^a ^n> V^\^^v^\ t^xAi^ ^o n^ ^- V ^S 

<W.\d K*x**iA Aj^a TsAiO .kTWtu^v rda^Li r£l»A 
i^.»-»_jl chl=i Kjck» \jiq .A-o-»* *£w\i<=da ,Vyso >\»n 
A-^. vs^o-AcnL-i *L_x-xJ=& oi*l)tu :=><&\ .^AV <"^ ^A^Yi 
o<nA 1 aaViza .A*^x. r£\* A\,no .i^» nonja ooai^ »5 ^*^ ^^ .aaiA Arc^v 11^99 uybKf .i^uoqxmos oaA ^3<wl» 3o 
1 Ms. cmnnsi — a Bis in ms. 38S WiW<\W\ kH TTfc^. 


cnAajL t<jaoiq »Q&»\cua ^=0 ai\ 
^*=^jA i^izxa^oim^ ' kTSjcolx. A->nftN ^mA A^3 •T^^\xno 5 h-»09L A\rdo 5f\vr>i^^ yciria^k ^\nx ^01^ ^3 -uiruo . ttl&cn 

\ ^\ ■■Vrwi"i^-.irti^i 7°^- ^ Ay ^ vn^io .mnn\. 

or*-**? ^doVo TfillKf . ^juso t^j\dw o^spilu ^v,^ V i^A 

r&g&T^ W^=3 .kTV^O^p ^u&^v^i *u* i^Vt\\ / *ia Ax. 

r^u=3^ A Kjooi -pnsaAa Ax.n A2^m .:*^iua ^iabV\ci 

^SiJtuza *.^9^ ^_fc.A,»r^A ^tditvmctx iao— iir iaq i^Avxj^\ 

lUk ^.-Sk-A 'V T> \ \ \ ^»V\^ 

, »cpqH % -n \>tvA « kh jvm ^^ n,o,& >^\— 11 cn=ax. m^ucic=> 

— ? ^ v \ * JUY ^ t ^^ OUA ^ao^a ^^i^yN Al<T ^Mri3 

so l^bro *^a^A nooi^i ^ar^ •^jref • pdo .^.o^xtcS i^i^^d 

rd_A ■ oo3 r — ssVvniaa o«£ % i<T u > # no ,cno^-irCT rdL^n^cn 
rdiaonjQ ^ Ajoirit^ ^.jA^Kf i^XAjbaX i5 7K A AA ,<uvA ^i«\t^A .ft^- am A_^a .^aAx.Vv kIA am i^Liaks^ w^A ^or^m<i 
AtX irfwAi. vsi^ ,-jj^rizD q\d Kl&Ajta %^A o\nw^Y^ okT ^u^aA kIAakT K^tdljA K^ ^n aiL.xji'A cn< >tf^»49\-^7> ^a-l^l^a ^^l TT^ «a«r. r^=P 

1 Sk. — 2 Ms. i6<n^ — 8 Vi alleruin supra lin. rec. add. — 
4 Sic, pro jLafcW* — «*( 281 )*•— 

Wuiat^ .v£*\j3o \j±3v€ *A.=*iA y^jcoA rdbcmi «£\ 70A 
<ry&cn3ht^ i^-i^AS*^* r^n-X .jc Art a — 1 ^^o . r£jn*£juw* 
n-» n vi \ ^ r£_m\j^ JtiAaA Ai^ ^V-^^_ ^aoxm^. 

•*£_na..jc ^-=* *£-*-rao\ -7*.^ Kix_=a\ r^ufbcu ^jAoin 
■ ^ V "* » •^-na-S— » ,-^xio *1\<vA sr ^ rdk^HoKfo 

*\f=> ^^^^A* ***<» ^»Aa* kT*\o*x\, cnAoaA Kfcii*: 

• vaWxl. rdi^OT Kli\j3 Kli^n A^. :*v=pKii r£*\^n 

•«>Xrt t^-i'v-j^i^^ 2^\ |JCX , rd»A=a Xj*j3?\ ,«J3 usAvn^. 

^ » -v - g t > rS^wStdra x-aA^o . m,^,n yx^ . cjxjlw&i 
V 3 *- 1 * • *^^ «Y^ ^aiKf ^=3ca^ ^\=w^ tva . uspw* 

<iy*xxA \\,ar«o .K^a^vl^ *u*x>« kTct^kT ,^v»K^ , 
-v^\A^ o\^^» uvjctuo v^njr^ *v^<ni<: KjctA .- jAvA 

.**i*=wfc^ K^ursir, ^\ VvmAjcKTo .<K*xo*v\A *iA*DrcTa 

^■Acn *\a\ *^\» ocpo . ^oox.K*Kr *um*\ ^*uaa*Avx*£i 

^oW: s.^a^iuja i^w^* ktw=3vtv a\» : \±y^ 

*r\^ *£=*^ ..Avok^ ^A.*: akT^ .«1\» xx^W 
^ft^Vvo **a&m A^ .caw r£\a .*^HojaA A\orcT m\r^ s5 ? Ms. kTW*^=o* — 2 Ms. 
* PuncU plur. adidi. — 5 Ms > alterum om. — 5 Sic ms. S80 KTVV-MA5 i^AA^Jjao .<uApa\ oam rinVA Kjt^'UD fdu.^^ A^o . oocn ^jc»^ i^cj'vjd am kT^lAv^ 

oaA* 1^73^. Ai^o . <?x=d oocn ^«\xi** rAvjA^r^ rtf >t\oSl^ 
5 . ^ocnJrvraix oocn ^.ijc icho^ .ifksrirZ* rdaao itfVsa^ 
t^Vvix»oI cn=a oocn *r&*cno .t^vmoa r^A^v kTaa^ ym* 'f. i5i V. 
.r^^x^^vm i^W^chxrnOKoJLcoo . .^^ocnVcAlXo t^VAVv 

10 kSu=x^. A-L o-wsp i^jAor^ *\A-*- ^rno .ch-n oocn 
Kfi\H_s^ 3i^ ^jtA^-i^i Klv-a^rcf .r^Vv^n^o Kf>\^-»-n 
yS\\- * v \ >^ocn vd- •ocni ^cn i^^v o \^ » if -1 ^ju»j\ 

i5 -— - ^ ^^Lrrw> ^xn-jJi^-soo ^cn^r>^ r^r^ : ^01= 

iy^ ^ x.a\ xIicixa^ \\;-n . t^Sjtr^ 7»\ »>^*= ^» 
rtft^\o_x» *A ^-.ocn 7DLA rf \ -r\ \ ^ma-T U A^uo ■ \ «i ^v -^ ojk-y> .>-Si^ rd\->x=nA ,_o>m^V\ 'va •^"^c; 
^A o-b^^iA ^^oAjjoo)* rd\ .O^v acvmA ^a^^Kf ^» 
~*\ ~* #> A ,cn KijA-Mao 5,<:>r\oj» .Klo^^xo K^=3H0J3 
K^rcT AAkT rd\ V.y.fi^ ^o^jtAik i<i^wc=Jo rfiSru 
u5 V^sj^ . ^^aa3^v^.A^-0 ^oa»rv* x*\ . r ^t JC A-ivm o i^Vv^^ 
tv_* .Aixjc.itdA Vv^Kll .KTVSjo^KlX jX^- oocn .>xSi 

^1^0 ^^ i" >-&I-^. rslmcn^ •• l^oa*ajy<: ^oxoSAV 

-\ -^ ^oj^^L.tc: .KJircT ±zhx. rdA .i<^o\j -^eV ^ 
^"^ ^cn \ "^ i<TVvjti=D ^cnAj^^ 'wa.o .r£=m> 1 Sic ms. — 2 » prius supra lin. add. 
* Vv serius add. — 5 Ms. ^jbo 3 Ms. v^W**sbC3 — »9 
^Jti< *»a :nAuao rC\* kT^s*. «a nAo.rfom VwkT 

isf-vja^ *£AAKfa . K'Nnv a rC^cnoAAp K^xoa ,<noWr 
^»jtao < Tit . \ n\ w^/ut fflL&rtfa . -\-»~ auri ~s» 
^*ru€ Jcaj» *TnW > t->\ i^oaKf xa* kSw .kTooj 5 

ti^vu ^ , ,-n jn* i^^nx. A*£ p&M i^^vo '^aauiu 
*ASw A .» A jo <-rx jt ,ott<\\ >. kSm» *v_.tcS ^» A -^ 

vs^oVvv*A r£jn&±. A** i<jbjA<S W.-» - 
*** *<1k-»V» tf ^\ 1 i <wA > aao'i^Uh. . v£x»iua usAa.»<nA 
.«f<L>_*Aa v^Wu^tA ^^ra*.-* KfiAx. am. .t£»\uso 
.t^^ou^o w^n\\n b^ vdca=3uttKL=iA vy£x»'4nv ttf^ mry n 
^^a&u^a .*^&A .^ooj-Wo .*Su»iA __oo»A\£a ,5 

^jJi£ m , *9M it_u*3a .*Tnft»-» ^^ ^0X$ -,-o»Av=» 

»C«i\o rCi^n A*5» .tcTAa^Vuua «^\<w ,5o» W 

.<x&JL=» <**£ HBoJb W^X^Tdoas *vA oaa ^j<o . Wi 
<*i^ tvcfkrui KfWv-n chm» v tt~i\ k£v»^ kIv^s *ao 
lOftA&saa ,^_aoA ooo v A\,n 01^ •. ,Av»s»a 0001 jAvj i& 

f^SafcA* ywOx .i$T<»Ai4% «rV^aO^» ^owAuAj* 

1 Bk in cod » Coir. « .^a**^ — « rec prMfiwun. — 

* M». v&cnOab — 5 o rec. add. r iw ->-^m ^Ao» rii\30L^. aatn ^»^at A****. »i« \\y-w ft 

.^obk a^. ^oo»A>. J^ AV«- aoV .-po tdMB 
<«_=> At^ \a .79J0 ^t^ca «ll-a«: v»o .v^a^L^^ 

HT^At^a— =0 .wS«ftA-.'» ^-w KLAkT .^> -> ^ iA« 
^juiA TfifVvaua^o n'tmw *Lx*£S* ^=»\o -\,fiA 1^1^ ^■■1 => »w •» >L=a Artfn 3^ «njt^ aocn !^ca*So« 


>s - •* -s» « -> k5ilJ-.i csaB* KTV^awrao ,«A o«w» ^r^ » ■> 
.:^Ai \ t^nu.a ^i-iw-io ^Swtra t^i^t^ .t^VA*». 

^xsum .nVw ^ja^Ai^ «inn^o .rsicxuio ^ACftft* 

3o T.'VW Aoa «^uojto .<*5% Kl^=aHKi3 t<v»^o .Kf»S» 
1 Sic ms. — * , prius supra lia. add. — a Sic; pro i^s*.^ — ••■( 177 >»— <*c *, Vi%lZ A-a. *«^oA*uo ,^ckjbA »ura ^aAuW • *tf*W A^ «f^W *S*L Aw* .co***, ,^ 
i^=vV^o*A^A fcvoaa K^sxA *_* :t<Sj_ttTi rCh_zha*a 10 6 to J> i5 i^Aa» a-jc .,->\ -*S.atA fAA A^.o .***» K^^a, KiwvX* *TW Kito^aA^ 
^»^=»^. ^.^i o^n y&rt .^^ ^fc^^ KL^*: 

Krw*^^ .i^^xjtr, «r>,vsw ^vA aw .k^v^ 

.^ak: A_^ kO 9(» 95 I i5i *>. *.sA.&A • w^AKf^ «£j*sla oat^l^ ^\a Q ♦.^s^ „ [ • uuUo rec. praefix. — * , 8Upra lin ad( , _ 3 ^ 

__^«ki — 4 Sic; pro ^oWa — * Ms. t^r^V _6 ^ e 

n}.l£^ 7 In marg., prima manu. — 8 Sic ms. 376 

A %^ idnv\o i<T tx v%a \ itf.tft u -o Ard' t^a .^L^-vol 
i^^3-ae-=ai^-k. ■ppcv.fc.'-a ^ X»vjaV\t^ •Kl^.Svdti AuSoin^. 
o^ox-cd^ rdm uN^t^ :t^."-n -rx>r^ ^nXsx. irvA^vr) Kjoajd 

to i^iLJ3an-X3 rdV^-xxz3 ^.nn> t^axA CLXTTXKiacyaA "^r 
9 o<i9^ ^\>^ ^^oxao Sr^ 'Va. .rtf^m^ mV\a^T^ UA».*7Kb T^SO\^. T^X\t<fo \ T^iOQL3C.tV V^2l'Vk^73 CnSQJ&d ><oia^ cnVw^.-, t^M^^aA ouua Aijn ^rd-jwJ^— a»o ,tkA co n-A i6(n tdrdi \^^ i^XjneLi^ TCna*vcon f-jSjTDri' KliHAir^ . ^O^o^n »maVvrt<! rf^nwA 
• o<p -piOT oA .^cnairLMT? r&znxszi ■■t\\iyi^ ^A<n *^9 10 , ov_-w T^^vm i^Vxr^ • i^bxAi^ »A.i M^O AM •* t<Lx.aH-3 k^ V \ ^ -i cl^.'v_*'8v yen *n . a i \ ■nVvi^' t^iruian i^^rvA^-n 
♦ t^A.Vryj r^vJ^o^ r^so..v^a \o ,^^<n cn_»irwr^ ^cnA^iiA 

rCrrxici^A . ^cncuj^. -701JO Kilo i^\^rv> :-\k£m i^ia^l yj\ 
s5 C7x-»^SV\ .^v\ ^acuuo rd\^.cy>o ioucaS^d ^osqju^. -pA ^ V ^ - -r% ,\ *% no \ T^<n rsUL-^DL. i^\ y. pa mi 

1 » om. — 3 In marg. figura signi , i. e. linea recta quae hemi- 
cycli curvaturam petit — 3 Sic. — * o serius add. — 6 o initio 
nuper praefixom. 
275 r£i r^Ji ^n xay^a :Kfocn ^=q^jcso K^c* r£An -«=*\ 

A^. AKa t^M^t*.. i^iH^ x^vvra ^ooi*Vu*tf* r£xj£ia 
r^^^nA ^*A_»i^b :rd^kXA^3 ^ojqAj i^ **y i>t3j£jc. 1 >^A-iLw*c 
Atj^>*-w nil* A \-n r£\r£ . ^acn^XS rtlxc* >\z7xx 
och ;t<Ly^=3t^ orira ocn .nfiu^u* a*£jxi 009 f\\^\t^ 
,aiAn? Aa A^w TdanK^n ocn :i^\jaA^r^v ^n^ij» 
-coa*v_»r^ idjvwua o«» n? &\ t —» ^_sw ocn : *? V » ^» 
*£—3y* ocn id ai x ^j»* oc ^ : ^^ * v - Ck - soq oa'VJcx-^- to 
nfXje-jia r^V\» yo-n ^A Vuau :t^xarnA oizn\AmA 
■x-=i Kl^xxm ^*t\ ojoi ; ^ > \, vn A^ ;^cn n£x:a\^3 
r£W .T ^wtYt -1 a^AVr^ »\jv» A i.'s^x r^A .^x-cdj 
'f.i5o*\ Kiwn WS KTSo^ttin^a a K^uiV\ n£v^x*=b **owl=> 

r& n v j c . =» ^tdk.o o_=y\^a OjAW ^Aoj .nik/v*^ di=» i5 
^jn -fcA ..o ^ocnA**xr» ^amuZ=* 1^1,^ oj-\jc»o .n£tcn 
^•^ V ^A oW nfiuajc. rs^ax=> . KfH i\A r^Ln ^ 

*r=v=*» *^w ^w .k^j^^ i^waw ^ *&4ii^ 

*£sor£tt> ^oaxj^Ji «7!lA v » ra,fr too -<*t?*n A^-^ 
^ w Jj\ \"Tx x- >7 aA rAcn }ftocn nf-xjcAvso r£l tva -Kijcn^o ao 

^^ ~» > ■ ™ ^Kl^wV I^VvOSy^ CnW*U,uO^Aj^_» 

V»r^ KScn r^W* xaIa iao .KTte=*A rf^cn *ix£&=i oc nm Q v fcn^jy\o % r^ocn 


v&oxA ^ajk .niricn^ 70A 

*£A*^ . riocnix tt^\cn^\ xf %+ -ryy . * - -* t j v > v -- 3 «^\ Vuci* 

^A ^VjyuWq i<Va^y ,cn ^\\uon? A<x» r£A a5 

^.naa^Ao chj&u*£t ri» vyr^ . tnA a?tf chxravm ,cn 

.^\ocn* r£» ^Y*^ .r^arwn 

» prius om. — 2 Sic ms. — 5 Serius mutatum in k^^-w k^^ 
18. -^ 27& 

.yj^^rdA pA-fio r£sn±~-* \\~* .^^^ ^» ■vra^^ 
• i^nrtfsi r^i-x. Krw**^ ,<noJLjt • ^.i^y-SB mA ^v^o ^tv 

i\cuw .ijLst^za Klwn *l=no^A c»A ^.njb rfiit^ ^^»^ 

5 .rsiMJcoAA i,V\>(\o .-K^D^c^kA t>A A\A\^n=i*. .t<Tn= 

^tjtxm ^vtda* iur^-S*Sje. ,<n*Lcux> nemo cbn^co duwc3 

ri=n rfiUrt: .oo<n ^jA^iren rc2^m i<ASt<r aa •.kTX.\x>A 

r^^aJL^J^u^on oooj ^jA-=«Lje-rKi 6»_»Hjm •. chA ^A^ .^ 

y/V ^ v -r >^ ^-jt^S 9 (no^>^ ocn . rtLi\-='t^no td^n 
.cixza .^oa^iu* r^v*^ fA*zi 00m ^iA\r^ *v^o .r^I^ooln 
15 ^oiJLskO .^jJJt A^i a^ojn^^SoaA i^ocn \Sas om 
^£0 t^tdljHjoAo rCia^HA ,ocn ^ni <7x±=n . r^V u» . >n 
ocjxAn.^ oocn ^...sclx. t^\ci3u=D tiiAOi .^j^aAo 
<x->r^ t^^-tx-mo r^iwS-m 7txA » chjuXTD^oS .*tf>su^o* 
iTnn)n ^ — t* .yA^o-jc. ^- m vi n ^^ocnA^ » ^vV ; 
a o KfixA^HK: Aa.o .^£a rfilA r£5£uA .K^^cm ^SAr^ 
71^0 rfi&cn Vv.*: KTo»ArA t<^.^ r^AawSa .^mim *^ 
vu ^u\ian lui ^vcnrA'TO ^Acn i ^r» •*J^ ft ,^^<j c x»a cw 
^oxAkT v~in ^ j^A X.KT Kl^A^^. ^oa *.^TStD ^ ' /JA t^S^-A ^^ i>(U4^ jCJ9lA ^UOOJkC^n *5 -toA *aj3Ao .vn-»cuuo .v^orar^A Ardjti nin .^^Sitxra 

.K^-\mi^ r^nil ^^ocnlirao ^o-^i=al 
^ tv^ .i.KTHjLja ^jAjau* i^jcajJLs cu\x.^\ ,01 Ajw 
<S\o m^'umA Kfn^i xjaio : KT^-x m r> ,ocn ^j^^co 
A^ ^0 iri^K^ rtf^rs: ^A^okTo t^^ *^*4 

1 Ms. Av.^i — 2 Sic, pro more, — 3 Ms. m^a' — 4 o rcc 
praefixum. — *•< 273 )*#— 
nn %- v^uda ^»cnAa, a&q , *irdA larue. k!\ 

*f. i5o A en — 1 ^ \ * ^jen-v. -a r&u* t^oiA^** t^XA J \v\ i^^\a*u 
000a ■ % A ?- ^L-5k £-*Am ^^ rcf i «\c» .^v\.im KiAW) 
T^&^J^.rdaocLs wo w^Adox i^xim m^WHjo rc^uA 10 

.^aoxA ^ooi ftX\ vrn ox^J^A ^^ooitd rdben 2fcuff& A«i 
v£**v£ ^^ooiA Kfocn ^ui^ •^J^a •><» wfSfcAjM i^SasniiA 

% *vro^ Ai^.no i^uqo . oacn ^i^n ^oqojg vA A i^Aa 
try^ 70A ^acnA ^jo<n ,i^>-in cp^vVno ^ rdAitf 

sr^-Hi^L^ Itxa^uo :rdr\i^ ^_»fcv ^aj^ Aa-MQ ,^oWn 90 
.i^*v=a Wj^v* ^xAcnA oimjem jui^ ^j^ .^aii^ W^ir\ 

T^\=3 WlM ^=O0 1^'Ha!^ ^30 \»*U^\ A\,«TO* . ^3<D5 I^A 

«*A^ td\^\aru acne >»<roa.\.,<i— i-q x^aoVxo . ,<nau^zfb 3 5 
•. Kl»oS g\jljOm^ : \-zpr£ rtf »-» i rtli\uYtwa •••<»<*Ar£A 

1 Ms. a^y^ % — 2 Perperam mutatum in 70A — 3 In marg.; 
cf. s38, 1. 27. — 4 > rec. add. — 5 Vox rescripta rec; subest 
%tf» — 6 Ms. Awi. 

18 

SIR. - c. - 11. laVvo . .aam .rft* <n-ucr\ 272 
^r* % -** t^^-=3 t<fX^\_» A^o ».euaAWo t^Xiv\j 

rd^PX-Ajo >_x-*-\Q T^nA-tt^Aoo T^ao^o r^-%jC7Di<r A^. 

• 1 > *^ r * ^ro \*A^. Aja^v^. i^A ^»a ta. m.i^^A?.o 

>^qcLiu=3 <wlA rfiSoicii^ ^ \, - ^ *- ort^ rdm _»A_r» x»-\ ort^ 

• r^^Vvi^^ Z3oVv i^uaS^ 7^- ^cnan^y ^o^mj .qatx^. 
^ccnA^ \ r^i^A? ^\xa^- t<T^u\xx=a rdoos kiVbf cArda 

to rcS_acQ .,<na\^ o'ljojtdW^ r *A. ^ KlAiibL^. ^a^iA v 
^^ f6=Klkjk ,<n. -t\ ^ \_=x._*.o rt^Ai^^ ^0<J1_=> 

UQ9 At^ k'S^JDB^Q 


fi\ ^t<fgj «l=o^v^- ,mo^, ,cwjq T^kfkVp v«^=3\ ,n\ m^ Sivra i<Ao 


cnn. -^ 7*-*? : >o*\ Vx \qpi^ i^>.\ y.vd' Ar6\ Klso un^i^ ••• qajqosAc^ ^Vv^ axn^ut^ oscsarvr^ <5wa\v.«f ch^a\r^ . ^AjcnardA 

i5 oo9 ^» A i\n iruT^ ^aw ck»'s\ A ^ no M^v^asa 
Now. .>cnoVui^ rftf^ }&% V^fA -n Vu=3 •^^asaljt.n 

Ao-k.q >^yt;\"> A^. *b?VtAJL*» ^=^- .7»A>LnoTt5% 

i^=vu .xm\^ itfVtnaVi VuK?uX» .^^oaxijjjoo ^^acn^rx^. 

1 o rec add. — 2 * yob serius supra lin. add. — 5 rC in fine 
rec. add. - 271 o___»<m^o ■»('\3 f (Ki^ <jA ' f. 1/.9 


OOOJ y»vA j cw rCLlt^ 1 OCMB .oomcd po\s_in tryi^ . AAxj mszrs 
•^S*^ 3 «^oso . KlXoavi ^pa oA oooj !,**£=_ ,ojo* f o 
..rt-_L_Soj_i Tfi^a«T li^L^Ao «ll ^Qjmj aa^ ,<Aa ^^ 

k__w -.n^W kT*vS_o»A Ao^itv -pnjo «^o, K^^jooa 

^ J *°^ ai * -^ *UK-A=n kTW_=> msa k"V AW ^\> 

ooja »a» Aa_. swiruiKf K.Aso.afc.' *«=__*. • <m_=j,*__ 3 w_W_=3 
A.xxjt. *.__ ,_*Ao, .«TW\W A.*-. Vv_*o .AsAkT p^ 
oooj ^Aat. aa -oooj ^jouu^oi 16^^ <__U :K_»?uaa_. 
K-_.-».o__otv ^jtf .'wa iruKk As_a ?i^.r^ «iao-\^o^A 
*-LA .oaA oooj ^ , . -A v_a, rtfooj ,ojok..Kf *f _.\^ ^j<f l5 
T-f*v_*r\__.o r^Hau. .-tvo-Ats kTooj ,ojo^k5* v^tcf vdaoj 

i_» ,ojoW: ^j<r .rtfs % n>iA o«r ^ ^ r. ^ «f_x_.*jva 

^o-ioj ojA oon ^tu=i^. .Kt^S^^niw \_=j ^.ao-joa 
,oja>A_«f K-MHa-x-m ^j^ *£A nLv_a.tr*> . «3<___ofc\Afcv -\__3 

At* «_A,v 7.^ ^ k^ %«^=V w^o ^p^, ao 
_«5» T-*Vi_i2 <fc ^j<r .-oaoWf KT.V^ * «_*_«>>„£__»* A__ 
.ooja_=n «»A ^__>=A\q oooj <Aa_.a .K-uus .^kTo «__*/u 

.o»A own ,*k£ta --o^- OOJ ^fe^ -^.jo^ ^ .^^ 95 
^-iA ___™ .Aii K^iLA *r\_a_A oooj ^a*^ A^~ 
^ A__A <nA «^<m» jw-jax kIA ^j^b 

y - Tlt -B O KfWv -71.XJ9 K-»A__A ^Oiqj . 

oooj ^AaiK, «i.Hai_» ^» \^u «f^ «5l__o»o ^ ooos 
K: ^-=°- i - , »- r> -^ v 3 ' 4 '^-^ft-^a A___, .T_T : \-v_»o nl. A5«r 3 
1 Pro ^»_.k^_ — * Ms. %jm — » Ms. sine punclis. — * Sic ms. • j*n> 
M30J 270 
: rojun A__. «_.».--.-»- rdboj ril-w^o •. r^-xyxjc A 
«_x_A --KTo .-.moL-I--. Aaw AAo AxVn ^w-uiA xCx^vZ 

\ ^ tCToto i 7a K__c-i^ «!A\\_-iA tCaS-Xo .v£-*J\K*a 
5 wibw unAoAvot «_-*-»=> K___^ KS-X-= «_4i_oJQ .^oo»I»*--. 
t<__ k 'H--t.^o .i___»ot_T ^o<n-i--x> k Vv \jyi -->o •. w oo»-=n---. 
yx y w r-. \ ^ .:.TCT i \Vvt<: A-a-. ^^V^ ^ -7 * -.o P^-V 
rdraSA rCTS-na % ^wA- t^KA_.H^nJ=a ,qot^ r-^UJ^Mr-T 

»_»ajC3 oi^ ^jv-v'tTjoo t^voj ir>ft£ V 00 * ^--!-^ :*-^-*v<« 
^>>:.-- . ;»^ft.V.-\-»\ ( h.\s . ek__.Vvxv_r .^^a-ak-aKf 
S^oK^v -^um . K_aS_»t<r i^nnA _^m*3o •. w _ooui=-A 
r^=no ^q^=v 791=00 .K_»na i^»» «^k: ^A?* 1 *^ 
,5 «^-=»l-o ^01^ 7»'«^» .«-A-«. ^-=o-o A^k:«--*^ 
.kLjto «^.=3vA k1-.-_v.i t<Tu» 1-- -+&°£s -^^ , <^*' 
K-XV.A..3 A*. a^VC«_ii ^A-Vva-. oa_3A ^-»o» *_TVv_fi=-Ao 

«ibo> A=--o=o «5k» A^aVv=o >aoj ^w ^ . ,o.S-v=o 

,0 o>A-=-Jo » X, V ^ «_j j u_i--=o ^=ni ^»o .K_i-v*_-S-3o oA 
.K-vRNwna ,oaeA=U3 pSa?. i^Vvo-v-s^a ^o .«--A^ ooxA OOOJ __f •; -. rd-jAC-o ^ooaA-a. ^=o ^-^v» ^=K» .^ ^-»x* ^V^ T^ 3 ^9«^ OQ<n t-^*^ 
^A**^ .t^n«. oA-- Vvoo. K_A=fw Kf^cAji^ r£A-3o__.^v 
,5 kAjojJ _ojo> A^f :K^A Cf Aojt 73^0 ^oxj-Vua oooj 
o*_T .ooo> ^.a^ 000a ,-.*->« A-a .Kf>R<-A.iv2 <±*-**- 
ooo> ^-A-a* o«f .•oi'»-_=i-i- ^jAjojco oA oooj ,*V«» 
^^rCT .<»SwSt<ftv «fVwA^v «_A=*--. 00A oA ^=oA*=oo 

So y'^f 1 TVj" ft-^ ^^009V_--»-30 A--.O . »_^<»-i 

1 Corr. ex ^wm — 2 Sic ms. r— s Ms. A^lai sry 7 * 269 

i<iAi<f : y ft ^ V^^-ao n_uA r<f \ \o <\ r£om XA Ajcoso 
i<33o<n .^aaaA^a i<* \ y.o-Ko r£Aa^.o m^^jt>T3Q i^»\ov=a 
ttfxjj*£ra rdu^Ac&a .y^%-no\\j yx±* irdlAcutoOTo .rftrVVa 

aoaA awo : rdictro A/vi\u5o ><>9clui^ A v. rdurda 5 A-=aax* rdnxo-Ha^ r^^ra^^r^- ■■v\m . .vdacn r£-x<n ^ijj .c»A r^bcn Wno J&X. tt\o^ Aa ^J3o \Aua A^yin •* aAuv^^-Kft n..\. jo oa^\cA\. 

rd^r\r^ <h\ *\ ivacn i<S * *n wo ,mj7xx r^ooa p^\^ 
crxmtx • ».^o<j&vu=3 j& ,^o<*Arw P^^- r^Haxso . **^"N ^ 
^i^u^fio i^fri if i — i v&m .^*\ "\= A A a )moXi^ ^i io 

A«in <A* i^> o"i= 3n \\-\*"i i^\r*w oA ua^EUti^ mSX^ 
: ^*n\ ^ t^Jkvx^LznA oaA^n x =n i^Siarf Vuc. ^-V 
ok? coA vdoos i^oot* >oxA^. Vvoro rdxmixx-^i^ xj\aq 
^s* '.i^Xft ^» ,cncLJ=it^\ ? cno ^rdA oi^ ,oxL_=irdA i5 
aafci^ra ^o oal i^om \ivl. % ^.ii at ■•rmfi o*f ,*y^V 

A-3t i <* \ ^ rdo :i^ocn A-raVjc-r*! rdA^uo-x. r£A 

iv^A-* kLtjo^Ow :am i^vVi^A oaA ^-nv tp Ka^oki a0 
<nA^-=F3 KiAn i^V*l=3\_u o*f i^vrua oi^ t^X^o** i^ocn 
*^\W w^a-ii^ ^ -n . v . r d ^»«\ rdiJ^ ,^yvi>nn cniS^oo 
■*-* . m^ft u .^aaA t^ooi iurtf* Aoa> ^ .i^Axr^ ^*- 

V » ^ * € Arrfa .rdj^na^oA ^LiK? «x.-K\i^ ^acn% \j ho *5 
*£=**r\ i^A* vcf Kuc=30 : ^airCT <£^sA . ^oaa ^.^Avw* 
A o *\ -w rCfW-iv-soa *£*JLjl n*=3 .•^^aoacpa^. uoc^Wf 
V^\ hp q «^oo»03 a*A i^om i^Vum ^a aa . ^j^A-uoj*. 
r&\<n Ar-fc^. o .ctxuo^ A^o omlbS A^. i^^v^n^o rdooi 
t^bcn J3ic\cur7xi .<n_*^ri_z3 *^> ^ iyki i<T re An r^AA^ ooA 3o 
1 a sen us praefiium. — a Sic ms. 268 
r^Aj7X3k. ^-t* n 71 ^ *;*t^\ ^\ \j Ajs^o Kiil-^'VXSa A^. 

yA*«*-^ k^»i»i^i\ ^^ikT ^ ft^n^io 'va^j'v x&\My£ 

ctxjtxjcqS AftTiy r^An x<!»^i n»i^ Aao .^v£i^ <ryi^ 

V«^ ^cuAzi <A *i^ ic£vHcn ,,<7)au^ V\aT3 ^oj i^Vvc^ua 

5 A*h.o 9 cno^L«T^ ^jCTa^Vsnix A^. i^Ai^ .aocn r^^V T^j^. 

■ -*» i\Auft rd^rvT^ \a 1^-icn .tvif-u A v, At^o ox-in-u 

Aa, roV^an Jn rdxW^ oi^ r^ocn \ra^L. rdA*=i t ^vn^ 
a^xWscKf ^Xx»n^=nA ^n A^. aa . r^iA= >au p)ii 

V \^ -^* .Klxrama rdxju\ ^so rdnaac A^-t o .t<T^\aixi 10 aU ^ t<-DO^i > ^^UtAl3 <Au' ^,-si turs i5 .T^Kj^nj99 ^J20 pa2Ll JU1^\ -30Xi t^Ao tiw^ VsJ=A*5i nl^o :i^U) ^Vuxxa y^vso Ck* VN^^ ,t<r ^*^^ r£j^<n ^v^o »o AjO^^pWft ,i^no» ^» AVr^ «iA w^da :Klicn ^po 

or&s i^aii^ -HiJt. • \-p^ ^Acn aa ^ eicp * , Vu^rn i^A * f- 1 ^9 l# - 
•» /vuW A ^ i^ran VAn i^injAa-K i6mo .Wo 

rsiA^in i^i\wi^ K'N-nv At^ ^n ^rx^. .t-T^fccAX^A^ 
^ J^oicv kIjctj ^t^ . ,mo-=ji<' lfttn\o oin^x^fA jcjy^ A-a 

• » • 


1 Mb. ^ — « gi c mg , ; locus corruptus videtur. 267 
• v^ov^iHov^A ^»r> - Vi ^3qV\o .y^H*^^. ttfrisb .Vw rdocn » n *\ to . ,m<\ w\ ar, t^iSvt^\ 70..^ A\*£to -\ri^.no >-vo oocn ^ \,o .ic^Vu^j 1*^0* r£j*3x£ ^* V\^. ^c . rgf-A-73 *r\ov^ ,^ocnA*>. rAru^ 

oitf .j\^% ^ .=*<» orA .j-.Sjx>Kjo .^urducn ^ocnA oocn 
0003 \* "^ ^ t£jwl a tixaoiQ . rtfHjcra*^ ?u f 2 ^^3o\» 
.*^ac»-A oocn ^iSnjt-=»3 v m u *n lo ..^^ocoul^i ^Arix 10 
oocn ^a^aA .i^W* -\i^3 oocn ^\^.^ ^m-^ t<jlS^ 
. *-M .^aox-=^.-^ ^i^v -pn_ 3 a L >La. r »\ njto w^ooxA 
•>a^— ■*- ^-»* ^.Q<»A ,^oAKj* ^ocolA oocn ^jl^j^s 
ai ^ i^wn — = yt&& — 3JeLi tt?K2&\ So„nu^- 3oA% jjxi^ 
*rfocn ^ x al-o KTocn Sjox. mk^^ ocn v^ic* -^v-vyr^ l5 
oocn ^»«% n s % y>*^=* ocn Ai^ KLi_acno .^om^^ 
"^^ ,*7»'i-3^ cnj^m oocn ^i\ -t> - ^ «^-»%^ i^iAov^ra 
ocn ^joo . kLj-vW ^±av£ \ ^ n «iicn ^ \, V ^ 
w^cmi^ Ann .kJv^ooa*. ^do 3 *\,V* ^j< okT .i4\uv£ 
* ^ * » v 1 ""> 0001 ^»u\ <-7 3 <ty»^\ -t -t r^xj^cno -v^o- aa 
v »u-Mf-n ^ rd*^ Aa> KSfu^^aicn AkTo .rii^ocxA 
^ocn_x3a ^^^. k^aokT vyj^*. *\sh£co *icm? oocn 

^^^ ox^A=i^ . irt\\-i r^Wnowira ^0x1*1*^ oocn 
Ar ^ ^»^ *^o^a^a .:. ^^ocn-ujLio ^ocnAja- oocn ^-S^uw a 5 
xa*<!a rdoco iv_»r^ A_a.o V^»* — *^ l^vojra..^. 

0=3^\A. . %^— ^\^ i^ocn *£=j^ *l=na. »^<v W ^cucn j£\ v^cux. 4^*<nra I TwAyw • OOcn ^3dU 1 A mu*i . 

Ms. k^5\; cf. p. a55, a. 5. — 2 a prius supra lin. rec. add. a rec. add. — 4 Ms. *tfv» t^i 266 .K^-axvv. Ajwo ^oj A^- KI3CA1 »S3\^ rdiot<: ^e=x^ i^jta^pa >^Oj A.**. Tdicn !^\-n^A Ai^. ,=00 In ~» ^ r£-=n->v> i^-A'i &r£ cn-Ar^ vdlA^Q ,cnoX_.t<r 

5 A-*o Klnojc. 2^o •. KfWivXj ^ooAj* Kfk.V^ 

K^^i Aa Kfooje.^ v^cxoxuo .-p*en o»=> ^a^vsoi i^Vv^o^ 

y^jo^o .K2aA=nAi tis^^ cnrxfiai A^^u^Xra Wen *£\*^ 

TCS.^OfcA Td^^ ^» •.K'N-nvn rCiaojcA enwatmo .Vvo^cn 

^Acn-=a -*-+ ^ :ref>t\cLi^w w^» i^itv-=> ^J^° :^- a ^° 
k£Aa Kf^AO^i A.^a ,^a_»r^ i^V*° r£Jhr£ v *\-i =\i<f 
^j^o rfi^^v ^jcib KfW^-J< .^^ ^«» ^<^»V^ 10 i5 -s^x A^^ .ir^ ^aitua. ^cno-MLJoSa^Q ^^4 w r£\ tcno .S^ai *=ek ^a Sj=x^ ociia* A^-n .t<l=a\^=n^o ^^\*%Vj K^^ 7 ^^ 
^jL^mn; V^ Ai<To .«l=a-S^=F3 A^o t^Vn^vX^ A^. 
t^^AoHA Kj^kT t<^L»i<r cnx=o ^at<r Arajao .±=3r\r£\ 

90 70^73 VvA A*^r*io .w^jv^A Wj Qcno .r^V^A— si=s ^Acn 
^doV\ rfifixKSo vy^=dA A\rtf* :i<1jAo>^uo K^a*^K^t<r 
^£,1 ^.jjf .oxj^x^ kitA Aa. Ajjojco \^tcto .<is^=A 
7*tlzx> cnutTX^ v^ocn V^rs^\ ^=b la : ^raviw rdA ^j^a 
rgTV\\fivA AKf oocn ^oAjo .cn^r*^ acAruto ,cno^aA 

9 5 .KiiSoK: Q.rtv, Aa. ^a\o :^Xm=ao^Ao 

V^ r£x\ixr£ vdAsGL^ Ai^ ^ ^\=a2w .:. K^Hjaoi^n A*~ 
'ua. ^ rdicn .v£±J\i&i rslraS^ A^. cn^^uco .i^vjwo^ 
V ^ ^ -^ s * rdnooA Aj^. .t^V^kj^doA A^.o t^Vir^ 

3o AiS ro ,^x3x=» ocn rdben ^n^rva .i<aoi rA^trk=D r^ocn 
1 o rec. praefiium. — 2 a in fine rec. add. — 3 Sic ms. f. i4S v- 265 


KlaA ^o am -p»^ a^. Air£- ia e n v -n a > -»g . ^SaA^^T % ^ M om 5 ^-»* ia .^xoa y*±- Aj^i ^jAm ^=*j aam ^^amAui^ 
rd-iJL^ aW" A*d> v plA-iq ^omVuuu^ ^-r^va aAjw 
* ^ » ■ »* *H-»*a ,a9UM am *dxx*-\ -vy . ^am\=ajaaX 
w^amWxxAa ..^amA ^aim u\j\a^o .^aor^vra A^ria 

1 *~»^- » . v »^ \ muro * A -\ir ao ^aiKf kTN,^ Wins 
^A-« ttLa^TSf *rVt\,\ ^narfif aWa i<*S*f ^*cnx=n ^ .aam t » nt>n >2^x» aA* A\,-q . aam * ^»»\ » wg n»\s. A-2w .i<liS r^A,* ^kjcnna KfcnomH t5 
.^ooxAs^ A^i Ajl ^=oa .*£AA^ ^*\H**% KfVv^n^i 
•^aoxj^n t<fr ^»\ma .r£a*x*rr\ i^=oaara *^aii^ sasWi 
^o oi i ^i tAq .x&l_jh£jz> y ^AmA ^^ai«£ Vuu^a . a- 
^j^3j i^ .fwni\\n\ t^-aA» *vxA A^jo^ ^A**S\ 
am .t^xujaa t<Lsajt 70^. teaman m*r*> ^^arxj LttUn 90 . * wlA**On n^a* t<£aj rK^aa*^ *A*m^ «^t<iA 
*£W , ^uifn aKf tt^A v ca aK? ^.-nuiia r^i ?va* oA <»5 

A, UA <*A a^ooouno .rfLxjn. A m ^ -» rrtdSJ^ t<SLi*f . 2 
nLxSKT o*A Av*k: Vux. a .*rif\Jajwa ^*i*-» *^*/n£A 

^*** >« ^amAaA ^arak^ .i<W%WA ^a>*f 

1 o rec. add. — a a in fine rec add. — 9 Sic, hoc loco. 364 

^8^ ^Hj^Jta rA.^cna tdioiA^ t^.'Hrsl^ «mua A^. 
5 ^^acwLsivji^ t^Vv-rwa^'Si AJ^so •A 't^ . <» ^^Aw-» T^^^cnn rd^^rdra 01= »a=3^i^ kTua ^Acn 
TCfVvo^jJ^ AA» rsiAK: .<n%\p\nif-T^ r^m i^uacA rtfk3j 

, T<^3-n «1=73 l^-W VS^T^ > OKlN V 70OU :i<AO» A-^.^ 

v^i^ rdjAa\-=3 <n\-tiw» oaArancA vAm€ nfka •SiDitUA vs_*i^ ,ox-.njf.a .,<na-m^JO ^.iki oxjau^ .t^aAs?^ P^^ ^01^ >cncL^\Ja KTv^V-ia K^kSo .s ^Aiw-to K^d\ojAa 

r > -» ^ ^jlAoi A-J^a .x€) * * t r > ^< n \ «\ n cnVvaA 
^jtAa .Y<^\aVv\A-a. Aa^o ^Oj» As^ KfVv^ .jOKmt^a 

.QfrruAnA 
rdacn K ^ *^\^ AA«ro -J-^V^V^ «u3jAjoa ^fuin A^. 

90 Kim Aao .<n-y°wi V 008 ^^r * i::x> *r 00 ^^^^ ^^^ 
^ ^ .*fa<n a=>^, loiAa kotn Aiu ml oom ^\rot^\ 
^aam «.-v» .i<W*Asb A^^o kS=» Aa. ^ ^^ 

^ ^\-t » rfi?ua^t<fccnA .cyA \rpt<fa .^ooii ^lOnsm 
A%KT AKfe ,^n,v\D ia-JJ^A^. Au«3 Klk^a 

,D3 t^% — jo -7jAx.niai<iA ■i s \ *^> *^ t^jm .^joV\ 1 ^ V^ c -\Ajta .**v.*f 1A1A nsot^ ^« ^ am .^luc ^.ta^t^ 3o ,^ox. i^A^A=Vf^ ^aiaao .t<I=A ^o>k3aiTv 1 Sic ms. — •*( 263 

%^oo3u*-3^vj Aj>*.o ^ooiJiLsnAv A^» i^rvm i^uxi i^A 
r<o<n_* kIAo ♦K^txajL.S^jc, A V 13 -^xlA A 10 .^irVrao 5 
^ *7> v , . 1 ,<naJiKLi73 7CX-Q0 fn-n^-nno .fru\\ 70A r^h^ 

;i A*ti i "Vzot^ *v*3jc . -^oAjcnoi^n 3i^Jfc=aH An>.q w a*<n- 10 

l^A*rf^ ^» t^-SkA_i3 pn_2w. «fW 1^\01T3 »**.<JN<icn^V=73 

.^* - V . j p *£A\ r£r£l^c» idft\an ^jl3S\j t^Aitf 
c»Aa^ «^nck^% 70^. r^oria\ axj^Vxrdo . \a=rA r^Vir^ i5 

\-=a r£a*a-:» ^aouAx aA^K^x rdra^oio rdiAdrda 

« g»""*A vyi^ caA u -\ vi ^ ^» <ryK? .oxia \flr\vda y^\ai 
• ** n\i >jrx A^3?i A-^a : >*»*"* - ^aoiAak *-r*>njo wAc «V ti ••• > a\j^*a» ^^ooiAa. y^Ao^s Aa&so ^ "i V^\ o*A ^.^Jt\ ,ch^=D ?«*f*A .* \^ \ ^ ,tfvoi^ 
i^Av-=xi i^srLrk.ra ^*v^v\£ i^At^ fc\ Qai iArt«M 1 Ms. toMndia — 2 Sic ms. — s Ms, ^Xsriv^ 262 


i<A 4-i^ocd ^ ■ rfc ^ 

5 ^ 1 * x£\ v rr ^ ^a r^a-n j—rtnA-a ^-ilAcr Ska .^o^ut^ 
.t.^ou *\jl=m ^cvu'wm ^'vw.ra cu^cv^t<^ r^-^ifuk. A^. 
, S ^ A t^S30l»^ r w%\A<\— 1 A^o . >^o<imAi ^»\o «rd»Svskc ** V \Z*f , \ it^Q -.^-1- ax \a i- ^j n^ .oocn lX^JO \^3\ll -73CV^=D *^ ^ ♦ ch.\no ii> 


^Q kI^-Vjc^o :n- ^oouma . AN^nVvt^ ^^oxlso rcfr^.».\^oa %fc ^ocn , =c»^_=D^ o<J3 itfH ^a mo .jvJ^o^v* o<p K^ \; ^ y » 
1 Ms. A\^vjct<: — 2 Ms. Ma^V 93 — 3 ° * n ^ ne rec- a ^' — 

4 Sic ms. 5 Ms. rdi^ro — •*( 861 
^^ Ar ^ liTrfii^ajiD *£*=> cuja* A^m .r^lira OOBu A^ -\AJt r£A aAr£ : rft^x ^. »ro \ *%* ^oo*=3 ^iW : KJV n ^1^ v£am , \ -A* n oo •„ orin^ 70^. *&»* oaA 1^001 iv»r^ «j^ 
.WVraAis *^V^<> t^noxA Kfaoa A\i^ .«ii* ^» «^ € \C13JQ0 10 

*<-*m ^^ am -*A i\^oi-M ^A.3* :c»A \tfam \-£*r£a 
A**. • rf<niT6 0AA20 A.^. t<\3**6> *&m t&sl. *ukAAx> 
p*\ v^5M .i^W^u ^tto r^ocn ^icix. r^rvrno^ .^j*» 
r-*-*-^ -^?<»^ ><» -^J^ KlW .^*<n vyKfn r£raaA i^ocn 
**>*-A» i<^ •<»=* *^ov\wr r^iraX^^- rtftx'uza^ ^jA i5 

a-t-n .,Sk^a ^Via v^jjj\ J=x.a^v ,<b £A*o .K^vAcr* 
oa»o .*duw*a kTobl^ Kf.^ana t^Ho^ ^Tnjacaa Koc^S ,5 


.o<n_x_&_i >%v "TfT» . >^\<WL=>3 * Ms. ^mA — a , prius supra lin. rec add. — s Vox in marg. 
rec addita. — 4 Ms. y* — «< 260 >w— 
■p^xn ^v^=3^ t^ljraw'* ojA^i .«^ S^*^ .t<^33a 

.r&^rCki y^om^ «w> ^i «i ' \=nKfWn ^A*rtf ^ooil 

,_=oojT<r rsLj^os t^\.at^ .miiv.a.o^'w ^mosj ojA-^ 

. w oo» s u3jaj k A w^oao .^oo»a=x^ Aja*Q ^.^.i ^ov* 
^po^x *r»ja.=»W ^o :KSo» «fi(vi^ V^V=» «kw»° 

VArucyrv r^jlSi^ Aw jw«ua ^k*^* -^=0 •■ 
.«L±.\y<: «>A.a )R-Vroo .*6<i^«» Ki.uj»=D<» K^o^^ao 

1 Ms. ^sa^H^ 


,\=3 A^»«f rtiAo 259 

2*\oo» ir£=x,\j3o >uk» *Arm3o?i \\-~ . muoafcx A s 
6»-A_»* Kf S m m , * *f ).arf O-rn ooo_=3*^ : A «\ -r» \ 

• «•=** t^Wja*_r*3*\ c»A.*A Aiiio -Kft<l\£» rciS^cm 5 
m % . .o ofrv ^Y-»itf Ao^noiQ .ttfVn_u dut*\Xw A ^ *^ n * 

*Tir*X. a&v*i* .K2aA» ^=» kTW* i^nvjaoa A^. jacifc 

*kAvi ^ t<l\x Kite* *CA AKT .,oxAv*r KTVx^Sot ,o 

tAvA^q .oxjxn<r Ajw KTV\A=30 ocnaaKr Ail KSra^ 
t^-Kn^a .oAi^z. >JL=3 artfva^ 9 <nau)0Q ,c*»k=rxu A^ 
^ft.i^x\iuA .i<aAj» ^» f<liTuoeia r^\Kf i^nt ^ 

*^^- ^ ^E 100 * .i^Xai'wa ^acnV\^.no ^aasfcrvm 
^j=o k£i^-=>*A*v aiA t^r*-^ am *i\j» k^<» v^i 
^x^.sk^vob^^kT kSioqiA *duAx.Tv KiAx. Kiu^ am 
*^-« ^j^ tA-»oj^ ^» ru* *&%=*^y&Lm A*£ 

i^jc^Ao oA *v_*_=i .01A Vvacnn 70*^ rcffcvA^. A2^» 
t^ioaL-i <»_=* ^ AKk t<m ^k: :K?i^>a^A oA.* 
i<A.-&r& .r C \ \jT i\ ^jx^nA ><wi_mAocr* «,\V 
t^A* o i -r\n i ^^iv) >»-\Kf .och ^n ^ ^r* t£k» 
*L*o .kTk^^d k;Axs=o r£W . Wan <*<» „y«f *5*» 9 & 

uyitf acA^a i^kij .Kft^L^o *1W . *~v -~ \ Kl^- 

1 > supra lineam rec. add. — 2 Vox inter lineas rec. add. — 
5 Ms. ^^oajmjaW — * Sic, pro more. — 5 Sic ms. 
*7* jaAp-» oy£ aam *f- 3H 

ocwLAjf 1 rdASLKio %^o< nVi— A 
arAroVxr^ •. o^xoaal r^3j vtf*m aaq . A»\ Ai^ i <*A\-* m 1 ^^mksoxrnar^ V\acn i^icn r^AvC? . 1^ 

^ \ ^ » ft .oacn ^u.otla i^-wSorSf A^. TCs^r^t<i=i 

5 KTACI \ I^V IV 350 ^^»^1<r ^^Xi^Q ^L=DO 

. ^o<»A*w 2 K&o* t^xi «ar^ rdA aocn ^rexxs*. t<?u ; v=» 
o^=o\j i6kA^^\ <nA.^ ,<»cA*^\ r£=n*±- 2*4 <^xso 

ooxAjA xi^o i^^oji^ ^nor^o vrpa t^ruto 

KlmcL^V ^=A ^aircT ^aju^ tyfeAKf Aiii \<jtlKf ^ 

^Lircf ^aVoKi* T^-eot^ n^Jt. .q\j^-i» At£ i^t^AjAn 
oocn ^acn .^^xJa A.=*-r*»A r£** ^ <^^ K^Srin 

ao ,^yu.?> xA KA rcAA* ^^ kAt<To .Y&-A*: riA^ja 
*i>*A«: ^aicno chsii.^ ^V^u\o Kfticn t^nt^ tiaa 
Klxm-^J3 ^oVwfio^ra ^<n\^ *u=o •?<»<» ^oai.>(UKf 

S 5 t<iax=» ^ <n=» .:.nmK^ rAv=3n k^va^^i K^»oV A^ 

K^Iot kToAkT Aw* ^w fri> i^octA.* <X=3^ *:>ev^ 
kIa-jdoV ^ AV^n .X-^=3Vk: *A»n<n «Sr7^oa=n 

1 Ms., ubiquc, KfW*a™<f — * Vox supra lin, addita. — 3 o in 
fine rec. add. — * Ms. ^*=*o*: — 5 Sic, pro more. 10 - .^t< 257 

7cx-^- ,Vumh rt v i ^ Kfi\j^=rv -p^j=3o r^Lkra era uy*^ 5 
-*£-^Ai^ >Ji*£A c "^<>y r^k-\3i» i^iuiXao **% itfva- 
)cAw* KiwA^ % ioucj^jqA AAjo AAr, Vuma *dW\ ^ 
V*A-> W <iil=o . ^i-thtta »<» ^Vy^y^ oca K^\m=3 
■ V . v\ ^M* ttf*» mJbs*M*g y&m ^*\ mWm^ .X^rardo 

kT Kjc^la^ AKT *^o\JS^A*L^ K^^k^ A.\ r =n 
cn^oci^ rtf*<» AKf «iaoj .tnA ^x^q ^^\^o *fW=>A 
^« <»=> 7J'«J3<^ .|..ox=i^ ActaA Wraortfa .r£zAaA 

Kli3^ ^ rA^za Xs^oa k^a^ kTkS^ Kfiuxia. 
•tf^ 5 * ^ 5,v = *Aj .»i*Vi£\£» Kfi^^i W» Ai<5a 
,01 VvA^oo *<W-^aA<i KLi^A x^^a «i\A*\ Lu^ 

K^i^-WO Kil-SO..}* *LttoS if^LXi ^do^o . mW^a 

}u.«?v»K»a .Kf^i^vrao tsTkH^oo Kfwuira Vi^=oi^ *tf*o» 

.^oqiivniio ^£i<» 4 oXj^3o AAa f^Vu&ai^ra 
ttf\ja*u=*>n :KfWAv^V\ i^AkT ^ pAa»n k£*xx. A^ 

*** *^*-*- «1^A» Vuc K^=a% ^ K^oi=» ^.K^bW 
■ fciMkA Ajfc l^LiOS ■^■\j- : '* 1 .*^acnJu3Q ^aoxixja .^aiai :oocn ^oo*jlru*f 

Ms. mso*»" — * Figure cometae in margiae delineata est. 
— s Ms. iAu^t — 4 o in fine rec add. 
*7 

STB. - C - II. — **( 256 

^ \ n^o r^ocn i<f-\ ri 1-a.o .rsi\o\ y i \ ra ^^ rdA^cut 
oooa .iSn yn ^j^-»c»a .cnuAm ooctj ^ p^ .^ocn ^Cjld 
t^JLmnjo ^m N irV-n^ r^i^r^ >Hji<= AxA xn\o . cxA 
5 ^ ^ tjq vd.&cn T<facn r^S--n N^ AA^-mo . i^ocw A^i 
w ocm^ xjr£l\ cnA K&icn iuK^ r^.^ rfilA^^ .i<^^j^ 
Ti fr. ^ ^ ocn^v ocia tryKf r^ri .ctujso ^jt^Vvr^ •^'V-M 
om us-ir^o .1^11^ ^A-^o ^tv.^ rdaAonx •m^ r^aoi r^\» 

,o uy^ -^ ^ ocn r£^\^v=o Aao .vc&cn 73^^ TD'^aAa. 
V^\ r \~ ^ cup .rj^coSr^ ^=n oocn i^k*Aji^ rdA^Y<ici 

> V > -r v* ^— ^^ ooca ^cd-\jo^3^ i<in^^. .i<fooi «uim 
.^a.i^ ^D"\^L.a % ^jynA -v \ w^»^< ^j r&±<n i^ci . oA 
%oacn i > 1 m i<L=n \ ^ ^^m^rx^ ^=\ AKf :awt» n^ 

KicnAOAQ *V\^ ^ocio=d -VV*° 'V ^ •^oaKT x^^ ^a. 

Tda^tsA^ ^v ^^ocnra^ i^izano'Ko t^iHj^v^. ^ t ^ . vv~» aA 
t^A ArC^ ^v_^ . t^wAjtrw x^o : aaA curso^a oocn ^»^ 

a«u ^_=?3 -^ *y^ t t^A-=v :<»A Ytfacn Aruam r^iv=na=nra^ 

3o .aiA ^faV\n 

1 Ms. ^%.*: — 2 Ms. a>A* — 3 Ms. ^^rfiS 
*f. i46r». «rw — •*( 255 >•« — 
\ ' ; M ^ ^ -^-a r^-wm-^W Av\ ^w «i<n « ^m . \ k o rKfHoA^ W=a oooj v »SrntJ> tva. .^ooxA^. 

A-oka^o soWio .i^oiojo »^a^w^v£a=a cueauW , 

, r _ n W ,<» A__a.q .irfaoj K*^ ..n .«*\ ~>.n ^ni 
^o< » V \ to ^oa<n K*_=n p-vsj.iv ^Aoa ,>\xo ._™ «Av 
t^voA^ ^ ^jl\, *a .KfHa^raa K^n^-t .rs^a. ^n 

.aam ^Am* ^onuaj \^* ^o<n»i*j oo<n . t «^ . Ar *' 
:wO<n_i_3P3 tvjj t^qoj »v^Vtjc»Ti ^^ -nf A^m -V \ -n 
K^Vj^aa A*da . oqo, ^irxoxsa ^poiA tsia^on wii Aa«r 

, r »A P-Ar^ J^jKS Aao . KLxalis ^_qW k^vo, ^sjo 

<^>xa>. asm, «ftwn ^.o . td\o\ ^a^aHwT oku ^ ~. 
Wn .6«L,oS kL^* K^.^ «r<nW kA™ rcSvu* a5 

>.mA ooos ^=»is\ rfiSaaiHa KiW oaA ooos 1 Sic 
rac. add. ms. — 2 Sic; corrupt, ex ^nftiyaA,,/?) _ * 

A - 1 ( n< •• > ^^r in fine cum kT nuper addito.* , prius om. — ■ Sic; maiim Kioi — « Ms. «£*• 254 

r^ ,<^nr£r cixAo^A =V-^« -HL^W s-^-i** «1xj=> 
«r*v=v_»vX2 KT^VJ^^Lsn "^sn X^v AaA Vufco .<»1*^ ^ 
.Kl^jAAjJJJ A-s-o ^.oxat^ A-i».o ^m^ A_s^ ^-.^ ^AA«f ^_«J<n .i£\»^r£»*^ t<SjA<ia m\An K^a-^ <n A^A ^a^vS^i^ aotn ^-*- 


20 oocn 

^«^A oa«p v » inin-a-=o wjuw .i^VxHiA y^uuK w^« 
«L^aV\oV\a ^» i^^r^a y&*^ va^kT i<1Ao .-7*^ 

>. v .»^« \\\-» «^\5^w^KTn AA^ySO .r£\a>- 9 *=>±=3 

3o ,^»<f .-Sjajk-Vr^ . wsA=n^vr^ 
1 Ms. & .r£*\=n ■SjaiL, > T^»A<ri=ut.'=v 253 


aoa \, no \ - > ^ jKf k£jchA <73Lr7x_>ca^ *f -j. ~ V .— — wwi.* Tfcfc -^f *-»l^ ^ 

*^ W k^, ^^ .^^ ^ ^ ^^ - 
,. fc.-\ OflCQ '^^ «Tivj^ n^uciA ai_\ ^vj-^ 
—«.{ 252 
_»a vdoos . t^A^c\ ^-SD »■ \ to . 9 mSor^ 

i^acn rdb sc.^ A ^ o — ^c .cn^tx — ■> v.SVv 

Kl\t^ .<nA toAjl r^Ao Ar3J3^\rd K^A i<lAi^ .t^ojHoi^ 

Q.V^n^At^^Vti ^cnSo^Vwstii rdi^cno .^*aXT ^aoivaa^ 

io jVrra .^ ^-A^ <\. ^jono # i^W\_=*y* i^iqJ^ldo xnj^D] 
cm9oAcl3. . \^ ^ ^ t% * * ^ ^ * \; ^ \f rnft " • ^vroi^'A >T3rd 
:rdocn ^v_»t<r -to^uw.Va^ KfVv-n^x i^)tv_a(xjc. .:.X-*"aJ^^* ! v 
.i^Vov^ra i^vSxb ^^ra^^ i^\33^ .T^uin ^Ofti ? ^-\r^ 

X^J30riSk^3 VvOOl ^\i^03 l^^/tt^ .I^H^A Wiic5>^\ t ^U 3C- T7 3 

• i^-a-a-jA-A nf%o\ oxA wj> y\ ^o -'Vjx y&ntd r^axo 
.:. .:. ^jAtn ^so a^sA y**-m SjukMrd rdAo A\«fo Ajqjco 
ytZjSu^Ls* . rdx-=rx-jc --» t^v^. ^j # T^Vujt-=3 axra zsoVv 

so t^ooa n ^N tt> r^jjA^ra +^r£ i^A .i^vmcuA \<Soa^. ^=rxxD 
■»coiA=> ttfcnAtd :^»)rv^ ocn^v v£m<£ jn «^J^ r^Ao -r*^ 1 ^ 
«fccn ^v^A . <fi.s Vuki'A »ch Y^^nT^ ^qV\o t^Ai^ . TxAra 

• r^.-Sn^30 ^i*nvn ^ns. i^iaofs Kjtxva 
a5 ;Lo Aa* K'Vtiv, i^acra .i^uio ^jaso^ui rdsAi^ W 

vs-»t^ A »*i »i^^t\ >n^r^o , m-A.\-T7X."3 i^Lih-Si^ r>Ajit^ 

1<Jta-\pX^3 I^A Al^ »1<1^JLU KS\*hn V^A .T^-AianCTD 

3o <h A s-rd ^^'a n->\ rdicn axA vv ^ y.Kf - »<^ -a *i*n-> oKf f. i/i5i^. ^^» ^» ^.n t ^v^ ft- KCfAid — 2 Notitia recit. BibL or., I, 4 9 8. Sic ms. ■»■* T-=aj*m .r^Lcou-^ oA*t 251 
««j» «6^>j) *aj=sW .4JL>cm ^ \ ■"> *n w^-W iua 

^AOUi\ OlA?U3 5 «Ao r£arL*A n_na«» AkS» .t^ssA* .-.mio «d:>)<nn ,o 
><LA^.V>v£» **, V \, x_a_aW jsa^o .^oorAvKLA 
• ^A^A tC^v^vVj *^ ^ooAa. ^afcuu* .*TWi=» 

•Kfc^wfivJi ^Kf ^ooa_^ ^.^ ^vo .oA=v»Wo 
*» >al \> ^ «***JtA «f\*. .ij^oii ^^q v «*-»\^ 


.^no^ k*l« e , niWro*.^* ,«»aAA^ t5 *^?<»© .kSo_=x-uh « ***« '^ 


ttrtitia recital. *M. or., II, , ,3. - * , pri„ 8 8U pra lin. add 
™ 9 « '^^wW? — 4 Sic: Asaem i-orr : s •. 'Ufa. '*m£' — * Sic; Asaem. corr. ^nooi=>, 
~ 8 Sic ms. — ■, 1 Reliqua iinea yacat, nomine omisao. rec. add. 
,<f\^ ^Kli A^»i\ <m» KiA-artfe .J.^Voa^sJ* 1 *- ^ 
5 KJAt<: .i^no-vn^j^ *iS=A K^a^jATiT «l^o -^ 
Kl_=j «^n ono .vS^_J »v^-w K^J^ «»* :"»-^»^ 
VvjK^J^a ,eu» Tiftwn *jJ30 .cn^a^. vA iw»A %S-aan 
.**»<» n-^Kf K^^v t^^joaA ^^ A*v» '»^^^ k: * n V tsIAi^ :< n — v . -t j ooo» JO—Hi i^A . T^.'i r^Sft-o ,5 i^onv :^5«»A \3>Kio kTVSjoa :r<hx^r£^ A^^v jokT 
^ a . ^ . r f_ •** «£ Vowrnj^ . \^^3y a^aa AA^m 30 Atdb -.oiA Kfocn t<fuj 'uoa rsH^v Ki"^^ ^X»> **X^ 
^IxX^jtm^ ^w=»Kf Xa.^ *W a*^ .^Ao» ^==» ^^ ciJ^sg . ^» if yW-sr» 3o . t m ^\>s^yo \^*£m*s* W^*^ ^^^ 
1 Ms. imOM^i — 2 Ms. A^ci<: 249 

70A VI .2QJO-MQ tdjt^S ^_a^-=3 i^mi^tv ^3 ooa ^jiaA 
•^anj3k*a^ ^^jaoaA^ <xrs^o .rdsoov^rD ^^ooai^oA wjscu^m 
• <»Aj*i ^=*> ^.ktxA^ ^xAcw* j^»\_rni^ aa. . i^<w\ *uoiA 5 
i^A-^tA ^H_=»*da .i^iv..^. ,c»o*uv^ rtf^s^ saW 
: j^m r^iuii t^Lat^a . oxA ^nA wi *&\nr£ tdaoxi ^ 

sax* Ar^ va> . rt^xr^ci vtfacn rd=»- r£A \&o rB^- ^q 
A«v \ luaj^o r ^ln rr xjAQ jtarxixr* ^A\^ *£*Am 01A | 
^ *-* SjJ^cuS^a .oxA TxAjl *£Aa t<?v**\-»i . +r 
^^ *tf?«» *£^\<» ^» t^cn .:. *^va^>i^ V^^ **r" r£ 
rdiiv^ao i^H^. Axuto ii^oxAi^a m^v -^ ^f W v -» 
u «\ x rr > r£An rslso^w : r^*\ n mYS^ Aa^a r^rw* \^ 

^ocnA r£=on ,Kxvda rd^oA^ja ±r£ *v^ . tt&vraa t^^- 
Kli-zaAajo ^*> K^a<^ t^DOA^. aW^ Ar&> . occn ^\n 
*^ . Afu t^aA ^ ^^ooxi=r> *ui ^J3t\ r£am -=i\xkivzn^ 

^.^ *L-A .: M 030^C7>A^\ AJC3 KJCC3 -^\%<A r£i\i*\i\ r^scJcD no 

A^ta. :aoa^.^ A n mA t^ £rCfa :^uoa id*mu am pA-a> 
.t^-S^vA^^ ^\-mn «L^u .Wv*^ A^a Ajo^i 
i \ — >a n \ aam . »n <\ \ iduvjfbuno i^\j^.^=d 
^»* am .aam ^\d mA Kiwi ^u&t^a r^AaA-n* 
7J^.^Vvjo r^A^i^ *fcm i ^ ^^ ^ljj ^ocwLA.m *.yy=3 9 5 
i-p^jznX^ rdam ariu r^oxArclA v* Ar^ rdA*^ ,^om 


£t^a .OX Avjao^ ,^A.n£ A***. kS<7X-go ttfcixArdA r^\jb Ai^ 

r^Q<n a -1 s . m<1=oH-aio rfifitvrd^L^M i^ift^^S^ - 
1 Sic ms. — 2 o in fine rec. add. — 3 o rec praefixum. 
—^ 248 >••— 

^a^-Sjd'A ^.aio % AnxiW .v iV\ ^ tdu ^1^ AX^^o 

^j=a i^-i\^o WTtafo\y, ni\io* r^V\n^=s i<ust usAaoan * f. iU r\ ^tdxjT^x r^ \^ ,Vut^ 0A0 *daA-=n r^am ,oiaVv.^ ck»a 
rda^\cLx.Q .^•ao'V^o ^^1=1^0^ :^jAos A^. K^jrvi \zpr£ t^^\-ti •^ oo» <ut^ aiw^aWcKf vs-.^ 7*nxja • rdi^iix un-*i^ cnvJ^o^v pA.a> : ^tojc ^A<» 
.i^Scu t >mjfj^ ^\i\n K?^wi^ Snjto .r^\=Di\A r^nv^ 

-n^\ _so ^a \ n v. . 9 €naks**v£ ■^pcLa.'A ^ \X v — » Aj^n^. 
^tjV\o , \ a v 1 * <nA ^azzcnM oiSj^A v£AAi^ 'vrk . •^ ,s vuA o^v.-i\ t ^,..mit\ ^-=^a : 30 ij\ocn r^M^m rsiA rdjoa r^^\ •^r* • t^ra\ Kacxra ^73 ^*n am 
m\y n ai^ cn \j^ -tx.Soo'v *rw=3 A>*. ±Z7X* Jk njx •• 01A 

2lx£ ;,ojq\», t^om rfi^X\t^\ ^m ooki .01A i<5ooi *v=3cl^3a 
a5 <ixA rd=3S t^TDuiiS .^d'=l^3 i^jjq^ xit^ A^. axA ^.^0=73 o<nA=voa^ -jpoxi ^ t^jL=3^n 3y^3tv VnjT^ AA.^3 K^^\ » ?-n i<iA^; •1 nik .i^bcn axm 
>V=nA =»3-=3 v-^a .-vraa l? J^as\^KL^ ^x *n <nA .»<na=7r\ja ^po ait^ t^=ut 
1 9 prius supra lin. rec. add. — 2 o in fine rec. add. — 3 Sic 
- 4 > serius add. supra lineam. , H7 
^» r<flx2*j3A ^ooaA *£fac*&\ r^^*rcf^ :aa<n _i^=i Ardo 

. Wj*. vV^iv^y^-jo* »<» jo Aun Artfo it^uo^ oujloxi 
A* ,> 1 i^_A* <n \ t w\j3 "^Dt-te Ai^ n*^ ,w\-§*A Avid 
»j^ rcLAt^ : ^\_ i^^A 01^ Kffrui-S.rfc \ c^ Kf 5rkj_»*_=»A 5 

^cncLaVurdo *^^» >*=^ ofcirtf* •x.^X^i^XuCi rdnaxra oxraa 
)ii.t> si t<fcw» iv-»t^\ i<f » no \^*i -70^30 i^v\ y A \, no 
><B kTSh\ ^ »V.jo.3l ^^ iaq .^ao9&JcxteS.vdAo *^ooi\ to 
%sr£ f\sn yx—±> rd_*H_jsoT^ K_m.^ .^Vt^ m , -t% 
<nA ^"n i *£A* ^:b *s\*i£ .fjiniun ^^yn. 21 tt r*> t.^t^ 

-■»•* V ^ ^=qq :aa_>r\oYd' A.y* YCf^v_ijK_ma ak^ua \y ti t^S -1 \^ \ jy\v\ <n \ 1* ^\aajq Kir* _*i^ .**L=ri t^Luavjzi »cnft \ -71 nxi 
_-=n&v <nA ^ \* i-^o , <n^\a-rn^\ 30 r£at ^m A^so , ^omS^^A t<aa~v=3?\Q ♦ ^\n=a K^ocn 

torn r£*\ -n<\ ^ >.£_=3-* i<L=3a_*v^=» -71 m.r>V\t^o rKfiO^ «5 
^r*n via itf*ny a^ •:• ^doa.a * r£\feA A^»a -. 3 u .u \ *\=a^- 
t^ 1 iyi Ki^voLJt. ^ro^ am *f i \^ fw , orv_»^A iAjaijo 1 Sic; pro ^^1 — 2 a rec. add. — 3 Sic; pro soli to u*£u 
•— 4 A initio rec. praefixum. — 5 Sic; rec. additum est a(ut supra, 
p. 229 . I. i3); lege x»o^^ 2A6 

5 01A tdccn V^»w^i v^Vvjl»^79 irot<T »^oa»A Vocn r&xry* 

t<^^ n m t ^^ QQcn ^oki^ j^^ \a *aaA^ us»tt? a*7V 
> '\jd9 ,TOoK-tri ^^ooxjl^o n^un • ^1 *^\i^ ^Acm ^so oaA>^ 

-1 A w n&M&i AJ^-so KL109 .vCjooAkH Aj^q 10 


* rdocoo i5 i^S^rxX^.KLiekX^jtt) t^a<n Vut^ j>rrfcif -iVfri^a .i£*m\r€ 
rdii— aa ^^aoxV rk ,uaW >\jan t^"S^»^ ^jso i^LkixAiC 
m \ rwoai ^v_*KT ^..R^Aaa n__ &a .r£ y iS-dq i^S n i -to 

yCajs^ ^3:i uy^ »J«i^ ^Aas Kra^VA. •;««\=3'\iin t^\»n 

20 ,. ,^nnVun ^x» ^ m \ ,y vs. *rfc iv> t^vjcJLrs r A>r£ ^.^oi<^ 

At^ i^\i»^ r^son^. : i^L=3<kk^=73A Aqaxi xar^ rdA rclAtcT 

V^\T3l\^ -7A C7KIV1SO •T^JCjCS Y&Ait^ ^\m*\ *^QOliHt^ 

i^cno .^cnoA.-^w. ^^^oaufiour^ cnkvxAo&o : > ooo , =\-nv; l i^qaiso yO% 9<n ^-» >a ^k_a fc OCTXaA- 
1 Ms. 

aiterum rec. add. — 2 Vox in marg. } prima mana. — 3 o 4 a in fine rec. add. f. i&3 v* 


245 

idjrtd.wA ^bnon end ^ooiiso *uA . ^^ idVu»K»» 
A«d_» id<n_iid_l A_u*o ^qosl_=3 - *? ^» - ^ -» .V ^ 
^o*»»a»A\» *u»a icArua* ^Artd» .idAviiiv tdWftudA 
id^ ^id «da«A .^kT id^Sjca .t-^^vio r A^ ^ 
v*a^3 idoo» X»id .^ft_«d Annw A^o*V rda^i am 5 
^«3«A AA^n .a^WajajMjaKTn id^Snl idom idoiiv 
„»K^j^m .Kita^. .tdincnraje. .Tdmn 09m .^ooiL.X.id 
•p^J* idAn . KTV=n rt y -o t,\\-ibi .idKj&i* «^-t. 
*^5 * 11 * * v o ««>^o« n . i Y , \ . -^jn-n idoaAtd* id^** «^><n 

r"« *^ -*-^ 7>A id»id* -.idVuwA*. «:*»!=* *Saii l0 

i d ^ V n^ \ id=»d* ^•nv. ^oki : tdi«f A'wdn Sivra 

-> S^ -» ^ V^A» Aldo .TdKj^' i V33 Aa* v >*w>. m ^^ 

V 1 ^ .i<^v -n n \ -o ,\\-riu-n id=\=»^5 ^ftrocuaj 
•oo» Aid» .^^ooaSiv^a ^i m idiLwDxAiaA ^aaAou^ 
idw» *<n. ™ . rr j AkT n_a. ^ > V» A ^ ^_^Jwd ^^-ot ,5 
^jfcid* idA_St*i idl_=aj ^ao 1 o-wrrrutdn .,o>on_»^j3AV\A 
^»*» a\l ^=»J . tdH^wc?* k^*x--.\- p ^a^VvoA 
«fc ^j* «^o<»* : \id2w ^» -*A^ H t&ax^n 

idHidA idraA^ idiX„d Aa r&^m .idj*d*x idraAyxan , 
id=\ida *V.-3 ^ tdiA,<T .vas. *d£iAj 
i dif.T> id-xidA id-» \, idt\*id uajca idA 
^20 .l_=a_s*j»A KlaJy, idSidA idjt»=> idiW rdXaid 
r^"* idS\jt=» .s.^^itd ^^e^^v \jimd ^ooa^Hrda 
< hft-nv\, < *d\_Ajo id^idAa .0901 idyVLa idiAjfcd .S I 

:idjid*do_uj» id&nas r =oo .vdbaAid* <ncn*Aa idlv^uA 
idA idAvd .id^S^d VW id*\_raS rcffciuajcm kSuk^ 
• ^ V "° « *^ n ™ V l ida s^mu^KjudixuI Aa'VU X«d 
*dj"VJo^lfc_3> *_urd *d_»id . idVvj>>. ^39 ,^a_Md n m'vi 

1 a roc. add. — J , om. ms. — ' Ms. *6ni4 — * Mb. ,\ \+t 
— 6 Ms.. :\^n» 24& 

.KS^i* WA* ys^zn 7>i^» idaai^x^ TS^AAat. AA^ 
^n JaAj, id>>*- 7>o»^ K^vvA^a ^s^»^.^ «^^aa 

•. T^Vve^-'t.'SAya 7XUS0Q 7X»V\* ».e*Aoa ^• A u »\ J ~^ rt "' > 
vxs^znA^S :r^no\^ <*h -Siva ' 1 \; \\ wom ^nA 

ojA^ao i<1ja J V , ^ a 3 ™\,«V*A :r£i=3n±=n «T^vanVv«f 

■r^ y \ \ ^. ^KnlaAo .-Ami idiA»V«^ o<n sid^roSfta^a 

• TxA-M Ai?jb rd.H^O^K^&BJM-Ald ^=» *^p>rv^K^ 

,5 ^ ^_=j^.^rc^v v .\ .id KlaaJxx-uKAK^ ^nl id=oia^ 

Sj=xA^ ^y idAid .A_=J3 idA^id K^o^A t»V«: idA 
A-*.<k .^OJld ^XjuttU ld*-IOJ.A i d-y^v Vi « w -. V t ^-39 

idid^jDo^ \\^-n :^d. : v.\V N .idaj3J»Said -7^^^^ idno» 
•o Aido .oo«n ,__o«nu^njid 5k1^Hj t^a330>. ^=0 ^_o«xk=n 
\_-prt rdA»d :tdA_a^i o<» i d»^ v id»<n idv»-=» idA 
rd=»-A ocral 'i^V nS"^^ Aido .^po»»>(Av dV«i«AA 
At^o .^aSrono \ ~« y^ id-»V\JaV\ tdV\on^rd\ A\ido 
o<n -=vjJ^-\^wid .Klajo-afluSLAidl V^_ajt. >^» id»w» 
■S -zn rA " " ~> - * «? p^aid .idjj-=n Tdj-a_»»d\ .id*-mj» 
A^.ido i^jOA. jA id^ Aido '.JAJO -aA^^ caivj^njo 
idVvoS^v=r>A i<:».n». Td=v=»a* w^oiAo^ra ^^ .^Am 
^.-^^ Aido icoS, VAa^x 1 ^ ** id^*>- ,! e» oA rdcwA 
X_.KT id \ Sido .idVvo «\ f> «v> » ■Vtd-ra ^JL«. ^OiA 
1 a in fine rec. add. — J Ms. »l=w — * Ms. A«- — * Ms. 

^-a^ __ & M8.t^.5i. — 8 Ms. ^Varxi»«aK: * * f..43f. 2*3 
A-s&\a vf\ \^y A-a*. i K * -7i*«k \ a^ rcf^rwk. ciooj ^\*fo 

rrtxnA *£w=AA *£w\>* ^=n ^»H?vua ^o^a ^^q»^A;a 
v^ioxra ^ * ^\," .*£jjA-=xjA v£±*-*^o ^poo rs^ivr^A 

a-ri* A*5a . r^=a\ r£cnn r^wvrcf Vocn cnAurtf kT^vtd^ 

.i^Vwaa. ^i^uuoa rdA^cn - ^ ^ b ^aV 

t^av ^ \ , r a oacn^ KlAjto-^jto ^vt\ tip %^ VA V y Ay_ 

>A y » V"* itV-»K?v-»^ci .Klx^biao ^jL^^ffkjto rCsSrt r^>(\ojj«»xa-=3^ A\, ■ 10 •r A \ \ ^rn^\ vdsd un^^w O-VfiOA l^w-KtS^TD Ti=>-Vkm 3o 1 y prius supra lin. add. — 2 Sic ms. 

16. 


<JxA-^A i^-zan ^-tA ^o<»* r£_r\Wt^» 
.i^\5\ m-=> c^jlsk * *~* y\»« r^i<»A oal»n r^Vvxx^ocn 
f. 16a Y* -SL. t^A_»^\ 1^1 .td 1 AO\ Kjacn ^r" .«^ -U- \ «v >^ kI^Si^ . ^ocaA-so ^vn>n ^^o-sv-raT^o ^^ ^ ^ -r y tv_w K^\ ^rgf rfifocn iuA'v . *L=>\ i<l»ixi=o 
l0 r^H-irania i^i^-a i^bcn t^x-o rd\tv rtf^S- TV . ^ r <\** . 

rd-m\-A or^ Vxacn t^ \ »S\ *£A* . > S^fti ^-=» A-* A J3 
KfV^an A. a .cjoAa Kf^o^ Arcfo Klx^cn . *<L»\-u*v-r73 

. KfWv-^Aa kT^H^A ^<Wu.^Kf rdcm^jo ^rm y>*-=n 

• oocn ^Vt^ v 'o-i\ r£*m vf\\,*\\ «i=n^^o .K^oiui^\ 

. oA^-rao ^=30Jtn Kiioi ^nxo % rdb^Sr^ >fAjw K^^AcK 
26 003 rdbxAr^A j^»i Ai^a .oa^ ,n v^\ ^baiAriA r^^XyO 

K^AAkT oaA i^aai 5tv^i<S KT-vrxX^ . aSrvKT 2 tOfta \; > tt 
KTVotAAO %^\ -^\^ KliHj^a ^IN,^ rslsAt<5a kT\-S^\ 

1 Sic. — 2 , supra scriptum. 241 %*Ls -uan KTK^-ioaA ,<p *^ » irn tCLwm^i V \^ 

»^ocj&viax.^ idi^n oocn ^Wn >^A oocn U *^OC»AjAO * *<f .1-U.ia OOQB »jA\j»A **XZ3\ 

i^\_ p n_2La .^j^aVx i ^i ■ i . n \ rym «^m A v.o .com 

ox_=a o^i—jcrdb in, rv ^ i •. r^SJ^Vv^v oxJl.^ iA-tl^ 
t^-JL^oocn^ .^afcuujo aboAi T^f-nAnn •. 9 monx>ort?o i^-vu cr\^uo 

£3oV\0 OQ03 
t^V-x-lS^T^ t£)h \ \ Xr.ft l^Lil^SOo r^Lx_=3?\0 i^w r >»y» 

oocn ^i\x %w^Q<»^3 oom .»v\Sn Kj^tcT Aa \ -\^-x*xv\ i5 

t^\JQ^Ao I^H-rX-^A OOC3 t l \ \ DO . ^ ^tAv t ^ v \ \ 

\ C * i V i -l oocn ^j^jaoD) ttfkj^cno . ^jocnsm'^sy riuAiLra 

KjJX*tC .t^.Jt *dW=> f QCI3 ^JJJD^ -psi=X> V^ V *A*v«U>t » 

• twii^iattf wwn v 175 "V^vjcvo^^ \^Lac&\o rili^v-fioaw -* A*\ ** 
^ rv ^ » <v> —i s , n \ m "\i*_rD v^ : L\Ajo ^^o_icn £t^o 9 o 
*^omjj53 A rA\ v .^o :or\_*r^ Wufevn r^ArVx^ .^vr rA-A 
r^A-axno •:.i^ : V3pxai ^o <A^ aa tv-\ mm ocn r^\V^ 

i^An K^si^xio t^iS-fioauo K^Soaao i<TVWnu=> -70^. .mra 

^>Aao 2^=Lui(L.ia n*> \i^W-\oA VuaA A\rtfo .)cvActv 
»^o< n, y txn iv»r^uiu .p&a Wfc om^A r£Ao ^va . a»v n> 

iVjTW .twOQQOlH dVikZaA 1 oA^»0 * OJS'X^.n ^ftm ^'nv rt 

^\c» -n « .q oocn ^sptK^ kT-tla ^ ^oj^ rdvsxsnA rdbcn ocnVv,y>. ^,*jx^d ■V**° * - ^ • >cn^i\\"nc3 oocn 3o 1 a in fine rec. add. — 2 » prius supra tin. serius add. 16 

«*•- - n — it. 240 
^^oox-k-m "=L-w yx-*.TiA -7>a-»A ^n ^^ocmA , ua3o cnA»n f. tA*» r*. -V ^-^O .r^Vuim ^=o r . rv ».v v Hn* i^Xja^i^ ^VvAica^A 5 ••ox x£jr£ t^ ^ * *^A . +£.\ y. ^x^^. i^ncn i^bdii^ ^^jfA \ *v -rfc ttijtAjJLra ^oi^ut. . ciiA rd»r^ r t aawo t<AScn 
\ V ^ -V ^ "^ n-^o . Jaii^A A^o ^ar&vrC i5 , .W aa .r£5b\\\ <&*£ :\\<v> rdA 701^00 x^vskVxr^ 
^\o_^n_rD 1^ w.^cp -^ *^o-tti\3-io ^j^.\j v^n 
^ ^ . * S \ v \ r> ,010=1=31^=3* a^^T^ra j^5L\a5aron i^\x-» 
r£A_^r^ rclx-a.cn :^_»i^uro TdA ^ % v \ -\r£ •jo'^m ^m 
*? * v^ i ^ -> ^oc»~A <\}m^ ^_»n r^^\-w-A ». ^_*»Acn 
ajjuq ^a__dx-hA ^^a g>-rr> y tn KiiAii^ . i^^t\ i yu^^ o 
.r^nxAojtA itAvt^ t^vcn ^!^a^o ^ .t^ m\y-i cnxrrs 
o^^ ^^n ^.rsi via .t^am-zz ^Aoxm n-a. ^o-^xxa i^At^ 
:,<h r^-^rdra r^ooxroA r^Son ,\x.o kToXa> <nA ^i=r> 
v. \^ * \l m ..r^^A>^ w5r*^ acora^i t^roAnn ^^oAm^o 
% ^ v * ^ ^j* ^aV ^^on_=a\^-io %r^X-wSo^ ^^ooxA^. 

ae o ^An^ ^^jvacv^ifu rdmAnn A.un ^aoivo .i^-Kojo ^=00 

.^^cnA *LT3t^io it^.^^ ^pa ^^t^ ^j \ntw\ o v^^txcAXn 
r^A oA_^n _jL3Ai^ eLscdau ^on .w^ocnLi 1 ^^^ ^ro \»Vu 
^v«a. ^.juAcn Ardo . «Av_if- or^ 1^ » ^ W t^Jtribuu PuA J \^\n :\^xx*rrA jJkAit ^ft.r-> r%\s* \%\-x* ^9 t^\o\-a. 
cnA^xA V> ^\ > \ ^ *vr3a*d r^bvroo i<CiorD\o rd»oiuo a5 ^HJ^iixo . ^<vja.,!\ to 4x^^oci<r i^A ri CKHXTLX 1 r^mjao K^vx-fioo t^^^ o-at^o' 
10 •^oS^n ^ocaA 1 Supra liueam, prima mami. — 2 Ms. \^=a — 3 Sic, cum c 
rec. ad. — * Corr. e .^a^* 339 W+— 

v&jurZ* \\,.~*i : A Aj^ irdA^w^ Ka^cuo fdunar^ r&<» 
rCl^aVv r£Ai*\6r^ i^icn <nA^ \ ^i\^3v£ A v \ -»^ 

ord i ^\q.m «^ao»A A^.k? n^Aa oAa v£\<n AjC30 : Arai^ 

<yi «i v , mAjc. ^»?ucna .t^rscu ^H^v vs^rcf riv^cw oaroa 10 

wji-=n «-sr^ Aao .^^miaA WvV\ i^ Voa^ y±=n\k& 
^ e \ . i ttfa Y^\\_£bo T^-icL-r -via »^ = \_?^V -«~p^ * r% V -^ 6<I1lA ■r ooa v\ kLA*kL\» • I^D^ r€\\i 90 


rwj-txncui qxoj^ tc.^09 iu*-\aiCa % ^§^1^ 

^ : *='V»^» i^fi*u A*. yyza*r£ A*A . «ta\xy* itf^\*> 
*£A *7 «Vfc\ * >^^o< n*Tiot tv , \ r£i*=n^ ^j^ i^A^ia : oooi a5 


1 Ms. ^^oAttum — 2 Sic. — 5 k^ serius add. -^< 238 

^=73^ 70un rd*-ooo_c»'=\ «ix»\aA T^o^va^'v .w^o-Vroi^ n^ 
a^n CLiAjp^r^ rslA .t^V\jv> ox^a t^iaoa itv^i^ rcScn^ 
i^iAv cni'oaAr^ ^^oaA^ci • Axrx^ ^vV^a ^Ai^v :vd=3J 

x<L2t>cl* ^d*\jd a^o .^n^ 9 cncLjA-&i(\ « \, \ *V i i ^ . v\ < \ 

^ aooA-ro . . A r %v ^ i^At^ •^octw^o \ysivat.^ r^A j^^soA 

i5 rdA-jaA *t»\ -m\ .r^a-HAi itA^r^ rfi^Sjt^vo i^v»^ ^=o o^- 

rdAr^ m -7>s^ \^ \ <\V^ rdAa . rdmacnH ,A*rs£3 P=x* i. i&i *• aa ^.jAcn Ai<fo ••■=uw rC^-Ai^ w^t 


•isjA^o .:. 5 r£xr>&3L .^m r^A i^As^ a5 oox -50A a_=n o<h p 'X.-i r^A 6 rd- u A jr : 1 Sic; leg. r *.>vsaL3o — 2 Ms. i^oji^ et sic ubique. — 
3 Ms. olxooxo — 4 Ms. \^^ — 5 In marg. , antique manu. — 6 Sic. 
237 

OVT3^\ <nV^ 
td^ V *Ta 


ft m \ fHo-n Vui^coc aaoxi K*-rfc v v^jo A*da :i<fW\n 2arx=303Lio a-j.jApWjn Vuxi ^m\ n *d J uco : v3 ATfc y,a -ttX*. . y ^ v\ , -n , ^ vv % y .i<r r£Aa *^ocn »i > ^. aajo&a .r^vrxjarD 

• «^ao»-jtA-i a.m t^ftJLra kIIua^ K?W_u_T73 -T3i\joa 

wil <n » \ v 7sx^\a ,i^n> % vyt^ ii^jaoa^ ^aa^ 

• Klx^namn -^A-xi ^a-ii< itAna ^ * -™ ■» ^zji ^»\m 

• "i N i Aitfa .«LAjw 7cxj3t\ ,rd\ vi -n.A *u»*£ KiaAcn ao 
\A^Wq .tgv\A oxA 
■^a-icna .,maAjn ^A.irdA 

• h ^acn^\\-vi Vvocno ,1^1 -^ v.a i^Sju^i^ ^^aicn a_»\^uir^ 

.i^asjA oxraA ca^rdsTnAa r£<*'l— \\a tdkajMcSiA A Via 
^oa» rdjooHcia 5*^y\=»V\*da .<nA^ *£=oa» r>\ni^ rdtaxna 
vC\s \ >yv .o i^5fc=a\ i^Vuu&m ^000 auroa .rdicnacnH 
aacn ^\c n fvun p i<^V cv>\aA ^^ojoj Avd* r^x»i<f . --* \^ 

1 Sic. — % o rec. add. — * Ms. » jirius om. — 4 Ms. 
— 5 Sic, pro ^a\=>)^t<f ^aj^ucM i^v ny t^vsa «fkx -^onjo jtw 236 

^oao tiA .rC^aoi T^JKt^ r^a\ut^ t^zd^O'si i^X.'Sjit^ 
# aaos -uSjc kIa-x^H^ aiL^a^ ao» i^.nV ^1 ■%=»! i^am arC ; Ktu 10 ^ot ^ \ m * % *^S<n^3^-=3 ^o.ctt^.nTi=3 A^X^*^arra 
^aoxi-^3 pA^Q a"Hjt n^.a . aacn *j&*^ riian t^&uaS 
t<f>kj^auxAa i^-=dS ««< \ - ^ \ a\-k&a *.^Vv-^nr\ x_iO 
.•^aoauiLrw ^nA ^»\a aa ^^^aai^At^ t^^v^n i^tizaAa 
. ^^acnj^rawA ^.^lat^a Xi^Aa Vtuja . a*aic=>VvTio ^,\ 
\^jl v£±y£ . \ -n y.^ yds ^» >-=nawr^ tdA ^»n r ^i * , n 

-pn-OT **£uMJJi i<mA^ ar^ \.\x. ^j^ vr^Wx. ^^aixki^ 

v^i<f .. a\--w V> 11^ ^ ^ > »o 2o_ixA^fift a-\^i^jctA 
ai^ ^>JW K^raSt^a a<p Ai^ p\^»a . ^^aoM^njcmA 
vdwHibim vqu& ^ohulA a-a ^-»a t<\ rv>na-S .^diio 

90 ft t fn -t» Wa ^om a V a-i*i . 5 v *f >->» * K?U-j»t<r 
vn_»i^ q\jq ^.\a *^aaa-»A-*t^ aJL-jtS^xi^a >^oo> a \^ *i 
^i\ui^ H^uta .Vn^a^ ^^atnirv^WLa^u ml^o .r&arsx? 

riaoi V^r^ t^=r\ Klroan^ \ \^ -n . v » -h , \,-t p ri=i' s U3A 
«5 t^Aa«ft>^ i^Vit^ ^%-a.a ,%<^ m W Ki-3^\iva ^^ociAi 1 1 -i 

v^KTa r j<im 1^3^ ^\u\^ .t^Wjt w^a-w^ ^\artfa 

•po^v-joaAa , r£ *n V »- ^oosjtxx ft ^Wtqj i<f^\ ^V»xft~i 
t^^n -y \g K^\u r^\a ,a*\=3A^ >ch oAa ^ny\ a-Sje. 

1 Sic ms. — 2 a rec. add. — 3 Sic; lege t^.^^v^ — * Ms. 


t^\ttM^ ,mr>u — 6 Ms. _ cAswa 235 jxnA i a-£»-\3^ ^kv*^»fj*»Q 
Qat^ «^AA<* .Vw <ryt<r n£»\cn w oa< -wv^a .**V 5 

.rdou*-* i^ivtt\l\a r£\sam* *cfV\aj*A ^Vv\(v\na oo<no 
\\ m * * 9 m H^.Srd=a A%* ^n n^ .Kfnos vyv^% KfXAs^ 

ana. ^di Hftn m ^a<n.\%~-i+ v^T«io . t^iVAau t^u^io i<^3n 
Kilo . wf Vxcbubstda rc& nv ^n^, r£za\ kT^Vux-^. * % «> 
■ \ ■ Y n *i v,^ . acxn ^_*Vt i^L^ajOi-rr* i^_jqt\ ^.*u_i 

*L-a> ..i^soj^ 3<ncLJcx_=n<L^. ^m vs^mrdo .pua*d rdiJc 
id^Ai<i\ pAjo A^*q ft\i*rygj r^c^Ho^ ^cioaA 90 t^KXV^ ^*A A* ^=*o ,i^*W oiA iu*d K*w\*\ idi<» 9 5 

3b o x -n ^ ifV-»Kf n^^ . i^Lajtmotv* ^ji *f i if A So 
1 o rec, add. — * Corr. ex oti«^ — ' Corp. ex jc*\^ 234 AKT -se-io o \ ^^T tV >^W ^»1f "T\V1 <\\ s^- .i^j^jQoinn ^_»6xV=^ t^Vv^.-n^' ^_so ^_q_si^ ^^on-TDCUiQ ^o<n.fc\\, w^utx^VAC* t^cnoosn 

^73Q .jAjw Um^ V*A-i41*5l ^VA_»*lA , \ ^ "T > .3C^X^ 

vsAnirfa oau rd^o a5*jt t^A .»i»\|*n Vu°°* «^^ 7»^3» 

p\^ ^ck»V\-=io\ d\aA-^>Vt<^ . I ^*KTrd n=at^ -Tj^uaal 
AnW ft •^^OB^ *^ : \aA- Wa A&i ^3dV<i .rdiA^ ^o f. i ho t*. 
. ^_o<WuV-jajoo .^0101 •rd>m^ ''U^i i<rXa=o ^o uanVvt^i 

.rdr^rv*^ t^W^aitvX cA .^o^^i^o <Ai* a&^m N^n oo 

90 ^^aaxA ^ % "i^ t^Vu^oxjco t^itv_=>^u i^_^n?d_=3 r£-\*d 

95 7i„m xaKf ^jl^Vi^ r^Ao .v^m.As, A-Sj >Ajc ^ =oq 

9UJk #> <» *Lw\f^J=l 03u=3 A ■> \ Tfc y. ^^poAv-^S O T i \ *\ 

3o \<La— *— l-d^q ^ * * > v — «* KT^,k,t.irs,.o t^tvrsS Kf it\\=>n 
1 Corr. ex ^kT ?33 .K&01 r^vAxaA Ao&j icA*i % ax- rue ^^ocn^vaiooios 

.dx^a KfVvr^v r^*cn l^wKoT^n iC*VAv<n -1 —i <7Xx_Sic»iC'a 
r tza'xnr73 ^.xxoHoa, A<w~i K^oioHoA «^aicn oom *^ n-a. ,>Soi r -Mwiiv_3C^73 1^^> \ » \j —I Jooa&vxIL ^»ox\jx 5 a*&> QQOl <nA-»^ -Mr XX-30 -V. .rxAn ^*<f^\rf* 10 vtiSrCJL ^oox^d n \, no r£_=3Ha\a t^^ AtC* T^LxoJLn 
A^. ^^ojiC* 7cxj»o :,^<jxjcru3 i^\ \ ■ \ yo i^ivranoA 

:kLcoJL» ^ .jAos ^_=t> ^ux\ i^ooooin *vuc .txibctxX Qocn i5 %*»\V ^-^ x.^J^.oo<n ,»U1f ^D aox\ •jp^cn -jpn< kO» » i^o^ ^Pa tv av i if T3 ^jioxA un-_soa-* *^ooxA S^rx-te no 

A2kO . IV A », |J3p 1<lX^ k wW.\*w* ^f^nk^, ^ft mAx 2 euoAjMO 

\"V_txa ^^ooaVo-\-w ^sp3 \pl\ mo «^* gOT»JD A a ^ *» 
^» \ cn A iu^=)Aa\o ♦ ctu^Av^mv' oooi ■ A V ^ -A<n ~-*^ 1 Sic ms. — 2 ia fioe rec. add. 


, S32 
.i^Wj^j V \ , v ^-=» *,^aoaLA Kfocn x3^ t<^ -n uH ^\cA 3CQS i. ^ik^by tcS : ^ooiA ic*oc» tot^c* 


c^uicb 5r *" ,0001 oaA try\AA kTt<j^m> v^X^vN kTvu n^ ^^ K^oa . v£\ s m\ Kl^A. aaiC^ t^ % %r£ 


^ S$* v *^ * l *^ •etf'X.aAo f '=tsQna .tfinvi ji^rvicV 
1 Ms, '%i=»* — a Pro Vuc3*d — * a ia fine rec. — * Pro **icma 
231 <A^.^ _A*id CMC ..id 1 m vi 


am -v=uca 

a .idfcv. XML- znntd idfr\V\^fc <j*A 

«Q id^.^jA ^UQ^Q .ld%-\ld\ '^"^ 5* 

A 1 * id_i x. Av -^Dw*_d^o . gOj^najo 
^a-iaj Aida .id_i -ivi— 1> a !^ A ^m.3 ^_»n_& ^^^oox-i^i 
* n i i^V-aq-=73 ^_a-A<n Aid ziaS . r£ux±i cO^pn ldioraos'-v 
^<v\r» » y «-i M^hid* ^*A<» ^ idoiocnH .»»^gcnV-nricA 
idSajc ^aoaA ^^riid* .du.^yso idA idx*\ «.^ooaA io 


idcnAtdA o9lA -»•* a»<n . idutra^fevm idA 
. idA^n ^=o ^=aA idus^aa, irvA^\ jj-VrnrCT n^ 
A^. cA^c\Vv=aA* x ^2o ~*\ .i^\» A**. cArtltvbi^oA A 
i^t^-tv v. ^qoAa 5x*id"v,»\jL .id^Ax. A^.a Kje^*\z3 
.i^ajid A »fAi ^cjiAid idrvjo-* cn,m.jt idAid :>iaVu» i5 
t^\n\ idj<n_=) n^mviza rojzs idocn ^v_»t<^\ t&»id i<a3U^ 
f«noA\— »id id\ '■fc-V ^id-io .cn_» ,\^-flo idaro idVrJhjm 
Ajw\ i d . v . -n vv yjyjo .idcnAidA AJi^io : idu*ia idzajLcara 
wJpAa ^» id\=a\^idior* id^vo^iautt id*o» .idi^n^m 

sa*\_uV\ida tdi.AA vA ^«uid icA**.ida stdcnocnn ^»id=3 
5 cn4varajJL.^vo <n&vaxza*&*v^a^ tdscu^ai Ajqjlq : > <nom <: vj3 

^s* *VraA idi-n% «dsm-=3-3v .\\,-n .id\=a\^A^ »A^ 
•• rdi^ScL^o < ^-n\ Aa^ idV*L» ^EVjjexiV\td idXiuucn a5 
•.^ooiVv-^Aid* .^ooi^A rdoo» V-iA idi u \nA^ n^rao 
,<n idK»\J^ ^a=d idV'jJ^ ^.aim Aida :*dlA^ ^=M\id 
«^o<nuA <-=>\ .«^oolA X -yen «V\id idA idv*^. vs_»id* 
:id u\ S ^jau-ioi Aid ^oc»A oocno .idj^Ao id\v_**.Hid 
^yA^Vcno :Tdu-\or^\ ^.^jcioaVxSa^^ VA^=a id^o» ^va=3Q 3o 
1 a in fine rec add. — 8 Gorr. e o&u^ido — * Ms. 'rx^mo 
S30 

^>oV\ \-soid Aida :idS<ncLj idaosuJ^ * * ri ^ omo :idcMn 

• • ■ 

:id*AAn ldjApAojtA idrt-uida idspxmuiid^ id^^aaA 

^OJi»A *ldxJ^A=3^ idlMH idVu&JoA SOU ld\oA AKfa 

5 .^aoaA ^ \^^^ idcbAid v^id ^ooxA ^^ajid \^v 
Aida . »o»ov^nid idVAii'ira Ai<a : id\^ok=3 yoxu^ida 
id2k^ idnAid . rdcbAid aooa id^^ ^A»id id^idxA aura* 
u^o-Jt^ id=v-sL^^ idoauAid ^^o-iid »<kt-t id . • hr jDL-Md i clw\j 
Aido .idaAiLjt-w idimna-a^a idjL^^X^^CL.^ W= 

io ^OD!j\-ftx-=a Aitv-io .idxA-s^rao idi>\a.r7X=3Q idzaVvv.^ 

^•^1 ^^ ^ 4».idt-n>»,* id^uiSA^o id^ra-^^ idVuusA 

id^ioi idj^Sid .djuwooi^ id^nidA A^mA icjn>^ 

ldl3ld I^Xj^A-Q ld\»^Oi la, CTKUlAJCld idsoa&^x VujC3-3| 

V^*" VuidS^vs .^ojoiuidrdrMd^ \*\ s jdk=a\ :qoj^a^ 
i5 idx.fbid=3 Vioos id\_»A<no MditvaAu idA Vvoeo id^»Std\ 

^ ^^Aoxi .id_^\-a^a Aida* ididi^fio idxA-".ld=xi * f. i3 9 » # . 
■vzaA ?\jZ* . \\ ^ y.id ^A<7A a.^ .G)o3u idA^ idmcyvv. 
V T i^ v -^ pa i^la # a^=xx^ ^..joiAi i^^tvAo^v ouo^w ^3 
id-icn^o— a^_=a «^<yn \ ^ icAAjq .^ aA ^ id •^aouw 
90 ^ id^wk-MJ^sia tdfio'XA^ id=3id^ —i ituid-Sjitu .id&\&jc=a 
Aid ao<» ^»\3tn id^Ljid Aa id\>i=nA idoos Vviid^ i^v*id 
Aid .^ * *nn id\ ^^ idjci.Vi-i-^ idiAjL J.j^iJi^^. 
^-i^jL^ .idAo_V5 a idjooS Aid idXunaid 
^QcnA^n cn\-k ^\ivn Aida .id^olu ^» oom 
a5 •^ooiSiv-rD ft„A va <n \ "k id^-soL-X^VvjitfiJ^j .4V-x-3^ 
idA .*Lwd 7ol^ i\\^^% ^JL old ^JLicmlii ^m .oAi» 
\^o .a-ai idAAida idjtn^.-idVvJL old idat-sb^ txAa 
K-»id% idx»id idA-QA.u A^. * w jvif ru o : oaA^ id\*** Aa. 

1 a in fine rec. add. — a Sic ms.; lege i<S*»o^*g> — 3 Ms., ut 
tidetur, -r*- — r # 4 o initio rec. praefixum. 
229 


Kli *r\ IK^I sn% \>'^V ° *wkS Kj-v . t<1x ^x-scA kLjH-ut^ : ooos , **\^> i^icuA ^ooum 
«n\\<\ o .KSu*w=nA ^»*\j£>o .ooOT ^nnx« ^^r 7**- 6 

rCfX-a-rvjM^ t^V\<Lrm ^im ^Ltvja*^ .^jcaHA rdiH^t^ 

•J. A ^.ft ) Q <ju» ^^. cm Ai^ rdocn ^-ur<f <nA .crum^.a 
Ai^n tCToos 5okjt^ ** «* ■ *-i n kLaoj kLA_*_ua A \ t 
«3xn X»Kf .K^L=xr\ l^Aodb r£acn rCfSjD Aroa • ■ »— »-^ , 
. r£t..fi0HcL&o k£^uSxi r^nv^o .*L*iAi^a tunica \*\oi=3 t 5 
A^t^a t^j-^jii^ ... %^gk^ft\ ft K^AXtta^a Kj*A-a k^Aojo^o 
A «\ * rdocn ^omLi^ ^ V ^*^ ■* -*% *? -r v_\ \ 

A^m ^aoVv ^K.o :i^^cuoq ^9 nrxA* w .omVva=nA 7 o 9 o 
kLm£Ao .i^Mi-vjm **i »\ \ ^x-» Attf ^ -, * *£A-a ocn lOX «Li^<r •h-ti cm* VyT *t^ ^irf •• w .air^ A\mj^ vdsaa&A ocn 
v^oox^Aitf ^-J3 ^aji^ n3^ ^cutcf ^\i^ KTaxW a«n 

dxL-="VJo KStoiA \r£ m \%\\kv3a ,cno^cv_vx_Vjz> kToxAkLAa 
A Vvi o ,^o«i(\Qja rfiuian i^ a <\ \ R x no *dV\cL=*nA 
*r€ \ *i^o ^.^^gorea ^ v.. win_A*<LA s^lx^j KiA* 
«^ocn_A_A* k5c*x-Ay<? rdacn 9 (nok M i^' om^ 2 aA_aAi_x»i<f 

1 Corr. e ^^^ — 2 o rec. manu add, — 5 idi rec add. 228 \c&uLr£ ^ca^so\-\ \&j*»t£ ocn 

>m i^vw Aacn ^\ ^ na "n'gv ><» ^j^a^ m-w^H 
ir\o<n i<A\KT 1 v A^na r^kShAo ^XA KtmA^. i<A^kx»ao 

Kfocn ^^ 2 u"H^»r£=3 • \ — i^^ia ^jJlj=juco tcISlAi^ Vvajc 
.KlmcLuA Lls tv iy ^n :1^^cwLl aA»^=j v£=r\ td^x. 

^ if > -1 **\ -10 11 ^vrpjw A.r^O(v. .KTVvKii^ KTV\ci=y 

rcfirvjri ^njto . Kljaa-x. v^a-Aa A-^ S rp ^ a .raAna 
^.m .i<y-i ia i^W\fc\r3» .-73^=0^0 ^aji=ia K^iajao 

l5 w^C<7X-V-30 A-xA ^JLJA^-^n ^jI^A-=73 rdSaA^O 1^0D\D 

^JSO OJkA^iW ^so>va t^soH «An^ t ^'i \\ t^mn^-o 
A % \ i^a-nS^o Ai^ oaoi ^•v-ri.^.Q .rilAa^n-ro 
*dLiA~u^\ ^inanW ^.ckti \ *\ ^iq t<T„i ^cn -=OA"=l •i^a-£o^nc rd.^Ar^ iv-i-a 30 ^^ocn \ ^ ^^a-wi 

vd-^.Sr^ A^. «^n % *i fvio Kjm^^q ^xsoSo^a r^V\cAij» 

.730^^ rdAV A^.o Jj-i^urx-^ Axo >or\at^ Aa^ n\ <v* f. i39i* v^Aa Kft^L^xu ^wdiiua -.^m^ Aa* Arda .XAn-#. 

1 Ms. ^Adb — 2 Ms. om. , — 3 Sic, pro ***=**- "^\ — 
* Correctum e , o».«*i — .**( 297 >#.— 
K^tno r&=>\ x4u* rtkcn .^=ulq ^=3*0 .^Awf «fW 
'^-V A-*-* ^^ iu^raA «^i_,Tvja ^ 1 . ^ ^ 1 

Vt^AOO .TCL^UC ^73 «fSoj VvWlO .Kio-S^ «ic»3Jt ^ 

«»^o ^v^Xa ^W n^AKf t^ .^1^ ^^ ^^ to *-a. :« v »\y,-n ^ytfva^ r£=»\ 1^\A< jfev&ll i5 ,o» :K^^ Klto, ^ Kioi^o KfWAa KTWaAo 
•. v«»^.n KTW^o Kftnfr-, , ! k^^ ^^ ^ 
«L^Kfe ..K^^x* ^s, tov. _»* KTiv-^xnAot. ».-^ 

ow K^^aiA K^ .ii£Aa^ ,«p *«»<«. ^ Sk ^ m k^k^ 
*LA_».Y<fc kLI^oj-s <«, *L?a_S^A K^a m^yCSa 

«£UxA kTvajjoA ^qot Wa .ori» ^ t ~ K^a\^=, 

vcfvuJi^ K^ow .Ki-vm \\,»rf -panj* A>.*i k^k? 

1 o in fine rec. add. - * , rec. add. — » , prfus rec. add. — 
Ms. ^kVss — 5 a rec. add. 
i5. 226 . ,\ -> fwKf o<nA riLaAJijco *£*!* **a .^«un 


00U30 


*:Wo« ^o^^^-s ki-^^^ «%^x> ^^^. ' f t38 »' 
v^Kf KlA-aTCfo .^ooxA oo<n v > 1 n -n ^os-icn-^a-* «^<K*»-A aam •,A_3»Wta ttf\* .0 A*. .«fVu^*e» A>- oo«» ^»i» «^a -«a5V «^^ 
^^oxA^KT ^w .oooAoa KiuX* ^ P^ -P*** ^°» 
cboA^oKfo .aj=x^ «^ti=. *T=M<2^ *.^«s=» ^^^ 00<n .A^asqjca tfinw^ Ms. ^^, » Nom. om., spatio vacuo. — 'Ms. mw^ 225 

*^W£_rJxA ni^*D K^rxAn om i^«£A oAa % x*r*u 

x^xjm .u^A ,a* .am tA -*.y^mA -=um^ ^u a«*q 
*A*i :\-=py<: omo ,^b» Ajw* :\=p^ ^ <m» .<isjl*^ 

Kjctj r^\K^j3 A Ar^ t^ma .aatuos m.r>a mA w^ \^ ^ 
Sx£vC>±=tol «TW*\ ^uma .i£^m^t4ti^A-w&mx. 

» m i^ jt yv .K^-W Jk^ ^^ ,\Vi 7iAa . r^N^ \y, -pax* 
CVl ^ "T3> -j^b ■«^V ..try^o ^AJTLxd :«^ w\^t*A rg*w* am ^=* Am*? sa 

.lAja^i t^A^ Arox A«fo *ua^a .oacAra A-rn .mA 
r€-±Jfa AranoA A^mno .ool*A\ oAxxx. j^ aNA ™ ^^o 
rdA ^^ am .70*40^ ^AAaco a ^jj^Am a^ «^aim &r£* 
ia_^ ot<f ^^v. ^^ t<Aa^ rtf^vramccaA rdi 2 >^\, ^ a5 
aam ^»u-> y m k£A ^\ ^asm .,^aoA*^ t^iAu^ ^pa 
; m\xxx . *r£y*fbx i^\jp Kl^ma ,.mWi arrvxAvrrA 

*jO nt_ica avamn ^oxA xij ^t<* cn.-i ^ . am t^r»v=3 
-Aa A rur.o .r£A^Aa v£bAa r^^\\ 
1 a alteram nuper add. — a Ms. *^\ ^ amAaA yn^o 3o sra. - c - ii. 3 Ms. *f*%j* — «.( 224 

jjeuim * f. i3S r^. 


^^aoxA t^aoa-i^ 
*5 .t^ammA 5 r^urai t^ujA t^ux. ^=r> i^otoa i<=a\ ^at*^- k^t^w. 
rd^jtan^i o<n s ^^amAajaxttiAi^a . ^a ur^ oo mno .^u& 
m-J=aa i^am m-=> t^-ra^\ wn rdAt^-2wa 
x.nJ^.^itvt^-soA i^^^, ia.j-Hja ^« .^ 
^ mA ^jcrma rf^^ix^ wlxsoastu ^amA VukT 

io ^A mj^Sa .cnA ^mo* ^om^o €»=a .r^ivuA i^itujt 
m-A > ^^ - *~" .i^\a\ ouoclId ^CTa^fioa .mA ^Ar^w . 
^.* rd^^mA .^ucmxsd cwcaa .mA ^>n\xk>a ^V\ari= 

k \n^ am SK=3 ^w% c^m * r^iA*.^ ; i^nza'A 
KloajcA sajoBja .^^joq>^ ttfvra^aS t^V 5 !^^ ^a^Vva. 

r^W %Vlii^ 703*^ t<inA t<?\\j^ ca^m :oA ^-vw^a 
t^^u'v VuA %*uiA3 KPu'A itf%<» ^VvHS^Kf A=arCf A\ 

«y^ 6 cnVvQ^uviwrj 1 . a-il* i<A i<^a^^ < n\\;" «^- 
V ^\>\» ^ T^a . A%«i*A A^cpS K^ftx^A K?ooi<r 
^ojmA A-.«!jta mu^-n>vA C3-vj»a ,m KS^'tA kA^ 
m.W Aria r^^am^^i «*\ A^. ^mcoo'vja \*irA\fvw ^\ 
«S ^oSjw^o V^Klram-vaam w^A^. . oA ^aSiaa^ ^a»t^ 
frutrt'A > \ n Pu^i . ^am\^^j^»\ ^.^ ^sjxx. 'va.a .mA 
.idjai !^Vm\J)jaQ rtfvja»«l=3 oi r£v=»S*A m\nn o 
Aa-^v^a .A^Aja ujkjVAvrda Agjw r^Vv^ mA \-=ni^a Minto script um. — * Ms. „^oc»aaj»* — a<nn<nn^» — * Sic — * a in fii-* rec add. — G la maiTg. o^vo\*- . 223 

>-&1<A 2 <ji(U»A-lO ^i ~%\jX2Q 1A * a\,1CH 1^090 . l^TOtt 

:K?usni<^ ^hoi^h k!XA_3* *Y-»A*.a .S*u am i^SA & 
^^a o a o .r£=n*A ,«\\m)m rdnmuttta uyau -^jA rdxznut 
• •^S^jOk^i t ^t *n y ^ tAucAXua . r^oajc -» *^,aAs» 
A^Vupai lAi^om .:.K^aW A*k^. ^oA K^ *iW 
or£ :*.<ri^ia Kl= n\\-i ^-^vr! ^» ,Sm^ ^A^ A^. 

^» ^ifiii-n cA=xcm w6^5i<r Aa*. <sdoV ewtf . 1^ wo 
i£^^-»lA kLx_>*vso ^=0 kSj3o-\^.c . «6jan3^ id^W 

^-^ *Sx» i^A* rd->^ rfl=« kLi^okT tolA Kfemuo i5 
"^A oAy ,oiWi^ k^73o-A ^nnxo K^Ai^n mk»x»n 
^ * \ t T^A ^»* ,a . rtfrAx fvi ^ ^^a -\ iPK^. r^ocxi i^A* 

^-^A^Kf , Wlafc&j ^A^Kf .K^lS^-=3 ^^W . v£j3*H^. 

,W* %^MrtJ art a^a ^\ a ^AkiA ..^flb3 1$ 
^a<»A^n ,£*a& >c » -jft^. ,. Kl^^ am ttfAu Siva 
7**uo A5*d AaX*Kf KfWSA^a *rW5b«fc *5»=kx^ 
*1*Jl*i=» ^» »Kr *wjlk: *Aa .kSaca^ «im «l^\a* 

.,0100)^0 "tmocpoA 

1 Sic; cum a rniper add — * o in fine rec add. y V --» \ ^ K*uil» ^r^ioi iS\-*i *.* .K!oiAl^ jAii*=Ao 
tcToilAt^ mVft \ *tv u\r: -=i_ft-r3<i . rdocn ^^vjckT rdJar^ 

10 itfuxan .itf=w» ^A ^vm-fio ^ .itfui.^ V\A t ^cifti-i 
uls^3 *1A-=xjlA V\J^Kf t<lAa K^w KiA 

u*n iWwawdb •^ajx-sta.nn ^Wzix 70CW. ^ jv^t*nV\s - 
vso^fl . f^ V^v "^ ^ ^ ^^ , v M =3at<r . tcIjiS-so *v3:iy^ ^so i^^\ ^fc ^'xroo r^jca.'-^ »r^v Siur^Vi-Sjc .^situaAnso ,^^;v ^A<na .t^'rvi \spr6v r£so vs^r^ t^-r\i^ 

^><v\vx ^oArgj t^^Am i<An t<SL^A 

.^V^o ^£uca K^W Vujc ao ApijD) \=a oAvra^ 

^. -\^-\ -^ \ <k.\=ia .Tfif^tv^v^O^^iAA ^o K?^xi« 
n^kji Xj^Vvjtrda i^-r^v-ia :i^Axuo rZznz*. mA <A2wi<a 

1 , omit. — 2 Ms- >vaA — 5 Minio scriptum. — 4 Sic v 821 

r&jxr&t^ ,<n<A^ .^onn^ .A-rn *<Aa rdv£\jx> t<^\roo* 
T^aA^ S^ *\ fc\aA ^cpxjlicAjzhuo »q»jin^\jVii ^i^\A^jom 
rdj<n iCx-flo\a^ <nA p-?v=aWf ia ^»* am . > »OKU?t=xxia 

^otnxm a Afcv*.^ w^j> \-n.y, ^iM^i Ai^ . orcacuA %ulo 
y>*L2nr* \_=h\<f *\_a* . oo<\ \, ftrmrcf KS.mJo jjjc-* ^vu n^ 

• >J* ^^<V TVl, Tl-Jfc i^jexn •^OJlA ^ r, \ *n ^ )A , *Ok w^«^ ^ 

. r £ * \j rV-n jc k*n-* rtfSn^X »i£.a ^oiw^ txtuc K^cna 
An n.m tjk .»okljLu?\ v^DgAaxl t^q\^. \do^ ^=n^\o 

*!*<» am Avcfe .4 r^S^-* jd v£s\j*\ ? m A<\\n 10 r£±.\«: axA. *d_iW_=o Vi»y£AjA» K^cwq .t^,A«f cn\-\-i u\£a 5^^ \An 
i^»<n IAjj K^toq .i^x*^ AAn u\jt^ cnra com ^a» 

• <»-= v Hn in i o ^jAvAfcxa ^H ha v. Klcuo oxra ^i^i 
«^ax^r*> K^fo&Sortfa r^Aitia *£mcr\o* kAo\£ vZmma a^ .^Wji ^n *\a<n k^\j »\3 GtdzxKu-* f w%\V<\\ oi^ 

1 > addidi. — a Sic; pro A^^uckT — 5 Ms. «»-, — * Nomen 
omit., spatio reiiclo. — 5 Ms. kVw — c Ms. Kiwii 220 

s ^av=^ac rdi<n ckti' ri=iX^rdj<n^ . YdotGA oo o^ tn\ r£ r^ocn 
At^ aj, .cnVv^oiv mA A.v\i ^ , yi\-\ ^=n \Av. 
, aj^ ,cncA^. Acn^i At^ia :cjoA» , si qojo^U-o ,cncA^. 
_XJD OCWl AA^ A^Ao , rf <\ 1 \\ crA «fWi f =a itfVv^rcf JO 10 001 ^Vn nA»^ ^=0 r£\ r\%~n v£-xiyr<Z Vuco . cqso^ 

rd\ ^a •. cwKrwcv^ jira ,cncLoojAt^ r^VS^Ao ,>tv»* s ^ ru * W 
a 5 jcncucAnrXi^ cujJ3 t<A^\a :^X.do^o i^>cv\^it^ ^n ^\;""> 

oAj^ KlxjanoSo K^c\n^^ *i=D >(\aA \*lx. Vv^r^AAxao 

_ ~ ^ \ * o<n r£\ n V^ \3ai^ ^-=k .uyw> -p-*~zn a-'u. 

qa^q 9 cnov^o .<n>s\cwA s on\ iviq t^Haaw\ -71^^ r^ano-K 
^^ocnA^ y€na*i-aor^ y>-*-m \ *\ -^p^no . XjY^a^o^ <^=> 

y^omo .jjXjci^ >cna2kr^ T^ia^ci .^dcd^^m^o ^-\ ^^^ 
t^Vuco cnn^oco^ >£=> A^. «^=dS T^AAi^o .^W=n <is^i^ 
.i^\<n vy^-=\ ^V\\\ i^^ui <nA a<nA 9<nc^A=73^ .%rdbcn 

1 Ms. om. > — 2 o in fine rec. add. — 5 Sic; lege _,^<u**x3an < n fc -i- T X^ j\ 219 r^noi rtfv-i'vza .rs^vj rd^tno .v^^Uj^vso f. i37 r°. mA ^q^ * isioHcria rC^cuKAjo aam - *n\ rn -x>oAai 
. a&vu^tso uy\~Aio Aa^a^ oA ^30 2ly£q ;K?X&ci?A 
. vyfit) *^nr\V\i^ i^A K^vcnA ^ju^clS. ^^a ?vv\a ^»^ ocn 
«lA K^vcn . 2ld-*\t^ 01^ )rimA A rtfom *^J^* : "\»i^ A^ 
• t^otA*^ A^jo >A ^n n -i y KlArcf .t>\\\ no^xoKf 

•^mJLitii^lra ox-fcaa \ -n 10 ^ t^\ <\k? wincwA KitmHat<f 

oojA^Vun T^ ^ •*^?^* kJcAu*** rtSi>tvz*> oAa r£^c»o 
^ooxA tv.=3^x-» kAq . i<f ivi^vmA Aa^an am t^A .i^acn 
^oj<» r^A^r^ .t£m£^ ^a€n\ 12*^1^1 t^\o .i^a^-S^ 

A\K^in aA oocn .jjtxrajc T^jcxj3a-A ><ha .i_amV\A yCD A m * *\ r^ ^»n ^Jev\_wA , ,oA aam ^xdiw-v i^W*?tao?t 
^oKjkT nl=73L^n . S-rbrcf \a . *rx*Wr ttfnoA t<A3K& 
mA com . »v rs> *£A*a ^cucn . ^a_=rri>& KiA n t^*m < n \ ^ \ ma?v-ac. ^oiaAx *^QwiwLi > Attain r^vjj \ac .<ry» \ nn v£\ml v&±v£ ^v am **^Ajw 
*£A •^ocn^n_»^ Vuca ^=o .^N^i^o .Karnes i<A -^o^iSTO a5 

jirrajLay* ^amA *)cm€ . i^f=p • *3enAr£* ^VvV -n >A 2 ; 

i£«^ «AA*cf ^ oil ^aWf <Aaja=n *T*uy£i kWa 

,i<l_i<w^W KfS ^o ». ^^aqxA-a^ra <rw_r>^-=o^o »i<1>m<Lio 3o 

1 Sic in marg.; in textu f^ — 2 Correctum e yx±x»^ — 3 Sic, 218 9 \jy* ^»'^" ^\.x •so .j^s^xH^xq r - t<j<7aA • r^jAioaoo i<aX^siLi^ )rv=nLu\r3 dVi^S*«v»ci . r£om 
i^^coclx. rf-* ^^ % T^jm^Qi^sv \<1u^3laox=30 Y^ta^^oiAa. icnuA ^qoilj^ 
QQ<n i * -1 ^Wj?sAj(iC A 9 cncu^. z \V\ vdi^mo . ^^ooiJtvjc-ajA ^Xcu\«^ i^mIio i^^io rfiSAx. i^dbaA ^.oaJ»3t r^aa 
i5 > <twA_j^ A-=3J3 KlAArcT k^3j rcl\ . i<l=ya ^ «^\j=> 

Ti&io • »cn^oKlA 4 9 oscuVuiKfo ,'cnn \ rk ». . poiAi 01^ «Axi 

K?\V\T<r mA ^oAitvjA ^j^sr^ 00^ J^kT . cl-dA^^-soA. 
i^um n^i^ >A.-^ lAQ^jk-a/si :S-»rd^ , \ \,-n ./nScrt^ 1 Sic; sed fortasBe pro v&o*ujc» — 2 > omissum addidi. — 5 Sic, 
— * Ms. >ok&ui< — 5 > prius supra lin. rec. add. Vt*itt^\i^ :<vtt^ u*\_»k1=> 217 216 t \ -I TfQ Ki3At<f ifcXX. :*x*nr*> >=a-\\=D .t^vSx. -p*ix* .rtftsojcra t<?W\ow ^5Kt£ 
^*Aoa jo t<ja\\X . ijfVsonf ^Sjo^o^v am *£jtcAsnca 

OX-=3 K.OC75 5rV-»t^ -=>G^\ n^> , «**V * } ^ -Hi\ msn ^M^ 5 

Soxra 1 i^aoi ^vAm *£t3^xcla i^voau tcacn fwA-»c 
«L-ii\_a i<I_r\-xiTd j>n den r£x^nJb> %Jkr£\ rrfncn r£Ai 
**<A 

cnzEx^xxord . *=3^^ Nfc >«jn 1 =nA AAs AAs 

i^VvAir\ ^-»n ax^j 15 3 v 


i ^- ac ^ o^ VvS^^a so 
rdxrrxja\A AjAxi AA.D Vtaro K^lxr^o . T^jtraiiQ ^o*^ 

^-^ •• rtiw^n oocTO t^r^ V ^nn i^jaHute rdxra\ t^otcs 1 
^uwu ^ iatira^. T^ua^m ttfvmo^w n^ s«rsfWxx»n VVy_ 3 6 kCsAjo, »* v^^ : ^rn .r^vsoa^. .ooA^ rdla*?4 


Ms. i^ta<n=> — 2 CorrecLum e nua\ 
4 o rec. add. — 3 Miaio script. t^Sqvai rdlA-»i^ ^o\3Jh. ,V-*-° ^- Ax Jf-o t^sArd Suae 1 
rclxjnv-z** yy^ ^ if \\ -n . i^HrA •^ooAao r^kxia&u 
t£ww i^i<» i^V\\ if "i «x-=» ^j"* i^ooi ••• ■Vjt^vo ^ L cv> % % •* 

5 I^VvAVuD ^1^ U^ 70CU=3 . -V^aJCQ ^tULQ TC^t^ i\UL 

y<L^>\a rd=D^\ i^X-^^v i^incw zx ^—nr^ i^X\i\ 73a* % <tx=3 
. i^VS-i\-V2 r^j^\r^=i t^jAA^v e n ^\ S n r£ \ * v%n o 
rdrxx-^o ■ i^Sa n> n A.^ oo^^ftja XAX ox=d ^.^cnVi^Q 

t . -n ^»6i-^ 7 .w r »Acn . ^X\-v^. vy^ *Aa_ii\o . r^-^v^ 
tT iW^ ^.Stc/ft^cnA ,^v=a \T aA * * f. t3<iv\ ■^ OtvimVvn rdsooy ft\s .i^ 
—A 1 en '•* ■I^fc fcV ^vstra ^o<nAik ^^cAoSi^ivi^ x&Axn* y£\*\ —\ -sua. . ^u^fio^A ^.ocnA hj^ r^Aa^jcn -a»=3 :oocn ^i^rp^ iOfU^^=o=o 1 Miaio scriptum. — 2 Correctum (perperam) e ^rx^. — 3 Sic; 
lege KTWvurc^a vel ^W^Kbo — 4 Sic ms., pro *&m\*t£ — 
5 n recentius praefiium. 215 
-KZT±>±=n na cuA^na*. Vvicn . jpaua ^tvje.o r&\*£ Vux. rt^V™ ^^^ -^a* *dW t^ocn }&A Kjcch ^qq . ciw\ 

?«o) ^-jk- m\ y cnAa \ aacn ^-A^ Ai*. -xra SJtvr» ^aoiA^ 
^•ortiiza qjcxIiq w^omi-A *vx^a t ^ln I**""* cnAa 

»^WQ • ?*« <i\o*Aa=3 tA^X^m r^aHjo aao . ^-n>^ 

aao ,^jL3ja ^ Wkl *r£tso ^<iw A v ^=3-\jo on^ 

3\^aW rfkrm^ : A*j rfi£=^^aoiL.=\*\ ^» rcTi^-yco i5 

*L=s Sa-v^Wa .:.rd^jaSi^ cnL^ rsiVv\V\ tdojcs ,^kT 
4 i^-^t *-=*il>xj* \a cnAira^ rfif *\arAm a^kSi ! ,W 

. \&U=X\ -^I^SO *^V\ScL^mV\ Kfcn-W TU3X . A*. \=3t\ 

*AA . *£A*^*o k!^»\q *£=** -jon^* KjaAa^n Kl^»«f 
M ^ n o o,,^ en \ ^\,ra W10 :S**^ A*^ KucxuA oenn-a 

r^ 7 ^-^» V^K^Ayj A^m .tojo^A ^a*\ m^lkT 
.J3qV\ ^fiaoau t^\o .i^m^ Was r^\m 

1 Htec sententia recit. JNM. or., II, 10 8. — 2 Sic; lege **.--« . 
— 5 Lege 'U^- 1 Numerus desideralur; prohab. xxih; cf. Chrm< 
mm., p. s3 7 . — s Pro kTV^^^ _ • Sic m$. — 7 o rec. add. 

Tf^ V ^ cn^X_.K^ KlA-^.Kf oA^ AA^-s* .Kl=nA^=i 
.KLnaioSA »iv_i^\-»iv-»o .rslAiLfiam ,^*r£=3 r^u>oiu7D 

l5 cikT KiAjL rdjtcn ^.^ k!^ '^A;- 60 :«^^^ ^^ 

rtf\-»*v ^-rw \opnnnVm ^ ^ >™ » \ v^^u^v^A ^^ocnA 
r^va_=nA-x. A^. ^ *7 ^ *v^o .t^tv^ja-'un^ ^Jtvjc^xa K^Wio t o r^S-^ja vc2a\=» Am. v^accn ^ ..r^\j\\ 7 3 
t^jL^mq :oxA 7»Ajc.^ AaAo ^otSaxso oaiA i^r^^o 

S 5 v »\i*r i<ii\^3 ^A.^ ^j^ 1 ^ ^A >t<: Kitcn r 300 • t<ic - cn 

.i^aio\A. kS^Aojc ,niTd=a^ Kjjtaran^ aa.'Sjd ^nix 
.v^^a^.^a *TW^ A-^ ,W KT>^->ti= ^.xAjt^ refeu 1 o in fine rec. add. — * Ms. ^n.^ — 5 Ms. V*^ii^^v> 
* Ms, k^^^T — 5 Sic. .^\tf^ r£*W 213 JTLU^i VttMkljTV ■ ^nvS ^n rfiin^ r\ax> _.sa.» 


ff£=34k\£k ^D^UIQ -^Ax.O iaVvA f. i36r*. oiA-^-n t^jjjc rdoou-si ^a^SjBA r&^m i^vua :i^icv\*j=> 

i^Sj* ^-zts&vA ,icvjt<fQ ,nt. Vu*^\An t^t^ : rCfnoi -so 
u^.*,*^ i^\ acpn A Y ~oo .rtf\sax=n oA (n^vn^o .tim io 
T^-oH-no i<i_3rrc_ia uaAn_ia x.a \y io : r^vi^vi >ur£A\3 

r^3^rd.a*i AoA . A=nuc A*f *vrx^ r^\m AKf rti^ro 
^^^nn *va . r£=na3Lr&\ rfixsn^m Y^vS^axra «A i5 


<Jyt 
■tv ^.KiJcn ^**V cnsojc. *v=ac A Kjooxi m ^rdhi \ri3i^ 


^ a5 
fcfiflO r^A-^5 1 Sic. — 2 Vacat linea Integra; nomina desiderantur. 
supra lin t rec, add. — 4 o in fine rec. add. > pnus 10 — ** 212 

^zo^ r£=n vyi^ .^vacv^^^ocn^xcA AKl^i ><n .i^)(vxj^jq 

5 V\^f\rcf <n-k_ro A_u^\-\ ,c» ^i\A^M"si^ liv^cwOiH^ r^jcx»^\ 

ocno >t^» v\r\\t\ Ay-a Wsoc v^A^^ cAx i^\ . ^Av 

.f.y .^ \ >\ y% ^ca^ T^^sp cnuL.ro 000a ^xs\n 7DA20 

. ^2S^q rdi\»i^ i^V^ . cuAjq r^soiA rdicn ^o ; rtf<£jL\p& 

i^vzaci'vrao . ^v»T^*2a t^iv^o'vza mra \so^.n -. i^\*jjm 
Ai^ ^ y - ^ > *^ A -n \ , . Kfocn ^\"i^.-?3 rdnaArCf J^A^ma^ 

<Lio3A .qon^oo v J» i^ocn m ^ \^ *n T^ W vif Ti v'T)^ 
.rcTW^ar^ ^vw^ao ^^a?Ax, i^=uv=i ^ui^iqjc ^^aoiA^. 

• w^ocn^\oA 


rvit^^v *y% > \ ,<yi fi.t Ann auai t^o<n Vui^ % hfc o<nco'U3^ 
.^^Sson ^iclVS-m ..-svipi^n >T3ir^ .rtfvw A»on . 9 <n\ar£* 

1 Ms. i<:Wu» — * Ms. t^au ^_ 3 in. fine rec. add. — 
' Supra lin. add., prima manu. 211 <n \ jracyx— » ^-Xot^ Vw-jK* \ i \ n ,<n -n u\A tjHjja 
Aa» A— i.nWhT >\i» ^a t^A ,^om*^ Jm i^Woouxm t<*A ^rcf %A .wizaoiC Artfo m.^w» o<» m^DVwnn ocp-* i<Ucn .T^f\»V -n i^V'Vi^ i^Ai^ - r ^\ nr\*k »*nn K* °k t\ m-»A^ kIjA^ v m Y^^VJC_»A_J3 K?u^ ^m ycnd-tXAordo *tocAjojlo .>toccwu3 *&\$.=n<s *^\\* f. i35 v 9 . rd^Xii ^.^ >!^\j\^i oiuaoin ifuo^\r^\ cacr?uai*> A^»* 
.rt^cjxa Vv-vS A^w* r^^vjk-tn^r73 «^<> ~* t> -? tCVm^m^i 
•J. r^Vvunm ^m -\zdAa i^wAt, t^soqVx >\sm rdAa>»0xr3 

a\^\ v^uruwcf r£ ivk. -^o^ : 0901 *£a<rv^ r&^A<u&?\ 

% QOuiVvi^ 1^ t rvuvv 

^^ue-»*\j3 r^V\A^.Ti Kf^s\<\_wv v ^ cnVorso nivra ^0 .rdicn t^s&va^n jw»A^ as^ 

1 Ms. mWjti — 2 a rec, add. — s Ms. i^\=n^ 
i4. 3o 210 

**<^ « ^^ ^ ***** ..,oratr£\ qoci^Vvsqa^ ^Ssn t^sonxio 
.t.r^am % ^ ^ ^ -*^ ^ Ar^ r^VvS M*_An am :y£\m 

to 1<T009 t^Sjoixmn COS 0O-iLfi0jV\1<r X^bW) Kl^jo-^fijcncD 

t^fnoA^D r^\cn-*y\,x,"73 t^-vj^ rdxra rdam .i^An^k^d At^ ^ Jwnjirvro :.>T3t<r ,\rn rt£*-»?ua oAi&qa^ Kf^Kfo 
5 t >^ V^*p% ^acn-k^avra ^jocnA Ai^\ ^jA»y^ .KT^vAxrs 

^vjl=otcT cnA^vra^. VioA i^Wm^A ojA Vum» :i^k»^^o 
t<T\*-> n^ko ,i^a<n t<^\\no i^VvSmA Ai<f^ ocn .i%rV\\»\\£ 
rda>\j-\ \j°i <n\rxx . cnVojTx^rv* %<T*\-iXAt<f oaA traAa^ 

1 Sic; pro xm>k^o — 2 Sic; rest. *j»*<:Wa — s Minio 
scriptum. — * Ms. ^j9m^ — 6 Ms. ^/ — c Ms. ^fin 209 

ockj* ^»x*u* &i^o \ ^-=tvjow=3 CL-rann t^rx_& rdjejtr^ 
oj&^i-^ijt&A ^zktjS^v.x^i i^A^i .<nA. *\_soi^a ,ciicl^Ajso 

1 A V% **i^ sotSxood \&o .cnsax. carv\ ^Acn «<»V\ n 10 
r^srxjc. *A.x. ^» oaA xjkA . Klx-kj^iQ K^xuc oaA ^~»m 

0*A KIxAtC? ^-m >OSCL*^U=3€LiQ 9 <nCfcAx. , \V ^ ^\Am 

vd^joa \cc=uo ^\3t^\ Scu^r^i &r£* scncnx.^ AaAa 15 


-i^i^V\tti\ ?*#<* .vdra^un ^Tjain ^acnAsk ^^oaa^sonjo 
* f.t35 r>. Ax. r&Ajcj=n+ >-^ \=a pS^a ^Vi'^nX avrao aruta 

•^Oflww t^A»Sa ^Kf kLAtCjo .l^AoorxTi i^ur^za pcpje. 
^*xn^ ^c^m A^ g ft o*\y .^ ,*£*.aH Ax* qqoi ^cxarc* 
\4VO .^cna-raS-u t^An jcirc? wjaoanso ~V^* *^A cuoSxa 
tx&«^ .kU.u^io **L=?xj& nxtt.n t^A^ rdacp sovvtom 
* £*y % f«b A..V mo . ycnn —ird 1 XjurxAo cnA k1»-vo> r^xx. 
1 Ms. A.i.^ — 2 rec. add. 

a 

STB. — C. — !!• 208 
J^, ^o cn^*\_»r^ vs3oar^ Kilo t^^o v\ jjw^ft 

t^ui A^. T^bos i^A rcCAio i^cmv^ i^jc=x& r^icn i^Vvy^i 
•^iujvw ^oArv Ax. i^Ai^ •ax» : \cot \ja^-ir\r^\ ^&*m* 

r^icm rd-i<n A^iCi .KTicLxn ^^o.<wlA-»^ 1^ \ *ia n Ax. 

rfiLxnt^ cnA^gv itv,^,raX\ *r£ . acTmo ^rucc i^^\i^ Wjc 

.r^jL^oocnS V\^raA Axo .a&\ajc_ii^a axuds aiAn An it 
"*^ -* ^ . KliX\\fcV\o «^=xiLraA ,cnaVurCT t^nr>\j A^pM 

1 5 t<l=3LjtQ . rC*m+ r£^\j ctA^ Ax. A^iq . ts^d^ t^A^ PA IP ft^vJTUS*. crx-ra^ Kli^na^xa ^Qar.A-A.A OV-TDO <± ,A P— =& ^ «1\ -TD^-saa .it * - rdi^cno .^JLii^ .*n iy» % i<Ao <A^ • -79^—3 


.ldaaoovY* rdx^KlX Axa 
»V\ pAi . V^° ^>^u «1a\t^ ^vno 
■ \^<v> t^cxaA/jLu..^ . -J^jvjcn^ x^lxSr^A 
i^\^Z73i^ yoao^Bt^ acnn % px \*r> if A^a . t<IA : vit^ci 
^\ % vi )(neAx y \ t .yc^i *ni tdi<i9Lr3 Kf iftS-ii^^ A s ^ 

Ax. ^*^ \a . ^x-ock 70X. C3*xna^ oj^^cq .<n\s i^>t*^ 
\ouaAn r£j=*\ t<T^v-AiV\A > .^.=»o itf nfn ^v\ y — t ^t\ ^ 
T^*r,»\ja .^_ooaAx. \fn—i :r^vo v^WAam 3ox.ni<Sa 
tdA A-^o ,^V\n m -fc V^ti *dAA ^^f\ % \ \j *^K^ > m 1 Correctum videtur e cnU 
fin. rec. add. 2 Minio seriptum. — 5 o in 207 *&£ i^b<» n^Li, <n,..— it\ ocn i<Lj33C1 n=ao ^^^ \^A v^ 

K*i ^ \jfYK» . pan \o ^ \.td K*i<\ \,mo a<» ^^jvmA Kujq 5 
mhw»^ r^jTXSO plcdi^q .ifuooa kCb\to ^09uuzt3 ^_a=oV\ 
**■ » V ^ Qom i, t jf % nj^ 


T <^> \ . Tn <vi j u\ ; i\ ; rv»nn pAi . t^uia ^j^vico tcI^At^ Jmjl io 

i<A *v^> *<hjk_m cH^ScLmu^A «^cut^ p&t^a .t&t^AznA 
.^<wl1i^ ^n •jp'urn ^7t, i^A Ai^a x^t^A V\^ ™ 

n i \ t j i A ot o . nu^vri ^jqoi^q chncuL -vd.vq *r^^"u\^\ i5 
j-^innlrm i^kxni T^jicaHaBi usAcn ^an i^ * .:. r^icvli =vmA usAjattfi O yCWa % fY\ UQ Kl^^«lA <»< i^^UiJfr-»n KfHeLJt ^cnA^A ^a_W^ \-n^.o ^aim 9 o 
f. i34v*, it^X^jso Kli-moKTo K?H^Ajo ^i ^ax-xi* .r^ai*-* Q"V O WO •^a_*< ?v__X3ovCq .^-\cl_*. ^q. 

* w^55»LJ=a^ irdAvVA Aa t^,y„vv.i-A ~^ <* ** . ^ ooxju^SiaA 

*^a\ n , <\ i i i ^ ^ i *> » o rdj^iiV. r^aAsfe u^.^ -^tzaa 

*^-»AjCA .*^taAl^3 9 OKk^kk£0O ,<730"\JO^_ 1 _^i\rr%V/\t ^\ — t 

«»f ^■S-rai OT-»-\ojt. a\ *> u=nA r^-Vna ar3ix.^V\i^\ 3o 1 Ms. atnvw — 2 Sic. — 3 Punclum omit. 206 r 

• WQ' 5 vArkrD 
t^kiioa r^a>Haa vs^cn . i >pA^ Q ^^vato r£^W ivut 

^ ^ r^_ ra^o'S-A 2 a-ra-v-w ^i-^ . r^Aaja.^na A-CL_ro-\ 
T^skAriOA ycncm^ AmLuro \=d ooA^vra^. pAxoo .:. i^Sa^.% if> .:• joVA cw'Hnjtci wK^u^ A^. x-*\ cn^v=DL^.o ,^icvr3<na=o ujA^ ^ T\\cn 7>* i<A-xj\a.iao^D -7Xi»ci .i^'HcO^ oAa. ^so ^HjDjw n ™*^ ArCTo ,<nA^ ^i ^ VcA ^ -V4A ^7D ^j4iO* IXOpJ'SV , P.\. ^ 'L.^o • ^cocrvjjocn <nA »^ciAX»t\ r^raX^ oasa^. 

^ooaA ^vriia^ \mjAA K^UiCoc i^^nAScn^s ^^\, <»^ 

• t^A\jtn ^jAaxA r&y£ pAso \»±7aA ard ^itxu^ • ''V^^ 

j5 .i^Hjucot^ Vs^^ra >fck=o ^oouin r^^^ma .rdaAiijtm 

. ^.ooxAo oilA ><ncL^AZ3<u?v % ,aaaA^. y£Kkvr£ cnA T^oaxi'n 
^-j^v *v\Jf. .\<L$ Kr BriJ±-xJza-* rdl-jA^A t^wa* A^aaai trs^i^ 

1 Gorrectio recent, ex ^WtW — 2 o ia fin. rec. add. — 3 M. 
,oi=x>?ub — 4 Ms. ^^ooiKfn^vr^, sed r^ alterum signo del end i 
notatum. 205 

• ^ooiwLiA -p'*m }xa}hjcr<! v^Ao i . qA.—uA\!^ «^jmj&A v, 
Li3Ar*. «** ">r« ao^ \j^q .ar — wi no ^CLD.a i<^ *nj 70A n-a. 

♦ ■*, -ncn<f f<Sn n — » i^a\<»* rdw .«iX^_=o t^nn u — i 5 
l^Vu^i *<* i ^ «\ yy\j3 jo yx*3a\r£ <jA& ^»n ^ViAs^ 
s^cAurraui kLsoA*^ o^.\ aa. . i^AclcuA p&io ,^acjtiA>» 
a^-m*^" fdia>m T^A^rtf v^At<T .t^\S*\-i ^jamjUrao ^^»o* 
-t^H-tS-m reiSLm «^oji^ 4t£jxx.i^ .y£\\,a\ ^\ja jo 

& ft-nij . h°Aa ^aIoso ^1 x-^s^. r^<r\ \mt<f ^Acro 
t^VvH^no K?XuJ»?uo :^ooxa-=o T^^/vKf cnA.^ kimo 
*-s\a : t JkA.n^ t^Lso Aj* _-£na .l^LfiD^oJ^jySa ftaaLAHjoa i5 *\jma :KLc*rv^ *0 •711J31 cA 7^iqa^ Kaorxa^ ^-»^jc. .^ochliso xj*^ i^\^nqfrvro^ r^ut^ A^a . t<f ^vvif- 
A-^o ti^Sa-rao t^^ft^-ss^a r^A^JSoia i^S \j rnr£ :ao<n 

Vo« Twcwj *dy\jo* fiasi'U^ aacn ^jA\t^\ -jpA t^^jKT 
1^ t ^ ^-* *T ij NoKf oc» \^ ^ »- «:. *fV\ ir » -1 \ ^acnjzs 
"VsjxXg i^AJ^Q.cn*^ ^ octxtd Arcf ts^A-iucna 7 tt^ncucsta 
> \ • \j n ^» r6Aa j \ V \j n oom ^t^V S^ . ^ ojy^ a5 
r^v-^* jo v^tae i^\ \ x — 1 cnc3 ^s* n>Xa» .:. . rdioaHco. 

1 « rec. iaeple add. — 2 Sic ex recenti corr.; ni fallor, prima 
leclio fuit Vimjs — 3 Sic; lege ^afcta=xu — 4 Corr. rec. ex 
»ojl^ — 5 o ser. add. — 6 Sic ms. — 7 a supra lin. recensadd. 
"— 8 o prius supra lin. rec. add. — 9 Ms. «n»**i^ — }° Haec 
notitia recit. BibL or., II, 98. 5 T^V_»^»lV l^W\^ X^\ ^1^ VA . ^ \ *S.UJ73n ><7X=3 J^a 

- V ^ Vv.no.A-3La .\.r£~y m.jw* t^jo^eu A^o kIiAitCj- 
10 V\QO) ^ :t^»*SK?sv TOL»Ha=rx^- A^ Xo^a %Kjcxx» K^\cn 

tdw^A i^jjnc 'K^xaiC* *7>A-soa .rd^*\-S, ^, 
i5 . t<iA-m K^^soja -KVxai^i -pn-r^io . t^Avi\ 1^910 A^Kf 

vtLua\j*a T<lvr3cvx. oAraja ^ 7 ^% ouso^v ^pn^oo ,r^A^i<f 
. r^_ApCu-3C-roo r^J^aA-ua v^Ho^a rdA.vi\o 1^ *n no 

• XAo 

i^Vxon^cx^ A^w yiAvn •i^j^-KaKfo K^»X20^\1^ T^7>^. A^. 
a5 **?\^ -n ™<* *? \^ ^ * ,\xo .rdxAs, VA^. -so k1>-\q-c^- 
kL^-KtcT A.^. A v,-a ^ *\ \ u » no i^imncL^o v^iXasoo 
KS^i\fyi H^iokau KfoAi<T n^V3t ^»^ a& ^ *:* Wta ac99^Av3oc3 
w^o<n\ ^\ A s^o i^po-v^ Ajwo rc^v^co A^.o i^ku A,v. 

1 M s# t<T\sbT^^ — 2 ° rec. add. — 3 Sic ms. , pro ^^lsi^i 

4 Sic; cf. p. 203, 1. 20. — 5 Punctual deest. v£a<n VvjA «*<oaAj 203 *T«^Wa •r^ . ^»09lT3 ^ui ot^ )k\ck» t^ en va^ *ua cAn A^ro . r^yj&zrya t^VjSjo 5 
nam ^»<vjbn ><n .^^\i^no Vvaro it^VAy^, «^«**<\*^ 

9 03Q^V-ar^ r£A..i..!La^ VlCL^Ol 2 I^U V--73Q . t^5kV-*^U3 01A 

r^At<! .>2Uya t^i^cLTTDAra cpSoxxm vySt^ &*^a ♦ T^\aa*.\a .^k: omo t«wA-m ciay=\ A-X— m . rd_x.am »Hj1^=3 r£jH*m Aa*. 
rectos XjA kTO^o^ *-»** i^joxA t i^^n\ v\ acpa i^\cy\f 
Ar^ n_a. .t<Ag-** 7*-a*. o^ rd\i^ -^o^-sa^ r^za-xjo <nA 
^J30 r^irv\a»x*>T\ or^ t^^N^via rdArax. Aa*. Vxooo T^rxco K^.nr^ ^orn A \, Tn . r^a<n cmx_**v^ ^ko,o^ ^_htjAjslZ3 

w^ge n ■ » . » n w^ocwl-A—ao . i<L_av\\a i^-v^-^a kIaAJi^o 

t^L-=*xje*A ck_=3CFX-»^ :f^i *it*i .rx.»^v.a. s.uv^^zrxsD A v. 
^aa am-\ ,^\ v\\A •^<»fc\ai^A mAa.o . ♦^^oaAAAst. 
cnAsau ,A\^=nAa u-SAmA t^ia!a^«wA W^a . a<n r£Aa*£ a5 
• i^Ja^aS^ **\j ^ »■ ^ooaAarx ^m \»Vu jcxraa *a*£u> ^»a 
^jp6\ .i^feiAso *cracAa*. V\o(7) St^S^iar^ .-i** t^i*izn Aa*. <^ Aa*. ai^tcnuooo ,<joA A.— mno i^N^iV* r^-^va. Aa*. ^ajc* ,^\ acn 1 » omissum. — 2 a rec. praefix. — 3 Punct. deest. Argumen- 

tum minio scriptum. — * o rec- add. — 5 Sic; leg. *£•%*=» vcf? 

Sic; lege K^ucixi»o(?) 202 
^ao «i^=acva Ji cua^ r^Doxsci r^vV^V^o KiociX^ ^Ai*n 

n-a.^ . oq^\ \ *->vxq r^i\»\ioo ^ijd^ oaArajo. i^vdaa jwo 
5 t^-A .• vvs\_»i^_=a ^.kjJt^ vAai\o vdaJLx. ^.M-a, ^=*_coic\ r^A n-A t^V\T^ » a^m vsf^vA-p-^ ^jloJELi .t^jjsclv. V\Aa^ 
_»tv tdrrk.co • ^7a*xiQ ^xaZTXQ&m 'va. ^»vwVtm ^va. . ^_^i ^w 
r^ckcia Vu&io • ^rk*73Cuao ,<nodU^ ^piAs. r^acn Vuii^ am 

oa-ia^^ o<n ^A.khVuacr^ ^rdo • rC^oiv_co v3qcud KliA>>^ 
pos>w\-m »-»W Aa^n •« i<jo=oclm i^jq^X r^V^u^v <hA»n 

2 ^ ^Vv » l% -yv* : \_3ai^ tv_a. c» a_rrx-a*. v<Z m * .^t..i ^^^VlclA 

r^r^_^o o>a > 3 ^yS — \ i<i ^ y n^ » — \a v£ \ —iq v — > 

i5 ^^o-ajitvJti'AO ^^ ^ v * *^\tvq Wfc ^a- ik 3o : va 1 T\o * «^<y-\» ty^i-^HA-A 

^jaajCTaiAa^ r^ra^MJS VA^jdq .t^j^\am ^oaa irtS^vx.o 
^Amu=a ^Ja^Si^ ^vje^uSi^n K^u.x.=oo r^icv_in-o A>w* * f. i33 v', . *^^\x^ "T> \ t^si- r^5tv_=5bc ^^ TCAV-=7aa_j •^.o-=a ,; ua 'La *.:*i^jLkje. 

rdjcun, t^a*» ,= \rcf irvje^ni^ . i^aaA rdocn f^^ cn.no vvXao 

aS ctxAj^ A^.o t^n s> cv) Aa^o tO^ii Aa*. pA^oo . ^kf ^\rr> 

.^\ocn r^a*.-^-i^T3r> t^A cn^Aa.aso'ai rcTW^oA ^ao .rdo^ai 

rdbm t<^ !^ y -n aiAi m\^ rdA-rxjL ^\ooi Kf \ a v^StusQ 

>Ax ^r*» •. ^snocsaA iO^m ^<p tocn ^raiHxi^ ocp ^.^j^o 

1 wf recenti us add. ~ 2 » supra lin. rec. add. — 5 Ms. ?^^ — 4 Ms. 'Mi^t — 5 Ms. VwootCq — 6 PuDctum deest. Argu- 
oientum minio scriptum. 201 
Vvjcrko ^oxcdvd i<*\ \^v A t^f, xii^ i^uu ^mm^A 

^ *i\ ™ r^jLa^r^ fcvS \, n i\Ajo ?\ ,cn Art? . ^oca^ Wu^\ 
t^Soj3a r^\A>t\ i^cicn Kli-^cno .:.w£*j50ljm «fifY-*y\-Sko Vocn * ^-i » -vjo^ i^nn^. .Kf^u nivca i^lm >I,tx *A* *^-»» ^ A, v.c ^jAo* x£ V yy-y ^f<n=3 ttfam^ tt^A^ A^. 
.•Kfc^aa rtffcvrneu rci\\>(\ K^SkT chAa A^ k£l* ^ 
,ox_T3 r£ \^W ^=» Vuu^\A uSVy_i»y^ JkAwrift* ^ \ ^ ao 7^ ^V »N :/v=bi<J\ t ^i-ii A KfivAja V A^ X^Ajlo 
r£i\Mt£a . . . oAxw <r>^ A*\*\a ^xoqV t<A u<Aa*\ ^q »5 
.^jXAiv-iAjw ^ ois\<WL_=3o .,^akat<r ^k» KlA 

1 Serius corr. ex t£u*>o^o — 2 Punctum deest in ms. — 3 Ms. 
j\^< — fc > supra lie. add. 200 <n.\ ^ . A\^ja ^^L^ado . t^acii^ A^m KfSoir* i^icLi rdL^St^-ra^ ^jam-V r^ ^^^ r^v-mA \ \ .^oat^ j=a' 5 uwrc:o fY> IP CWJT^ a\ur^ .^AVvsui ^.Sjaao f o»A€M^\ 

, \ f -n m ,\mn i^v^a # ftf^i^m X*=3<i .S^A jSrao^ t^u^o 

10 chAa. ivocn ^Sroo^. Aa^ rs^ut-S ^ r^im .i^Vvi^L\x» 
Ardo .rCliJ^-ssi m\-n v\rcf i^^vLa*. A^* A^ • oxj>(\nc» 
. tdoS^a K^iiijAZTD y^'-xpyc^ A^. tooAjv i^cicn 70^^ 

A-Jwa .'si.w \V^= AiA kA\AV aacn-5% i^=rvr\* i^aVvxo A^w 
1 5 rdxxA-D^ r£±-S*CL-tt) A-v,a .^amJ3 ^v-kxji^ t^-=a*\ i<L^JkV 
rdocnn rdz^n ^Scljo ^v-v= >jvju^3^\ ^uiHSno ^Vcumaq 

70-D0 .Aorxxi r^V\S% Hiw.S^ -5k^ t^sc^o niiD^o^ v^^V 

* y ^ * ^pjo x&\ \ fi c i~^<» (jincu ^ijkiiVv r^^Si^ A^. 

»o ^i-n rdjfjJi^ .Aft.co,w Siv»— i Aa ^d\jo^ T^sonA* .^wi 

P3l^ . A=^XM^ lixxlO^ 8KTVul1»J|'S«\ A^ KAj3i\^ ^A f. t33 1^. *A, 'OOSa 


*5 Ar^ -^jk "ft"**** "V^ o»Aa A-i» rtCW ,v*ajct^ i^A 
^^ Y ~^ .Wen t^i^=l^ rt?>\_^m\a ^wjAXq r^nojs t rcc. ,. praefixum* — 2 Ms. kTVzV* — s H* nc usque ^m^i 
(I. 9) recit. BiM. or., [I, 109. — 4 Sic ms. — 5 Sic ms.; Assem, 
legit to±*=n — * Minio scriptum. — 1 Sic; lege *^omA — % Sic; 
dete 9 prius. 199 
*^A*u ,\v .f^V^ A^^vx idA ia i<L\j.u \\x. : *^ ocnVc^S 

*t ,i*^ A.._5i..*. r<L\r£ • ^&cn-uza .^ \ ^\i<f r£A ae-ivda 

slj^o .\««^^ r^\S^fYi i^A n^ .^H^ioxxr] »^am\sA 
ae.i\^ ,j\=*^=i xX^*^ ^^ -^^ooa\jAi x»\ &<\^. r^V^Kja 5 
w ^oau3FX^. , si i^\A ft ^scan A^h. a^^ . ^. oox^H.ra.vvra 
9 09l=3 : ai-rw^ Kli-acw vdA ArCf ia . a^ \^\-mA \uo 
• jcnoAA^-oa 9 <ncL^\T\r£a y^VAti t^scjJkT «^ooy\Xn pAi^v 
K?\-u *vj* ^»*8v i^iA\^fn ,Wtm i^^Savzd ,cno-ezxu^o <nA 
p-\-_s^ :,<na_=Dt^ v^ i ^ mno >m,!\ n oxA *_xk>-vSJm<^ i 
f\\ v. i^A £3o^vo ,^vju=n rdAo * l^Kx-i^mA -=D\oivx.rdo 
3_fi0o^\^vi^ ^aoVv kIaAoj ^no .:.A_vvw A\ -n TCf*\oA_A 
irdJLicA^-Ao ^j^qJ^ iuA,m i<f V> y'in A*.**, r^vjcza 
#7>ft i\ ^ qqo) ^^-n^. r^xxbD *dA*=\ i<^vHn jo «iAA_»c* 

y<Z % ^ y. •^oxA •*.-.=*-! t^ArCf .^a^ m \ ^ — % ^"\, 

.KJr^A^ TdAftur* VK o<n»\\. pAj rdm .-\$*£\^^cnznjuT\ 
i^joxi^ A\, no .SKfH^w-sv y^\<njk jo£> y*±- ^y\x>y£a 

a \, n ^ooxx-so *ua . ^^cjx-AjywxA ^ojr^ A*-rx-ttO 
A.*xa. ff£i^uu^ct .^_0€&*Hjou ,\ \ ; n ^0011173 •• ^^ooxo-sii^ 

^_ a* ^^a^rZjr* .:. . ^ .uwuA -TxA.ita .kL»ox. rcf^oA^ 

f 

1 Ms. "znr€± fortasse scribere voluit *n=n *vswdi? — 2 Vel 
tCTHmh? — 5 • supra iin, rec f add, — 4 Cf, supra, p. 170. 10 10 198 
^\ „*v %/> t^^vja*. iAs^^.k^cA^ >i=D ^» <*cAc& 

S<7*_rt *OJ . K?CTX-At^\ t^Vl.V *T> A.S» 3t^ \A _tA 1^_i<Jl 

,aioX»i^ *£\a.*.=3 ^\\^-i : ^.infttA r£*<nlt<f t^fur^H ^pnja 
,cf)Q^ l^Vu^a y\ «% i ~i rdiL^^V i ^\m SXra uAsco * f. i3«f*, 

tns\\\ y^oxAk? ^3c?3lj r^A i^At^ . oiA*:Sf vyi^ >isixa 

A ft v \ r&\^=i a^ ^^oiTcf a\*h.i^ . cuAttd w ^o<TO^vsooja.=a 
7>_a)q . t^-,icAv n ^^o-it^ > * \jQ . ycnoH ~-fc v\ ^-j-xVvAo >cn*vfio*8V : ,vwhx» -v Orv=» ^ut<l\Ar> uA*.a . i^W\ja 'VkuA 


2^ X<?\ »-n*\ C73LT3A Qch I^UxTxA ftA^SoA < ■n a5 i^\^=xV^ 2 K5cwAi^=v ^»~V joa vyr^ cnA -—w^Vn^ . cnA 
■Xji^VAri cnS^vzaA us^cno »«^V^*-* ^cncA^. oaA rf\yo 

1 n rec. praefiium. — a Nomen omissum et in marg. additum; 
probabiliter restitueadum oi\u — 3 Ms. >oio^s^ — * Sic, pro 
more. — 5 Ms. ^^asnixa* — 6 Ms. zarxxo 197 >«.— 
,tcA<%\jyi i^m^. o&xm A^no . »Ax ^zt* y cncAx A^t 

t^joA^ . $-=*>^ ^33 mMokii^aA oocn >>^*^ ^**\ k£*jA- 
■ »* "^ r^x^Hcueo ^.ojw &vda .i^LaHoA- ^y, 01A Vvsna 
^a ^^ o<d . wo or % \ v A.a^\-i f^zfaAw VxcLu^in oooj i5 &t^a .Klk flft-VV- ArCfo .i^jcA jocmSivA T^i ^ooaLi,V v, rtfama :vdviLS rdjutd oiA «A 
T* en io oaviajaA <sju Vvj&_io ro£v^*x» chA&A cnSza^ 
. \, y^y^ Q AoArd A-**. >A.sl ^ A^ao .rCfifn 
■\-aoKja . <n A. >.viq am .i^ki! v m , »—% V ^ ^»c 
%^^k» Aja^a • ^jLkjm Aa \ vdq . ^jcw^Sams. ^aoaAaA 
axA u \ y . . K^V-*"V_ry=\ cH^Sa ^a \ \ t^V-se-jL A ^>JTd • -=3O!r0fc\Td »OKLlirrf* I^J^AckY^ A ^ A.mj£. \^ ^»*\ JAiCL* OO& .A. 


irv-u_*a oxA»m \^^i V.^VAn^ 9 5 e - 1 Ms ^**"*a. — * 9 supra lin. rec. add. — 3 <^ in fine rec, add. 
— * n rec. praefixum. 


5 ^ " * \ o_iX3i^ .^^vn^i KfXjc' Pl S- 3 

A DOQ cu\at.a 196 r 

WNA^sotd i<A t-a. . ^ooi ^SvdA l oVuu^io ^^aard ^^^ 
2^_3^Scl=3 tx_SLao k1^3 ,5 lA-joo . T^^vjAzxueso r^VuXi 

1 ^jKjcci td.^Ard Xj^x.r»o 
_ ocn^VvT^ Aiw K^n^Sj^o^ 

10 i<L=ojAj3 *i= ^^aoaiurd :cA^xiV\t^\ .^.sojlo >5<n ^Acw 

. ,-pAoi t^JiT^ jo r^ 3 ^ v —An* XA x£<\\-Tr* w ^_oS(vx.'vi 

ftturdo r" ^ ,»rkiv>* t Av ■ >.y i^^vttd ^^o&t^ po nyi f. t3ar\ m 9 %m > ^^jg, Vui^NAn ^.^oicna .A Vut^v AaAo rd^'Krd 

rwAo .*^oo!iA n.rkA^ r£m A^ <nA ^o^qjc^ i^IojAt^ 
,qmlA^» ^A^iVvm vdA^T^o .oAAdi A^. ^ras- 
■\ ^\V^ Vv»rdi^Aj^ ^ am .z-p>iAxar£ ^=0 
cbA ^n-iwQ mki±*-£x> A r\y.o .T^baArd t^soS oaiso AaA 

c^ V -^ ^ ^Y ^^ocn \ ^ \ T^^oivjcJo 't.a. :rtf8icL-i» 

1 o in fine rec. add. — 2 Nomen parum nitide rescriptum. — 
5 > parum nitidum. — k 9 supra lin. rec. add. — 5 Sic. — 
■ 6 Ms. ml«% 195 Oit. n(\ ,10 .»i\ ocFX-*-uzn.vm^r30 •^oA oma . ^_»5f\T^ i^ft^a Vy.wA % ^om\ *\^ ». \rprd=v rdm 
ttfWjurxi rA-»r£ n^», rdA rdi'vrt^ , ♦ vsji^^aArk 

y^ a \ -ri --» am** ■vso^ . »<nft\ n>\ ^eam - rd*n-« >H\\~in 

V UUT3 Ot<r P LAN T S tdl^jttf . U\37) Tt^^jAxnO *. PjCTJCTD 

*d*r*^uo t<*\-n\ ^ ^qoi .:. ^aoA\Juo>ri *\jo^. ^*a *fiAt<f 

. K^V-rDCVV^ ^DCLjl^D .^VUI^ ^OJ^t\ OXJt-»\r3 «ucnjan 

5 ^re\* *<J\a-y* Y^\j&-mrd vs^y^ aam *-§vuVt»sa i<j^ma 
rdjiAaKf A^. ^.^ccqq aam u^^jqcq n^ . *»-n\-\«A 
.rs£*Wj=na t^ran^u^ .^aAKjra ^so r^Ard W_ aSto^t 

, rsoLxia-kcA^ ^am^Aurr* A^*a 
^»a i<\ V?^ . . r<l^x\ ? ^oSau . r^uia ^vaca ts^rd iftue. 1« 
A: J3W t<^(\jeiL=3 aU4 t^ ijjj^ ..Soma £paVv ^cocxxu t^ i^^am^rD^. o ^^xraja^a .^ijojCq Ajn. ^^pio i^oHq 1 1 f Jic ms* ? Ms. ^Ajoo 
tentia recit. BibL or., II , i 09. - - 3 o rec. add. — 4 Ultima sen- 
s Ms. r£?ro — 6 Ms. ^jx=v«o 
— 7 Sen ten I ia hacc recit. BibL or. f II, 108. 194 w\ n^ am »Kj*a m «73 
^^a'Km j=jo5i\ n^ui • i^^W^ t<J**Ai^ ^cnairi^ ym »a \a 

:coa^7d t^v^ V Vm K^Hjq n^a .^^cxsa Ard 1 i^Vvvdo ,001 

• cnlrn ^ro 3ard t^lV^rtfa am vd\ % u^ivatvd T^a o^vntCT 
i5 ^Uftis o'S^ord ^ooirsao . A^n ^oofxjm °3V ,!V r* n ^A»rd r^34'\_3o i^-n v rw»n \ ^ \ rdjrd -^ajjarn ^ :\roi^ 

9,0 rdA-* Kli^jcii ^SmA r^ni^i axA\£r* A\r^v .vtfu\rrKi 

^n\xd . pJ^_m aujn cmu^a . Axu^o am ^Ck. .oAs-a 

^33 > max^H -^poA ^\An .rdom i^vn r^.'Ki^i K^X^ra^ 

r£%<\<\ ^ u \ ^^acn \ "i . rd^vAa ^ t>\ ^9^n t^Sju %t^t£ 

YdA t<L=oo_» oiA-An ^\ t —i riljar^v^ \ ^ »ap •r^jtzn'K^ 

t^A i^Z730-» <nA^=k^ f cixJ3 ■ ^ ^ ristso^ w3^ *^=^ 1 Haec sententia recit. BibL or., II, to8. 

5 Ms. >t»a»mrW 4 Ms. ,j Ms. »<nojcj=i^ .cam 193 w 

A*. ** S_»i^ 


a*_»-\J^j% »A Vy. «fs-»r 

i^A o»V\cl^i^\ yv>y\o rtt->\xa rfrm**. .KfHaJ^ A**. 

.,OWJ»\JO T^Wil^ ^jA^n Kffia*^-^ trsjt^ .l^VusoaAjL 
1^x^01 iciacH^ vs-§i^o :<»oui KiscaA** -^pA Kjov^a %ts*r^ 

\ <k,A OXJC-tn A^, idk^CLttA Xit6 t^lS.^1 1^V020?C3 

vs-ai^ i^kj-Si^ itfv^xtt ^^^oaiA isuK? &vdo Kj^cn * . aoAnja 
r£x^<n tj£jtH_^ us^t^i : •\rpi^ .na Vo . . *<VfY>nfWi\ K^is- >-«^v \0&lS<ro K^vrx^H^o^ t^\n <jsj>i^o . ^\y ,on t5 ^-^3 • rdryxxaA \jrt*Ao?i K^wirs, i^*nx un^kSci . r^Vra^i 
us_»i<f .7\,^ J&i^ A%o . h^-titv^. 2 ^^a^.vi ^oMOsnjo 
<j\-»*tfa . ^^oJ^«wx-i y&\ ~i \ \^%ts-Mt£ .K^Vucra y^\jACuc 
r&\ \ a t> ^ ,ao^\a . . nf-\<t y ""i ^^a ni cpi KF\*%V^ 90 
« ^^cmitei Kf^vrb A^o -.^a^joru v^oat A^wo ,>^yimt 

«^o?um^ji .^A^apH y^s\t3 tisjt^c .i^vu-* k^uAjdoA v>Jt<r 
«^am\ *\ *Jki^a :j=io^\q . » ^^\ ivs ^Ant^o i<fuuA 

Hf-n ^01^ 01 if a ~> V niV^m \ *s . y^-rxiord «^o<A»W<f 

1 Ms. <njA*x> — 9 Sic ms., ut saepius. 
tl 
•n. — c. - 11. 192 
*■ >^o<n t\^ am r&v * n A uX v m rdo .» A . » ■ ^m Kjwo\ 

>\ y. jo i^Ar^ . v<>'ura oxvzn A^A^V^ \& xsr^a . oxra 
5 Ai^ . i^%^o^^ i^AawA rd'hr^zx* i^iu ^^ocnV^ aam 

vLxhuK? A^. t^uuiHa^^ r£=n>±- j\\ rt\ .^VvsLa K^\kT W * f. t3i r°. 

:*via^ \a t^i\ y.rcf >=u^\i^ 7?^^ ^Ao» A^. ..r^.*Kisf 

• ^cna-iSn.x.r^ t^^ V w rd=n^. A^, . ,V\a±xm^ ^am^r^n 
^E\o^-»n t<f \ v\ 

♦.wpaij^Li^n aero ooaA^t^-ra 1^VVCL>^73^ t<fv^OMO . I^X^A^ fc.V >■■ 


QOia-73 \W^\ <IXJd"V=3Q i^*-i\s wJi\'\;rM ^jAvi^n ^jAchA ^icbno y£ v^A Ai^ %r^ y vvK , ^^ —^ ^.o y»i^y.n ^rr>\ A^ A^. •a b5 

v^r k<n ,^K»* ^X=dA lm 1 o in fine rec. add. — a Ms. * 191 
iCxja K^iAjt -=>o^\ <nA -^ *7* . i^&vx*td nxim >Asl t^ 

&v£ % i Q nuo ^racvrvvao . K^k\*K^\ t^-\cl^ ^so pu?\ Kao» 

l^^H-JO ?V-a>0 . OXJJSO A.^JQ fffl^ft^Xtt 1^=TX^.Q ,^\do 5 

• p\b*.Q 4L&-* ^A<» T3\a)WQ 

i^jdio k£=t\ i^\,5*.\ y^am . -^*.irva ^jjcm^io i^Ard" W 

vy^o » jAcn .i^Avv^. vy**^ AO-ifc\a , <^v^ Aon^v 
i^ci\,»Q r^\o^. ^i« g vb» :^Ao9 ^^m >\xb >tfrwo • hAc \m T^\cLlT\ X^JKAA.^- , , ^ n^.Vv ftft*n T)oAa -krrs^ i<Ti\xjLz3c "=u^ ^ * y~i -* yv ,<» kIAi^ . \C±tC ^jn-xb i^A . <tx»^ajo 
&y^i ?^A_a^ ,*t^ . <73uA-2o A_^A i\_»rd^ i^Ao-sl. -_m 1^b\ 
^ootAa nS 1 . »Am -\\ TCirvT^ xii^ Aa \&q . Vxocn 

^»a clack i^oqlAi^ VvnA^-B X-*:m i^\_jalt\j»s\ %y^Wj^\2q 
•^ooo»X»y^ *^oj<n Sv^a . ^D\aL=wi i^AtsiraTv .^onrTan 

^o m\a oxOyA A.^q i<\^,<nA oaA cv^oo Avro n^o add. 1 Nomeo rescripLum ridetur et mutatum in »\-a*a — 2 o rec. 


_m 
190 

Si^ .« . i^j'S-vit^ v^Sord-co cn\^oa^.^\ 0x1m ^3o^tv r^ocno 
io jm ; i<TVv^\— > AAn ^irftyy. t^ocn .i^k=>\ t^ootd oxtd 
oniA-A oAa >m_T3 . CMD<XAirtc7x» 9 \=n T^seiAja dv\^ 

,oA ^^asoAaei'v 
3 kL^lAjoa i^v-^3&jC3A cTiiiViVrdba A^. 

t 5 : ^\-\iv\\ T^AzT^A am *<\\^ ^chcAxaia 1^=3^9 :,cnoi.i-A 
^OA-aro-j oj\xo .W*r^sjaa r^za 1 ^^^^ < yAm<\rk\ -7x0 
Asa • t^rs'Sja rd\-\ cnA t **-»«*■ i^\^ ^.^u ^§a \ao . c?x=3 
^cncvaA^ZDQTCT v£ir£ «^-^- <v\nftvw^ •. 'Soti^ ^ ^^ai^ 
. t<*-A "73-a rC^Vvci^m ^ka& ^=o^a A^-73 . ^k\\a\^ cA 

ao .(yvntw tiaA f <ncki^Vj^A <nA anox» :\ns. t^^cn 'vao 
^ > V ^ \ i^uto . ^-mirvA <n\ s^Kfo •oxuxjw. A«f q^\^o 
vn^*y^ axA 'S^i iAa . AAo «ficvma» qqoi 'la .cnk \%~%\ 

■\ *rfc mo am t^Vi^ia . ^^H v\ \ axJisi^r^a \ t £ * -v L*»,sp 

.mWAro 
t^^Uk^SQ-Vkv^) p^n ri\\ . ^boVo ujcouq tC^Ay^ Wx. 
Aaaa^.o :^>a\»v\i i^i\Y^ \a ^i^ ^jayso o # .r^^\\»\^3 

1 Primum scripserat ^b<u=>o — 2 Notitia reciL Bttf, or., I, 
260; II, 98. ^— 5 Sic. — * Ms. iok&ui — 5 9 prius rec. add. — 
6 Notitia recit. Bibl. or., II, 108. A^w i6an \*n\ 
? »An ^ <nAJ^ .189 >#*-- xv&a AKfa J3^ ooi ^itv %g\j . . cn-r^ Vvjcan ^jAo* 
o&Vjsuvsi n-^rda .Vv »-ao t^fvJc i^rv.* rAno 
iv>Kf A*da VS^A ^iw "i "7 ^ n «**.i* ^ \^ * 9 mau^ 5 

^d^jckAq t r&o^ us*^ o^uo -70A a^.% . ^cncoo^uo *» ^^\ 

n^o , mA t^ocn )ku»tt? r^V iza ^nyn ^S^wCT t<a<n \^ 

i<L=*xjw At^o «, ^ % . vjm r£.\-\a wW v^tvfc i^XoAau *u^a 

At^ . jcna^ir^a -^xjcnSra^ pS^.a ..^^ -puna ^_o\na 
,v-wd\i^ idA t^^-vo t<Lk» m\-»^ ^yxjLa/m ^za tr mjAa-£» 
vdaxr* ttf^M^ra «l=nn 2 j^W*£ idAavd' : ^ ^^ ^ *~nn ^_» ^.jit^i i^L*»^ ajn i<* *n\ Aitf 3^V* 


Aa* «u ^jrva r£±\ ^ ■** ..<wc3 A\,nW .i^sAt^ 

1 o rec. add. — 3 Ms. ^ja^vx.^ 188 

T^jxiA rdi^ ,»<m «fm . i^-Vso *vi>^ i^^m rdimA^D* 
v ^tA -y . »_Vw .. ^^onzai^j oaoauno t^-iny.0 .t^uiAi^ 10 iJL=>a . ^Docjcn Vuk^na q^ra-N- kjri^v ^A<n . i^^\aue»n"sv 
: nluKf »jLsa tdii^ ^_2<n^Vji<n . *^a\j30 Wtdag n*^o 
^usoKfo .|i_s^ci i^n^i-ra .\ *\ 1 vi^^ m^o k^ -S w ci 

.x^knn td=n^ «y^< ^oinAja . ^ti-nwSj^ t<Ao *^a^i^ 

1^ \ n \\ \ ^ojcx-SV riA . i^iAj^ vn^^ rdA-zxiio 
, . i^ssnAjbrm i^=d ,s vm N^-n •. ^a\% V t^A t<^=\otd=30 

. > K?ua3 xinn ^a\j unj^ .^ajtcuo ^y\t. «^aktdio 

Am w o<n\ -% A-** t^V* »— > ttX^^vV r 3« ^30 1 Rftcentius corn e KTinili 
add. supra liiu tdA^rnv. <nc3 yxm . oaA XsoAjco 

(siae ueceeeitate). — * <n nuper — - •*( 187 .Vv-^m rdAo com \,\ ^ r£xp\cki€ *dicn ^j»* ^ A»t^ ^tj "V ~tl„\ ■ % yAJ^^.* oocn ^xsLjcmn rd^a^ 6V_»V<f .^^CMMl-i i^rsfti ^ o_icn . i^_=3*c^n i r^Am^t ^so \a . irvocn i^je^J^rdtvcn ,cn . ^t^lu^ ^-A**^ &rdo 
,V V, T> a>..3. os'ux-soo . wjjcnVv-krxrani^ >acn >^Sn Aw 
■\,\ ** i^i*o-=n ^=wi r^urtf &y£ : t^tcn r^5r\^ ^so au&* 
Ay^ tla • i^bcn .VrHco itfvj"\so i^ixom ^20 x*ra** . rtfocn 
)OW ^Scno ♦ ^ v -k \ \ - no ^_»o\o cn*v » ~-fc~v\^ >ocn . wV^i t0 
^iX.jsw i^»a ^ttv\m 11 i^Jo*=n^.o i^raHo-K rescue, 
i-^ . i^-S*-o_=x_do «Y»r^ rC %\ \ 130 i^ncrx»i<i=3 a K^fbo 
t<Lun^?\ ^v**^ 1 ; ciocn ^oocwli ^t'H^vra jo i^tdS i^A^xra 
L i3o r*. .*^ujA r£*>*vwo .y^vx.kTo ttocrxiu Arrio .^tW Vy»k£> 

*gfa ? , * . \ ftfl ?* t<lx-^-»r^ .QCI03 -».V*. ^Av^F\ &1^\ vdl^^ttj i5 

^^\ A n o Ai^ A^aajsoo . <x-M-vicv_co^ -^ -*» \ \ ^ocm^o 
t^-a^o^ra A^n :^vmt<^ ,cn Wen i^jn\Wn t<TV\^=u 
»cn 70^^. ..^..oa^niEui <xj^\ i<LraA A^o ••r^m r^jen i^mva 3r^ i^i^cn . .i^uv^ojo .^ooxjjcaa A^ra-* 
^-» 01^ r^VjL.=D ^_so l^bcn .2^A..»}r\-r* ^u* tvxv* xi\^ 90 
at'u^o .rdcicn A-kj i^icn KlA_a^ac_=3 rdj-acn .i^X^a\jt 
t^_=FDT\ A^ »6ab ,ocn ^j^n^m ^oxla^ — 1 ^oojuAv\i^i 
. t^ocn S ^ m t > oxjlj^ Srd-* t^-mt^A wisr^va*. .r^A\paa 
: A »\n xA^\ ^Acn oocn ^wkAira r& ^Sifcn jj aa 
t£A . j^ijfvaStvjso 01^ ^.^.Ajifi=n r^ ,cnoju^=n ^33 ^ 95 
«^<wxA_2wt\ jcVjL^a . t^^jtvAo r^a^jaA l^ocn xtlS. ~*rf 
*£tn ^ a\y=3 coca Av^ 2D0W . com ^ocn*iur^ ^HAjmctj 
^V_ax_jc At^ 1 ^ \ -i <n : i^^v >-> — ru^ Wen r^_uJ^ja^ 

1 % supra lin. rec. add. 186 
>V> *^ . i^ixTvjo 1 ^^^ y%\»r£ . r^raA SiaV t^uv^ . A >ocn 

tva . 1 *** mi t^scm ^Aif^ . V^uixa ^AjKT . rt^kAci*^ 

^^'^^ i<f^xjt.S.Joo r^V^rncLra AaAo v£=x.aA Kfuu 
i^v-tdS i^Vo v -7i, vvVjso . . t^vHr^ <isji^ ^»^uco T > *n»\ s y=i 

,i^v-^»H_m^\ rdloajtm oocn ^jcnS^ ^jAo» rsixSLoam Av. 
a^o . Kfocia i^ooa ^^ooira ^dajooA y^\qjl %t\a*s\*j=* ia 
, : v.m<» i^H-ti^-^- A^. ^-.n^cn : 90m ^jAajl *£xAoj& ^ 
. rC \.*,w\ rdicn *?\ "^ »■ ^o«» i<l*3 ^^ocjAa. T^Vvi»Hro 
10 t^^oa ^v-x-td ,S<n ^^5 ^ ^ m no ° ^ji.^X Nfc t- , ^ x ^ Ar ^ ^^^ 

_ qojlAv-**^ ^^ojenn riKj4 . «ioin ^Aoxrs goto ^S^ajq 

15 . f^ , f n.^ :oocw ^otx^m l^aucam Aw* ^. oep^v a\ *\j — 1 
u\ano #%1 ^o<nA ^»n, < \rbQ t^EV-coS^. ^»X*rno .gUcraAmo 

.i^v^o^v ^oji^ O^-A-u i^-^-v-x. tol^ cAr^^ . tAj^m^ 
^^ocnLJum^XQ ^^ocnAcwn -so ^t^^\ Viacn *' < ^V =ri ^va^r^ 

-jjn-Joa-A ^a-jen r^A^T .t<lAS^_. ^-» articn ^n iv\ v i-* 
. ^ - * v* <* -^oKioQ v^acn 7»Au *An a^ . 90m ^»\ui\rn 
^» oocn ^v^rn^ ^AcnA ^jacjA "\=3jbo TaA^o ^\,» 
Vvo T^v^ua V^ oocn yA^W ^Acn ^^ucno t i^ <\nn 
95 t^Aai^\ r&**r£ .oocn ^a*^ iAdjd ^73 -VraA .i^Hcv=^x> 
i ^iX «viT i t^^o . ^^ocniAm AiA Vocn i<I»ocn i^d\jcsajt«\ 
kii^ ^a .kTv—iaoS V\oA ^^.rxjt. \rp^. .oocn ^Saso 

* *?-* +•& y^,*\ ^\0^-\ *20 • 3 tjil^XODn ^^ OC7XT3 I^OCn lAJOOl 

3Kfo . Kfocn ^u^ t^A ^^ocnLA-So^ i^iA'XJt u^coo . K^a-SA 
1 Corr. e ^oAmi — 2 Ms. ^W — * Ms. i£W*» 
r^ViAoWra . ^-TV-coa ^AvvSiv^oa < tm _a€n*£*t& i ^*uA\&q 

>y^S .,.»., „rv,» itf^viL-i-A t^Vi ■ -y^Ao . i<f Vuta-u^ rdscLO^ 5 

, ^ » ^ v> . rw=vnJl=3 ^»oAori ,\j Aa*o ^»nic»ci ^looH&so^ 

r^Arw «rj£S n n n Vf" 1 r-*^ *oAa .i^_»\.»A K^cvn i^)Kt^ 

\ r£rt % \^iY> ^-=0 A »A n \^\ocKf"A ^iAtn ooqj ^A: LfiO <j\ccSk<Wu*a i<rO^*r3 r£±r£z>. rAjtrdv* auvd us-§^ ^*nJc. 
ArCf a_a> , r^ux-i A\r£aa it\a_^t» pcvA-io . t^Vami^ ^mr 
K!ocn )tK->r£ .Tjf ~i rv-p ^ro aocn ^jrt_&m?i <-A<n r^rci\_£*> t 5 n^. . oAi.,»:=i \ rdArcf rdacra nScb rdA rt aaAa ^mo rd^vjLn ^so -=\o v A -w i^i^^xsdA 00m ^»-\\^ Ai<f 
i^a^cna , ^jKnVveuA-fio A \, no m ^^ir^ ^rru rdnojt. 

t<TV\ n v .a rd» n — » . k^StCT if\A=fc\rC?a X\rdn g& ^in. 
ar 1 V «\-* y m n^j^j . KTocn ^V->A V » ^ -»» vdi\a>\n 7°^ 

A^h* rdocn Vu»i<f ^tA i^i.-w »rd * i^\ -u vyrcf ^o&^kT 
ard \ «£=o*iax* i<3cnn i^%\£^3 An, ard *^^\^ 2 yxi a 5 
wAjoq 01W J^jcoi^ «ii^ VA . rixron ^vHxia* r^Aicu 

• Acl-x-xA ^fcV ^k., w ^Q€iXJDQL^.n oacn 1 *^ "^ ^ J^Y^b rd\t^ 

^n>^ in 1 k^X^Lu ^A* tcT , y^iYnti . t^»n^. omra kSo^ 30 
1 Ms. ^j^oA — 3 Ms. 
184 

aooi 3t^ ^ . i^Vva=y\=3 ^^,^^300 i^S^a^ra jmsojuma 
rdA &t^ :rCfV ,s i-» «£A-a ^ooujo rdt^lX^«»^ ^^^ociaiiivb o_ai^ n "3- Jt. >. \ ~ 5 t^iv-=» KT-Tfc ^ .rdi 


n-rk :&jtt i^Vvr^S^c rdLrnLSkQ . KfSiaa^rD »vk£fcXJo kIsHqH 

to . i^-i-=nuiVno r^j^a^^^o vgVu^iYAv* ^Vvuasoa i^\st 
*? . n \ r^^ Kf ^\-3C y.\. : Aa no-=\ ^_=txjA i^son.-^.o 

cnA.!\ A-^- Ar^ n-a. . ^.t.no^ <V m Ar^o -• ^»\,\Vy> 

i5 ,n)(vn » \vn 01^ vV\Jik-i oiAa K^v-nKf A.v,n t^-S^ro^ r£i^cn ■ fc <yy i\AKso 2,\^n y^Wjox. r^*i^=m i6 .^a^ \ •^p^ub^v rdiaoSVrd ^AcrA •^pSrs t^At^ .KfVxcucue.. ^uats 
i^VkJL&onQ <y> nan ^Aaxn .:.^v*^\Av* pj^^rd a.'HAVrd 

An, ^ttt^YA tAAjI ^ocjKua ,Scj» ^^uurd aa •. -S^asL.^ tVtV AQC73 *Ajt rdkskcno .«ard ^anso xi rd^ a 5 •^oooLj : v-mc» ^S-rxo^ r^Vck^an^a ^^v*ir^ ^^oxtivrb 

rw\_jc xa * ftV^ ^os^s^o ^acuroi^Q* ^^wnzDcnno * f. mg ?* 
TolJw rd^wv -H m m -i ,t^.\ r ^ *\ no uA ViAo .rdoaxra 
XjlAq .- un onA-a^=> y£m% a^ ^(n^m ,^&i r^oi^Ao 1 Sic; cf. p. 87* — a ^ serius praefixum. — 3 9 prius om. -- «< 183 Xi^Li tJ4 t^TOJ3Qu»^S *** aocn Tdrrwx-i \ ~ .jn <n\ *> .nai r^wS&ira i^Vv^oS^. r£r£mjLzrm *<n aa<n „UX. ^ n^ .<Axr*A<* A^ 


i^W— so a_*_t» rKf^n v\ 

A^^ v^icn^ oom i^»nja3t ^n t^iS^ra . ^*x=tj ^oA V\A-a 

^ ■v x.-yi -x ry xi : /»' -V^A'vN ^Au^a .r<S&+ o^ 3 r^iob^ ,ac» ■ fiS 1 Ai^ ^ak »*f^ft\.\*Ti TsfiviALo «^jaoA ^ija&mo 
&r£a : ^*v»i —1 ^A\j£> jo \jJtyj tiom K»i^ rcf i*j*rv!w 
kL^Soj fdxn x-i\3 t^A ^-^ .i^_tjoo-s <n\ •% *f\ "\** i5 lA ri Si, *^^y \ no itfui rdAn^ :rtfv!^Lso *v_r3 ^_so 

. i^lki^za ruwcD i<Aa rtf^u^ t^ rsiiHroa i^vfb^. X*r^ax. yv\ , \ r^bxA*^* «£*_•'* SvJ^ ,\v^ rdvrm<? .^*rxxmmo 
Y^cnAi^v >c»au^ A**. . <jv\jc-i i^vsoo^a r£<raooV\o nas^u 
^ouoiiv^j 01^ ^ja-V^Vvso ayd ^raJo^Avm i^^** ^A<» 
.i^j=ar\ i^LsoocnifN i^-»\-son *7xA ><noJL»n .y&\JL\ > ^-=0 

1 Ms. tuaa — 2 > prius om. — 3 > supra iin. rec. add. — 4 a 
rec. add. 182 

^ im^flLAJ ^-» A ^ * a_»Sjc. -^p^jooAo .f^jOi \-»ttfa 
jjtj^ itjr^ V^ "* -** ws»»t^ ^-*VJl-»o .i^juicuba i^^vw^ 
^^ . kToctd i^*<&wj» i^vrwiU ^om\ ^ i^Jamo .*^\£» 

aocn ^tT^fAy^^ t^k^j^ .i^kS^n Y^cvza-H t^Vou^. ^=o<v 

Kf)fv_sb<X-» O-iVit. 

V * \q : i<" ^Si^ » \r£ \ s* i^\"iv us-tt<f i^mt 
^aAo) : t< v r^. ivv -zyx-T3 rdirn i<liVcL2o ^j-sv >\^l 

.^■i<lc3u^ . % Ti t ivA\ noo cam ^j^Oeutj r^Wny^ 

^^ji^ .Ktt^orjo i^W»niba c^jncua ^H^i^ vxv^Wa 


^An ttf=u <»A-* id^«»Q ,t^Ho^*% Kli^=Ht<r ArcSo KfXJfoa ^HV oa<n .m^ ior rdiA-x. or^ t^uai Kfam Wi Ki>xu .kTS^m r^w^rci^ ,okAj33 ^ i^w\y .t^stiiia^ t^Obd 

Ms. *^Vu^» — 2 » supra lin. rec. add. — 3 a in.Gne-rec. 
add. _ * Ms. ^7**^ — 5 Sic ms.; leg. ^^(t) ngr\ 181 

• . ^rb i^^wx_=73 oto-=kiv^ * <h-*o\ \jW *uzar* A».ra^\ ctAa 
K^V^ »-**■* r^Ario-ra ft j.v yj»i^soA oijA rdooa Vji<T 2k\<U% 

Acvx.a •• k!h=da» txxjyyjtjso f\\\%r£a 2 ruoSttf* . \x^TL3Lr^-\ 

^.39 »JtaiCA k y \ Vi "i Ax. r£Ar^ .TjJj'Saw ag&vica ^so 
^aAi^j>a nixAi^ K*\rn^-=a .^Mm ><n -^ax. . . t^-n\y. 
_»}&t<l_ia 3^fr\ » \rcLA a\joa , m-»Sn *n % ^qoAa 
n-w A-V aA ; ^^v.-tai ttftuAtcf *dA=3T^\ . T^iv^xvvsaXa 
Axo T^-7i»nx. Ax. t<Lj>t<f .t^tAx. ^W Ax. aKf t^UM* 10 
AaOn A^lfcsoa .*dx.<Ht<r .\jii-nki ^o^zrxm . . rcTfc\fvA-*> 
\ ^ v%W a \ — 1 vOtvroo .i^x. 3 *^ xmVv xdsq .i^x/m^ 

r^acn5r\c .raaVvVxa «m » \ v, <hAa_x. . y \ 10 . r^A-^vx. 
viN_»fda . <n t S ; ^-\j SSuja r^v^zn ^ n <ry»i^ rdlin_xxjA i5 
t^icn-=3 ^j*n \ «% ^-jlAo* .o&vvxjo ^o A«V v\ r£\j(\\— 1 
••r££Jjc&\ ttfuua T^za^oS rdx»a\ ..r&nAax. Arvx. rdo\ 
Ax. a ••TA'niiza «^A^n t^Vn<no r^r\joa i^VmAjIu 70X. 

_=o ^ -», vvi ^soo ^aa.,*t3u»^\ cnA.A rdm^x. Ao^um r&x»v^ 90 
t^frx » » -i \\^ t^vcn nixAt^ A Si us^m, ep. i o . as^x.- 5 ^ 
•:. ^kV "i . ten \ «* 73ljw rdiicv^ &rda . . i^ksiiTM 
i^iS^a «iaxo ^3^ *^oo9^^=3 rdkrxs -Kirn^ Sijti^a 
i^An >^jrvj3o<\ V *n »ao» ^-»cn \ -\ . a V» # i^-*V>cu?3 &*? 

2 va^3 niAa o *\ NoxmA ^qoi u ^ y ->a^ ^\,»An rdxryv. 
.SoA ^3M o^ ^sof^itft i£y<\*\ Kjtoo .mn.^ Ajjojco 
jw-KkT i^Lj>\CL-ma Kf \ <\ ^ rcf itv-iu=3 cO^\ xjtCT AoaLi ^y^ 
i£^*\^x ^3qVv oiura \ \J\ .ijfS.iDnA pa\t *^.^a .oaA 

1 Ms. mcnLM — % Sic. — 3 j 

» Ms. uq 
, — * * Ms, a^=n — 10 180 
, 1 r^ irujja chV\\rxiA 1^ VAur^o : i^itvAa^ ^j^Vv'i— 1 ^sNt^o 

. VvS w ft> *n A-s^o .■ iivA *i i<Vvcl-TO p, \ fy>^ AA^J39 

, r^^xcA^ASk ^tjo T^rruA^-a rescue ^td t^lA^ csusklsoA 
3^ A s- rdA-=>\ vy*^ kT y vjii-nn ^^^ooxiAAjt 70A A^t 
.;..K^y v^t> \vAo . K^xo^w nVra Kf-SaTis.. us^i^b tj^-Kr^ 
T\ci3kA-=3 i^-n s. \^i Ax. cA* ^rr^ra^io r^x.co i^Vxt^i ' 
^cnAa, Ax. t^Ai^ . ^oAjcAoy^ ^^tviiAm i^u& Ax. qKT 
id\o^ :t^V\Krv\^cv> t^voJk^^so A-x. &i^ci >i^*t>tix. 
^jcncL^a ^^•° x> ' 9la ***?*^ n.n>x. i^^xH^xsoa r^V^im^vr> 
i<!At\ .• i^XH-jLAjt. K^*iv\\a us^i^ ^oiiSarax *^ooiAaA 
r^va^u unji^ rdiAjaaS p3j^ : <nA^ i^x.St^ Ax. . . » rnn%\ 

A &o ^-ma—p A ^ ^oi^'Ht^ci •p^ ,^X-=nuLn Ax 

i^nAaL Ax. ..jzuccui rdA-A ^uxswi^ ^jotX^x A^o . ^.uatnm o i5 Ax. .."S^ Jan VvjAo .» y^jpev y -^ ^\» us_»^ ^tOiA Vo»-\ : en. Aj^ KfWv .^ 01 A ^w.vv Ax rd\i<r >3^X. 1 Ms. tOcujo — 2 Hie add. ms. A^., quae vox redundat. — 
3 Sic ms. ; lege AvV — 4 Sic ms. ; lege ,u&u< — 5 Ms. JL=*>W f.n8ir ^m oooia ■'t^y^V^o i^i'nlS i^\ox.\o Kl^^oS t^Vvii 
> A y. ^-m ^^octx-td A Vio . ,^^a oxj^a^nxA t^^n >Ax 

t«^ifvjkv\a^ A-x. •.\-i3uA i^Vvj£i aV^ ~j3o ^jym^M^Xjf. 
ao ^cql^Hqjtxx. aj^ai^A *^\u^" \~* cjow*Hajo Ax. .•»^L^ 

A *"fc TTA \ 1<T-=VU 9 am ^009L4A l^^tvH-XU^ Ax. . .TtfAJUAY^ 

wJv\;Av»^ i^V\oipiib Ax. . .^cuuA^vi^ ^00 ^^kiiao 
: ^jox-iAaAjin t^^xo^vj^A > t?\ tnmo •• r^iaVVn o^d ^cioi 

^^o<n\ *\^v tCT^v-juXjcVAq ^(AcnA ^v=xx.a ^Ao» vy^i 
t^^ -rii "txA r£am iv-»i^ A * ^, m ^aAca Ax. ..r^AjAao 
Vi-v-z^n m\j=iV\ A v. aA :vA >oa : \jznv£-ma . r^ % ~\ 1A 
179 >#* l a^_AVi<o • ■ v ak^ a»-t \,o ^a-ii^ o^-»ii^ . i<Lb*/\i^-=3 

t£t{Aov£ra oocn 2 » r t ~» ^ r£\n ><b-r> : ^an^. ^H^o 5 

V*_m<f *£\ ^^\ y^&ojox. Aj^xroa . *<fiV\ 
^jcn \ "> «i v£jL&*>-*i cnAy* i^^vojox. ,cn £1^0 •KaHj^vaAo 

ttj^zautt^. »Aiki^ r^oc^o i^vra^n i^^\c&u &,r£ . rdiAaKf 
V^ rdLra^\ t<LyAai<? i^ocno ,t^n rr» \, >A.=3 ^=n *u=ji^ 
t^A* ^1 11^ .^y,^ ivA**. ^m ■SrA-nN^ As^o Kjut^ *TK ,u .v A^o 
artf\ 01^ m^\cu2ki<r t^ocn 
i^VoHcyuo . ovJ^^i^ \fi*i tip i5 i^^\cn t.i^icn \^=3vra vdoora r&3\ t^&Vxosd Aiw ^aa^v 
^ ^73 ^ia\^AA ^tjo s^ioVwr* rdi^oi^ A^. *dAr£in 
»*\ > i-=v 1^ ^A3lJ33q ,i<i\Di^ <ncn\^nS 1 Sic, pro <yAy^h< 
5, Minio scriptum. — 5 2 Ms. , prius rec. add. — 3 o ser. add. — 

178 
YCljCn 1^T73Uk=l "^oA >jc.a.i i<!o^ i^A >m*^jo A»KTomx.6 

K^i *\ *t \ r^i ^*\A^o •rd^'VuA rdLryvuA-^o ^KfVa^aA 

,\^51-\ 1^"T \,Ho t> \ \j TV=*aA t^=D"SjA Il^iVTJ \3>T^ 

A— a».i^— =n._^ t^^.^td^ i^V\(LiaiQ i^k^xxa KI'Xaa-V-^o 
\jJa^. ocn ^jAcii .rs^_^.ovA ^^aiKf Adxi^o .cA^xm^qAo 
: \^3otC ocn Aja. ocn rto^o . ^A p^.r^x. ^janrxi^ ^%A^> 

10 -^ QC71 > V nSoS 

cv.M^.Jcr^ i^Ao ^*-ifi\\ 

o^cxcn — rn . V\-_i^_ja._i\ c 

t^b^ni^v 2 (iuAn\. A A_m ; ^^ocnjatsH aAiio c^^^VV^o 
. w^cjcn. > ,y »S fti,^ no i^ 1 ^^ o^xcncs .Kf\^r» i^ocn r^A 
i5 A \j *n ,^>cnt\n pcxxo *onA» i^va^a i^^Aj^ ^t<To 
an> m .t^\ >nif, A^. -7x0 t^vy^»o . KIkSV i^ocn rdX^x 
VviA^ A^-.m . ^o<y\» y »^w, 4 »jLjlu • ltf\a\j uyt^ rduo\ 
,^\i<T T^.fc rx.i oAArr>A ^jAj*^ ^»cnAa itui^-v»A3t. . KT— nviv, 
nlii^i^n t^VcAiw^ kIzdSm T^cn . rdicn r^zavra rdmAcuA 

• , ocn^ aft -7 ^20 A^p.x» t^sAa. Ai^ kT V\cuuq y^^u&HSo 

^3oV\ ^<n m\ N» A V-O .I^^JxA T^ VA % 1"1 CVTXX. ^Y^O 

fCno t \ ^^\ ^"vrj^A 3c_i^ pcvAi ^j<S t^i^ji^ .rdiVvorr> 
^»o . kS^^tdo rcCiVxoznca ^^^u ocn i^V\*rr3vo :rd=3"vw 
35 "^onjooA .i^ocn ^^ucn i^S\2oo K^AoK^ JiraV^AoA 
ivjlxi rdw\i^ A^. i^o^v^vra t^^vj^. unj^\ r^»y^ i^S\^*r> 
^-& «x-rx^T^ <n\ ^ ^.v,S\o ,)uu t<l\o >A^^t^ r^bcn 
oxA^rs rdraS KaS^ rCocno , <n^£^> t^A^r^ \^^tt3 rdAs.i< 

1 Vox intra Hn, rec, add. — 2 Ms. <n-*ri^ — 3 Sic; lege >*1* 
— * Perperam corr. in o^w , 177 

oaca rdcwn •. »or\oi<r ^Vuo?i2ra-ra co^ra \za^.-=v och . '^a 

Klra-^-p *^\g if -i Vu»i^\ t^a-spa , rdi n> S-ia \aXa>rdo 

r^i-=a^. <nAa> An m o .t^W»^tjo^ <jA*n r^acucra ^Sxo 
A \ -n o .oi_=a A Va r^r^iS^fh «?*v_=a A*db .r£»oj*vi 
>oxr3 ,oxra A n >Ot\K? *£A i<fYiVin t<5o<p «£3arzx*Y^an 
•^ooaJL*^ rdxxySjzn ±*\)s\ &rdo .^^^jcoiJaia pj=ax.o pSa*.-* 
r^\v \ n <\ caAo t — > n n y T^ra^oS i^VnftM .^idbn 

. • fcK _\*ysio ^oyKot^i 

^^5 7xjc-»<n Kjt-=a . .YZTkAio ^.y-^UAO K^Arcf 5tujt 

A V .;..t<lx-xjfbi(\ kSiHj m-Kitvra n^Ao vsArw^a - T % ^^'\ ^ 

ia8r'. -7*^* T<Sir^ -^orirardo <Yin.N.,o a*y» r&oH^ ^ojo i<jc» 

O^ja . n 1 V A S , . XJLU > 1 —I wO<»0_M«? Vj As, . y. y ,n > i.r 
<P^*v-=a ^v^ ti^A-sokTo .*£=y\_»xra ymoW^no t^XuA^o 
*£lA*f .Kl^St<r <«A ^■■Va t<L\ r£W .Kf^k K^rv. 
oaitva*on <isj=aAo .*v»v» Xsctk* .:. . K? V\»\^a i^Xska*. yx*&> 
Kliiv-a S \j n t<f^ \i yn cKrao 1 .:. . ,ma-ut<f «7x*fn"\=r^ 
o*=x^ *rx*^i KfnaKf t<riuu\^ A^soo i.K^nKT ch\^-> 30 
nj* tjsA^ror^cv ;*£=a\uza ^(A^dq .*uAo A v. y mc^r^o 
•*^*\> wfl«^ 7°^* r ^ • t<TWaA» .^ooA r£ry*\ K^ 
■\<n^v\rfiii <nk^o^ ^mKT xA* *£W . *^Hj\^XjK?\jfcuo 
*A .*£-wW e n \ «% ^ rdj^rajco i<i>*a ^\,nr» .mv^ta 

• o&va*o?t ^ ■HaA p£oal u^-nan r^oc* >tuA 9 & 
r£±»\r£ 6A+L=z ,\m W^v .raofci *£=an *£&rto K^ocn^ AaJ 
i^-»-\-=*» -vvjc r^i -i\ ^-^ t^aox-=D i.kLkj* rdx=3v=3 coca 

^*<S^\ r u A\,h p .rciivcooo K^S^o rcicruto rira^si -3^°* 

1 Minio scrip turn. 19 

SVft. - c 176 

t^ocn i<ii-^ A-a.o .a<» i<l\ja rtfaco ^AvjtJfj i<it^n^ 
KfVn.^ VV^ * .«^n_*A A^ oAa. r^7a^.a :*£=r\ck»n 
mWju3 ^z» : cbcL^a^ oaA^ t<i=nAA XsLra^o . p\m^ 
xat^ \ ^ t<l\o . >A.at jo i^acon kI^.cii'v cni\avji%^-a 
5 Oiica r^om can-aa *t>^ acb Tdiax-^ KiAt^ : r C^ V v\ -» oia^n rdiajra ,coaA-V.^v ocn t<lAV Ar^o .ocn t^jinxra t<i=\axa 

,0 rC*itJ3 Kfoicv-fio %-iJ^ \\~» .^=o«^ ^^ ^l»^v Ai^A 

Klmn.2^ n< V " \^a r^Voscu ."\A2wvra Kiln t^w.\rd A^- 
i<TiviLj^u i^^ki .iTvra^^nA \-oowra A-2k riaco ^a-.^jan 
jdo^ev ^om v »-v^ra ^aao •cnca oa=jy^ ^co^ r^Xu^ao 

1 5 < ol^o . r^fV_rocv^ i^\^p30 tivioHo rdviv^a i<1xjo \j£y£ 

i^t<ljL^tt> t<* -r> \^y. oocpo .^aaV t ^\^\^ v ^-roa « c hAs , 
2ch= t^eicno .V\..n-\ra ^Vji^-v*^ .tOsxoHcn-i ^ooAa^D v£is»r£ .i5^jcjao ^oa» ^\ x<^mo *ifZsar% t<lax*sa At^ 
<nu-=i oKja .•n-^ar^ ca^X^A^.^ t^Lsan i^'SjlaX^ a *^ 
i^na^-ita. au V ^— am yOKhJt^o •• i^\oX3 i^^Hca iwjgojLo 
^-=o t<lx.a.ma ,grx.%-OT A \ \ r£AjL» *£*\iL\a i ^ ta n L & \ 
*5 .o<n «£Acu>aLWv t^\ » v\o t^-tt)ujjan o&\o*xjao fn^vov»v^. 
^j'uoj ^oa .rdim «jp*ua 3^vx>ot^o oco 4t<f\3ti\^>Siicvjc^ 
^^\V ^ ^o-aoco xjl^h AJ^-Sps o v r^ku£ cao^x y<1A 
^3<nn an *n n-a»o ,<ni t% *n \ r^(\?uca^. c?Aa*a rdimorcfo 
r£xj=a\ ^-»n r^iox.^ 1 .:..«3o <^ja tj\\M^ s»c on »i^i ^ 

1 Ms. \^=*>r£i — 2 Punctum recens, sed cf. p. 201, 1. 9, t'o. ,^ 
3 Ms. f^^aS^n — 4 Ms. t<?i*«t\^— 5 Ms. *»o*=^ *£A*-* ^<wti r&m 175 

am Aria .am \^\-^^^ i^iLra 00m . .A. ** %,%«», A \ t ^ 

&r& ;r£wn 9 okAui^ i^nA*u i*f*^\^ n*a ^»n p^vx. 
*^ Mn \ m\ \ iv> i^^\ \ 1^ —1 .oxA oam y *\ \t\ ^ » Aq> 10 ^*Ao» v^=i3f9io ^vjcrib Aatttf £rio ftMf » *i^ . ^^o<»V\aX .ocn.jt.SL_i -oKiH^m.Q n ^ ^ :i^i-in li^_V-* A ^ 10 

• ■ — 

•^ciJiKl* ciSjjo ,i^»\ Va KTV-joaAn i^V\^u^=no ^jocnca 
^1^ n f \ nwTi i^inf. ^^n v^vCTo r£\<u*S vsjicii i| 

* ^ ■ V * ^J<^ t^^O .IX^itVJw icu»^3^ ^l\o» •^a«J3C3 CIOOI ^N^\|ft 70a*. AAa ^mo\a SaAtuo nfWASLu jjcA ^Ao» 

.KLrs^ura ^jAm so 

.J*.*j3*Jia ^»)tvAV\ i^jjLx. .wvrs coau^y, fwm otvXid 
A *n r>ft \ n am r<Z\ it 1 V^Kfocp t^A_ra\ ^* rdicn-=3 

• r£&Aso -pjtxn ^» VinA Ax iur^i .(yamAn *5 
*i-=* ^V V H 1^903 . KAic\Q ^t r-r»-uo rd^Arsf Kxjl 
KlAA <jx\a 70cm rdimo .r£ax-=3?VM -pocun rtiSUx^va 

1 Vox supra lin, add. — 2 Ms. n\» — » Ms, add. _aiai, sed 
fox deleU videtur. — 4 a in fine rec. add. — 5 o prius supra iin. 
rec. add. 174 <v *£ : A-*rd\-»-»i^ KfS*^ ^ . ^> ^uao .xiAjn A^»riS-ttx->iA itf\*v=i=nA* j=xA^a 
*-p* > V «v ^^miaLA i^iacn A .. T1 » to k*\ n XJL=3 ^Acn 

# AA-x>o i<focn w'HSm ^caiA Kfiujt. 1 ^pn &*5oi .•^5*5^ 
4 ^ooaA ^-^^ t&^hr&i *£\\\->* r£\ ±m^ =>oV ^=3v=Da 

t<^Dm^v Ai<To r^omjjxi n=Dordi A^n Kfr^x» r£=n^o 

10 ^u^ao 9 <ncLJC : Lu n % "1 . ^^cix-i-rTa \ n *■ r ^ ^\ en i^A^ 

^ yr* V ^ 1 v *r fc^ ^^ooxA \r\ mm A-a. ^i-2k rcnJrvcu^J^ 

^oooL^ j y \f<? .^oiojcH-w -\»=a :i<iicn Ar&xara •^5**'^ 

i5 ^<n^*i^ Aa ,> »^aicn . cnVviLtaA i^'irvKf p\^-o Ai^o 2 >C yjA u [*v lyrcT iaq ,«0 KiAv ^» ?3 . rfcVTO O ^ArSotr^ 

ao .ox-ri nji^atri i^-yAS^o k:ViJLjc. A a % ~r nAQ .^ocoA 

mA trs^cni^o •i^*J33a <ft>m Ax 9 ma3Jci\ kTV'xj^A 

. cnA pV%^ ^73^1^ ^^AcaA i^rwm n S 10 ^"\^-3n rwiim *^ A-a. ^K^WLjS'S. j^- .t^lioa AkT n *;fc v. : ^m A&o ^^ooxbe-i ^joA^m ^ 

1 Vox in marg. add. — 2 Ms. om. ^ — s Corr. rec. e 
■ — * Hucusque nolitia recit. Bibl. or* $ II, to8. — 5 Ms f. 1 97 *• 
; Kl> \j lyr* osooux r>>mi 9 mcun^.<xfio _» .sj^cA^ cnA 
or^ ^smf i^A fflios .i^Anaajc^ K*i\, fy» yxx^uy* 

kT V y ar^ 01A K^\ .\j nkja t^A A-a. .t^v* ^\%n 
t-^acna-^p x^n ^mlA** ■ ■■ \oo : rsfi^juSonjQ o&ixjL=3 _=« t^rvfn \ \ -n oxA icxooao . i^jH -n y ^\m \ i^.^\xson 

• i^ioua kIjaqoxj ^cu<n y S^t^ n^o .009 r£li^am-»A 

oxA V\o<» ^** *t^ .r^oo? ,<nc&UtT^ i**.* * \. nrt^AA A\j~n i& 
^a<n.»A-s*. obltxA yx^o .^^cmufcui^ jq A^A^q y^^Av, 
.i^otV*? X*=3n *£w\*£A Aivdo icuxia .rfVy»tn ^oA^A 

l^XAOXfc .^OXn \SQX^t^b 1^VXl=D ^m\-x"i P&lV\1^C» 20 

•^oc73-j^mAJ3 "\3snf \a ,,<n rd^Ar^A onA pA^o pA) o-it^ o\ v,r^ 


~_»n_»<7x* a.rtfn 


<vsj^»1Ja 3o 1 Lectio multo probabilior quam V«Aa — 2 Sic 172 

Y^\^ A_=xr>aA cv^A ^r» cdSjAran wixio\cAA^ oiA»a 
. r^^f\rwX\ rdA ,i\cA^ ^^oi^A ooA u.\at.o ,^zn>Aam As^ 
A\ y<L\r£ : 9 ^»r^ itv^^a ^rw ,^ \ *\>tv kii^^ * *^ t^An 
,^y^ 1 i^\^ia vn^jis^ ^vnvo . ^i.cdo >nxaco . KjjqxoAsA 

tx^v£ r^A^ -jpn-m p^r^a .cn^vX^ un^i^ ovoq ^nr.o 
rdio-vA^A ^-»a 09A .700^33 ^5f» <n5r\c^^ t^iSmi^ jci*^ 

10 . ■*> % -\ x "\n uvAm Aih. .XSLo. ^>\— ^Kua i^3^i<? ^c\ix* * f. 197 r*. 
A.^. »n 10 • AApTsAt^ oaAn^3^.o y*-^,\^^ t^Vjooi^ 

• ^jjjo i^A^o r^rcf.fc ^ % m T^^rvaAjLM ^qcrjJlx. xi^W 
•73AJ3 rdjuL^ n,r> y.n 9 <h i^Vuzuou ^^oosaso ^^oAra^in 

eiswA^ >\x ^po .y*aA< ^jcsim vyi^ ^oon :rd»in r^An 
^^11^ 1 g.TS^Aio . ^ * T \^ ^^ocnArx ^po r^r?3o<nH «^oii^ 
t^A i<^\ i\a w^cT v^Ardo ,^Si m^ Kl^soSs w> o<n\'\\ 

&x£o # a A ■x-a , , m *\ \r^ ,_»jc-7aJ5 ^so ^sAkT Kjcnai vyr^ 

•u.y£*m g\-»Kf t^ti ^ -i i^Lv^oa pXc» -700^=030 ?<1A^ 

&*€ ^J^J^td ids^aaiLj yjso tC^jL^-ttkAo -^.rn-V v ^^ 
^iy"Ti^soo i^i^raaso <l»-\ax ^p3^ 009 rdiA^a) ..AraoKT 
qAa r^ja^v^ :^p-3it^3v 9 o»q?Aj ^..ooaAa. Anna\ 9 ooci^v»t^ 
r^-=ri » wA rdkxA \ai ot^ ^t* ^ t_»a A — > r^v\ ^cuAra 
3« ^aoaiAjL Aj^doA t^Attf 2.15IA 1^4 A.ri.na^o" 1 zcnVv^ai 
1 • in fiae rec, add, — 2 Sic ms« ^L 171 
^tifc-fc Pl^v^ jziciVo . f».>\^Ajin v£h,v£ Z\m rcfirvrya 

Aa"*\ V^ifV^l 03LT3 ~f*f^° .K^LttXU ,0»cA*t. K^T3Q 2 *lra 

iduifiLU nn\. kLicjo A v. . *jitoA j±-&r£ raoVvo . cvuy^ 5 
)%o pAi^ ^cnciwrcf Y^rrAfroo £dc*^\o •ooj^^Aa'* ^>^g 
t^'i rw vi .p^a^\ t^voju* A-a*. rfiSr> *&<» ocn A.ttfa .aAj=» 
.y^HAojl ^^ocnV^^-fc catena :<*x*n<uaci 
^jy* ^ ^ <v% rk % V ^ *i ^V\%^ .. ^,A.v -v\r^o t^aAt^ Wat. 
<n.v— >\o .i^aj^3usc=3 <n\ ^ <n -ti\ \ pJirdo ,^*n\ iw no 10 

p ..Vvn ten— td .Kf^v-i^-^-^oA axA^*=* o-x^-^xAot-Oo qqoi 
. l^tvA-SO OXUS A-TX-JCO .i^nVfw no V\oA i^t y.A V^ 1 
i^V\jk-s?u=o-* m \ f=\ y€ % \ \ no A v ><no-"\V Ardo 
Pu^j i£\vC 'Xr^ i^Aa r^-n *■ ^sAcnA .« fc ^ocrofr\ft\»'\\--i 1$ >C73Cn,S. kjun ^ 2 ^SQuA *3em^o ^*x=r\Y^c cn\ ■% 6xj=Ou^A puSLi^a . 1 n£ja\a,\,nA <n.x.n^o , t^jcnoc^S 
K* "i \ no?i id^ji <w — v ^yHi^v A ^jo . r£\\ >n yn 

i<L^i\ oilA t \j n Ar^a . 1 \<L\ % \j v \j cwa n r^cuaAsoA 
y€ *\ \ no oow A \, no .oaVw^-S^^ ■*_*_=> i^V\o «\ \no^v 
i<f^i — r\\ *~»^ v^no^ VvoA m\^ r£A*ua lvlw Y t \^ lwllfl 

oxA • i<T^V-i^^ no \ n^»r^ ^a ^»t\ r^icn . 1 *£aa\cA£. ^so-* 
ocH nfno vn.\ \a^W t^A *i_a> . i^Vvn ■% \ no ga\_^\i^ 
n^tt^ n_^ ^»t\ i^&cn .^^or^ np^» rd»\m -njonjs naijsi^ 
t^\jc t<f^\ no o<p Ai<o KlaA-so^ kIAj^uo ^v^Vu^ajtoA 
en Va i^\ m via : 1^X1*^2*3^ cbAs'si oiAn^ \rsA ^so KTacn 3o 
1 Sic. — s Ms. >*w%\^^ 


170 
r^jsoo A^. ^ 1^ .oaA i<o<ra jylw* oAf ^3oV\ i^Kf V\fft\ Ardo . A^n ciAjai ^so t^^\ojuA 
ai-A *v \ af. «V\ocn r^icn n-^o • %tofc ^oox-^. ,s \T^A oA^i^q 
5 t^-sriV cw no 00^^=3 A,v,o ..i^-Ka^- cnA Vuei?* -nojtaoaA 
. A\<1^,^ A.S^o ^Kfy »,% no \^\n 1^1^ t \^fw *?\ * ^ nj^^. 
ft\jvrsy A ^ no ♦r^Smfvm vdsoa^ra oqAamo ai^\ ->nn &o ocn Afc-AJiWif i^A ocar^o ♦ t<T °k t iy>-si KLmaJELra ^ocnAaA 

10 vwi^ i^itvjtA-rD ^n\\ i^-»*v_3o vs_Svmt<fo . ^ocyLi-no 

t^ben ^ vnv ^ i^^ucaLra ^aAi t^\so encw^a .aaiVutj 

r^^ no^yjjj^ rd^>«f A ^ . y^ vv \ *\ Kjat^rs ctxWic 

.:. m ^aai-x^\-za ^JLir^ n /v>v^ i^lu us-*t^ ^cnA^ .i^qoj 

^craciro^n ^so OKnAr>^\i^o ,>w\ ♦ A^. %s^ ^»-=\ K^no\ iy>no 

1 5 r£. vv no .aaoa ^.Avm os^twu ^so \»^tu oxrojc ^dot\ AA-so 

rdi-so vs-ii^ »,^o<n-m^ njtrda ,t<f — vxjb ^^ocn no s.. ^ 

^^^a-i^ -jovoi ^^<i tt ^o<ni ivi -n jo i^\j=>^^ ^^cvamAo 
Ai^ i<T^\n w V^ och ^^isotaxjo n^r^ ^cruaA cn^v_rau^. ao %j* . n *V 1 .>ir3on^ A^. .t^juc^ A^. usArw^ a"v\nono 
^so "Hj^xj _»^ r^icn . >cnanj^ pox rdr^»^^ r£,\*\\ &r£ 

• «^aii^ nnot^ ,<nto3\D*A Aa 

*£\ ^ tOK> . i^^xr^ V* \^rv> ^kj^on A ng, vva yV* n^^ 

a5 A *r u W»T^\_»fcv-» .i^raHan, ^*"*^ 7°°^ ^^^-3WO 

i<fu£rja Avdo .^oj-HciT^n kT^vjo^v^. t^^\ , =i^.o . it^" *^ooaj=3 79UD0 *isl^.q\^3 o3l=3 ,v n, i ido aja."v«jc^ ^-»^ 

So •:* • i^^-av zm 9 <h t^^vr^A ^oumi »Xso«f V^\ . i^»\so 

s — * 

1 Sic ms.; pleoius t^^ua (p. 199, i. 28). j>oau»Sn no ^ A ^, Avvxao i^bo^o rs^ nno^ 169 

eoo'Hn * rr n W ^-=w . i^jlaHo-^ ^juts^ ocn i^/\)r 
r^\ -n V^nlfruaci^ ^9U3oA id^ow .*X3&\r£ r^aonjam 
:i<TH \\ , n ^-icAcn n>v_TDO f^vrrxAi ^>?ucno .ruftm cAa 5 
*L=i\^ oxAj9l^z> tro-x. £i<? ^ . ^jucn * qa^i y^V^uAo 

003 sua *VlAV\o ^±e*v& t^rt&W ivuc 
.o * i^-\ \\ no Kf ^io r&£har£ . rCk^co ^y 
oxA ^<nti no A-Swa y\>o,\ jcw* r^injjfbsX. ^oxA^ i0 
«^x-op »<n,»m t^o «\jxw* ri^^a^y Vuca^ am tsiwSJftA 

t^A-=ur3 ^^a-icn *:*n ^ io cn\ n »i^ kLsbcla&vA * -^ v * 
: ^ i i » a fr v-zn .^^^ojt^ o^i\jan niAo : ^^ t^bxWA 

. \, *. «foxA*£A oxA r^Avcf ,«^<vjx*.p*g <»VA-mi A v 
■ * nv o gA^*. \_rx^.o a \j AO .oVy n «*V \ -»% V 
x ^ \j=A WcS Jen itii.AtC m\^r> r^VisHoS r^utln 
.v£A*u ^d\ *ySj\\ yzaum ^o<m\v, -vuco .^ocjx»auX 
acn Ard^. ^»a 1^ .t^jcH^** wV » \>~* *** -™ ^ 7°-^ 20 
:A>-ma ootn ^^ocn Jh tt< r^rv-zocL^ AA_» :*d_icn 
. axAv-r xra *£wW mAnA Amvwtf i<TW1^xd t<?XxJa f. i*6 *\ x£3Lxv& *fh \ V 01 \ «> \ =\-U*£> . CT* \ .H — % rifocn ^Anm-ian i^VujHmi^ y^vt^^o t^ Wi=3 y*^ ; tdHAs t5 
ooot ^iVi^a . ^(n^nsno %*sa 1^1^01 v£x2v£\ oocn 
*£A *^yn 1 m ajm .><no_2D?i_D ^ocjxA-^ . > V V * ■»»%* 

1 • rec. add. — * Litt. ^ rec. add. — 3 Ms. ^aKrc^Vvi^ 
cum signis transponeiidi, — * Ms, ^tl^m* — 5 o rec, add, — 
— * Vox excidisse videtur* — 1 Sic, 168 

^^At« i^Vv^nso \Aaaa ^aao ^i\«»\ ,,o y^i'nv 
^^ am .>mc&i*Y£ oxs^i >m i<^u \j>\ trdkr^ W mnn 

5 .o<n tdA^o^ n-saot^ aacn ^alo^ AaA^ >m=3 X»t^\»Vua 
^\ 9 m ^=00 , ^mA v. >AjO ^ooxsa^w A^n, r^&oKi 
&v^a r£\*kvt£ Aa ^ ^ <nVv^.o\a mVAw^ t^enAi^ >soSrcf 
KlA *v^=i x£xj*-»y£ .r&ijL^iusoii oxA-»^v t^=i : va\ A^» 
1 ^oVvi^Li % t^iacn r^SJt ox^ai ,cn t^V-»^-» ^so po3j 

t^juAwf ^-T-in Kia^vo Ska ,:*,<n\ non\ 

i5 «L-^.\KiL=3 * *^ ^ Y^ifc-ra^cri i^V\ ye V no ^ . ^ ^(l^ 

rc^useJLrsa i6jl \ ^ n oa<» v i .. n ^ 1 r^JL^m-\ A^n ^ 
pu^-10 ^ooxaA-v. A-^ *v-a> .oo<n ^n n v re?V\rtl£^0 
Qoxjsrx.^. »rdurr>o .cnArscaaA «^aio» jol-41^ -v-»%t^ -»n n^o .i^^j^o i ^*n &i . QOXU73 ^zaoxj ^ai acn ,t<T m \ if. ox-x-=n a .. v . no :»o»<A^ >^oA 
cha 1 •j-.r^ivAjao ^^ocixA vfm % n^ n nw tv;x .^awA 
V > -^ ^ ocb i^hAfeiA r^*n\ mr» \jo^. t^ivuc t^wxca 
■5 .1^=3^33 OAxao o<h t^.^^ cnx» a^n A^-n ^Kla^oA^ 
^a\\^i ^=qAa^ Awno .oocn s^jjc^rxu oxxro o^ Srdb 
T ^j^ V^m chJ^K^ oxA ^j^.^%^ t^A^ ,ch K^.\ri=i 
.x£±J\r€ ^ ^oui^ tt ^an -ia,.io ^jacnAsw o^^aitx^Mo 

1 Ms. /^&i»r& — 2 Notitia recit. Bibl or., II, 96. — r o rec. add. — 4 Minio scriptum, 
rec, add, , prius rec. add. — 6 o initio 


167 

us^n^u ^v»v£AAjao 1 A\\^i . -700a. *d\a>va v>ftrnittj&rg' 
n "7 ^.o Vv-»r^\ » \ n itfv\ Kli^mo .rdbiAitf* oiu^o^ 
. Kir^S Ajr«n._^ oaumLot.'n « fcfc _aoixrn r^vi^ooA 1 ^ y^uSjcA 
*A\_mcLs ^_§^ ^jAoi . T^acn v£)s\y<? »<*— Avt > ^q*i \\ t > 
i^LA^Kf \a ritfv*..*^ rtfsy»^ i< Vrocu oooi ^oox»5iur^ 5 
•J. am r^mcuca i^»~nim r^o<n ^\»r^ *^i2w* v^ui ^*nW^ 
i<T ,Va v»-=\ i^x\*a cy> i^Qcn^cxn V^ 3 *^ *^\*an ^^ i^Vu^jo 
Vv-g ^ V »\ . n o J" A ] \\ "i . wi^A^^um-* <»lA_»?\ r^raScrA 
*^ivA-u*i rdoo&v* r^j^a..*^ . <n_aV\^ w&nArtf* c»\^tv\ 
i » \ irf »^ocn \ ^ \ At^ia .K^i^ m\^\ T^\Sck-jaoo i 

<x^*A i^aI^o .Aji^A^ A^ ^a am i^W* t^n^A 
^■\-J* • w £«\ N o r^ *\ \ f-A-i-aVv-m •^jx-icn ^-^.ci . chAiw 
.i^Hcu^ ^jo 1 ^^*™ r^-wonTv K^^t v-mo t^iosa*^ *r>A w 
»^_ocn » v *\ a V^^^pQ .i<*ii<a. ^^ itfv\r3 <7iA<^ <kuuo i5 

*-=*-^.° .*^OTJ\Aikuz=v* v^*ncv\^,^ t^o-Hcu A.a. ^vraoi^o 
««' : V-=30 • -^.*V_A\i^ «£Ao v£ v\ a \ysj vyj^ ^g m , s ni \ 
oAa. ^vrai^b .2a*a^y£ r£Ao ^ooxocn^ At^ ^\y *y_ 

A^o .^^^oox.ra pA_co i^<?xA^v cmJs^o^v ^001^=730 _£.j=i 
•^-5^2^ i^ooa ixA_od a^octljid £*£* ^ooxA - ^ -* ~» *X\i^ ^Acn ,00^*.^ Aj^ti -*-*u Ai^o .^^001^0,^x^1^=3 
*£A* ,ox_=3 i^vcn Aj^ oV\Xx.r£ >eut^\bVvbq . ^aoaA^ 
• ^amk±-*\jyik 6*u>^7*cl>&\ ^2* \~\\ ^\^on am \=a^. 

1 Ms. A\\^i , et sic fere ubique. — 2 a in Gne rec. add. — 
9 Vox supra lia. rec. add. — * Vox in marg. ser. add. 166 
.ra^^r^ ,cneA^-^ am ^vxao-\Ari=> y<am «Aj t^lA \^ 5 r^-An Ck 


01A -^o 


10 fO» zn . AaVv£o^ i^A Ar^ ^-1* rdA^ r^'a-\ ^ ^>A 01 -ZO^ ^A : ^\\^7ar^i\r^ ,cno*UL=oA*v >(\oA ^joq^-^ ^ ><» 
a^j rdAn *-rbo . Arvxxm am >A ^^orAzajai'A 
noo^-xuAo . i^wr=\<JiL-tt>A ^cncA-^. *^o^\5^ ^"^J^ 

i5 ckti .:•><» r^vj^o^A ciy^ i^JLj^n t^zoojlZj ^>vu t^qoxi 
tvtiA .Jen r^^rxfio ^n ^onaixa^^vm AA» ^a. K^aaa ^* 
r^ooa ,rui\j oaA^.i 9 m r^tv=xa\=nA na^^i cpA*=rA>rA 
^ojkoa •r^^S-n^ oA«^ ^x=ia*V\ c h*iV ^^=n ciuSziv^a 
*?\ r <f\~* .t^vuru rcAvVrfi XmAx. ^ocnA^.^ r^»ci^ 

20 w^SfnA ^-o/iN fv> rdA .Aaitviio^TD rdA r^LAa^oo .--^.n^ 
«1^SVA •^ochA 2 Q-n\cY> kLW : oi^q r^XA^ t^ui 
t v -v Tjjao . i<^. * n * ™ rd^r>o\-r3A i^=i-jt^ ^ooaiV\i_^» , 5i 
r^icn ^»n am .\±-a> t^x^n-* ox-=a ^_»\_tto oo ^Acvx^o 
KlA id-ii ^^ooaVxft-i'S ivt n *r> ox V^ \ Aa . t<Li^ \ » m 

*f \ - t* Tx_ao . «^ooA\--»'S- n \ oa^ *n v o i^v\ cn-S^m^ 

^^^ ■71 -^ooA^ 'upA ,i^Wvxr\ v^ut3»3 riaoxoA 

-3jo cJiA-raojoA v\*va.i^a . ,cnau5kznA cA^mjca . Joa 

kjref A^ZDJCk-m r^A^i . \--rbKf 1-^ e n fc V a- ^o— 11^ 

1 Sic; suspicor leg. ^oma — 2 o in fine rec. add. — 5 *£A 
rec. add. — 4 > alterum rec. add. non suo loco; lege ^Wv 165 
xoxA Kjacn idrbS i^)ncu*^xjfc_»?i rdL^JLx^ 
Arcf^v Y.y^ 
i^H_^ <K»L \ ^ . e n t ivr xa^k ^» TX-*tio . t<f Vu*7vr»rc chAm ^W^nM^ 

>vz*xi=t i^so^vjo \^ .cwA pAaoo *<aoA_XK>Y<f x =ry)fK oaA 
a_^ &w£i »c» <_uoVi i<lxrp t<f\»-* &r& . rdlV^i !^»o^ * <*» . » ^ r^ ^a A ^r o .u,ojeuLtt -^xAjl ^omfcvo «poA-o 

^o^mo .,axA\jr^ KLu,^ *u=n i^Ai^ .Kio^^o ^As. 
•^- Txai^tST rdA .kTScl^vA^ itfro vyi^rcirM *£><» 

■ ■^t m -n ^_» 3i^a*>rt?i T^iyA^r^Arnca ^ooaA vdcxn i6 A ^ n ao .cioto ^n^At^m .^jA 
^*50 S cF i itftn n Vv-i tcT^\ \ ^, ,pjclAj^ ^ochA i^qciu 
^^ *^» ^*"^ ^i\oK: K^ *LW . ^aaaWis* 

1 Minio Bcriptum. — 2 Sic. — 3 ? addidi. — 4 Sic, pro 
><9*>cuE*tt*3bu — 5 Sic pro cutn^n^ • 5 


164 w 
_ ^n A on *^ ^_^^ ^i m*\^ \^ iv%V ^i\a_fc_»Q ;rS \ % m «N^*1 
acn^cooS^i ' cvVv ^i^-i rdA .t^v r£li^_DaJ^A ^oAaa-9 
tw% y ^ -r \ t\ v\ V aauA TCkjuisoltxtA tdso uyi^ ;^^j y^A v . 
^ V \ i-On, t Ti i qo9 -sv-a. ocn 'v-Kk-^ aoi\o .:. rd-»o"\-=» 

rdA A^x-u Kl\o AY^KT KfoiW 

^v <v W r£\iJLr£ rd->So cv> \o *HJ*W ^xso^.^ ^»AA 

# ycnosa^fioAo 
qxA oacp • ^v-*v-» cwn Xn=o i^i£b^\o ^.itA^XQ y&\y£ Xuc 
,\^vjli^o .^•Ha^aWf ^jjwuo zi^^-VjvXn t^Sj«ir^ ^»i 
i^^vrdo ^^-S-jto yxlK-XLx£ iaoVci .oc^^JQ t^Vxrdb i^Licn 

1 Minio scrip turn. — 2 Recit. BAL or., 1, 4a8. 163 >•*— 
• ycrxx^r^a , «»A "V^K? ^*^ o<n . i KiA-rb i^J*..aAr^ ■ \ V 

i\-j^\ .OaAtdx. £3oV\0 .OxA_*A OOlA TS^rXTXtO T&Y^ A%*Cf 

*\A^..m .V t^A-^, i<A : oxA S^=o«f ^j^v r^Sra . y \rr> *ci\ 

r£-zn vyi^ r^aroo usJScn t^\v_^_x_=> oi^raa • < \_s^.^ H V\V 
t^Vlaj=jd ^m i^mu o<n AV» *iao .-xxi^jo ^ro ,cno^i»i^?\ 
.rd^\j oxA ^o&Ua-i'* ^^ooiA njoAo „<kuu i^S'Hjc. <n\^ 

«^ ~"»\yf ~nA ^oTJiia^ w^OicwA njoSo .<nA aVv^so&x^ 
Klk-^oja .cn&vA.:*) us_*r^ a?v.n^.Q .mi\<x_w^\ ^cr^vvio 
tt^uorva& A=k^.o . <n\srA oacaoxsa . ocia ri=jm^\ «n»\V 

^j^H^tx kL*a_£. t^V\g i \ m Aiw .r>Vvi?v : kV*'.^^ 10 t5 


r-" 1 ^ ^V . vv A^V-aa a_»\_» cicn n..xxA .jctsuo ^&AV\q r^SAi^ Vvuc 
t^A^oira ^j<^ • s ^4Ai\>oo , si oar* v&±»*€ : i^^v\<y ^»osAa. 

Kf if i , ■ i -% pAa rc^roa .^Vuna wjt^a .i^va^js •*J*&* 
o<j» t<liui^ *^iv\aj ^jmVt \ A.rx**o <n_un i^\.to^. 

• yarn ^UA^ULTO 

• * VvJLo »_i^\A2p o i^.V\t^ V, t irn n*v» o<n ^ ^^ soVva 1 
Kfv^iHVm t^clu kIicLjq i^\clu i^sAjx , A.\^tii\^ 

* ^ fio > y , o\-fioo »»oo» Arxuivm 0^ «1\ aa .i^VvjcA^i 
A\^noo o\A^ 9<b AA-uo ,^o<W50 i^^aja^o r^StUA^a^ 

1 Sic nitide; scd punctum receas. Assemani correxit 
3 Sic ms. — s Ms. iriViM m^ — 4 Minio scriptum. 90 s& . 162 

*d\-U A_a> :t^^VJu-»1_=^"!\ dl-A-»n 23.t «-\ \\ >\-=0 T^^l *\ 1 *" , i^\V\itfv> i^X-i-ii-so^ KLus r\a-v* Kfr^y^ f. iQ5r\ <^ ,aauk3V&vr^ vdLAo <»A-=o cnA - » iri *\ hpo :v\cn\sk 

10 A'\TwO »A*j?l *A w^O^ifU .fAsO ,OKM\j1^ .^Oa»**W»-** Sj3W^ 

■ c?xj=j«s^-=3 i >jjtAVS *dA* . a>A aacn .trnVp rdVOya^ 
^At^ki^ *^ >^% v% /la t<oc»nx> \iq . ,^a*i^ Sjct^ i^A 

■ i ■ ^ *i» i^A-5i ^• , v»«f ^jAora Aj^a F^jLrxjy^A^ ^so 

i5 -^ — * - ^ ^ rdjk^KjL. x^rxA .Annna i^A acno .-^s^m 

. ,cajaoV\j>,tt> t^^ji^\ :«\vjlA A.n». rdu^. Vu^ cAi^jc* 
i^V\ .mA»»*eL^ A.n,jt> rdm\jLA -^x^. i^j=h. ,(wr> ?u^q 
T* *7 w xji^I r£A3t<f ^ . r&w** cnAj^ r^-varxiD VwcaA 

90 ;^-S,rt n ^so .\ \ \ 79-00 A\r<^ \^o .gi*n s» Au^-ro 
70,00 jA^o <jv\td .^no^ 009 v^aoi 70*00 cocd-a y£±*y£ 
r v «-£^«* t^jwljljmuI3 rdu^\A S \, v,vdo . rC^oSjA -7x^0 
• T^usa-xy* cnA*-* i6^^ A^- 700 ,f6)Qia ^pnx» aisA 
K^\-^xw Stt^t ,<n . ^>\\.\v^oo i^A i^Wiso^n 70^- 

s5 cnocutn 79013 jAA :\rm<f<a r^Sjoo .rtfoal J %t\*y£ r£\*u 

qaAaKya\ aXjQ v^An Wis* ai^a^. o<n /\V\o .•^Sctd^ 

J — 

ATCijw n-A. . ^JS^^-*- 7X.Q5 70^.39 l^ttV AS /\T7> «^J^ 

3o \m«^ .ygT-riA ^soi^ .,-Ssa w^«f hspr£ .r^r^awK k-caA 

1 » prius supra lin. rec. add. — 2 > addidi. , 161 

^-» A*_»^ 9 mo&->r£ i^vaJ^j m^Sj-sva ™ \ -•* am 
ir^n *\o v, «»^ocn \ rt — \-\a wZznxinnQ 1^1*2000 . t&jiAi^ 
n-a. ^rdi^Ao r£acwA <nA A^\i^ . l^ocn ^so K^crxW 5 

• T^^ArCf A.V. ,oi_»-vvj3 r<L*rd Ktron <^»?\)e\ ^jt^o . A**i 
■^dA-SoA qiA, ra n ^i_^ Kf ^.*\ i ^v am ,^zt&\ ^s* puio 

•^ooilA ^-^-* *-^a .<n tj v xj«1A x-X^r^ *^A ^u^ to 

i^- mA - v . ^jy* am t^.^^ <wlA poJSLs :t^o3QoiH ^ura 
vdicnjn xjt^A jA^i^ i^iaoi i^A Art? ia .Kfy\y fCioa 
A t w o \am r£ \\ \.(\ \^\ oriro i^fcxi^ _••* ^va, .t.rdvHr^ 15 JKJxA -S-1731^ *a o<n .iumf *'\doK' i^jcn . ,cno^_>^ >A r^ocn p % —i w.ti «-p am A ! ^3<» 

«)^^ja acjt^A am t^\ Ai^o .V\-"^ \»tA -^pnro 

^An^ . kToos jcnodVjrd' y^j?u *-sm AA_ro ^**\ »<< A*-*\ ^ 

aA am r^ram"^ A \^ zna , «* «»A >^ \ ciiA « ** * — * ^ n t 

^-33 v^Vv.xA.i ^Lrinu •^.'S^srA r^i^m n^cb t^A ^j<!b 
^»n rf»k, •^.'1^X1 i^ncnc .i^VaTV* osAft^ r^»Sj^ ^jAqo oo<n ■iii.riy-fc^ocn.V i.r^o ^aai**xx&\ 9 m A^m •i<f"\»'\=o 3o 

1 Sic ms. — 2 Sic, pro OfWkv^ — 3 o rec. manu add. 11 

9TB. — c. 


160 

2\jio «^a_ii^ uvx-ako m^am.% \ ^, X-»&-ia •«^ocn^wx^ M =3 

t^A 3f-\rdb %^ *v > «w* t^ ■wftA.n ^^gcn V *\ \ »^a_n^ 

5 ^j^\JL tis^ji«^ ^»^ aam »ooj-\ 10 oc73L*-\r^i i\cA oxSo t^Aj^joA civra vds^cno .^aSAvC # 

vy3c73Q rvA-vin wLiLron-jCL-ra itvom^ >oauA ,\ ■n.y. A^a. 
■^^ -r* V ^ \ ov^3ci <\*7iir. ^a\j ^ *^.^ <n • *^9<» i v^rDA 

Ki^c ch_jiv->T<f % m-\ .j-b^S^xq ^-^vA^nq i^i<^lt<f ^\iy — ta 
^■y \ ir\ \ v — vl*^ Wo % r^»»A^n i^^Vrya \3ioi\ t^vm >,^0 *k TX-3CQ .900^01^1 .*^-ft„r> V\ ,S-=O0 .T^aS^j S \^ ^ 

rd\^-\ i<ti,a\ r^jox-ra 4 . 9 m\ax^T\ rf'K n cvi i *\t^ t~»m 
K?roAr^\ ^-j^i ^^(\03LJusbV\ A^. . a tm^m A p^\\ t ^ j v\"r > < A 
K^\<73 r^ASt^o *:.xAaA i^A\=nAo o\"vxztdA vw\^ p^\ 


^20 t-M )\jtd=» .; ^VM ^"^IDX^^CWp 1(V»1^ y\>V\ I^ICIXTD 1 o serius add. — 2 Vox in marg. serius add. — 5 Ms. *«n^ltv 
— 4 Narratioaem, parte m«>*iia omissa, recitat Assem., Bibl. or., 

I, 436. — 5 Ms. 'pay** 159 

Ajxq ^^aVvai^ i^aWrra^EV v£^ .^^a^x&v -sis *^*pa&iK 
A.,.r3u,p tj* --»'* «^a_i€» .^ ^%n „^ft t tv <w, \\_»T^t\ 

OX-T3 U>A-^0 I^ftJC. 1 ^ ^»VCftfe3 A^.O .OXsVlUO T^WjI^oX 

r£ i -fcfPQ .K^V-ib^ 2 ^^omisvnjca^. t^oio .^cnai rcf^Ofo\ 5 
tiuiQ >> ft ia \y rd_»\_»^v-33'A k^ua v^W»?imA Aim ^ 

^.OKl\A OSbA uAjCQ . «-^Q<n » \ *k, Q\xiar3 . -JC3ftVkV\Q 

At^ i-a. .i^k ftft.r\.n .^ooscn^h, ^=*\x>rd mj^\»vv %1 Sixn io 
n_a vdArCf 1 i^ioi vd.L.fiD\5^ >_Aaj*frvKf ^^oosl-X-do i^A 
^.so *u*» i^ v "i %^oor\iv_=3 iv_»K^\ r£A*w=a ^^axX^^ 

^.oStd' AxtcT »*^\ » vi >A .r>on . KTiaa_^A..=on ^ * »* - 
* f- i»4 *"■ V n rv MtQ ^A ^aaA^fcia ^^oVvi^i 1<1A A2*. .*^an£* i5 

A\tc!o rd — raS ^ \ » u A i\ ■jf.o . T^__uHai<r ^*Aoa_rD 

i<L\^&t^o .Vui^j^vm ^fttd ^^ajicn ^o * r> ^^o<n\^rtft\ 

rdXazoA ^^A3^ -^anjoo .ax^s*. oc» Vvvj .yO<n\nm\ t: r^ v % -r\ % »t <nA_^ rsf \ » vvA oi-raVaT^a ,i^?y\>n 
cvVvi^ ^* ?v-a>a . ^roit\*5% i^A\n ^VHu^_r>o ^(i\y3Q 
«b*.n_> isfA aa :t<iX\-3aA oxA V\-tt_ia t«£jL_ma<w-\ ^cuk» 95 lA-ft-A* *V_»KTl t£j93 Vyil^ **T^^.2kAA ^^QOXJuJJQ S^Jt 1 Ms* ^afctsafei — 2 Puncta plur. rec. add. — 5 Corr. videtur e 
%*a\j — * A prius rec. add. — 5 Sic ms. , exspectes ^muooaio — 
Ms. ^_acn\=MhsA cum sigais transpoDendi, antiquis, ut videtur. 158 

am &vda :t^.-fc_=oac7vvs\ .^qoi^H^bi^ ftA.jc.V^vi<S ^uuq 
^aj^ t ~» \ .i^Vvx ^ ,\.-tp ^_so <nA ArcfW.«f K-aA=*> 
^••sv ^^o_*o3 . i .^oA^Vv «£A «^ooxA ■vrpi^o KjczxiosHA 
■V Si, A^aA\_* t<^T> \^-aj qAw* &i<&i .<nV\<\^u~-y\ qua ^kA 

i^,i »,ft v. ac.rxA n^V\n*\\-wi r^^V iVn a^^ 1 ^^ oco 
Vi-*.o ..^kijMm <hA»A r^ScuA oVu&o . i^WriraXo 

OlA I^VvjaU 9 Q03 A^no^ Y«£Vur\aKA ^.^DO ^\*tt &Y^ 

\rjXv :*d£A*^i ^<TS^3aA oaA &i^q .t^Scloo ^rr> kIAjjA 

to clx^3a&V\i^ i^Yxott^ Wag-* K^n us^t^o .m^^no ^**^ 

T^.5n.A-Qfv-m n..nJiQ . ^japi-am ^.^ cn.,\ a i^1»mo ^^^ 

Aarda .•^.ocjj^vj\jtzf3 cn\.*v ^=o t^a^ TA\y=i t^ro*x^ 

i5 ^ai\i^s\ i^\\ -73 »o» *>cn i^ja^i^v •.■^oi<A axA i^acn 

-\_rnKf ^v_^ .cnA rdom l^Lw X»^saiLfioC3 «^or^i ^>^ am 
*fi-^ *)\ ,A ■ »* — * ^ ^ * t Ai*» . y^Visooj AA.JQ vdaJ3"5| 
^jA(» 0003 > fcTT Au 1^\"T1 <jAo» ^O 1AO .t^VaAw^ 

90 us-tv^ ."Tp^-w* i^^^jd rdA** :o\^ ac&v ^\*na %\sA 
:*T » V«* *^**\ Aa*. »xdW Ai^b .VAS\ rdJajtn t^k=>% 

ic'am Aim-* id^\x i^Waia A.^. Artf a.^-coo .i^bi^ 
^ppa »A-a> r^A^cn ^o . ,o»a^awAr3 am unAcm t<f-\ -^S ^ 

K^s. -n ir, ^ooolA r^r\i^ .^<1a-=3-\-xxj30 ar£ .Wv&vati^* 
\^3c^A aaA usAsocno .1^*^* K^An ^vAfttfv* X*w=i 
,i<f^v\-!^it^ 8*S_2P*.2k. am ^ocn_A u \ x . ^Kfo .w^Av-a 

1 Sic; pro ^aW&; cf. p. 167, 1. 17. — 2 In marg. add. 
5 Sic. — * Vox in marg. add. — 5 Sic ms. — 6 Sic; lege +^*m* 
— 7 \ nrius rec. add. — 8 Sic ms. 7 \ prius rec. add. — 8 Sic ms. 157 

Kilo • ^v.^-v.u ^i^jcn j»o .r^^^\ KiAVKi ^^joaA^— la 

cnzTSJcn qAj^ i<LA*u zl*\ £t^o v£rdj\co i^-nv »cncA^ 
ckA-jcSicxt^o .o9u=3lA a.\ J r^vA.t73 ^..aosA r>nu ^ o*^ m 

t^a \ rjaA ^V-^ i^v.*_^. .m if n ^ A V^ .r^-X^-A 

^tutcn ^jsoo . o)W=i3 akjo ctxjcjA ^.q-\\a i^Vxa^Am 
qoj n_a.a . n *t ^, rC i_^<n rti»<ji . try* oxm.>w s ^q^ KA 1 5 
rdAo ify, w ^ i A* u^ •*6aaA uA.sc i^A.*..** atsn ^ai<A 
^td ArCfirvjt.^ K^td-i^\ \ > u w£A«^ . axj&Vu^ i<A . 1 Ai&^\ 
*<noiv_ji^' ^^.rau^^^ai^A t^jco ja ocp *:. T^^f\a ^Vho 
ox-odL > \ji &r£a .1^ Av — ruo 3>t^ *LA\ \ » v\o r^rsjcsA 
A \^ "oo .r^mcLuV. _A<» VvijC3 ^*j rtiuAcixw >cnc&v*ff» ao 

r£^orvj* t^A-51-si s^^Ajti 1 rdsnA^ax-saA caA ^cxro nA 
A,^, ia ^_»* ocp . oa-iAftAA-*^,!^ noaoA «A^» T)^w\ 
. xjt^A i^rxje. «iA-5i<f ^d\jot^ i^A A^\V\i^ ox-*-*aajc a5 
A>_o .pa^Ag^u^i^ fv>arfc\ oxAj^ifc frv»r^A\\>u ^At^ 
:Ajj\raA oaA A.a*. n^ ^»* «^oi^A ,<n»\ ^ xnio 

1 Sic ms. — 2 Ms. cuut<: — s Ms ckXkx_=xi — 4 Vox addila 
infra lineam. — 5 Ms. aot<^ — 6 In marg. — 7 Sic ms. ; lege 
v&\cux*yC ■ — 8 Vox in marg. scripta. — 9 Hie, prima manu, vox 
i^VAao cum signis delendi. 
156 
f \jy* ,cna *\ \ m t^ooio ..»or\ar^\ tCT «V r\ f*ufrr^ 

rdaAia qqoij^jcA ifwso ^^xS^xo ^Srrv^o y£y£$\y£ W 

^->VH)n ^>'v v. .^-snuAci pq »cn<\A Vm usAsot^o . tt^^** 

10 >\-m v^Lx-»?i-n Wx-m .^j^^t^q -■■xmv.o t^rd^At^ W 
f\-=a »oift ^ \ n tdaoao . n«=ot</n t^A r» m t ^v^ t<Ltt3o^\ 

v<Lic» \k^3o ..^cv-se. r^JLv.x. i^A-fc-i-^-ooo* t^qoq vsl^»K 

i5 vsA-mw^ cnSiturDO ..^-iVv^v KTJL\-x qdci^ nmt^ vAra*^ 
aoro ocn . .r^\-u r^v^u. <vi i » \- i V ma n oajkOoa^t^Vv 
..r^icoooiH Vurxl K^7xVock*73tv qAv\\*t\*3 rCacn yA-rxro 

S » ** t^jOOQ^A^ K? t \ "Tl^ ^^QOXjk.iJLA Y&LX. ^A<H 

K^miA iv^so^jo'A ><n rdncn • _JLx.se. t^vmx.^vSfe\ ^taora 

h^A^v^o . r^iSj uirutu T^*jSa_co unj^ cA . t^Hctlik) r£\y£ 

^'*^\f* _Aroa .Y^ao'Haab Asw i<f"A"73 -tdX*^ TCfevdna* 
aqaj rdAn A \, no A 2 ?\ ■ — fc^, A*"* A 3*^ • ^fcD^rvi 

^jnAj^n Ax. i^JL=nV\a ^»^ m, vo rtftf^ \r£ Vfc i yt-y 
*&^*\^*n t^icvcAjijA ^Ait vrhViv^ ^»*=\ ^ .t^JbjowS WrA 
^x/ii^A a V \ Ti^ ft ^ — i iv>Q .niiJL^^ .tvio r^A** 

1 Sententia recitata Bill, or., I, 4 26. — 2 Ms. o^. — 
5 > prius poslea additum. — 4 Sic ins. Tota sententia perturbata 
videtur, 7 ^ v Kfn_ua ^S fA v t^.V ijf. vsArwcS* *^y\^ i^aAso 
>ok*J1Aw ^»n vsAsw^ . . rdi^a ^»ox=a -H^xa^ v^,V ^Aoa 

• <xxA\ t^jIx. aAo 

*^^=> <*>*0xi<xtt> Wi^<*\kT . ^(vwny.o rcfrdsArcf Vvix 
• i<^>^^ K S ny^m ,<nnat<^i aanMo .*ewC?s\ «£=oafc\a 

*£-aA_» rsTiti^fYx ^ Wrn . kTH^o^im^o KfrsiaW W 

1 kT ult. recentiufl additum. — 2 a rec. praefixtim. — 5 Ms, m*^ 
— 4 Notitia recit. Bibl. or., I, 468. — 5 Cod. om. — 6 Kecil. 
AtM. or., II, g5. **( 154 w^^ \ ^ ^oS^rxi k-1^0 V^^ <ja>*.*\<* <rC=n^LkK Wat 
5 ..a^2>\ rd^jt i^iXa • 5 0^ r o r&m >=o<i*=> . 2 ^o ^.H^saiJ 

,5 rslwM<: Xv_^x\ao .riuje. KSaoi ^V\o rd£W W>t=30 

.,c»curDa .C73OJ0J3O oiX»\o 0133^^0 . (U^a \rano .OaJ Tfclf *"l 
kAj3Vuxjt3 r^u\^Vu i V3e. t^^f» ^» . cuA Wi<S A^o .t^WAso Asw t m\ ^v c _ k »S-a& t^^ncn KfVv3^ : K^noaA Kir*^ .t^iuV^^t ri=n^ A^ ^aferw rsfksara f. t«3 aA t^laAib 0Q09 


1 Ms, t y-TrY — 2 Sic ms.; lege rc^vwQ ^»SfA>- t^jjc- cf. p. i 55, 
1, a , — » Notitia recit, BtU. or., II t 106, 153 
><na_»a<\i^a . r^nJi^ i^»=i ^i_jc.Kj& . »^a<wiif\.a^-=a Kfaois 

i^jca^vJL^v-sa t^l»S mi — »g .cuiso *£i?vu *^ y vvaa^Aza 

• x.-j o T> i^oibi rcA^\ vyrd' A*% 5 

tcft^^D t^»* K?W\ii ^so njcr^a .r^axsoAa ft**>^» Vura 
.^ivcAjn r£i^v=> v^Vvraa'v^. -^paics .r£Aaa=a jtnaxraHa^ 10 irn • r^t_ua . i^Ajh_73Q u\_» 1A T^xVX. . >cna?\a>iAia fciAa <nA Vv*=3-=v T^oca\aca r^&vS ^.0x3 -HA-jo^ . "it* 

icnfcv-Aa^a kSjoki ,^i^ »\,n<?* i^\j\J2^& t<?\a-*Y<fV\ «l 
AAu ,or\ai^3a" .Kjoocso -via r^xoKlco ,n_M kIjc^jo 

• *£*xb-\o£ r^uojcAso K^no-\a3> ^onqj^ 
*£i\-k r^aa^ri ium K^bVa ^jjob^va K?*£*uitA\ ivxx. 

T>a_» •. cj3C3 rcfiviXn _oau 3 *v\»i^n > V ^ V^ . • . VujtiDa 
ox - =3 VvA3jo ■ v£ . % x.n a r£j=*\ t<j^o\ KTaoi .r£=xjc=rvu 

1 Ms. «D\a**s — 2 In margine, inexpeiti manu additum. Ad 
ann. 888 refert Assem., Bibl. or., I, 4 2 5. — 3 Ms. ^r£=>, et sic 
fere ubique. — * Nolitia recitatur Bibl. or., I, 4a6, 152 >♦*— 


,•=!_=« rdacn i^-jVSVxa v Ax y.a r^rd-m^^Je.^ ^\ 1 it -i a 

.^rr^JOjSajal 
. axiAa^'SA-rs i^jcoacn'S'Aa 

KlaA-^ r^\joni» XjCW xmiia ^ivka t<Jrd=rjAJcV iujc 

l5 .iAm KfXut T^^va^i i^v ^i^^ od >mc^ivi rfi^. * V -i jr^L».^-ioa .^^Ji:^ t^»5w A=A=i>E\rfifa 


\ esn y^snr\ ^-.^a-se. i^acna .t^^Srd-iD 9 5 r^aoi ^r£* ^\ * n *j^ .-v>^M <*?^ 


. usAma ^ ^%p. o<n rd>a\-n ox=F3jfA :i^=3\i^n-=\ ^^.•Kt^^ 
yx\-xj* ,oxujC3Q aaA aa<n ^sawH t^rs^aLSO >jL=i Arda 
: KlscnA *yjAj»i^ t^^x^u^VS ^»«n ^.1 r£*J\v£ . . oa\ 
(n^uso % oft-fcN^ cnznjc.^ T^-KiAr^ r^A»w ac*\\ VvsrAx-a 1 Nolitia recitatur Bibl. or., I, 4a5. — 2 In margine serius addi- 
tum, — 5 Ms. om. 151 
oox-v-so AJ^JE&vrda . oiso^. 1 <\ryHjar^o itf\*\ 

*d_wv^. . ^ \ ^^ r&£j*\&> r£=n±- i^unrao . ^jow^ 5 

y^ " __ r \ nKvjt-rx^ .VtJ&ia , »» "nw^ i^i^sosafAv ^vutrao 

« < \ « ia .r^ i^Vii^ . ac-srxiio ^tirnSvi Q r^r£x**ofA\ isvut 
« ^% ^ i^nSja * a ^ l* .la-AJ^ i^u^Aq i^soaorv* 10 

<rx-=3o r *** " \, ^^ji^ n m 10 . <racmiw^ Kl^prxiH^ 
Kf frv-sn u —i ^oijtf'v ^i \ "i \ A^.a P^3 .t^ixxjcra 

r^Liox-ra ••• . osn-*^aAV yi,vm» Kjl»\d ^ooj . T^aAjrvN^S 

rdaAjm \soatw Wso Xx.o ^ocrrxuc rdr^rxjjoeAx ^u* no 
r^jJLsL us A T>r& . ^=JoV\oa*. ,q>n^\u ^ rCocn . T<V»\y* 

.:♦ • carina r\ \ r£*ax=n Aa*. % ^tvaco i^rdzrxajtV Xvirrao 

.n-MKira ens -KrxnVv^ia .ricaj^sr^ t^aAj-S^^ ^u&a» 

1 « in fine rec. add- — 2 Conv, ut videtur, e km^ — 3 Noiitia 
huiusanni reeitalur Integra Bibl, or. , I, 4a 5, et partial, tiy, — 
4 Sic uiaique pro -p***bdM£ I 


At<& 150 _j^cvAVv y^V* i y . .i^Nrrxcn ,<naalw vAaot^b .K^roacwn^ 
i0 rf —i *%<\ *\ ^^o-Kiui . \ ■=! ifc o ^i^vAVo t^i^*n vif,V ivut 

1 <^t ~T V \A OCKD ^ » \y, If IS mtmm GCn\ *V 1<1^C»0 .ld7>¥-3^ 

15 .V\\^Q^f rd\a \»\n ^Vus 

n t> vv *r> Vv-j^=a % Kf A,?bVui ^j^OiVo ^K^*r> yy.V Vvue. rfiLaAja KlA. JO-VTO >"VJlt •r ^dStCTo ^rdzn v y.Vv Vvx*. 1^ 35 .nsOI^V ^itVTD-H 1^^^. rdvT3.l^ 2^COO^ 

ia-=3r^ ^aJ=o .^aAVo ■ t \ ^iSKjci y&f t> yy.Vx ^tvuc. 

• yoarui^lA 
a ^ooqai 
1 Recital. Bibl. or., II, 90. — 2 Sic, — 8 o in fine rec. add. itfstjfc ^. «tdcu* i^^-=n A^c&n^. *£An \\,ti .>r^^=nA 

* f. its i*. ^L-?iL-k\W . — *- Aon .\_JXJt, *v_a, r£_aA_^cK» , .rdjonjo 

,\rso^a ,c»c&i<r A,\- tdi&A ,oi*»£73ci* -7x0a .iurdraAO^ 

—— ■ • ■ ■ - 

QdaJs.fiA.lV\Tdo . . 1 rwi^OOXa 20J3^» ^.^j)o3 


^ ii Y m&jx^*.*. . j-j^tvaVq f _A%Aic\o k^-sql\ y.^ ituje. 
^ooivso t^Vsa!^ vdiaonjo «*aArr> .^QmAi. ^"X, oocd i5 • ^o-ii<f »xSv^ _ifx\uajc. A^t i^\?v^tt> ^m £y^\ AA-m 

^x-»t^v^v-» .i^x-^x^ V^w=^^^=do r^'-Kx&L V\m^_~-» oocn 
:t<JoxAt^ iJi w^aoxA ,<l_u?\ A \, nog .t^iAiW kn^o 
&Y<da : 0j^\a_r\=nm n*i3 i^boaorHA *i=3-\jcx=> o^v &r^a 

. }09aki^ t<ii&\n >^jco 3i«£=*xw> «t^oxW^ i^Aaarv AK? 
wj<k ,^, -n v\ , ~n *^» ^j^ ,r^fioa.3P3ui Aao .i^ruucao 

• rtfa<7» -71 -t fvAiao i^A ^^ooiifO^Sn t^jaai vn^v^o : •^ooaA 
^^ocn t i> ra^ yyA ^^ ana . >oag pw 1 Sic. 
in ms, AKf ,011(1 \y-» 

3 p. prius rec. add. — 3 o rec. praefixum. — 4 Deest 1*8 


o^exci .ixA^v r^&at. us^t^ ^cuono %<f A\ ->^ 10 i5 • v 

i^xorcf cvi \ cnn^ii^o :mA A..^.o .r^oo^aS^ *dA*n ^\ 
, *£ <K*f 'A. — > oxj^xJ^So i^itv_i-i^U30^ oxA-»a T^T^rvttMAT^ ^Ii^qoili «^. ocn \ % \ O-AtCT ^oAf^j^ ** 1 r^_L-iA cr ooA^^ 
,<na_=oA_n 2aA^,a oxj^n-UT^raa -TDAx-Koi^ra^ r^»^a<rx» 
. t<T^\*73^ ^oXii^ t<S-nSL^ . ^^oaaA \zn^o ^^Qaiaira^a^ 
i;^^^^^ cn*vm ^vxvS ^^oaaA \=73«^ .^.^^ *VP^ •^.^^<* 
crs^A ft i \ S rd_Ao cldIvjl t-»n ^^a_»cn . • . onjTLX^ 
s^iuiAja tdA t^i no A^. . ^^ojcwA n»^ . t^7a\X^ 

1 Sic. — 2 o in fine rec. add. — 5 Notitia recitatur Bibl. or., I, 
4a5. — 4 Ms.^ui^a^ — 5 Sic primam; manus recentior super- 
scripsit ^ — 6 Ms. «n*n^jc — 1 Manus recenlior huic voci addi- 
dit punct. plur. U7 k^ y**snck ty\ i\a id Wcf » \^r Aido ,^on^9 *^pnj33^ rd\id ,^tn If.ld tdA l^Vftl^fcu^Vtt 

^_aoj\jA id»\u ^iBom ^uv* caoV ^A**d &*do : %kN ooiA^ 
id=u\d=3 idaAoa ^^curd tculdooo <nr\ 2 y^ta^ idr\^cu*y* 5 
^»m — » \ \^^ xr*° 9 -^-^ idAid .tdjcn ldvittca idui^ 

rA^ld n.V\^l oA<* ifc»%J ♦ JiJld ld\fAVS\ ^=^f O 4 ^Ao3C3 

^-afcH-\^td^\ 1 1 ^ idui^a aid .id Via «t \ -aa id?ui=3 aid id *id^ATOO Aid ,-aAzw <*" ^ \a idiSynma idVA^b. 
. idwraJl WJbftiiB idAn idVai^aXajgra cnA ^f\^ to 
id^r^njo idkr»i\*Lm .^wrn idAaid* A^riifei 
Asw -=3^v^=o ^ui ,r>\a^3 awo a^v^j ah idAid # id%n*A 
id-\ tdAtd : idX_*_rLoAid idfrv A v A .v., vmq id^v*.**. 
^t<T .70^-r^ idmAid *Aj»na idjcoH-AX rd\<n ida\cn*n 
idA>id . ^jVHicv oid id*_i4 ^xh<l^ aid idfevuc. idsoAo i5 :5idmHx» idnw idVcuirb ,^ouun idoaAid >Au^A p&jtod 
^om » \ ^ Aid fdA-* lgf \a^ ^j» *^o-k» «^a\, rn \<\ 

idfrxri.u t> \ ^itd ^idVurd <ryA** Aid idsoAnn .v\oaAid tdidsb idi -iaA\ kut idj- ■\yiwii icuro i<jioi\o ^*xxV ^ ""* \»° * *d ^ — rtld* t^lilt^ ^* idrtoue. # _jAo» 

<fsA=oida ,^\t3 ado* us> *\ \q «**»-» A^ ~^> om Jcudo idu*a ididmxJL^v Vujc s& 

7 ~*' A V * id_xjAjo ken ^vyWi ididzTx^JL^x Vuxso 

.idi'M^ud* id^ktS^a 

1 Sic — * » fee. add- — a Vox infra lin. add. — * Vox in 
marg. addita. — 5 Sic; lege idn^a — 6 Sic. — 7 Nomen in marg. 
add i turn. 

to. 


146 
^so id % A -n %^*w* *^ ~"*A t^soni^c ^ 2^jLfio^or^V\ 

A-**- ■ 1 m^ *,y€ t^A > 1^ i nb^vo , ».y."n vvo r^rclDo W 
A-^.q ,A\. irixn v^uH^na r^yVrp t<i£b\ A^. t^A^r^b 

^V \ "1 IYV\ I^Vj-XJSO Kll Aot<fo 

^ \ ~* ^ id-»Soi(iiA :-\-i3i^ \a oauTFXJC-so tdnt A«in 

rdi^j^r^ i^-nv A^wo . ,<no»n^jtt<f rilaAw v^m^. A^ 

30 &\^a .fins riiwS^A s <iijn\in t^na^wdA ^dchjo J^jcaTdn 
. kJkIlV^ r^Xrocu tdAsfso j\\xn %sl ;^i-nyn 9 vuVt^ 


^ T ^\ Old acn 


Aid id-saA-A-^ . idVva^snkra ,<nar^njo ,a^k1=3 ^A a5 id-icn 

A. rfA rMVvQ rdso uv*^d •• \ tc_=73 uv*rC .'^^aiid 'HcLfiocoj «^oosA f. 133 r* 1 Sic ma. — 2 Ms 00*^*10*1^1 — 3 Sic. saepius. — 4 Ma, 
"^uaAt^ — 5 Ms. m^\i^ — 6 m initio recenlius praefixum. — 7 o 
secundum rec. add. — 8 Hinc rursum textua partim recitatur BiU. 
or,, II, p. too, usque r£doW (p, ii?, 1. 3i). 145 

«^ \r -»» ^^-Sitv-TD -=>a*\a .i^ioi t^fuOOCTl V\CD3ir» 
l^aOSO . T^Vjl_=dS^=Q K^ft i\^\ ^-^f >ikl^A ^SirtJ^KV 

V\aA ^j* ^jlAcd ..,\_uVltt? ^=>oV\ r^Ao >.^^V\t^ t<^*\\ rp 
r£\ ■ * ■ \, rno » Vun . tr ~n v\q ^xrnhiQ T^l^nvmVv Vvxx to 
t^acna .a_soi^ 3a*_i^i^ r uicu ,\jm 2 .,^ \ » iy**^ .iCvro i^Wi— Av\*tp dVj^ariT . rs^icn ttfknir.cLn _>ii 6 tCSjcjso i^n i *\ \ *<" i i^ oas c*>a \>n mVva «\ \ nop r^pm^rDr^A 
»^» ^ ^\r^ Wxjsa . . ^jio^^xa ^sjemia ^jJjc. ens vOldot^o 

^A ocn rr » <v\i 03lL33?\ .\\,no « rxy*rzi% coord -*oux>'* *rs£r£ 

1 Ms. K^33a=rA\ — 2 Recitatur seDtentia BtR or., I, p. &20 

5 Sic, initio lineae. — 4 Punctum addidi. Recitatur sententia BibL 

or., II, p. 90. — 5 Minio scriptum. Recit. BibL or., II, p. 69. In 

cod. eadem linea, incipit praefatio ad quarlam partem. — 6 Hinc 

usque 70*30 (p. 1&6, 1. i3) textum recital Assemanus Bibt. or., II, 

p. 99 (cf. p. 83), — 7 Sic ms. — 8 Ms. 

10 
m. — c- * a. 144 
w\\nft j^^vjicum i<T Vvoicvjt^ •\-=3'* ^jAo» VicA .:. <nkv±a^ 

5 .aiMb »c»a&Au ^* t^acn .. > OftAa^ c*>orr\ jacA^oy^ 

^_sa ch-=3 ASui tdAcu 1^0^ Ar^\ ,<h : *^\j ft*» iv^'i^* 
. acwA \=3L^- -~>\/* •. \3Qi^mA K?v»j^x. i^A <*>X>a ."TJa^ja 
10 ><racAv-»^ t^A ^^^vjo^v 7°^ cn\_^-A^ vdacn "H-rni^ *u_2k 
. r^acn ,o>oV^_ir^ i<^\ \ — ivOh *73 jq t^V «\i^ . ^ihIi^o 
.<p^v=\A-»-* -^olj-H^o rd^vAa^rx* <ir\^ &t^-\ -^aA A^po 

»(no^ui^ t^i\ -n »Xj3q r£jcax.*y\ \33*^\ 70A J» A^a 
i5 . 70L-i-v_=73 i^X » i —in ^^ 01^ •* r ^— »* mS \J\ rdo<n 

nvA.-t ^jaxAaan ^jaoaA ^.~><k\a •^acnAa, *^^^^\;^ V\cA 

^a^h. . oxj=o\JSk,o am A \^ —10 .aa^-xi ^mS^o .1^ tnn 

• cnAt'sv <y\ts£vxr\<n 
itf\oa^ t^v_*_i ,uiW xrrxua f jJjdoVo r^r&nxznbi Vvue. 
95 -\»i^ &\>r£ yacua . i^Uia*^^ t^rux^rs i<A*u^a t^raH 
A o -x. r^TDj^a^ jo rtl^ru&V o9l3LsS ^a euro i^»\ojl ^ia 
70^^x3 ^so ^ . 2«£=r\ KjM^vm ojA tcTocn ^vai^ici . 01A r^acn 
^ar\)ciraa • i^uKztski t^acn pA-co *£AAa oi^A »&i<fl 

1 Sic compendiose in ms. — 2 In margine ; «nA«n t^o^^ 
^3A(d%, iuxta rudem cometae delineationem. 143 _opxi*v=3rt£\ .»\,\^ y&ua y£asn yvrdxr* ■V ^ i m.roAy f <na\ ^ icaos i^03i Sfcusa .tsirdjL^db t^\ \<\S -n — i <h-=i a?usi^a 
^-•n V\ao» . ^<n<x_r73n_jOT\ i<l^.o\ ^jlAoi ^ooi\ *% t> v^aaa to 

J9 1<%V il^ UN-ftK? .1<f *\ \o rdaA *C^»\a 1<?fcl*?\ V^wHl^ 
Lio6r*. t^«n-ri v^ r^aA-Jta . w^ooaVxa \ VI \a r^S pa s. lAaili* 

. aacn ^tj,^ r^VvaA--=3o nlsoa^ra 6 . a\u Jrvx.1^ ^*A<»3 i5 

n£.fkV-ia am :«1juXJ3 i^xo\a aiVva vv » v \^^n^ v^i^*vd 
i^W* t V-mi t<\^\ ■yx t evil rdA y » * v\ nj^ K* \ -r» m\so 
r^Kii*. ^vj^o i^Att? .^n&4 ^OftvA nirrsA^. .*out»\=a 

A^ -p?ix* t^ViA^A A\rtfa oAit* t»\/^ ^ro i<\^V\ kIAa 

QDa.A.i,Acu&i<&i ,rfi -> t ^ iv^\ ^a^jMLir^ .^loSnV^ 
» ^n . \ y oi^Q . id»ocn^ fwn » \ t ^"wi . Tsl^nxoouaAt^i a 5 

A V, .T^TUftO ,f*> fc'i.N^Qt^V ttuiuUSkjD QfluTVJKX^O A_TX-^.Q 

1 L ^j>aofliai^% — * Sic mgs. — 3 L aaA* — 4 a ia fine 
aeriufi add. videtur. — 5 I, <x=*o' — e L >\^" — 7 L i<S9Am — 
8 Explicit excerptum Londin. 

, 142 

i^rdsojLsoVv Vux 

«^o_icb ^.ocnA-^ ^T30 2-v^v* 1 .t^LTDQ'S^. 9 QQ^O KjW^ 
t^i ^ti^ . <tt*LA_fk^\aiO^\ t^»\^b aoia .qtn^i^ raft r»^ 

1 5 09lA>^ ctAvAa^ m *_=7D i^iKr^ <yx-3 -^x» m^ i^Aa cktja x^ »<na-=oo .Voi^vA kIso^. KTiM^^jb ASi ^enxzo-* 
a^p ^auAn oA ^jActki .Vut^Aua^ ^roijoo v ^n.'S^. :: v20 n^ 

so v£ \ -\\ck\-\ r^ v\ ■ n y, r^o^-fiooH3^ t^ *\ » nSfcv i^xjJJa 

r ?% r^ SXra^ i^ki^xb i<jm^lsqA i^bo^^. ois^am .^aaaA^a 
Kf^Xnon r^ja^vrcS ♦iji^ri r^e^j^y^ \t\^&r€ .r^Kkvfd 

1 Add. i465o, f. ao5 t a ; iinecd. #yr., II, p. 3»8. — ! L prte- 
panit 16m — 5 L. 6m. — * L t<^A>k — * L ^^qaa^i — e L 


Hi 

a.A^. r^i^wcno .^ocmztt 2 aoo» ^o^vrafcu^io ^omVviA 
. wjy* Vv\ u *i noiitXQ .„^ajTCf 2 rCocn tCa-uq .i^sAcb V\oA 

c o" s i3OT^\KJ0 cSaooKS vnji^ rdAo .i^VAsrva ^*i2k\A*uft 
diA& Kftui i^vuc K^<n i^o ..^A-v* ^on^ u^jct^ oaA 
rdAo , ^ucvw* , v\-^jjo ^ftjaSia ^A*£^. ^ aacn ^a 
cljcv^.io . <x»*\k\jt.t<fa 2 oocn oAr£>e.o •a^SVrcf o«f curo-v^rcf 

.7-jDizn a\^.oa w^wn «£\^i<? W to 

*f. till'. Aft V-tTS^ »u\jiKla . X-=oJio . * v a FT ^^T*Usbi\ VlJL* 

i^j^orc och . 9ttlA_ft-uV\a i^^jjo^q kIzd-H t^ov v^acn 
«^ft m\\^i<tt<f t^iaoa tCSjo-sv qcii-sv . io ^upo Y<3&<n a *_« %V 
ft \ -l \\)svtd i^V\vcf»\j» t^Xj^qt\q . AAi i^Vv=jn t^V%*\*^d i| 

QXJ3 ^yvSLcnVvKja 1 .l^UtXlQ KAjV^-O Y^STK J=»oV\ W^O\ 

coft_ ^ovljdq w^ i a ^ rv> \ ^o i^-i^ranKk ^_§n cum 
ftftft A-'a - i ra o J&_3ajC ^^Ujjo So^o % ^..*Aa A_ri. A^ft 

t^CL-J^O \<L»Sft-SO t<f3fcVJk-t^\-=Fy* Y^^UCQ . rwuvsA. \ \**?r\ 

1 L o^oiuas^ — 2 L om. — 3 L cmO^axo — 4 Vox eva- 
nida. — 5 Sic L; ms. om. — 6 L -v^^a — 7 L ^u<n <£*£» 
on^co r£± 70*200 Explicit excerptum Lond. In cod. Vaticano 
reliqua pagina, spalium circiler xii liuearum , vacat. — s Ms. un^ra; 
ut saepius. — ° Sic; cf. p. 1 19, n. 3; pro rs^Wno? — 10 Lege 
*£jls? — " Quae sequuntur iam recitata sunt supra, p. 138, 
1. 1 4-aa. — l2 Sic ms. 1M 

A \j no . Q0an€yauia_fioA i tnA ^,A*xaW . usA ,*tt\.\jc 
^_sa rc?aA-b ^rnLX. -Aj^ctj ia . ^..^ooiA cuA-KVvr^o cA*iv\ 
Sttj^Ji^A rcft\ojT\ qpL.i.fc y.\ra Sjcy^o uV\V oxj*A-=n >\ — » 
,\jit 5 «^jt\o , v»^ ~iA ^-p^jQoAa -:- .r^ocn^x idim^\ Y<j>ubA f. iaov\ 

. i^Hja*^ ^oiuoj * aa, . r^»-\oxo^ rfvoo^ ^ooaAojaA 

^ * «* - \^ ^ ^ ^ r^^3nA Y^WdOyio r£k\ t\<\\ ajcx^o *L 1B7 *• 

n^c .y^u-Soy^A ujtii-^ -jdaso A^ao . Y<f 'Tj^JaA t^-VxAa 

10 T^zaSoS r^jAQcLac^x.^ iycIjSclcsa tOftc^M^A i^cvjmAa 
rd=3jccm As*. <nA \znv£znS ^u\jc . y<?^\y<\\p»S K^ydAao 
p(m.ju Vv_*_it\ »j**rOiYi^ rtfs\<n iot^j^so Aw*c> . ^-Atn 
^j*<n_rL=ocL^. ^ojojrx-acic* nt^t\r^V.fv> > : vjj3^ t^jcjy^A 

i5 . ^aoa-iVv^f y^VclAj-vv* Y^)t\ < v\vijr "73 y<^u^oH»* 7 ^* 
20W . rdcxn ^\ < \-b i<fWV^<y ^Am AnjacA ^ao 
t^a yj^aicroo ri^pi^ ^rn ^Ay^vjcy^ ^ui^ i^acn \-nv, 

9 A.V, ^VxcA "puJ&X. 1A t^(T)Q *.^Ac» 13tfNJY<Svs\ Y^SjOTl^JJ 

rd-i\-ur^ x_jts^ ^tv-iv^ 1 Vcia . . is joaiSy^q .n r py 1 . gA<n 
ftTf.VAW Klx-^cno . orv\je.a . ^_jA«tj A^. 6Y^ac» J^j&u^ 

1 L ^jc^uaVima — 2 L add. ^Aco — 3 Sic mss. ; Martin male : 
ooq^I^ — 4 Sententia recitata BibL or., II, p. 84. — 5 L 
^i*n i^Wi*£=aA — 6 L om. — 7 Sic; om. Assemanus. — 8 Ms. add. 
l^ocn — 9 L ^ vdacn a^H ki^iSw — 10 Supra lin. add. — 
11 Sic L; vox evanida in ms. — l2 L x xs\=nr^a — 15 Sic L; ms. 139 


CLU.aXx.rc? ai^aAA^A *^)f\A^\ .Vxooi 2-jdoJ\3*=7d *£W 

Al^ *V_a> .1^, fc ^ fc\y ll^l 6 ^AjO^DQ^Q . %<f >■=%? ! v fv^ ^ \ y^ 5 I^LaAjC 70^. aocn *^u^o^ro *&m <IN-*t£ t^^A.AV ^ *Li36r*. A..**. Attfa 9 . <y<v * A<\ ^^yiapo * rdaoxxaxiilr^ ^ooiAa-si 

xA^ 11 A**. cA 1 .rC?nc» a>cr\<73JCLtt> 10 ^rmiu^x rsfVvt^I^^ 10 

Li37^. i^j-vi'i^ id^ijtQ . t^Vrvj^ vx^Hn tdra^i r£jtaia. is A^ 

Xjc^j ^uuj?\ cy&xetso ^vfcvra v^am^ . w a<n=7x*^\ r^uH^o 15 ,>\nxo caA _ajA=w*i ^xi'KT n oxja W . 15^0^1=730 ttf'&UQarxm 
>cn idxA' iftk_*jon 70A r^jtenn : is ^sw^ct 1 t^ijjA-^aiA 

. u^A ^»— »ir w k^Ao cio<n ^oa\^cvm chzsn : tisA t j^\x 
wgq * \ ^ . %^a-Ji^ r^v_*5r%a y v^)K ^vtJtjK - 1^ rdx.01 1 L om. — 2 ^ocAm» ^p» rdiAf^i — 3 L a^^^a — 4 L 

caa^a^aKf 5 Ms. Om. .A, Ut SaepiUS. 6 L ooau*=K>a*o 

' L rC=nQtn\* «n<\\\%-t — 8 L add. ^»n — 9 L .^uAoA' — 

10 L add. k» — » L ^ ^n a — « L ^.W — I 3 Add. 
i4647, f. 137 r°;iineeA*yr., II, p. 387; infra p. /107. — 14 Hu- 
cusque minio scriptum. — 15 L ^W\^ K^wawfV — 16 Ms. 
*£*j»* — l7 Loi^ucKf— 18 L ^U**£ ^ i£>A=» — •#< 138 )*♦— *^VU'*U7X=3 OM3 1 ^Aoi ^SQO 


*f. 190 I*. JcJJ3i \* "73Q ^JkJCKAQ oom .:..i<Tooi rdooi rdA 'Vso^ 
ctta-*oxia-tt> Vuca=w^\t^ ,jji(\n^<i *»^£ue.o i^«JbnjibV\ «ux 
6 ri^La^A-rJa-si ydin no ^ ^-l-=» r^V w *% \ *? > Vvjuaj7>J3 
VL&q ^Jttx ^\vyn j^i ^jAo* >t\ ^"-> i. **** » \j«wvi 

^ aicn iK^A^ib K^A^x ,jAoh\ v£yy\* XAmjt ^a^ OCDQ AKfti v^oi .«l-A_.Sc»^Y<ri\ .riV-^ i3-7>^-=n 
Klmocn^n ^j^ ft-icn " i<A\j«S i<T^rfif ooA^ ciAA^zw r^soooiS'si o<» -pnjooA ^Q .K&m rrtvt^ tt^voaAoo Vu*^v=nA isooqXaVp 

TexAa ^ i6rcfV\^3 .*Vi^vt<r KfK^AB r&£& ^A«^ 
^_»^-icn jo .r&itn a>o^\03uiCLXio Vv^rx^.-^ -ti^3o\ Arajbo 
r^=s\^yy\ Y&Ka^rd ^o<n\-\-> i^a^voS Ki.SAiQ rdnAxso 

1 L "t^«c3 ^\=~.- m=Pi — a L om. — 3 , priua supra lin. 
add. — 4 L *£Wo^ k^i=3% — 5 Explicit excerptum Londin. 

— 6 Voces evanidae. — 7 Hucusque minio scriptum. — 8 Hinc 
Add. i46&7, f. i36 r°; Anecd. *yr., II, 385; infra p. 4o4. — 

9 L om. — 10 L vd\ r tt*£flca£x>'i wo^^i^nn — u L v^VvaXt^o 

— n , supra lin. rec. add. — 15 L -p*zm* — 14 L kH^kSi — 

15 L rnAyn — 16 L i<TVv^i^o 137 )< >J^kl? A-v.^ ^jAfn ^jKnA-a, 3 AAjb^uo -uxrbW rd^mo ? n \ ri y,o .w^o^XT^aV ^.rvAo m.^rb^ i^ttuXm i^inx>o£ 5 
^ y T-a^\i^ * i^j Vi i m *\ \tdA 5 com 1 oVuu^ ^ttdo . nnl^o 

.^moW i<f)sva-=F3ui<nA y^-VSjc &Au~ 3i^v^.cLtt> ^-^ 
. ^j\ \ m*u oi^ » «»ji i —i d>\i t<1Xo icv-jLja. .^ajsocwa t^A 
. gjf.i ^V\r^ ioy£*soAslq rdi\*W Kikot^. r^jcva, i^i^ma to 
aA^a 1 ..T^\ft?A-ia ^u^n^oA an^.afe\i<da u^<v\^\ cAs*.c n 

nixfioo .r^jt-^nza ocn is^^b v^acn ApjAso^ ocra ;r<^Am 
jl_m^ i^Ao* i^S n m » <\< rdAa ttfacn ^uAa <nA vdacn i5 
.<wlA ^*w\i%S ^w^-j iao .i^*.Vl=3 <wA ifi^.S^i _i\urC 
i^_x_a.<JK» .^•HV-si r£-na »\ rC^v^wa -puu><* ^ojt^ r^vat. 
, r^%\ ift K^vaoiii iui^aw cAAsoa "vaoV cuca^Vvi^ 1 

^-^ i<-1-acwo .v^Ui r^tvjje.^ t^oA w^son^. lSrdcr&vrna 20 
&rrfa rdkj^oo ••^flso n^D^r* nt^np^ ,u*Vk^ k!\a oua 

. W fl^Ot^ W^A -T)A_ SO \& . w OOTlVlWiA CL^SfKI ^tUlOJ 

1 L ^zrasb* — 2 L add. rC^v^o — 5 L ■ mr'Afti* AA5&U 

— 4 L 'so*cnti i^Vuc. — 5 Lom. — 6 L \=ao — 7 L ^oK^i% 
cAjOkX. r&axna • t^rt^yce ^v»KjraznLX_=a — 8 L «^ « ^ ** ~*^ — 9 L 

— 12 Corr. e *A^ \>o — 15 » supra lie. add. — 14 L 

^aufAvse.^ — l5 L A*: — l6 add. Kfecn — l7 L "Vock: zdo^v 

— 18 L ^ mm otnA i^«uk_=kki i^cn&so — w o in fine rec. add. — 
20 L 3oko — 2l L . oacn ( 136 
^H^cA i^soax r^SiycQ rCt^c&m a^=3 
L ao5 v # , oocn : mz* r^^-i-hA r?i> "i cj.a-^3 IracVxo ,Tdux?o v^Aa Klrvn ri'sv a5 ttoncnL-iQ^Ao i° A. *-ic\ n X^v^i T^cioa ^-n^iA 9 y^ \ »x\^ ^g 
A— 3^_r*? r^vA_=73 11 «^ocnA -^_»\rdo . oocn »^oo3L_»iu>K. 
«cnV\cA o-Hzpr^ i^AAsbivt^ r£)nr£%\cf> ^o .r^^\QA2o>^n 
,rCl=F3k-» 700^. > if JX\ ^^wsb ^xai yCjlaxZ. ^xua "^aA AA^mA 
i3i<uAJ3a^ ^zxit- .Vvsrcf AXiS ^.jc^ , .vtnSich Tsfatnnza aAo 
■ *^> ^ ^^oVx^-io 1 *■ 1 » ^ ^cfa ^»V\n^r\A t<^uan i<lso 

1 L »«!**? — 2 L Vuai^ — 3 o in fine rec. add. — 4 » prius 
supra lin. rec. add. — 5 L om. — 6 Explicit excerptum Lond. — 
7 Add. 1&647, f. 139 r°; Anecd. syr., H, p. 3go; infra, p. 4n. 

— 8 L *s»t«^iii — 9 L om. — 10 Corr. e A=aja<iWi; L A^^^W 

— » L ^acn^oA — 12 L .iA=»W - 15 L add. ^»*. ^0^^^ 

— l4 L Tslru^ctt^aVcoc c^jr^i^- 10 •f. ngi 135 
ti tcIXj^wsv t^-i7X»^ mAxxiV .r^KJttSk i^vw\ *u=3 ^i»A*<n 

am mr£\-m vyn^ \ ** *■<* *£A*krri=n j^/iVi *;* . *<£>*»■* 
\ > ^* ^ kIW^d ori-S_i» >-£^ Awn ^A*rdb .t^ttvuo 
ock» -^-A i i<**u i<l!^<n^ ^aioi Ai^ 1 aa : 2 au^uti^ 
t^ y»*-* :Ti-^x-»-s\ t^A-iJaV <n*j-3oa"VA ov_u *la :Vij^ m A 

__»* «n-ji^ 2 <\ ^ \ \fr\i^ n_a*a .f<fj£SU^ oocn e^^^ 

♦• t< V-*_i<»---v t^VA-=n Yt£=nA:tt. &*d .t^jamAw* 
%2o^vj30^f ♦ w wiuiu£iu** t<fitvr7XstJO . K?vi\a^ <K^=a ?Vui-ra i5 
yi»\m 
t^-\clj V *v ^ctAv^ t^iwuioi *r£L=n i^\oa V" * r* V Wmo * m*--vcv£lmr3 ^\f^xtf Y^cjaAir^i Ka-^xxvfi 1 » prius supra lin* add* — a o in fine rec 

W^j * L OKJ3J add. o in fin. rec* add.; L 
\s^m.rC — 6 © in fine rec. add* ; L a»^9£vf& — 7 L sWja — 
6 Supra iin. add. 
v^v^a^i r^V\ca^ A^ooid ^m^so ^ ,i^=n*-* t^l*^^ 

•*>--*-* ^_» K^j^H^m^a ..^itv^X^Jim ^V 1 ^^^ ,om 
^J>-kxoi^a ^*iow 4.cl1^ i^,-\t^ ^sa--\ K^yx*^ cn.^^cyxra 

^ j rtA ^ ^i p\^.o rdl^73Lj ^-xJi^ pax- w .• r rv=3V\>i\rtic> 
^^a-it^ v&icn j^vj t<li<n KlMJCkJ^^^^ r&a*Y£ • . aiSao i5 Sml 

^iv-x^^Ln> ^ r*^ <: ^J^-=i^ nlSi<r.u,r3 i^in,^ *£fLW ^^^* kI^kT ' . tolt r • <n-\ ^ooiin^Di^W KT-^.aa^ ■ ■■AjA 


Vv v\\\ ^ ^kAo» \&o V 

7 cu&VsVt^ 1 L male ^=^t ^ — ^ Ms. ^A=b — * L add* >i^ — * Hie 
puQclum ^ — 5 Sic ross. — 6 L <W ^^ ' in fine rec. add. -•*{ 133 
^~>^ V* ;Kf^\'T3t\ l^vd&ijjQ .i^raow* kTHaa^xo^ ocn t^raS t^ir^snA rdacn t^jAcno .. com ^r 30 t^\ oairva^Kf rtLk^»vd . rtfivzaSaS t^*\Ard o»^p Arajam^ KSucrta 
\ »\ n A- Aj30 .1^-^.C ,*j^.°Lmb\r&\ t^v_k->*Lm qcti i v *a^ VvcLjtjL. ^a , ^jOXi^qjc cajQ^x^vt^ci vSLraWcf 

5 oVrda a,x..v-^^\i^ . i^IxjJ^-td clu^vK ^jAoi A»a.<n * t^ 
XjA?\ a\3* *L^a .6fy fA.^i^o ca^x^^Q cucVva . 6 cA Amo 

. CTV^OO T^A -JDAJSO AA. q\ t^cicn » \ ~fc TC.O y£r£ tv \ *tA\ s)jux-x. usitaxi syS^t. r^=F3a <&vdo . r^H^aje. Vv*n=3a i^u^^xaA&ra 20 

'f. ii9r°. V\aw\ is^V\cimO(\no i^ivr^ i<f5Ki^o . i^IAiav** ts&v-i o Xs. 

is\^v»i^-i i^i^oiS^.-* 1 r^ajco-SA^ H^« iAvi»aso i*cA3ja 

1 Ms. *A^», ut saepius. — 2 > prius infra lin. rec. add. — 3 o 
rec. add. — 4 Add. ms. i4647,f. i3o, r°; Anted, syr., II. p. 390; 
infra, p. 61 1. — 5 Con\ ex *<fV\r£» — ° o in fine serius add. — 
7 L r£k*$r\ — 8 Add. ms. i465o, f. 2o4 v°; Aneed. syr., II, 
p. 3a6. — 9 L ooo^o^ja — ,0 L oft™-! — !1 Ms. ^Adb — 
12 Hucusque minio scriptum. — 13 L oa\,a* — u Sic, etiam L. , 132 
r£ao* 9 cno&Vji^i AA^-so • A&in ads j» <S^v» roVfcu&=nA 

5 ti^^n.^. <hA-=k ciaA is^mWo .Vvm^vA^ ^jAo? ^i(\^Ao a_»<n Kli. n 1 n 2cn\.%A j\j\ji^ «jf7xJLroic\ T^iaA^-r^r^ 


A \ \ cixjk-mrM^ . ^Uil^jn fcA.WQ i(\^T^ ^■^^soi^it^mo .^K_*^«l3 


t5 Vv-it^\ Vi,n iv> rdA^ .id^uiVv <n, 1 ■> 1 -1 Vvocn ^i^cna 

t^cl-^o ;^v.\\.a i^^.av^a ox=3 t^cvkBAm ! c»or^O^|ra]a 

t^ocn Pjo^ t^j^S ttf%oA^ .kIajljo rd.^Qva VA^i "sva. 
^so uAWvKfo ^j\VW -.rd&K^a. 3q^ t^us^vroA oaA 
< w l- V - 5 o Pk_iu3 tdza-H t^n>m.^o . r^.o\^ <»\jA-jo ^9 >Ajc 
q\j-i i^i^jl\-co rd ra.ucnA t^.o\ <n^ja «t^=oa=3 AAjq 
25 ^ avX\ r?j A s>, t^i\Xj^TO^ <hA=3CjoA \^fiOQ icuyja . m \&?x» 
y£\\ \ no caA xJ^o :<njLzn eL^A rw=ru rdacno t<^>\jy> 
•;i<ro3ucoV\o rfaS rdiK!=nA ^aoxi^v t^k^ai^ '.S^m n^A 

1 Sic legit Martin, Duae voces evanidae, quarum una in mar- 
gine; ^ mihi valde dubium. Locus sane corruptus. — 2 Ms. th\* 
— 3 Ms. hie oMir^^^Q. — 4 Argumentum minio scriptum. — 
5 Vox omissa et intra lineas rescriptam. 131 , 
^>v,ki V^ k2l3l»*? .. i^snj3j ^a ^^Hu^no *», * i<T5h«iAn 

vv^wA am ^uia\^ m^.mjcA -»aA Aa ^_m ^jJhi^c* 5 

n_a. .tn— =a aacn ^^j^^o^ ^ cvm-i -^x-v. itCfiftot-X^ 
i^-=o*ij** .Kjir«f^»"vm ^asltxi ,ma-\nw >»7udq 2 »-»% ^ 

•^ciaxA fexacn .am \^ cw\ \ \ acnJ^j* -p^uxA m^i.xQ 
— - * r^* r^ 

;Kfwi— in »■ .^aox^acLA >AzaVir^ ^^um :T^aaAt<f S^-xon 

^» frv\ v . )ft < y > y^\ t^VvzaS i^Vria^roVt A^» . mv^.y.o i5 
*^\<\ v. *i :o<n r^i^-Kjn^ ^ V <t, ^ ~»y^ «* * ^ ~n e* *^ ts^baAvCf 

o&v \a ^ n o i\ocn . ,\ ^-aco l A\ ir.o %<Vt^ -r% Y -^V Vuut 1 
*S-*<f *v\_»i<Lza 3»K^\o r\ \-ro W»AT73n ^iazaS t^V^ixn 

'.^CLl\j3 ^M\3)^ T^iftJ^ «fVin^ . CJJ-T3 V^^0&V=3 90 

:o&A-».=aX3 l^Aizai^ ^^f ^^^ :tAnAiA ^oaccTau^ 
t<LsJW . «1\ ^ fcjtfn . xji^ dura m>«vy i^ao k?*j^t<? n^ 
V\oo» ^v \ it Kk*t£ Tjl^A^ . >r\o<n Tdx-=x_^ 5 t^riwiZDSol »5 

1 Vox rescripta. — 2 > prius supra lin. rec. add. — 5 Minio 
scriptum. — * Lacunam coniectura suppleW. — 5 Suppl. Martin; 
malim j&€£s^> 
9- 
130 r^H-aiv^ Xju3? 


rdfd^j i<T!kuaxj7ar t^xs \A > *, Ik TTOT^ iOXWQ t\^11f <n*k\Sic c7XL=n i^ui tC'kwsi ^3oV\ cjgoocrta ,<nuv n^ v^ijaQ^x *po\. *«^idbi^ ^snt^ ^mmo^ o^a 

"-p-»n-»o .^n^ oxAj-^ r^Inirv y^x'-i^ ^n cwAA^Vo 

i5 . <n\ A\^fr\n i^XAiLsa ^m ^u& Ark V\*uV\ .A^l -rr> ^je^xi^ 
m^\cL=3^ tcI^S-jco ..^)\ju=3 cl\\ ^v^iVoo ^dbi<T X^Vv 

t^\Kjf!i vvoo i<IAa ^VcA^.ci t^An-io t^i\ik=3^o : t^ijfc^ 
ao ^Vjla. xjy^ t^\o .^\»Y^*=ni<r ocn i^^xur^ cnca 9 om ^S<n T^VCLA <Fk,n A-CY>T^ . 1<L*A_X CKJ3 9 <na.Sr^^A Si^o . oxj^^ t^H-^XbAo cn\=ai^\o cyue^Ao 

1 Cf. p. 129, n. 18. — 2 9 prius supra tin. rec. add. — 5 Vox 
inter iineas addita. — ••< 129 >•*— 128 i<La*A-rb VtoAc .^cutia <\A^aw \J) S^ura i-*a i^^alilsc^a lAiao 
Jo^ft oi-a^o 1 CL.if, i A n_ak . V\o<n 2 Td*.w.iHr» iuYC^Vj^ru rdrbivj^_=D<i «Y^3fcAsa=a tCTiv^njca 1 >\ | A p-ZXX \j^ )JW\*Q W-^rCT A-V. ^ ^\^^" CL30J30 8 ojcS^iq * V ^ T^eFlArCf *f. 118 r°. ► o<n wAravra i»r^aoivs\ y>^sn l * tdpa t<LA* acnca*^.^ 10 


i^L&At^A «^cA^ l^m&s ldioiQ 
ro^A o9lA £m£* r^\cn » ^Wi-lba 'VJiQ «_kj& ,V\A WxAxa lir.VvojAje.! *\ci> i^r^vuTa^cnao 
^so 11 |\^a-,n^-io ^q_\ \ fsi 16 a m 1 » ^W i^A ^3oV\ 

r£*zrut ^m Tdinjaa i6a> «^u&o ^\ita ^VdsrumVx Xjx 

r A-=aA iru*n .• KlxxuaSzn iv»^\ :rd*:xxx.n >cb K?Xx»?vm 
i^iu\^ tvwvn o&vaaArCTi w£:3v=i 3qV\ _*■* «ir=a .io-SalxbA 
«£-i*i-xxj *u=3 . Vv\*»Ava>r^ r^i\=»\ ^S(D)^ .«£aAro 

1 L 010. 2 Ms. *Su*» 3 L a\=>*a o^a^ 4 L *=«\^ 

— 5 L v&^r^A Atrfo — 6 L «^twui£=»a i^VAsia . — 7 L 

<en*dbn «<fVw«a — 8 o in fine rec. add. — 9 L. om. — l0 L T^aau^ 
7)ip3 — " Voces deperditas e L suppl. — 12 '=a*<iu» T<Sa*arcT*\ 

— 13 L add. -sofct — w o in fine rec. add. ; L »%*&*? — 15 L ins. 
o^W<ii — l0 L 'a^fcxK? — 17 Explicit eicerptum Londin. — 
18 za prius recenli manu superaddiium, hie et infra. — 19 Hu- 
cusque minio scrip turn. STB. - c - n. Q\J3Q OGQul'VCLK 1 y*' *■* -T \ A-Tk I^T^fc^ftt ¥^L»S9u&A "*** * \ M ^ ^* rd^^At^ m\^\o t^[»Sfv>n>\ AxrCja ..r^ocn 
kIaH t\ y.Q ^jaqcrlb ttf^o^jao^v ^.^om^-m iLmo vs^aAo 
«^09X-jH^>t^ TX-jyx— ^a ^ ^ > js^ ""% A, rv ic.o i-jaat^o 
,.t^^\ UTf~73 t^^JLx ^^ocnLiD qa^^jlt^q % «^o<n-»A V|>o 

.^^oanr73 n^Ns^i <jA*^ ^^^oiA^A itfvraVvo t^irujcsv *^\*vu u-v»K^3 # 2 T^naxiD^ r^.'Hr^D r?)s\r£&t£io 
th ,\<La>\im ujm 7°^^ t^v»v^.a t^ocd t<^ov y^ocw . rcScn 

3 ^aAr3uC3Q i^^Q ^JV-»^Q no-o y.iA<Aa'\^CI QOCk^Q*\jC3 
^^QOX.b^X •S Tl QQCn 0-VT3J3^r^ 1^09LJ^.M AA^JJ^ T^%\ s O\=3 !CL^lV\^ t^u^ ^in s^jAcib rducSjA A^. ^M&nznjusna 
1 9 prius supra lin. rec. add. — * Quae sequuntur iterum occur- 
runt infra, p. i4i, I. 19 et sq. — 5 Ms. ^^V— ^-> — * o m fine 
rec. add. — 5 Add. 1A647, f. i36 v°; Anecd. $yr., II, p. 385, et 
infra, p. 4o5; v. etiam BibL or., II, p. 84. — 6 L ^A.kT 127 

1 117 y\ . t^Ju^x^ob-n *\oA 2 ^ »■ s-[A-Avja <1jl=\ ^»a r£sox=aj* 

k^ a -V ^ \ * cocv-rrxj)tvat<r .. r^^\<v \»AA^r3 t^r\At iy»a \y& 5 
^^\.\\^<k cx>cAc& ..i^W^*Vv=3 axAo& rdiApApJttcudA 5 i^to^Lua i<* <\ o m> % °ir£ i^AaAi^ix .. joVSjda i<Ta*a 

..lOtva^Am Xuasoa wnn^oi^ . . r^*xi<»AA mqAj\t» 
t<f a % x ~73cv=\ # .rdLj*IA-_i — en r\ \\&k 7G0Q^A.iuLiA]a-&iC 

.v^**j^h^a 
Ai^ kL»aoctx-s oaa*=o .^r\Jft\o t-"^-*o i^ Oti 'i -n ^t\ >mx? t&\pojLa *^Aaoi» itfui tiv^ t^Vi^a ooca nYy.n .r^xrai 

v 

o^^aao .vd.i,->^ ftA«\^ rdjSjDOJQcn .* i^u^ cv>aa A= a «3*A 
.idljJJLs^o v£ v % ro a3 a T^JTk.y-AA vyt^ :a_*a oocno 
so?u=kii^q sojsiS-mo . r^ij^-acrvsk A**. t^=3Axv-^ » a\v,o 
^V^LiA 8aA^mAO . A.ra-Ei^V-£»l<5^ .IaA KTtcIj-^-jjoA ao 
•••t^Lj&ACLjQ^=a o-uv-rpo aA^-^a ^jar^ savzao ,r£Ap-&>A^A 
aqa \j 10 try&cnJtA :^VvajA_=7*a ooo^-^aiu^ p&i ^o 
i6d\a ,fv> rdv-K a_^q • yOsoS^^o n * t a^xi^ \ w aj^ 
. <»A-tA ^a^oaJiA p-v^. . »Qlft\ %» XJ^W'A 1<J=*>^* 
ft n ryi ^o . yffln \ \j r»n ,<na_^AAi<fo orvisvjsa sqA^cwaci a 5 
acA^JCKi .oAja ~w**-^ cnV-Ao 9itf&^x» Kf^rrocuBA 

1 Explicit excerplum Lond. — 2 Voces, abscisa membrana, perie- 
fuhL — 3 Hucusque minio scrip turn. — 4 Cf. Bibl. or., II, p. 62. 
tt- 5 1^ prius suprascriptum rec. manu. — 6 Minio scriptum. — 
7 A Qna- — 8 o in fine rec. add. — 9 Voces rescriptae; alteri 
puncla adposita sunt ut deleatur. 126 
u\-»rd-n 2 . 1^ -i y i\j> rCsocL*sa .^oiIa W»^v=aj=D 

>C ri\jT>1 1<Altv <n\\\-> .1^\A%\-73 >T1U?U73C3 ^L*V3wO 

• ^ — ^cn^i 1^ — ^.^Vv^ KfS rmfri tw o<h -• r^Va_ a-A-59 

to >o<r> » ^ ^ qp^M^ %<fV^f > \^"^ ^*^-^-«H-3Go s «rvci^\Ajx^a \<n *a oocra •• . ^_fc-! ^•A QOXkm 'Va . % %\^ir\y^* v^vsoaj r*^ 11 ^ '^ nX=D am Aj^ ;«<Aama *L«o4t*. so oocn « ^jOjusq^ i^i\A^=3 i^i^a^rxra . r^cijara ^^^aaAak 
••^iuqSq y^LidS ^^Dinrj «*A<* v^*.o\a ^^acnjaA^OA 

A ^ *"VI .I^Vva.^AjSO kiiAT) ^SO Q .A.>^ K^bjt A^.A 

a5 rfiuu\j» ouAaa -vrwsimAA L 


1 Rursum Add. i465o, f. *o4r°; Anecd. $yr., II, p. 3q5. — 
2 Hucusque minio scriptum; sed L voces % ^.^^^ « M itfwcun ad 
seq. sententiam refert. — * Ms. «*f; cf. t. I, p. a 7 3. — 4 o in 
fine rec. add. — 5 a in fine rec. add.; L ^»*<f, Sequitur vox eva- 

nida quam om. L; fortasse **» — 6 L ^^a*^^^ 1 l 

mi^^oAoo — 8 Ms. ^^u — 9 > prius supra lin. rec. add. 125 


Q03UL.20 1 ic\om iv-»r^atATD- * • 

A-^j-r* :r£\ ~jk *-J3*** ****** v ^ mt ^ ^apmsa i^ao»a 5 ^it\aix_*i\-n A- rd_j&<Ki •^qA-kj *d^<] .\\^\J3 x-iw-' rdA ia : *j-*ifc\jc*d ^oaA^ rt_i_^orc 
,-A-»\je. QQ03 .v i \-a -_=no v \ «n> nav. «^n*uno ify^ to Ar i^K<n-A *n i^acnn i^^ft^ As ^-m-\ r^x^a.^* i^i'nn t-^tiAtv* rdXra\ r^ W*nj3o 
i\_i-i3J^Q <ftA,n!h-ac,td cnt^.yg-QQ m_r> \,r%jk.^\ kTSoo-j^iS 

r%» Av.a rtlit jA.jc^ *di=iv=a*v 9 m # V\jaOt\i<ra WvraVxrd 
t-— ** rd—x<» • M. v n 1 r£ 1 «, »rc£\o : ox_=d , v_sc. ^_A ocn 

nr, ■ ^r^U-vno :»aK&w*<<r r^jArrvJ-v ^uoi^ cniAi A-w 9 5 1 Voces evanidae ; sic Martin. — 2 o in fine rec. add. — 3 Minio 
Bcriptom. — * Ms.r^rd^; sed puncta rec. perperam addita. — 
5 Sic. I 12& 
A «\ ^ m.k-^3 oocn^ ^^ojoslA :t^k» A^*^ro cicp «^aai< 

5 . roA_a. l^rvcLttAa . K^Vu fA^\i^Ao i^Vxa^Aso Vuaa^Aq 

10 > v \;^o A^xmo uA*a rsJocn Avr^o i<T \ iA^ *n i^it^Lzja 
rtliro-jx n n \, %Jk .i^V<v\V\t^ <-Agb ^omX'tN nraoi^a ocna ocn At^i i^xhji^ it^i^zdt^o ^LVrau-si r&vdm v "5\ i5 . Tj^njLZTaL-tt V-»-=d ^a Vur*> . ooro ^.ofn^tut^ roA *v=x^-a 
so a^^A^i^o ftA *7i vfc ^^[S^uq .. . fc \<n vAvq^^s 

•^O-SB&X ^rA,— fc V,o1 5. . . . ,a f^,y ^5-AO SJ^jlJlJVW^* 

tn n 1 qAjl^W ^-^Acra 1 a A.^irv_cov^ \^ __•■* 5 

a5 clAq 9 m «["i<r^ciAjS s jT«i aw nVv^b :t^=\ro ^*^^"> 
cioosQ clxtc^coo \tf*nai.l=3 1 oAAk> 1 cA"*2wA\rib 1 1 ^H^ut 
.•i^Vuco^ ^aa^SaA aAsAutoi^ ah ,-._^vj^ s("^ifv!iVA 

1 o in fine ser. add. — 2 Sic. — 8 Duae voces perieruat. — 
4 Reslitui. — 5 Vox periit. — 6 Lacunam supplevi. — 7 Ms. 
t&x\jl — 8 Voces partim evanidae; sic Martin; lectio mihi valde 
dubia. 


,ca fcA\ApCw^ rd_»\-»n ,-»A-w^ j&iv^A cv_»X-»i^q 


A cnn^jKf clA<*vo .><b iAA if. ^3* A \ \ j<nCLic»LX2^a 5 
n^Vifc.Ti o<n a\.uo .cnjan Aa* 7°^?Q i^Vucn 
.T^o&cuoua&at^i SK^jApCri^ «^i\ciAj ,ooqA^ o»i\ 70A 
\_=3l^-^ *och tdaa-n^M^ 1^90 Syn nfti^ yx\ r^ma 
am .:.rdjLjV\n^. i^oiEAp ^jMnAa* ^po \=aA^o , r^t^ami 

K^v rv t\.w t^icxrt 1 \ \jO rd-i^V-rar^ n_u cixA PuSlcd *dA 

am At^ nn ^.Vii^ jraaVxa t^At^ : \_^>(\>m^ t^h » -wi 

• * * 

&f& ^-»Acb . t^3 c\-rv-coiAv^ 3^£ojS ^Hmv .i^uro -=o 

aw* ten ,^\ % rwA o&v\^p ia .0901 iut^^^m wjucn 

><n .»<na-s\ciAvV-> <L^a_o.x^ ^r^ rdiaixa ^m SnA rdam 90 
♦ ch-i_=o A-u^-in ^.quq \ar^.-sn oxA r^acn jx\\ om Ay^** 
p,xrx.jc ;^o,n fA.*Ja.t^ nn.sAQ w\5w ^aso^auAra om^\ 

w£A^ Kf>t\\_i\ja vifn. Ajco *^ N t^no KfX_=o t^u^x^v^. 

^cm Vr» cA <jAoi^ i^VucAa .. ^amizr* ^am ^^nfetmo 
\^jl .« ^j^m ivi i^A£ot^% t^V\oSV\rc^ ^^ocwAaq r^A?^ ,»n 

1 o in fine rec. add. — 2 a supra lin. add. — 3 » prias supra 
lin. add. — 4 Vox supra lin. add. — 5 Pro '^rf^a — 6 a alle- 
rum supra lin. add. — 7 Ms. iOtv»9o Kjr£!=n, cum signo transpo- 
nendi. «^.( 122 >t«— 
- V\aA ^V-^a y£a<t> .(Mw»acu3\3 cyjusrxjcn «*^ ^^ ^ <v» » ^n^ UN-ii^si :rdt^t \^ivi ^so aA. ^ t^ir3\ niv^ ..r^o<n A^^Vv^a axA A \^ ->V\^ i<lvOi^i^-vrk^ A»^m ^n<y> 

Ard^ OCT) »*1^V\«Llja^\X^WV ^ft\^A AT3^.Q *C?XD3-\U^!ci i5 .oaxfioncn t^icwA cwA :<HLTDctjV Av, t<^aA^ vyt^ tr^oso 

90 ^-\y^ 1^\€73U=3 ^^3^ If^XT^I lO^ft *1 fc_m*gV 1^. fl> JJft \ \ 

- t^Iii^ ^p' s iM^3oa K^^art frt^rd" r£xx£ -\±*s- v^Ao 
,i<no^ftM \ — i am a j *t-\.j^ A.=i_j3 t^A r^i-^mo 
qoaS^Vxi^ i^Ao .cnA oocn , t.;\i^ ^soV\ :^\aroi^ w\^W 
95 ^»^ 5^iv^3 .. ^^nn n% % *iy£ -\j-\ \ \sj rdbco %m* t^!=n^ 

r^icv^r^rwn \j^t^aA ^ooaA^ 9 m iC=x.-ud ArC^\ ^Acn 

1 Ms. , pro more, i<T W&f* — 2 Ms. rrtiu^^ — 5 Vox rescripta. 
— * Lacunam unius vocis supplevi. — 5 Hinc usque _»*ouu (p. ia3, 
1. 27) locus recilatus Bibl. or., II, p. 87. — fl Assem. addit. 
o<xua<xD-va — 7 Q gerius add. T» ^*\. *v* * « Aft t -*fr 121 r^Vu_.'=L33 


cooxn: &T^3 W<n t^XiOQf^ •k%Jfot€ * ^ * -»» rdjrd' K*\ — > :n^3Kf ^-^ ^A ncnv_=ra 

^_aJX-w\W^ :^^tvA_Vj ^^aVvit^i t^ i ^^cu *=» 'Krai K^SjsA ^X30JLD3 T^A A*. t* ■=% :\^73t^b An "i \ ^n -\%y 
Kjf.»r3 0=3,. A^k i^\3nLfc^fl3 t<lArhc=»o 
:aaVa m t^^tif^ to 
-^ -*=* ^toq :3otvcluKT ■HjAjcao a^rs 

Kffrxn » v \, ^o ^^\*cr>\ n^ Aio^m Tg£vcn\ \, -n .. t<*— An 
^A iuuiW ;y£% Dt%\j%&\ t£jlL=3 r£\\<\*\ ^otAkT i<1\a 

iflrv^aaaa A^.a . t<jtx=> r^Lunouu A**. rdoWn i^^»io 
t^\\ ^\Vm cnfcuAj^AW mWi^^ >x=da t^jVK^. rdiaua 
t<S<n-=> <n_T3A . r^v_^jn_m *ym *%* W^ aocn ^-»^»JL-fia-abAi^-=3 aacn rdxjAa_iA tnVju^-HVa «v^^ a 5 
^U»r£-\-Vm . t<aA-x. 70-^. ^-Ao» ^jk%m *va. .:*rcfWjAm Oft ^ i^ cwAa. ^3 2^JOaW^ K^V^J^k*. «f^VO=3- cri^^a Strict ..Tl-i^V^A t^=F> US-*"!^ lC\jk^kJt.O td.S^cuo .t^xjAdn 

1 Argumentum minio scriplum. — 2 • supra tin. add. — 3 o in 
fine rec. add. — * » prius supra lin. add. 120 t^iftt<S\jo KfVcAArao .tdmH^o ^W^Vvt^ c<n- QOQAOl IQ CX> v^jExjc ^svOen •jpAJaA ^*a V»t^ ,Vocn V^v^td i^qajqA&a S Xx»AJ=3QL=l .t^ioi *\i\-=3 j^ia t<liH-wi^ .Klmoj iqA U3 «t<f^VA»^Li73 ^r»3 >3bW rd'^isarD Ar^ rr^moj voaA^M^t 
i^iLA-u i^an no *\ -a >n .cLxj=av2nA r^^Ukxra cucxS^aAo i^HoVo i*A_V t.S ^VjAo r^ cnA a ^Kj^» QQO) 


^\cA r-*Af"^ ^jAA rdHco^.% ^so "S^ivi :<nA rdo<n ^a'SjbA 

rdaos Vv^i^ ^-»a «ikl*-^fib* .^rcfVaA^<xxoKro kT^\o^^» *f. tiCr*. 

3 room ^»V]A^=m r^arA^o kSo^joo t^nS^. oocn ,»Sjy>a VvjAq >\xo a^q ..Kjcicn wiA^t\n t<!s^^ Aa *^\m=3 Vy, 
rs^ \ *j[ \ n 1 a-jk-^r>WvT<r ^>oV :t<foo» ^=>%n x-srcf t<To<n 
t^A-S^ooa -jDAja ca^p 1cA\y^ ^o .^S«u ^jA^ni^ 

1^ y tn^-p i^td-^.a rdAt^ .t^ocn «imo^ >\ ^*d aovAtd 1 o in fine rec. add. — 
plevi. — ft Ms. ^ Ms. r^Vc^xnTdo — s Lacunam sup- 119 )< ..^iAV\ r^jJLst. us. -i \o .yTnfici r *.jcj»aLiaa r^=rudbfe\ 

^»VvJbo - A • W*A ^wt**. i^isbVx rd&c. <jsJ=aAa . KiA^ 
oi^ ^^^ XjtAn K^tvjljLo ,om KAV\ '7> <s ira i^Ak? .Xio 5 

• v^ua i^W </sj=jAc :-^QLjje.S AaA ^w* t^wi 
us^rtf* YdL^jt^ i^rari KuWm v\A*w^ <nA*xm .i^\»jLq 

l^^S-JC "7*—^- ^-^^ w^O-JOJ w ^O<J!IlA^. V^t^^ft ffl*-T\ 

Kjoiuq ^»VtAV\ .rt£*rv» r^irOiVx o^p-^ y&s±*v£ . . i ^aAomi 

KLj^A* rd-=30A_^. ..^^•Q'SiQ T^Jk.jVlA^.ZW ttfdV-i_»n^93 i5 

t^A** A ^ "Q ^iAcko .«X*itfu\ro V\oo» vsA*.V\ 3r^A*uV\ 

w^j^m ^A 5lAk: Ak^v KiiA-t^ . , rCT V\aA^Aa K?^\a=&A\A 
^j» t^Arcf . . v^jojjmjA «^n\vVi i^A^ aA^i : <nVv\rxttxr3 
SSi sA\^.-a vy^ ;,\7n»i mw m i^i^i^ cnA duttf-* Ajacb 

1 a prius supra lin. — 2 a in fine ser. add. — 3 Probabilius 
quam i<L\*s&; vox pluries occurrit in ms.; cf. p. i&i, n. 9; 167, 
1. 1 7 ; 1 1 8 , 1. 3 , etc. — * Ms. *<~*jW=> 118 
^A\»to ^^ocnjjLin %ut^b .^_oa*\ ^\\ma .«^ocnA t£A^o 

rifkv^^ ^*mA^3 i^'LiLa^ nOtvoAi \^ i^^EVGLJ&jruc. 

in ^^**w rdA** rdion <*i^ t^A.vA„rwo v^-=7x.\>Ao .^^^pai^ 

rtf^\A*j=fc «^a^i!^Vu *<An *^aoaA* 2ck=nuJ3t^ tcTHcl^i Ar^ * f- » ia ' t^^zut^-x ^ i^JC3\ "Sivra ..t^ni^sc=i r^ura, 3 o^v=a^ia ^j5hrcf *u* nw ojT\a • ! ^A<n n£K.k»*=3 2 ft\\n yC»\^cu *£»<» 
ao ^ * ^ —** ^ajqiq ♦ 4 ^o<?i_icic» V\aA A »A ra A-iAjrvrj 

A^.-* __»A*t^ ^-m , ^" ™ ■ \ % no At^ -^=w .^jv^Aatrro 

•^aAocHcrt^A v^cvaAfA A » *\ rn aacn ^->5J\tcT % ^acn_io<n 

g _ A jcjL.raAa ^.hk u aa :i^r\joHj3 f^V\jao^ i^\*Aa 

s5 ,.-ja=)Q ^jA^soo aacn ^A\i<T .* KT^xa^n ■t\*So v^boitai^' 

1 Vox. evanida, aut fortasse consuUo delela. — a o in fine rec. 
add. — 3 Sic ms.,sed est correctio recentior; dispicilur prima 
scriplio : l^Vvl^s* — * Mb. m ^am.\rn — fi Vox evanida ; fortasse 
i^tuA — 6 • prius supra lin. add. 117 PlA.1 i<!A r^LjtjTvjo i^IvvaVt. Kisoofei -70A oAi<fo . j*< \ :_rt=73i^b vdnrdac AoAa, ^ram 

<OQ9 •*r 3QPJ i ^xjsn> I a ] firm t^<rx£iDc i^v'Ajt. ya\ v^Atff . j-*no3 ^jojuao ♦K%'tt~fc Kju\A is6e^i ^»oro ^ja^ak. K^ .Y<^ **2\ . OOOl ^»n»I73000 0009 vyr^ ^vmrda* : QQ03 ^kh\^v=73'si ^ooixtji ^a v&xm Vut^ 
^ mi \ iy»o .tdrvuK? oo<n ^\ox.o :oocn _ja\z3o ♦ « h ^a\^i'5\ 
Y^\*ui ^so AaA rda^ *^Cftvst icurdc ^jkjoA uA&S 

oqo9 ^Azhttfo .^ooaa ,m\*yi 

oocn ,t\ no .r^v-w-^i^ ^octx-uo r£v£_i\£o 000a _»cna)(\ i5 
rd.v_2kma .«^qool\.i^ *^\j 1 StdA po ^ 1 ^otru . A^ ooA s ^y >\ji!r o oVv ^jacnimo . . .AA^n aocra - ■* ..^\Sjq3q t^\ \^ » y.o k^Xjlu-. k£\sq oocn ^jAAztxsoo 
^ i\\."73co ^ao^vci :WkL^xu ^po^\ oocn a&p 0011=730 
mo . r^feuA-nS-st ^ooiA^. ooos ^laoau ia :t<T>r\Ki^io &*& T^^^AuiLm 

\i€ — 3 • prius supra lin. 1 Ms. — 2 Sic ms. ^oolao^ — 01c ms. ; lege _»i 
add. — 4 rC prios supra lin. rec. add. 116 

70A rdAt^ .Vi-=a\-u^\rio Xju=3&vslt^q Xatia^Vi^ r^rxriA 
»\ y ^m» r^VoA^p ^VoSV\t<f A » «\ noo m .i (ldq\x 
usonA^v^) v^ocn t^n-ST^b r£zar\ r£\-i\a -to lq.nft 1 

••ODuV >AX^VT^O ^.^*V\KS ^OXi*. . t&ZS^LB t^X=73CU vs-jf^o rdvab. uyv^ ■aJL^o T^jnAfci VsJt< ^*M*ni «Z*X ^Ap Aslti ^co^ttxi rdA^iSV usjKT ^>\jao ^kTVvoJ^-o ■ *Y *^ IVIO • rcfVu&Vu i^^ioau Aa^ 10 4 O ^JlI Vot-TTKl 

jOE-do .i^iH^m t-Ai^i i "no ^jSjoA^vjjq ^»-vm\o UN_*t^ ^joe-no .t^v^v-^ ^.aj-^m y>Sxx^\v=no 
i5 kT*vjo.-a-y-£» r^\ no ^jAA=73l=oa i^ioAjjcq i^uoa 

.X^LcoX^Za ^ » ^ — I (YVT3Q ^^OJL At^O . OOOl 5 ft y y\y u)hJO 

■ A\\^»i(v=73o .ASio • w _ooiubc»' ; \ S^via ^ooaiucSi ^AVui 
o^SSVvt^ ocn i^jjjc ^o ozaioVvaci^ *jA»i^ k!Ai<T . t^ocn 

^CLJ^ ^OJCJLaa ;^.i^.QU3Q t^^JU^jOCDO l^TfV0XJ3^ 
95 rdAjDO ^ OOCD «^aA=n^U . t<f WiADO^\ ^itlOnCFXXJD 


OOOB ^^^ , ^ rdi^kit^o 1 o in fine ser. add. — 2 Supple ^^0^99; cf. Chron* minora, 
p. 33 1, 1. i5. — 3 • prius supra add. — 4 Perierunt duae voces. 
— 5 Sic, ut saepius. — fl Ms. K^v^i; sed d. p. 117, L a 3. tCSl+m * -\\ ■*» Ao 115 lVui^uafex i^nAo 1 10 -xSvrraA ii^ruii^ 

<* > Y*^ i^^v v ir ,i aq^ ^-•'V-jcn •;• . ovvjn-ttA ■ *- >. rv t — y> 

v n otv\.^ = o v "iv\^ sa* kT^jJcjo Kf*\a*\rcia tO*AlL*Ti 

i^>s\aAX-=nt\ t£j a » m i .^ nnn tS A.^A ^ i^jc» t£i=3y=3 
A.**. chA^ -•i^i^-vxxz^o r^ifx^^N^o K?^A*u?\ t^^vSjai^ 

^-*Q T^"\J3^ OXJ^VjI^Ttv .fevV&ULK? I^Xaj^JPD A»31^ 

*ft ^* \"> A^. >A.jc ^ro A-^V\ icW>aV .l^urLss 
Awi^. oAuj cnAa-a. 7*-^- ^^cl^a ^aA^j 70A 

AaA ^jJQ-Sjt. ^ :i^vk.Aso i £v\ * t£ .<iA^ i^Wj^sqA ciA ^s A^A 
^t^b t^V-u^oi^ra <-ic*A^ i<?Kk»- 


1 Redundant, ut videtur. — 2 . prius supra lin. rec. add. 
3 Sic. — 4 a ser. add. — 5 » supra lin. add. 
8. 114 

11<Aa A \ mv ^ Aflk.A T^Vs^SO l^UJCO .<A*l6l2t-* Ki'vn»o oooa ^jJcjq^ ^Acn % K^t^^^^u^.'K ,A*joaM ^pai 00A0 
rfiw^iA ^o wiw^A ^atxsA Ai< [^jco^uoj ^Ai^vsrmo 
a^73U3^ ^o-i<» ^ocn\«k ^=n \*i(V> KiAo^^A 2 [ v » t>u\o J 
EioaA^k ^Acn SX^s —zna ..y£±-n*s>^J*a \^m^ \ t *t to orcf ;V\-=a-^eoo fcvA=*-£» k I ujz k vjl ityin^ iriiBUUsaKja 
KLi^^n -» ]A^ ^vkT orcf .^cbA^-M VvAa. ^ «y^ 
TqtvjocvA Klv^^^ *£iaxi*u 01A1. S'«4v*ttf :«^Vuft^\sQ^ 
rdilx. vs*t£ cbAi^ Kfvivr^ oAa, A^-ft . r<S»\soa t£jl*jc* 
iCa^rsiAn Kb)\^. :kTW 1A» AAn=3 ^ .KidbVx 

l5r .*Lr* KfXAVvA Klx^.i< .^0=^ » Vf.n4i- *i*m jcAi<T wk*i ^vt tt^ .>om 5 «-[3] i^A i<l^^[^ ^so -VAw qood ^jf\ ^%jr 1 ^-Vmt^-o 0009 ^o^ ^A»i< 
10 n\^A 1^0 . »o>a\ v, r^.^Kf Vao» r^=aia. :^,Sv^A A^» 

yntifl KT^S^n ocia r^S^'v emjlot^ ^o . *TWirrA 

r^jjAoi^LrD \jao ; cAdtn^ A-2^ KTooAr^i jCwcctxuH 
irCzr&a^c* rCfi\A=nW^o i<la^cn^ iuKT^Au .i<su<uco 
• r^AnuA KbjA2u »\io : ai^^Vw^ i^VvccjA i^x>^^.^ 

1 Sic, ut videtur, — 2 Voces evanidae. — 3 Lacerato folio, 
perierunt circiter xn litterae. — k Vox periit — 5 Haec tantum 
dispicere valeo. Martin : ^^ajtoai r&~\\ « . A — 6 Vox dubia. 113 

it ^u to \ ^i :i^w\_3o rr^-iLu fry % \ no] i^icn ,_V rv~V> 5 

»*£> \ o . i<lLr» >jt*\A -=3<nJ. ^»*\ T^^ s* 5 *- 20 ^-* i 1 *^- io 
^xw i^vm f. >jtjl^ >N\=m1 m\z3^\ -W VuAx. y^Ao t5 jia Kl^o\n t<i-=w r^jaajto .kTS^vj* i^a^eA^Q t^ocxa **\^_ 

cwj^rwi t^o^^ y^j^Aoi^ > >\cn ^jjcnA^ra ^va. . , ■"*- ao 
i< S*n»ftiro cruHa^xm -jd^um Kfi*A»aW .Xom ^V^^ 
*^— s n ^ \, on i^A* * gi fc v V'-i.,iy\ «**« Ci rv V " Ajta.o ;^\om 
i^ioXjjira m^oA^rx*or\ t^Vuc A\w :Vui<n ^uaxracn 
• r£zy\*\ y>*±- kTHcl^i . 0sAa> jtxs*. cnAa. ; ic fcuricu!^ 

i<a-»^A i^-ro^-^. a <v u \ , m oA \a :Wj» rslx^Aum 

1 Pancta plur. receutia videutur. — a Sentenlia reciL BihL or. f 
II, 83. ~ s n initio rec. praefixum. — 4 Vox dubiae ieclionis. — 
5 Correctum e «>A' <\-VV 112 

to y^VvAa^ Jm y&**y£ . ^ocni^lijca J Ydiam [*£aH rcia'uscij 

kIa^S^o t^ii»tt i^irvjao .* \\ ^V ^^^cxaJVv.^ 
90 sr ^Acjbi t^WnVvr^ ^aM!^] ^cA=i^o n4r*. :acsP3i-uo ■i *<* CLi(93k tt^jJjbVui ^j.Tfph>%%A id^o^v A^» \-V«% "xaordli vd&Scn ^r» ..^vA>t\ [*£*!«. 

, 2 Hanc vocem.om. Assem. — 2 Sic, compendioae. — 5 o in fine 
rec. add. — 4 Amputato folio perierunt. — 5 Voces evanidae. — 
fl o fine dubium. — 7 Minio scriptum. — 8 o rec. praefixum vide- 
lur. — fl Voces evanidae oncis inclusae ex apographo Martiniano 
suppletae sunt m jHKA* : y<Tk\r£*\ ; j* y^h^sn 7"- *V2D1^Q ^Vu=3JL Y^ATW* Knli rdA .rdrucja ,i^aLw t<!n,{v>\\ i^ua n& , rdx^njo i^uo-to TSf\»»v-i 
i<CA .Kiu^-stzo >A «x.?l» ^t^v i-Sso^Ia cn^soca AauVkT 5 i^j^om ,.w*A^lA t^vui^t .^^ r— t r -»\^\ jA usA'un ,€»-l 7^ wi^ .v^.nuif.— injA -pcu-D <*A^c ooA-»*» <wi\A-ro ■ n , A A.n oxjAq-w jo cl^e\o 

fK' > ».ft % \1 : ^jwl_Lj^Vj y^VvoS >mw ^rA^. ^ . ^Aci* 
ooos [ t_j*\n_aiL^3 i<Lu& Aa*=3~| 1a . r^xpuoAo K^HjcnoAo 

w aaaA Abui^ . cnA oocn [, - m A *»? n-a, . rd&jA^cola* a : oA oocn 2 -^ Aon y^^M^\%\n% mm % iao «^A=» i^KT -^ LEXTT> Kl\ ^^M^VSO YgLi-x. A-^-.ra n_a, ,W»Y^jaJLyv£o aaaal .m*\^cfa rY£xa>c»o <*5 
Y^VxoaAso ^cnAAK] ^=n ^Stsrda [oocn ^\i^ itfi^^rf 
[\-»Vi-i g~fcl-& x-fbuo ^voaiw/k y£Ao=tA y£=t>^3*. r.^Aos 
y^s&s&^I ^» rdiob^ cu&oy^q Q aS vso\^ ["n^wn^l .-\*axu 

1 Hinc usque ^m (p. u», L 20), recit. BUI. or., I, p. 385. 
Voces uncis inclasae in codioe naoc ra apparent — 2 » prius 
supra lin. rec. add. — s Sic, compendiose. 
110 
i<L_=naar\n ».»^ ^S^S \, «\ ^cLkAordt i^jVi \ iy» «\\*A 

^ri^^on^^o . .t^a \ * rn Vi"]* i^\_it\ ^s* ,<nSavC^\ *fu3Y\ 
to ■ » »Acp ■ » ^ * A\ t> ^_»n r£~\ \ nb .:. ^-n.v re i^V\\-u^ 

1 5 V\ t-i t^ n AXvn oxrai^\o»aHi^ ^"^ioa -J. . ^»\, nrvv a 
n —i \ v* :axA-»'* ooft \, \ t\ i<\ iy» <h Vto ,i^A» oil ^ocua »(dq\x ^^ TUteS • qoj&Mm^' v^Ao . *^Via»^u 

1 Litterae evanidae. Cf. p. 38, 1. a 4. — 2 * alterum supra 
lio. add. — s Lacunam supp. ; cf. p. 197,!. 9. — * Lacunam sap- 
plevi. — 6 Litteras evanidas supplevi. — ° Cf, p. 54, n. 3. — 
7 Ma. C0o»2oa*v£ — s Sic compendiooe , hie et infra. — 9 Sic. 109 
rd^utA t<baiAo :^oso kDKi^ r^iH\^ K^m^n^ — ra i^xx»SAjoA Q1^ I^L/LjxA .r£%<n i^V jja r£m\v£ ^v\Ai** : oacn ■ fc^j> •7»^j»^ . w^ V\ ft v Q xC \ —%y£\ i^-raoxuAn Ajao> i ^jAen 

Ka^oKk^A -. ^firs*. ^jAob ^icn ^a . ^im ^A Aj^as*. *ao» 

o^ojO^nL-ro _ao «^_o \ y to . aLik^^ vim vyi^ *^Aim 
w (l^3lki wQoWuo ,% \,patiA aaA p*s&S Aa^ a«* *s 

4 i6Wa A.*-** i<ffe\ » \ ir.^\ ^v *n> V y .:.-H9&uc.V\ 1^09 

-J Rursum Add. i46Bo t f.aoir '; Anecd. *yr., 11^ p. 3a5. — 
* L lO^uJh^Vn ^r * L ^^u^m fc — 4 Explicit exoerptum Load. *«ii^. 108 

^^o^o^u oAaq ••irdioHwf unjkT o^uo a^,v* .i^a^ta^ 
^m-^ ii^unt^ us_»t^ a_^ ♦ irex*xX Sfc A*at<n i^yn ;)K^cpv^ 
y*^, A_=3?wr3u730 t<Tocra mu*j3oki aa. jc.iA& r^v^oa i^vajc 
i^cv^wvfc\A V**^-»A?v Arcf *A % rdooi AArrxrn oArxw 
5 oaVvo-Krv n_**j3 . r^ y i %\ *i oocn ^vvjzrabtsa T^Xn»\^¥/* 
.VuM^jrtwia t^Uj^isora £rtf* Vv*a> us^KT ..t^ftcmsm 

V\\ *Vi ocn^v ^zn ^99 T^itvA^T75 . i<Lxjl&3 a w jko&\a»ix.=3 
r^ix^ *r*i -p\ y^xy'dxy ^-JkuLS* «_?<S . ^jIu^ ^A<ti ictus 

t«i!itS renvoi kTWu^jcX \^q »r^u*?ua ^>* t^Vxoso oiA *f. nHr'. 

v > ^ ^n^Vv^ ^_^oaL— iocn 3 r^ r^Vil\ r ¥. 

^_**i V* \ * * 4 rdjDoo vVjlq : r^u l^vascaje^a 

2^Q(n irui^n ^cuim K^ if \iii .^a u «^» i i^A i^V*Air\ 

io[" zn^l M^sa-m T<5\_noif\_n a \^ y-gy o . % \r<ya"l 
*^oclj ^so < ^pcu» *la ; a \ f\ i ,^oc»Vio**A^?v t^tfvwS.r^c^rJD 
.^o<nA a-»\_uV^ . oo<» h^ju^Sjl, < \=o^* ^iatd^ V\aA 

1 Sic; etiam aliis locis. — 2 Sic ms. — 5 Perierunt cirri ter 
xn liUerae; fortasse : [^so ^nii* ^&*]«£ : — 4 Duae voces perierunt. 
— 5 Sic Mich. syr. (ed. Chabot, p. 307). — 6 Leg. *^\o=*x* 
(ibid.). — 1 Sic; suspicor corr. ma^. — 8 Voces evaoidae; lege- 
bat Martin. — 9 Martin : ^od — 10 Vox evanida; M. -o — 
11 Fortasse ^A*<in cum 9 supra scriptum. 107 >ti 

^SAW N -^ s ^ .iAoA» <^v=mm t^\Ixa> ^m i<x^*\ 
i^ukl ^* *x=* -V^^W A* A^ K^zn <rs^ i^\V 
g^V^kT *TWi» lAifliii :«^\I=n ^ -"uk. «^i «iA 
K* m i <\ « ^» r£oc» aWu^ran ^Ar^ *i* •;* ^ m^ft ^ 5 

y% ~* *i rtfXjtASi^a i^V^jJLd gjA<» Aa*. cA© ^cSi Aj^ 
^^,\ »o •^yh^ _*uk wiaaA ^u\ ^3A ^a-* %\soi^&q 

^u.nj A^ n^ ,«_»via j ^«"-^ Ask ^..^aA'Xttira jJLnA io 

*G__sJ^*f *LA 

« \ -^ — » . 1<L»l_U _-ftQ03 I^CKAA idlVnO iClQOJQ .Tl ftW . 

, wfV \ *tw% i^A-OO r£jJcAa rdrnSA ^AjK^tj ai^ i^Adb i5 
r£A t^ i % ti^o ..CLA^nLsnA pVi^i * ^xAen AaJ atit^ 

wi^aaA^ *icA .\n-wo ^.i^iaVq Kijub y^AV^Wrs 

V ^ , ^ r ^ V »* ->% V ar£ -i-roKLsaA X^i^ ^do Vi r^t=»o 
\*J\» v*taa-i^luA=racm *.^AA»ifti5> i^A* ^jAjit^i r^s 1 ^ 


> \#i — i i^.^ASJ« :i<jviiA* Ji keen r^ro «fwi<" kLiV\_^- cLi^\ KfVvj^JLo :i^.73iAai& ^po r^aro >db <JS— iTC? tt£— ll^ . • t^O<99 U >A1 ^-»T^ \ * V* 03uiOOlL-=3 

1 L ,j^Xfc ^UV — 2 Ms. W*j=» — * o rec. add. — 4 L 
am. — 5 L add. *£&*&* x<aada — 6 Explicit eicerptum Lond. 
— 7 Ms. ^vm (06 i<jiA t^S^ixo ?v»a ^*\\i iJ03* aa :tt?Vu& *Lao3v*. . t V i-=Au3QO QOCD ^i\rn^iSO «^009^UjC3n I^Vftn^^-, 

. . r£)\ \-\iA-f* rd^i^, i\ona ^a&^a>Kd90 ?>^A\^ 5 . oocn j^Xjt^O QOUXj"\ S^ua A^A ^73 ^3oV\ Kix^cno .:.«^o\jo t^VvjniVXs, \t^^v\oVv£»o t<!^o^^% r^k^jabo 

9 o3QaAi1 o^j=xkV^iA ^rr^Ao^. n*\fo t^tx^^I :KfV\S« : ir30 
.i^VuJLn ^i\»r^=3Q aTr^Aibl ^A»i^=xi rilij^r^ .:.<^>^t<Ai 

iCA.^X-M^O tdl1-3T^ ^^ySQ f03C3 T^CKO ^nfs^OlQ 

.jo^isqti a<n f^^UA^v^ r^A<n\r3 ^-^^ Vwu-i .•i<a , \jkA 
^j^-jojo : ^mJsoom nfHm\\ ^n\^a i^jcrniiAA X»i^ \& 

> i^ka ^r % iv>n t^V\*-\awT\ ocn y^jcmA ^ra^ttuo «2om ^A^j 

u\^*^\ i^jjjoiS r^znJkA^-ri i^iocs^vmo t^iocn -noK&i 
. j-»S^\^i\r730 % ^o<yx > H\ (nn com u^n\k?iA ^v^scbds k K^v^Vv^Vv AauL^ dajacoo^A ocn i^bwri *&. "T^\ "io r^-=»\ i^^o 


^ ^ ^vxroo 


1 Ms. 'lajiva — 2 Quae lacerato folii angalo desunt, e L suppl. 

— 5 L om. — 4 L asKXAo* — 5 L rdaa&ux 6 L recti US *ium& 

— 7 9 supra lin. addilum. 105 
*** ^ ~^ »%^» n-a. am tAa^^ini) •Aat ^so laivoao 

: }<7>c\j=x3L. ^so ^ul *uoA »»?uoi . >a^yA\ t^\slxo i^vcn 
■^di—so am Vu_»i^ ^o<n i\v *^j^ *\-w -pA ^DO"X-»n 

Afc i-rk a^A\t^ rr^r\uKlV| ><7XjC3<nQ ,o3uCDutt>c ••icupJv* 5 
r&\xtr£ .J.h^Sjc "7*2^ )cu&A -Au&& &aux0 *^cuto<* .<tx=3 
. ^Ajduuk r&t£ -n \ ^Si^ r^u*** * axia. . i<f^A*V aaVx 
#3r xAac ~^ ^ * . ^A o\a^v .i^i^uA Tcvpt^j v^VSaitdo 

^ yV ^ ^ ^»^ 1 cA\<? . r£-\cn ^W*^^j ^m ^ pa&ia 

t-a. i<f y t if .^ ^,» n V ^ A^. euro 1 ojoArdo . . ^o<>*kujC3 10 
?L^a .^^ocwlA-sp n.*AsA r^vksi ■■iif.'nuo t^V^ro .^n^\j 
^aoi^ua m.uA^ A^olx^a^ t^cna : ^ ooaVvcaiw *xA^vr^ 
% cnca\\ ^atmro ?uua 1 a^*. . <n\=aftfy> .m^waa cn^ur^ 

oA T^bm iut^ i^wnocuL A*^cn Kacn .:• ch\— w\rA ^.i^fio 
.am *? \j "-t. r. A„s» v£a<n n_*_xx3^ .i£La^_A_r*3 ao&A 
^ im V ^ \ ^^n \^a « 1^ lisoAX . i^jt^lr> 79^. Jti\aAu*\ 
r^Ar^ »i<LA ^qoxiio^ ,-^^b i<*io9 v^tA^.^ cn^Nora- 
r^ocn *v\ -r> -rra A-^ n£i r\ 11^ , ^qoia » ~i^ -n rdAn so 
%i^bo» ^Av=n rtf-rAv *\ ^Ao> A^» Aj^^u^q %o&\j£*aV\ 
2 AiA^a r&^ma •:< oA t^ooi A!S^,<noIu ji At^ A\yj 
^sa 700** : (Fu^OLjwa XSuaVx r£*m i^vu^vro on^ ^n 
5rv_»r^ £3oV\ r^x ,33 . odcd t^bo* r^^co r^-^o t^a-Sii 700* 
•%kiJL H 30'* vd-Svcl^ VuL99^ir3 iuiicA •^JLO ^=0 A^\ ^^OaA ^\XQ ^*H\ ^AdKI ."^01173 5r^ViA 1 o in fine rec. add. — * L om. — 3 L KfWlncs (?) ma 104 )**— 

rd-Ao<n ch \ ^ &r£a m^,.^^,ooq i^L=Kn-s\ # mA [i^acn 

irdj=i_ior\ td3K^ ^vu ia .ariXrvn ["rivixra t^^cuiznA^.1 

vdA i^ioi A \j *roo .r^ewn rvyru-fiol Aa. A^. KT^t^vio 

& rdAo i^=3<n^ Aa^ rd\o %Kfooi st^X^^vzo A »«\-n jliv^ 

A'n.^i K^rcf r£^r£ 3 . rtfK^sui^.'A K^\x. ,\n> »om ^V ,\ >*n,AU aa a-S^v^n ^ ^owh «;»rf\nn\ * * 
t^acnA^ tA \j ±\\ idso^v^. .aatn .^3 «^r^v i^doj Ar QOSlA QQ03 fcXAaJ^S *"Uuin r^nA r^3^u^.c :cicco , a \ r> w «li_^m .wQooA t^ben *\Bjtn Y^=n \jj^ m r\%\\\\ ^Ao»a .rdrnuA^ K^tiAs, ^(tjjco ^aV ^ 
OXA-TFD^ ;t^\ -SI «^ooA yx£& ^\ ^ ..^^Ad\o ^ftH^UI 

SO p^^_A9 >i.=J *7cA%n .^QoA aS OBff£ cAjQJC I^TfcA -sUuA=3 on-D aA% 

1^ if i n i^vo-ul ^..Qaoiicv t^A a^vjv^ ^j'K u)i\ *n fi^jL^cn y^txa :>*vA aaA] •^aJft — \r£* ^^acn^A 'V-rpt^ i^ArCl ^a^x^ ^y-V ^A 

^v^iiivzTD ^jam:^ T^Ai&n •• ^Ao» • ir^H^vA [<A^» oifvi^b 
.^^oox^nVx i a \ %. 10 ^ ^ ^, »- > ^riV \ aAp-so ^o . >om 

1 • supra lin. add. — 2 Sic mss.; lege V^V-r> vel A&Mtvzn — 
5 Hie punctum -r — 4 L ora. — 5 Voces evanidas ex L suppl. — CLicn n oocn v ».\ ot t^A t^cnA^ ^99 -^ ^t<f — o in fine rec. add. — 8 Ms. v^a'vuA 103 

\ * tr OCT) rdA_^ria .i^\<n A \^ *tqq .c&A A vOiv aao^ ^iSji i^A % r^JOalco Ax. mkszDmazn i^^xi^ s i^o<n 5 

*^-^JuJL3a r^.ru i no t^xjrcf 'HjJ^^i^aai ^ut^ ,aS<v> ciooj 
^1 sca-i ^ . ^i>\p\^ 70^^ ara,xM>rvvcfo . Aj^nx. 0009 
3t-it^-=v t^fex * — \ A clA nA . «f icvojrxj,^ ,~i rvvio Kij^i jprt? 

* L 909 V*. 5 T^Al^ * . cA\_fcJ*3^\ ■ % \oi ^-33 "^9^-20 ^ \1\0XQ •* ^lAx» i c 

oo<79 ci \\r£a . 6 ^<l^ ^ =3 AtC x — 1 K^uusujOu 

• ft. V rn v^009 V^ V,joA A^ ^V_^ % doLX.* 2 ^ A~X. ^dV^^ 
, k^v-^^cwjz* ^A ncuoAn . ooA » Sapi^a 1 ar^Sjoo 
i^(»a . ^ aoxA \_roi^ j-jia am • trs'\_x'*X-*a 9 r£n_i id rCiAiCx.^ ^pAiso Axa o\a^, [V ^^jcq^p! i^V\cua& m \& . 
Tr^zn^] . ^^aAvj^ rdAo 7 cloo^q * * * \^ . •^oa.jcAi 
• t^-nVm 7 «A%a to ^^ . ^J^rnA ^ox»Aj\^i i^Kx&xa?\ 

t^-Al • rd-jiKT mo r^zaron cnu=3 r^bcn ^y_j*^ : ^(uiAd so 
n_^ ^aAcp ^_a_ioi A»x<» ^cAx. .,-vspt^ •jp'^r* A*aP=w 
^^ooiLfcUv, arTXiS^o rooxro^XQ ct\-v*al ii.Kj^n^ cAjqjc 
ai y \^o ♦i^L=jw\ Ax- t^Vi^Vji ^ <uc» :r^\rci^*> Ax. 
Y^Vitt? t^j-v»i^o . i^X .^a^ cvw^ \=>x, \^q ,p£oaA oS^o 
Pucol^q rslSkjJio Ax. w _Q<nifVX.^rk=D-=t t^73 vyt^ •• pcdi^ a5 
12 a^A^o 7 cA^ja a£x.a . vdsA *uao K^A au . ^aoxtSivX 

1 L 'Ai6- 2 L\^* (sic). — 3 Supra iin. add. — * Ms. 
^» tw g A* — 5 Ms. idl — 6 Vox in marg. scripta. — 7 o in fine 
serius add. — 8 Sic, eliam L. — 9 Ms. rcS*K^i — l0 L ^^ — 
11 L i^ttoi\a — l2 • w fine rec. add.; L \V^* 


102 
ton \j\ n«ja„oo* KlaAjt.a . ^owlA-So-si t^i^Xo*. t nj&v^ 

i^ukSo :3q\Ss r.tii^ Aa ~p±-\ rf\*\yr—ta aoca* ^o^n *Laoai\ ■r nr.<m t^A* f i^acuxra^ i^kuutozo fArdb • grsonX^rDtvl ^A<n A*» rd^^& ^K^fcra Aa^-no 
^i\xW^5 t^\ctx=d f^nAJLfioaAi^ r^Vvran i^VLi^rri A**. 
^tAo .1J&09 xAm Kjc->K?n t^-i\ ,\|^*?3 At^ iaI .;. COOS 

oaoi aSoVv % -=\n m> \ i i^\.,z?3L»&.n ^rv\f .m^v »-jAcr> vyi^ 

^ojvAjs i^vcn .<xjtAjio r^_o<n -\ V *i aJbAraal *^x.i*ira 
\a pi^ucio trfam] Vi^i \nA i^vAiin .Vvaos v^Ar^ 

i5 \a .\_nA ^-i^jcq ^j'xXq [".- _j^yjl»?i ^Aoacal K?xjj£s 
m^ — Av *\ gal rf"ujn«^ ,<h <js-jt^ ^no^t-soo ft_**v»oVv 
. ^rvacn Xatn^auAaA t^Soj &*£ Kj^cn \rfm ["iv^ecaja** 
pAi jlii^ *dl . ^ V\u_xo.:v W=a Aitf* Ti^i£kj^l Aasodq 
['r£AV\a .ra-»fcua^~[ T&&wa, t^ln . tCTs*.^ j* va,\ rCTocn 

90 . cn^Anra onf oiAsuasa 

A^nJ i<A\^*AOi i<TWuc^vn <hA*» aaV* .Kjcttxwtv K^a\a& 
t^vf\ n> ^n ,ch ^_ra A \j nj «. 7 y^VqVH_»o i<S-jacLa 
^»y^o jc^J^wj^Jb .sydboij VvA .\\*m^ xliy^ tCT^voVvHaQ 1 Initio cuiusque lineae huius 


paginae una aut duae 


voces eva- 


nuerunt. 


Ex L sup pi. — 


• 2 


rec. add. 


5 L f<^W«^D — 


4 L om. 


— 5 Ms. ^*u» - 


— 6 , 


» prius supra lin. add. - 


- 7 SicL; 


ms, om. 


— 8 Bis in ms. — 


• 9 Vv 


supra lin. 


add. 

101 rdboa tx3j=*> Poena •. .^.na.^ vdacn A\*^1 oxA \ ^SA.it 


tt£a<n <r\\-a>Vu=o ^a aa «:*^j<nA iJSLua am A^ 


[:^ [ ^' A^» oi^oadt^ ¥^2kOiQ . o&\cA \a>Vv-m A-r^o 


ttljH-utt^Q .J.^jgjit^ 2 a-nJ&rtfa .^L^ojoca Fcu^A^a rdA^p 

*^\oAj> ftuiV^O . ^OTO \ *\ ■ Av V fc SO a] COO) -U&^VXJTd 


juAjOO^Q *^ 1 — rw\ sitfd-sb ^_so ***-** sc"* 01 ^" 13 r*-^* 81 i^-*"*-^^ 

z3<&\q ,.<n \-i^ ^j» x_»*^ rd\o ocn i^An xt^orf 1 
^»y.rnfev-mp ft<S -n v Wk^\£o1 Avoirs i^^aro ^A*r^ 

1 ■ \y no i<S-j^ut^\ ^ i\,\ ^ ««• ^^ocn t^nnn rt^o&AaA 
Kl^lff£r>a nAvdaHraA [^A<» rdaArb n^ .rc^AJrarC chAs- 

1 Ms. rcTVaA^.no — 2 a in fine rec. add. — 3 Ms. Jkjdb^ ; cf. 
p. 96, 1. 2. — * Ms. ^^kiba : — 5 Ms. hie punctum + babet. 
— ° Sic L; sed longior spatio videtur teilus; suspicor voces 
^.ckiuw *u in cod. nostro defuisse. — 7 Haec legebat Martin ; 

L : m*t£ <*cp> rCX* ic^ oqAe 100 Kiza'si 5 ^.^Xi n«-k A_iL.a,qa _jA<n .:. rdnajLTJ t 'T^ t^nAjLo 
9 oma f^-rxSo . KfVn\» ^.^t 01A Vvoox* .1^.11^3 <n»A> 

w£ a_i ^ ocn £taf\ och . -' oooVior^Vi rcfocn ["oi-=niJt/* 

10 ^*n t A-^i [9&A \jclSq . i^ocn"] ,mo^v~»?^ i^ia-fa-^** 

*^fr\a*-y AjwI -jpojajo .Afevio 2.0x1 r&=*m* j&.zzkizn** 

t^Aa t^Xra^oS t^^v=ao>a=a njCD KjtiKlA .\\^o .T^Aoi 

1<*1Ct I I^Jl^OIO . i^sHo^ Tt^S^M ^yirr v 10"] . •^ OD^Cnjl 

PuS-i i^k» -ja ocn] ,t^\A-2. w oat^ .^oArixio t^acnm 

i5 i^jo&vjan ^n\ \ i^j^aS.^X S -i^.o • t^fevcApj&us 
.^kxiVSQ ^J» \ \ \a ia» rKfSn\ Lp \ r*\<w> # c»oloa.oo 
I". r£vd± do rd=aora ^ocnAl .=301*0 . r£«£*\& tdio*^ »^urc?o 
L^ooiJkSB au im^* ^AbKT . Ja.\y* i^ranoS tt^niiS Anv.o *Laoiv° 
t^j^cno ..o3u=3 0001 ^ >,t,'nj^fwV\kja |Y ^** ^knJtl 

so ^><ao ["■ >^\ vvjf noo .iAjwjm ^_=oVi] ^nzaX^-^cxjJS^ 

io .^ooiA 
kJLx-»a \jn [" jla — » «\ 1 i^njo^ x-ir^v 
^i\^^oq f.^raorc t-jjjjL^nl -pokjjo^ i^HAun «^o<n^\cA 
*■ v^Kjacno-m n.jt.3 id>jn\ v.a r£sn>\ \o *^\,* Vj*^^ 

§1 r^ihJta .hLxjsoJa i^jc-smia i*a. I"; «^o nm\o , ^* \\,^^ 

AjkA ["r^H-m-iAo v^kfEueA r^wsi^ol .r&xn ami *^\i*a 
t^ocnl uvV-^Vlzso iOt\ \ini\n Atcf i^j^oio 8 .^un^ 
A «\ —»a kIja tv\^ A^\ti \i .t^bos fpAcbo .^SunQQ 
rdA-acna .cnA inborn ^soa .i^AjsojI u.^xm^ ttfn.-=i.n 

1 o in fine serius add. — 3 Ms. -jcm^o' 
99 i^u&o >ivnV3 M n^ •;• •*<!=» tti^-ovm t^xxucrv ^j=n ^aoA ^t^^i o ^«HVi 
S^wra ^t vt\v o i ^->S > *7i ^n Kox^o ^\*\5 t^aAsw. 
tcLjc-3 ♦ r£\\<x-£& i ^in» ^fc xo •• rdnn-w \ixmV\ ^^oc n LA-a r A 5 

'Laoir . A ^ .3^w\y.?v* ^viacaso Ark • r&kKkV* ^y^uic^ ^ ?^ o 

t^V\clso^u=3 i^vLu ^» -Vv \ i ■ * vt *^ -^ ^jdo^[\ Ark io 

^ tiftr-*^ irvjLjza^. i*_ir^ oA ^jA<f»^ .r^j\ro u >*V i ^ 4 ^jSt^k"* 
^VvafcV^o i^\fts. ^qy&^x*> i<Ai^ . *rvhVin\\ *je.^\j^ 

.\^m<L\ r£ %r\ i -^ol^.o t^i^u ^jt\.\ \^n mran aoi\o 

-x»n ■ ,iAm A_u*os i*k •:.<rvfe\ofev\* 
*f. tn r*. ivJ^-S^sao *d=aA..afc.* k°V»nV ,ch m\ *\ rcT^v>_»-\_=r>o ao 
^» oaA ^oml .i^Vvw — i ^\ m » -i rv>o :*^i \jAfi y— i 
^ i -* %y^ : <hu»HcL=QL^^ tt^-xaxi i^njOTA i^vrajo 5 [A*. 
^jsq \*ifU i^tcna . aocn ["■ »vvn w. l^S-irt A*rv^al r£\&i^\ 
r^AorCia r^2tu*V3 tr ^] •*- £*** ^^ -^9^) t^o.cAb^. Ark 

»Ji*? A^V. 1^1.3 vyKf ocas ^Ckx-m rAoAn i^irx^ra 
r^rAvJ pr^^va «\ \ ro AkT irk **«,*% «i :ts VI Vv^Aq .tj^Ai^ 

1 » prius supra lin. add. — % Ms. ^Wo& — 3 Ms. ^&*^w~ 
— k r£ supra lin. add. — 5 Latus sioistrum huius pagioae penitus 
erasum est; itaque singulis lineis ultimae voces perierunt; eas e 
cod. L supplevimus. 

7- 
aoo» ^jb.4.^^ r^AcLixrDo ; *^-Afr m *\ ^ckjbA aacj* A, -«U 
.^ooauQ r^Acn^ rC^n \& .^aaoA -»?uc. _*>K^a . ^aosA 
oAma oooj ^ju=nJjo^ t^i-u*t^ .«^aWra £3aV\ uaAoki 

5 t^VjLjC-a. ^jJ(A ^2k *i<i&Ar£=3 ^CUV^A ^^u&a ^v^a .r£=73L» 

rdA^ aoVvo .« ^-x.*n» r 200 y »^*^ i^SAixa ^Vv * =w 
A^. : i^dSo^ t^rvoHaxjLjr) t<f^\tC* Kf»^A n us^t^ ^jjsq 

• t^tui ^ tdiiA Vvxdo rdA<»-\ r^Vva : r£?x> » >"\^c*> oaA^ 

• rtflraA ■x=d^\ r^ur^ .i^V^txrisa ^A»rC? .jA >ocn .fi^fAi 

9 <M» .n^m\ ' 1<TicV=DJOiQ tt^UjftJ3 ^A.iY^ . refVvA qkT t A»i^ 

^ Am to rd.\a_!^\ us^-ii^ ^aajui^Dj _»V\a • ^acniaj&aA^ 
: ^_»Acn^ r£*\J« r^-\ \ <*» itafn ^ » \^r^i-MT<f . . v^tsjA 

i^gm fc m(L* \ a 1 aA^crjV* ^jAoh . Klr>-ib^ i^vHclmA 
coco ■ »*\ ftfunoo 1 ojlx^o 1 a&£*a .i^nl^n ^Vaxx»"VcarD 

^oguVxo^j^ v^Aort=3 ♦^ooiVvxau A^Ali^oa r&*+\v£ \^ 

16 ^Ao» .*i^(Av£ko y^^vvj&jc ^rvspauA.^. Aa*. •••fev»i^L^u& 

t^VxjuT3^V\-\ y^foajlAo •• tOcxonix* *^*^v\V yoeh .^ ^-^ 

i^Wao^ Kaxx^td A^AAtoo ^»ajLq ^a^a •-v^xHjjs* 

1 a in 6ne rec. add. — s Sic L; ms. jAm^i^o — 9 Sic mss.; 
\axo — 4 Sic mss. — 6 Ms. 'suc&ut — a Ms. 97 A-^a t^vaxMO ■o\\ ; n ir&zaoui r&rita 1 :*cAxAXt<f 
3m ifn SVk V^t^o 1 ■ >.\Ary3^sr> *£A-* y^nrrAsi ^»SVicbw 5 jA *1 _»i^ 6 . rcijcnAa-rk^ t^AAi; aacra r^ 5 * rv\ io • cam ,t*i: ^Kf • ^u ^ m Vft^ .ri \,* ^o^-m i^aclxA 
i<f > -ihk* .00m «>A.rvat <tA^\ ^\bn 
i^=v<n -^to-solA^ ^=0 \-j^Vj y^*Ai^=\q • \sp£^a A^rao v ,oco ,-Arnirvm r£$\i£a . t^sa* » : &jttA ^n^o 
• rA<n ^Vutj3 Ajw* -n <\»W* c -Aor* r^cvrrxxA "ViX^ 

^•** i^-iH^a^ : ^ A\ > m ^doV , a \m* : i<3rAi\ ai< ^AVx »& 
A*A ^x ao ^\*=na :*<^Krv— >o 000a t nv\\, t^Aa A^3 

. * ii cum poacL plar. - — 2 o in fine rec. add. — 5 Sic ms.; 
Mich. syr. (p. 3o5) rectius : ttMu£»\aSa\Hu<?; dpyvpowparfa (fy, 
cf. ^^Q^^SaX^Kf (p. io3., I. it); — 4 L fcasntf* ti£*»i£ -^ 
5 Ms. 'Vutt, sed a rec. add. — ■ 6 L fno^o ^\^ rr > *— 7 Absoisa 
membrana, e L suppl. S.aoi\ 'LaooT , ^yh \-\ •fi. 7 

c - it. — *+( 96 
^-»o\*\ . t^-rxj3<viA i^b^n^.a : r«fi\cuw^ t^\s6o ^n\Ho 

:t^>A»ia^ i<TVvrcf Aft&cn r^cn .♦» % ^Vyisoo ^nico aA^ 

•. x-st^v (n\^i^ X m ^a t^V ^j t\ 1 KfVoVxt^ VAX 
r^so^-^ VuAVv t<T Siv ^ vn— »i^ .V-»rc^ n t^nrn,^, rdAi^ 

yarn > \rwu% # oqlA v^cim W»i^ i^Lsccv^ t^soo^n «.n^^ 
1 5 t<At^ % ><*» rsiAo i^vcn ^clA 1 ^n i^i^^mi^s . . Kfr^\_ttxrD 

rdaai iai\«iA )tv_»Yda .u\oi \ ^ ^>a . KTVn^r^o . K^rSia 

<n 1 w \n>a M^b) trs-A-rxAa ;8mi\(UJ3<«^\ K^iu\a% A^_ 

so ^»rdb ..mvAt ^\\y\^o <n-i\\ J^2od .ulSo ^mo^K^a o<n' 


G&t.l. AW 1 fLtti ju^Q I* a \j\jkG .0009 

i5 :^roXl is K^xraviTaAo 16m ,VW i<^A v^iarav\ >Aa ^xi 

1 Iia et L. — a Corr. e ^W=^> — 3 Correctum e ^Wao^etiam 
ia L. — 4 L rectias ^1 — 5 L ^im — 6 L ^r&m — ? L 
^ejcuts — 6 Ms. a&aizra*:* — 9 L <m\-i\m — 10 L ^&. — « Ms. a>Atf.%o — ls o in fine serius additum. — 1S Ms. — *K 95 >•• 
tdaoi Ki^j xit^ ^j<f :rdoaJL=D ^aiAa iokDi-\ ^loa 

«£SlAk? ^AtlAa CkA . CUkX3oV\rt? At^ ^*.\, \A ,Tdl=*Xm 

•L199A .aacn ^.v=n-j\ ^Ao» *\a .2*^00*. ^so laaii «ik^b^^\* ••■ QQ(I9 lAj rtfijjo? KlA* .\i\noo . ajcnooKf ^=0 f f.iior». t ^iri^ \ np ^ooxA oa<n ^ruuh.^ _Ac» o^W^v A*sioi 
t^ Wjx> ^=p» ^AiTC^ ^r^o r£\i^ . oWn^ ^Ao» ^cuAs •« • PJt^X=n i^m^clao ^n ^ueAra^ :i^nAK in 00s 1 i^3tCS-» 0901 t^n-x. iuj A M -» no ^ a-m \& :i^Sf£=3 za.jxxjzn 
><mt^_*°* A.**, .^oa-vso tdcn-=x&Aa k£xju£t» ^aSoAun 

^aAoxa ^ivAa aA t <»Wj^uj» >ruau T^uuikza *5 1 arec. add. — 2 L n^^ — * L ^3^ _ 4 Ma ^^ 
— 6 Ms. i^n ; cf« n. 9. — « L 'aann — 7 Abscisa membrana; 
ex L suppl. — 8 L <uA=a — • Correclum e *^» — 10 L --*+( 94 
Vu»i<S A-a^c* <n.»An rfS.tt.N oaA Vwimn ^» . ^Xa^xxa 

5 .^JnjQ^i yy^ r^sn^ Kjuo rdiHMrda .:. KfVurxjuAae^v 
cow\o 2oA^nn v A,^ ^i^j\xb r^v&cno .^nAtiT ^cAn 

^y^ Z.-r * A-^.n i^W^A-=n ix^i^nA *i<jV\am ±*p» 
^^11^ y<LB^Jr\o AcLma&Vin .ijfVuiraj^ W^jjf ■^'uacA 
>iv ^/v> 'Sa^aj^ 5.:.K&\gnn KfVuAAra i<An t^Sxkjr^a 
^ ^n. \ \ k — 1 •Tj'u-naA %t^wn i<?5rv_x-i*i-=JxA x f *j *"> »* 

so ?\^ fiV t ^N >^^ ,\£ T^naAs ^ax^\ ^Actj tdaiai^ 

idsssjua ? ^ - * ^ S m y*vfc\JcA *<l=n^^-o .\Ad^^n 
,cno^-t<T t^Scoc. A*^^w* A^=o .oocn ^>o^* ^^ocimso KTS^x ^J=30 8i^u*n\n ooo» V ,j^^fl.<<!am ^ikO) y^^chq . >^aiv\iArvx.cQA qooi ^k r»\c :i<i.^vna •^f \r3Jo5tvm lO Q<K» ^jA^Avm r^VvraH rf^ft^iSwna . oooi ^ 1 Sic L; ms. ^otirj* — 2 Q in fine rec. add. — 5 L add. 
acaVw, quod videtur e sofcto secanda manu mut. — 4 Ms. r^tvo^i 
— 6 Afgumentum om. L. — 6 Sie L; ms. w \*» — 7 Corr. ex 93 
o*)ft^*n ;\i9KfQ osWllu vraHA n nA.-bo :r£=a\jaA 

Tdor\ :-vuc* i^Vvrx»Vv^ ^^=3 ^caon^J^-rro i^VuL*uaAn 6 
K^woa AaAo vCftvu^isoA r^iuj-^n ^oo .• q9C3\mA h^\V\i^ 

'Liggr', tivonV'vN ^iAok\* o<» <js^K? :K?<nAr^t K?^\cu assise »o» 

^-sta&uA t^Li^jrxA ^j^jom ♦ 70^ rwi \ ,<k» » w \frucso i5 

•• *Vrt£=3u»ov\o W^Att ;rAyi ^V 1 ^ ^^ t<Tom .YVio 
t^KjaHwt^ *A*. KfV0ft\o ^vW vdAjta A^w oi^^uxtdo 
.j$5\0X=> 5\jjaA^ -p^Jsa oo» 7*A* *^o • itfswa X*rd* 

• <n ~i I V^ Av.* ><h\ kJcmto . At&L. t<L\o . t^o<n .\ax> rdY so 
vtiftvirtsaA* ><» •^ur^uVvm .*<tfv*o *i^bm vs^raA rdi^cna 

• sr^a* A-a. t ^j>^ t^\ T>.y, *un i^i\^.a.^ro 6 oaVuvstScaA oaA %smi ^^ t£W .*a*=iK? K^o A** :i<^v=>*£vo 

1 Ua^o — 2 Vox evanida; e L suppL — 5 Ms. *=»oiSo — 
* Vox rescripU supra lin. — 5 f supra lin. rec. add. — * Sic mss.; 
exspectes oi^^^aa^ 10 ^jAw s.^^^m i^Arbt^o 1 ii^iu»av=3* .-^*r»jac* Axxttd U198 A 
\^u> tJC Aioi^ A^ra .riAu AiX^T^aAA-si v^uj-vt^^i 
r^i<r \ ^aiAti i^ioa ^1 <Ao . ^ojt T^A:3KiY Aa ^=w 
5 ^Anu t^Arai^ i^.ni^o Kicnjc^ ,W<» ^f* <A«5a 
vs-»t^ : oooi ^Scjw* *n ^ A tt n^. Ai^ Aa, . ^oq rni\%. 

>jnrif T^vii^Lwo r^\n^Jtso t^V\JA ,<nA* Ax^m €u=n 
r^Y^i x-^ 30 ^ >9<ni ^jAobA ^»tif \-ynri n^-=v clx=t> . r^iiru 
^ofnAaA ^JvjcAJo .•ci^=xA ^ro v^Stv \J m ^.nVv^i 

y<L»o^ nh r£)n\ i\ *i ^^acn j % % \ r>^ ^jAcoA ^nro parue. 
kTooi ivjAn ^Aos ,000s ^^ojaiiiiu 'r^iuil^o \^\=3>\^0 

t5 At^Lxi -_aA«m ^r* ^ A "fc oa&vArdjt. us^i^ 'va. .v ^oi n 
r^.o£x:n siXaAo *'v^m ^jonA -tdox* ^n ^rrr* %\5wi*o 
:VAjc i^Yo «iAA=3Q v£=ry=n*v£z2 ^% Wacii .t^^tv^m^ 
i^VoaAsozan »oi . i^^tv^H Ajc-km^ m\=a)E\o cnVranu A^. 

20 ^ >*t ^ i^v^oS v\rdY=n ^ouArao .-cn^oaAsa r^^u.rao 
A»^<n a^ .:. oxb^oitx^ «^ooiA& A^. r^iArs^izbo t^aArn 
Ytf=v\jtza^ >cn roiVv-^nnr^ r^^onn-aa 1^109 v^^va-*n»r7xA 
m — > ^SoauAi^v goVft *-» 1 N^o coVa ti » m "■nn v^\Wx 

25 ^A P^\ Y^vJ^oVlO AO^A=3 t^=0^iaAn T&\l£ <A # 1^V»Ut.O 

1 Lt^^tdo, et sic semper. — 2 Puncla rec. add.; L 
i^\j\sn kUtd^To — 5 Cf. a. 1. — h Scriptio uitida iu L; iu cod. 
nostro litterae mi efanuerunl. 91 

vC*mX& .rtUs^i^**: Kfk=** *Avu*v*xV| n&soi** ansa**.* 
muk* .mfyaMA* xXa^a VA-o*W* A \,-** [.«*H*m 
Art?! da ftja^ di : j rr . y . n J\»%_net^a oucrx^o <h-=D*vnA 
[ en tw ,! 8 ^ \ «£am^» A*tf] Aj*xo [. AuAoK^Kiil «£at*a*. 

^m4^<w^ax^ ^jAm Ajk.* >A *v**f Jkft&m i^io 
*^ftA^=D^ fa i^uua^ <Sm3^^ ^^n A3|^=n kLW to 
^A ^*j*^h h£i.t\ k -i ^ocn\^ nai Ska *u* tt****^* 

<***l*W t^Aa .kju&jfto iula ^ooAaAo VWm rsSm »5 
.,**ttW ^..a^/LikA* tCT^xjL=a ^jtAoa *r*v\o*vt tO^ 

1 i^fttio duMa; postea duae voce* etanidae. — * Quattuor 
Kttertt evanidae. — * Couednra bcunam supple* i. — * f supra 
fob, r#*. add. t* 5 Vox rescripts. -^ 6 Src apographum; vgees 
partial evanuerust. — , 7 Sic as.; sed i<A fortasae serius add. — 
8 Rursum Add, iA66o, t i ft 8 i-»; AntcL #yr M II, p. 3ia; sed 
praemisimn aat ftrgumentum : tO^c *ap% ** # *<k&« Ktrut 
» rfi.^iw W iAm^m Wiott «£&*** «b» — ° L add. 10 i5 90 , 
\^y~ ^X^* -* v&JK^a .VvAj*i] r£*=*^<f\ A^o [k^Aot 

^^ooiAaI rdiuSUt^i sa'dxxA] ^.^ooiia^ax ^« .:.*&&<» 

:*£_=3\^=w\ vcTVw 1 1 °i jpx* vtfKojt \_=>A ttfvcujc Vl^-=d 
;?ta-uA_s lOlt^^n 001 \£\o-x. [Kiiaoa ^soVvi \ \; *t ? j 

n_a. ;, A^m Taoai ^sarvM^vso ^.ooaAsk A^=r> Y^sk<noJ 
^sn +^ix£ gjk.±g\ -n \ Kf.ar iitnj aooi ^j " * * "* a ^A 

^^V^ r^u^ Vut£*vW *£i!Lrt^\ icn k5=3\u] <Aa [A** 
30 o-LxJL^t^ r^A] oA^ [:\-=nrtfa] riom [i^c nA "A v-=n] 
->ToV\ .J.o«k»] ^VkT ^A[<rA KlASkrc: rrci^c^] VsonVj 
,_saJiL*> [ rJ Aooo :t: »jAr^o] v » vv r^^i-aoa] ^Ac» ^ 
i<iuu^ [oxmoS At^ ^.^cn ; :.\^>r^Ai^>(\ **\ia]nV \ 

^.T6u^m r£^J\x4\ $m*s$zn ^o**\* [Ai< aA**5a] 
oo\.al^o ojcrxj^d .vCtsoamK'* KTacd] t^*At<\ 51^^° 

1 Sic mihi visus sum legere. Apographum : . mi Vizo^kjc^ 

. ^v^^ — 9 Sic apogr. — 5 o in fiae rec. add. — 4 > priua 

supra lin. ^dd. — 5 , supra lin. rec. add. — 6 Sic apographum; 

mihi yisus sum di^picere 89 ~A<a > oaos r_»Q« ~tfeui^ nm f 6» i^feii*?t=ns <nsa *v^ «LW., »e oaos A^Vl «Y rcf AaAjd oA* ^_so t-u ^U"!\ ox^kW-i 'Hfev-n ^r> Y^j&laJSk <=3aV\ VvjAa lew D I^Vft *\ \ T3 ocnV\c ajc *r rkVxK? "j KjcnAt^n ^iiSna^- i5 , 1^\09 


*£_!_» \Q 


.s^oi Tfc \a »A] i^m^u 

oA*** .-n A\ *>a us^af^ s^jAos T^i^jaS-a ^** t^-ncriv,, 

A \y l *tk i .iA^Lm [AVv_=a*] k_AVva jr£_W y\ » \ -» 

1 Lkkb — s Explicit excerplum Lond.; reliqua ex apographo 
Martini suppl. — » Sic; lege t^aiAaa (^<&m). — 4 Sic. 88 . .r£\-xv *\ ,*T3 r^aoxA ^vjAo! ^Av^ia v Auxq .•^ittii 

f^^u^ ^v_wAlo ^jryloao ^joi*-* :Y£xjaSVvAl »^n^^ 
«^ft ^ \j rAuH v£\ n\ tO^sm nirnH^o . . \-=r\ u ■too 

to *** ^ »ft V^^ * ^ T^ **** t^Viv-» A_^o .,nijk.Q S ^ nn 
^3 -jpck-*^ . en V-arCf |"^<focn .\imo cnovu rdom S^vmol 
xji^ t^j^vi^ r£k.a^ti^ . V\ocn k^\J\~| * ^iyVvrrkra "poo* 

i5 »cno i^Arcfl . *in u.\.r> [*rC?»oa oAo . axjSam^ 1 ^ootAa 

aw-raivm fct^LahAKT A_rxuM\ 70A"] ft\*auVvry3n :*Soti^o 
r^acnVva saV&ia :<n \o v. ch. »V ^. . *\ 10 ~| :y^Av\..s*. 

1 L afait — 2 o rec. add. — 5 L'\^=> — 4 L 1=^ — ' 
5 L omit.seq. usque notk (1. 2 3). — fl Voces evanidas supplevi. 
— 7 Lacunam suppl. — 8 L secunda niana Am. *TWA» Vvu^m i^V*^ [** .i-f^^V* "^-^ 
JUaajw aa .• >aoa v \-rftXiTD] ^pJ.*o ^A« , , ^|D | f%- 
A.*-2^-W* i^JV.=av=a mJ=* j^AJft £*£ ^ • yA& ^J**A 5 
^=0 *Jf^o .^ao* ^Au< [^V ^ ■ XyiwNto r6foa=n 
soVvo . cnWv^vj^ja <Ma t<T Wyna] WaA f ^'V"?^ 

Td»SoJW^ol •• T&^ccP3"*a i^inAn^ ^VkAVxi^i i^'SjtAo 

r^x*-*^ mr »6m ^itni ttf^n ,*Akts *A* 7*^. ^ 
ML-Si Tj^r^-^ sc* 001 ^^ *£*-=*« ripen i6gbj o^ i5 AA» «^w «£*»i£ v^ruii^ «.^yv>^ IkAo i<SfeA?£ 

W=oi-ra [:^jA3dM ^a*] ^4"& y» w *\, * - 5oj ^ *° 
vyAm tAJt A\rtfa at-it^ A\jxpw 79n.ro kLSt£a 

_*J> i^iv ri£rU»itf . <n\^ y£=*cli] Ax^jm r£*tt»o 
cuaa^Sm^n i^ru&rt! ..t^Hra» *^aaaA ^ttio ^»n 
•L1981* ^r\Y ~ ..i^nck=n^ ^n ^ *^* ^oouVv=i 5<ua=x*.a 9 5 
y^ju=x^Q .-Kl»^jO i^clslu < l ^4= n * ttfWuwtf Aw*] 
,*y£c»&q p»=>y^ r£*ua v^^ ^= 7a ^° ^>?>\ ^V^flp 
r£x^h YCUx-fib^ ..kftoJ^ A*. Vlsoto t lfcrr^ *u^« 

1 L i£ft*r — 2 L 'Vuano — * Ms. sioe punct. play, — 
* L i&*\«* — * * 19 fine rec. add, — • ? prius ree. add. 86 

Ala. i^WeaaA t^a^ ciw^ax^ A^cw] *£xisA .[i6i€» 

5 t^toaA [^>\o=» .t<99A^ ^Vl^X ^cAu*£ ^A^xioc ^o^kT 
^ fc \ » ^ *^5^ A.».&cn ^ft-Um .AtfcL^. t^A] f^W^^sa 

^ooolt^SjO . j^»o\^ ^v*ia [^^ ^^»«»] itf»Am .VvT'*^^ 
10 n*» r^^A .t^^A-Si] 2oiSku=3 ^Aa^no \f**n U UA ^ 

y&m ^» ^.u-iV ^i\<k!=nLA <Ofc.^-» r^A ^=k] .KTWan 
^M A\;n oQ ] .^ocnA^ [oa^^o «A.^*] ocn i^nAJki 
7>n» ^ .-^Ai^ ^ooiV^ux^* A^. KicaA^ [^A«^ *Li 97 i>. 

^VuL=wva] • N aw^Vi i^m vs^n ^JwuaA-I KaH^Kf 
[€ftaKj=ou.^t^o] % oto t^snAjra VA^ >A* ^xi [r^AkA^n 
• AjlA t^Jj^. kT\j^A ri<3P3LA .j^qod AAr^l uy^ Av^ 
Aj^. pft^ViA i^SK^a :rcoooS oiAa 001 ^r*»] osVt^d 

td=a^j4 ^^ofWL^ KA^jo [. u^W ^Ae i^nviT »a« 

^•Sa^KsoJ y<1A^ A^. .w^ocnA (Lltt 'tsxA f^wnAi^ 

n£*\*. [Aj^o ^.^^.^so 1 kLscja^ ycncA^ ^^ Ktanjt.] 
^.^ [rda.\jt] Aa.. .:.»«^ooiAa r^^anViK^ 1 v^Vvi.^sbn 

•^{■^ i tf*nm\ t£wi»» :r£*auR£*<s n£k^3uV\^o d^bk] *f. to8r*. 

1 Sic ms*; L rectim tc^on — * L qiii^o — ** L o^ t -* 
■' L om.; descripnil MarUn, ts 85 >•*— 

a \,s,.n ^^V-v>»^-t7xA oV\t^ .^jAm Al^o><» ^^pAm ♦<wAa, 
. oax*cj>cY^ r^A t<T.» u, m y ^»v»'H <ry»o % mra o^S^AvyCjg 
y£ -i ,»\-aao rsir^rbo .«n tXv,» *w^ :om tgfA^ ^jff vdAi^ 1 

%a .i\jcA^.l kIAo ri^Scn pcut^ caAv* y£lsq-* ,oxAr£e. 
£h^a . ^oojl-» aAjL"! ^Ascpo .^^cnA ,ou |~At^ t^ t^^^ooiA 

• i^acml t<lim ^ro ^\ \, i .en -tin.,* v£* ^\^ rVsjw^o 

^so ^^7° t*^ -V*^ * " ^ OAb ^ ^4*** *^=>* ^ ^Y*^ * ° % ^ 
i^ \^ np f^u^a , «^ap,A .in q\J4o <ixj33u^ om <^A\ \i 

..^jaai^ ^ \y Si *^a .o<n rtiA^Ao TcnA c»\aJio cn^raAo 
rA \, rare % rcTocn ,*n y uWno ^uuVvVkT *va] ^»^ a<p 
.tyfrvnt^ ^Am oaAl ^>xx> vi *^Aos ^JcnS^tdlcw k£=k»^ ao 

•^ocn^SVv ["a V v. vlq •t^Vur&A am v^AA-o ooal trs<i<p 

a » \ \; *»°] m% ^ Jkr ^ t^Atif \ no t^ora ^aA «fV\a-r*i*u=3 
i^Vw \jv»\ ^aAJ'cwSj^ % ^aoiA ^*\=m^ \^ ^^acjx-ra 

At^a s^cyn 9 cnal**TC' i^jJJi-\ t^v^ti^l ^ I" 70*^x1 ^3 3o 
1 Ms. ^m >cn — 2 Supra lin., prima manu. 84 viVvAjl^ r£*\jL* \ ^^xm ^j€ vdAi^ [*>w <n-=3 Wi^l 
a^cn > rf V ,un room] ^ » \m 

5 TaV ,^A T\ *»]^ ^x.<t»a TA^i 
T^sot^-fioo *f — man ^iA itr =« kIAkT ,^A ^u\ | \^ ] 

Q009 |*^»^»ttf^l VS*T^ ^JlM» Aa&0» r«^01« . ♦ ^A ^OOOaoJ 


-^.o Aj^O» ^a*v^ rtrvK^vrdb . aWa aiv^I XSV\n i^»a*=o . ^aab 
Q^mol 2fA<Vi Aa ^o ,iA»:3^ om^s Tt^soSj ^ro^ 

il at3l ads r£%\\ 7 [idiow *t^Sa^% omj KjAA^ ^ ^ \^ rw 
Aj^stki] i^ooaAA ^Aa FcAuso^ ^*f] '^^ r,«»a^auAr> 
~-i,*_v\Wf [: <n\ ^ i<Ti^L>^vmc3 ms VA ^Lm a Kjcuira 
Kf^\Kf i-^a .t<f^jk_*^-w ^-=0 ^ *i \ axA KjuLao pa3a^J 

i^Vu<1jL^o r^uib\ t<^mo .cqcl^^l ods i^Atja 
*-p^j3 j»1 :^\-Av^- ^j» [70A TiS^i\o *i*oA 
cnA Vu^i^um \ -»* ^ r^a.a :t^cki» t>A% cnA»^ t^Aoov^A 
i-\_rxAi^ln :\=of*^ ^a -HiaA *So i^b« A»^ .i^Vm^soJ 

s5 am -^xA [^ ,^>R^i A PAi&jo KjcoAkT [A^* TOW^VTTa 
zt^fc^atAlraa] vdacn ^jom^ TcT^A-fcAv=>o ^VvoA^ra t£k» 
% \,sn \\ ^Luu) m\ -% daA Xa^^ -^rojc* r ^-i^ o 
-A^* ^At^-ia \^xa «1A^ K m -n m i^A Kfiv-=soA* -Hi\=a 
Klaan^StcT SA3CO .oAa i^^ij^n A*. aW :m^ua ^=3 

3o . aA% 70A o^ . K3m€ ^a TCliH^*^ ytna^aafa. 70^. m* 1 07 » , L^- ! o rec, add. L 196 A 83 


^jA\i& ocim |\»^» »\,-k^ <^**dA y* -t\ *\ a^ r£ y \ »v*n .000a "I ^tufevso id^« [001 .*?Sar* 
\%*\-ry<\ .K&01 Ftdam -m^\ ^jaaijACkx. «^acnV\vi& ^oxo] J^ £3C4 > >o<n i^Sft \, 1 ["t^Aa x4t€ % \Jfai vc?nV\<LV. i^kcn^l A\,»no 
;*<? f-rAy n Ai^sL A -to oid- Aa i^Tiv£> .A^lo t^\n£|V^ 90 

1^ *no n3h n oacn f, » ifrvnp :i^=i~u i^iui-^v-m"| A %» 
. r\,*ji y\ m *v gy>1 ^so* &Aiy i<Sa» »c» ♦ oon\ / < \f»Vi^ *5 
no* i<f A\, 70^- .^iax t<THa>y^0i\^ m ^ o3C3 a*JSk aa 
TWA ^jAoo %^£-»<p 7*A aao .^lit, Sm\, \ra *£na^%l 
ovua r.osAa* i<T5rujnj3rxr»1 aoa^W %6o^.qW i<?vu» 

1 Vide p. 82, a. 4. — 2 L »aA Ai^o, sed ai^ sec. mana. — 
5 a rec. add. — 4 Lectio certa ia cod. (Brooks). — 5 • prias rec. 
add. — ° o id fine rec. add. 
6. 82 CkAvcf At<S\ 2peiV\o % fyi,i.\>, a*%.V>y*rA ^gm\^ KSicAa 
.ooo» ^osjtn ».\^f» ^20 AAjd J^«5\ ^Aas 1 OUA^ULI^ QQU Xa, i<^nm\ y j^vsf n^: zr^nco ^r\-»t^ T^Liao) cao ^,,1 V »t<-A i^va^'xro A-^ vN^fwi ^99 \ An f a» i<!o^^ 
^D\nr^b ^w\fcv=3 A^.q . ^>ani ^^o» pA-am ; \mriio T^^vacsa^ r^u^. frdjccnn ^A< »^ n\^ ,\at 7dA&not<^ v^ArdAa .i^xr^joA^ >^^A 

a5 Kj^a\^\ -J0A30 ^Xbjn ^^ ^>o>r\ ,om ^»\i^=o Attf na. 

^ "H^ ^^Vt^A r^\^KT x jy* 2ti£ ^a .• r£jt3*£A 1^00 

refVcuo^s 5^oaiL-=a? v i^Kki ^„t.vv^ t, 1 a rec. add. — 2 Hoc folium mutilum est; lacunas e cod. L 
supplevi. — 5 Vox vocalibus instructa. — 4 Sic; sed p. 83, 1. 7, 
^caA»; vox deformata e gr. xetf><z€tov. — 6 In marg. cod. L. 81 i^Xrrorx l^WiHaKf A.w - * [^*-*«^ Aft -t m i r^xsjcd 
aj&at^t [i^i^as Aw ..aia^oAivYdWj ^\in¥. Aw • •»*#*] A ojA vdooa [ iv-ir^ A ad ? , ]r A .09 Aw 5 


,^y ^-v=a ortsfei Aw K&Kn r^A A *o* i^m^w 
. KLat-kJLi-ra^ i ctvAa -k i<^ JsvS^muW* cnAra&u Aw x£\r£ 

g^vv y vOiv *7iA t^ai^ \.rxxoA yy^ <n\ 10 

t£_L-^\-JC> V\ftA \^3fdlQ f^i(V_»rd_10 ,a»^\ft_)JL?l V^^\ftlr34 

»_v y m _ * *»» ciAA-iV^b a^-nSi^x ^xuvnn 2a\ufevx.v^\ 

^.m rCLiJao-ia ^Vj^=7X-tt> -vsaJ^n ^ftvv\n oA • jcaAttf* 
Vjl3^ i^v-^cS'si A \j-=*> t^-Ai^ . ^a^cnA^i gain » *n i5 
*£->\jl ^n y€\p&<AZ7S i^AiA Kfnruo 5wgq\3 . r^ox^ji 
r^-v_\A-T3 ,"V_coo . vdoaAi^i ^-xj^wjo mfrv.» r\A cn^vrxw 

^aoaA-ak ^^aAi^io .rdwnvd t^\ra«£r3 c=i^\*v* :\rbtcio 
,<h *^A Ai<? , i^ n i vn Wen t^A ri-\j ^-^ . chjSft-n^ a o 
tCS-u-=ki^ *£A-=in£* : r^)t\nja"VJ3rxAa i^K_»Ar£A ax-xy* 

ot^ . nu v£m± m Aw ot^ . *?\tt h^Ajc Aw gA . %*v£bAj* 

* — *■ 

A V "V ~*"* !<?V\ftA \p An=3 A^. OT^ .K^V**X» =U1 An. 

%^V%^ «% V -£% A v.Q t^-n-riv. An. kIAkT m^cdj ^=o 
«^)^adV\ r^WiHm Awo . k^Vi*jA Axo t^aoaii^x Awo i5 
*^W»H_a> r& \ S A.N- •• ^oaurvji^jsa .^aooxiQ ^^jwiA 


»jCZ>< en t^kf V \^m *<L»<nA . a A\ » Tfc\ rd-xa-* r£i*^ ^u=>£ , 0QO9 *»^ttV^V=D hSCOH L ml^ — * L \ufei* — 5 Ms. Wl=> — 4 »> supra lin. add. ST». - C. - II. 80 

Ho-m ^. «_ooaA^A ^o»o\p ^V^- 1 [*1 WI **^^1 
i^A^ t^frvS > ^ y, t^:3^.iA^\ ^sjm^ 


\\£ . i<Lr\-r>ft A p^i^ oA^ 5 ■ >*n\j^ Aao >v\3f.ft"73 A^o ^aocub Aa >,^r\i^o -jp^Xg 
V\\Air\v^ ^ iA\ y. Ajn. 1 . . i r ^ y.ftu ^A^> i^vu uyi^ 

io ^^ocntift^tri ft\p «^ooaAoiH ft ^\ v\a .w^ux&r^ tiSwo 

3 ftSfo-sy K^^t^ Aw . . SiraA t^UC3 fti^ ^73 Wh QO!a < Ax. 

*tdw.Q\^a 6 ^icvA-OA^ n i^Vvvj* oomo «i<jaojc=3 SaASio 
•• ^oookjCoaA ■JL.viJhAo .^acnVi.tt^ ^.uT^t aa **r£t\uA 

i5 ^^-"^ •^-.m..^^«soc»] jKT^AclXH «s-»^ ^AaoS ,.1 f^\sQ 
7.^\r^>Q ^a-vxjca ; Av\ ^^ooxt^ut^ A^jxAo ^^ocnliAW. 
• T^ViHn^ t<^ft ^ iyi«1j3q : ri nR y ^ki r^iv^ov-ra ^sp^ia 
Vv *Aq • ^JNon \ ^ —io :r^Vo^dx-xso ^Xju^q 1 t^VvH w.rao 
^J33 v^\J^0-S av 3-^ : rd^7x» a^3^ i^Arif Aw * • nnm 

ao n^ >acAo • ^aukiS^k^soA i^Hno >amo :«*nj*A=rA >Ax 
A-w . • ^ftfnu»^usoTi v^A.jL MtHr^Q i^\\\^Vua ^A? 

t<! ift A.y^Awl* ..lAji A *i na \ i^u» ,q<t> ^30«oli^ *f. jo6t*. 
95 r^\ \ .y. •^QCSQ.^A i>\ wi [non .i^Vv^s^o kAAA2L?\ 
^w^V^^n ^VAcAara Aw ..>qco i^VAtwta KfV^Lm 
r^joA^JLo ^5o^ ^bj tt-Ofwx.v^ t<!A^ .^ift ^Vrv^ ,oa> 1 Voces evanidae; e L suppl. — 2 L kIAjc. A*. — 3 o in fine 
rec. add. — 4 L om. — 5 Sic; L \w — 6 Ms. - uw — 7 Sic; 
exspectes uitt^ — 8 L \unao 79 
rtfX-*_»?L9» Ai^o r£\ m *m .r<& \ -na V\ocn 

i^rrx] t^T> ■ \i <7xim rtfocn pAi A*A n^ . i^VuraSatS? 5 
o&jLra com ■ ^*JCfcSlia . r£am Soavso «r=>olrv o<no 2 r . t^'Hain 
3^o_uV\ K^xjwcua vi \ -%**£ • i^\aj*i |"itf\aA."U tt^.tvVAx 
i<Lsn> xr** i^jljoj _^v 01A ooos f-»\r> ^omjua ^ooaAaA • 0009 ^-.O^kS^^ knkvjraa 10 Lrf i<L3'"L» i5 t -jAcd :^Xj^H.73l=3 k2=3\m V>-x!^j3a . ^\2^m W\»f=ia 

. cyoVi \ iyi *\ N iA jctxuo ■ 1 v -rma rA£zn±jsnk\ }\\ v. 1 

tea i^r m y \ .:."i^^\^ *^* >% ^ ~^- >j3ooy-i 
*&»W r^ZDai^ ^ rforn u.xii aJ^ .r&im t^W^^ 

»puuxi oicnx £3* ^\aW r£A=»OK -W ^ ***^vAoi^i 
v ^ i -A \ ^ d v£Lxor\ ^\ao9 i^-mAA A»r,m tCiml . ttiaoo 
*£-*<» * ^\, *iif ^ aMUyiJt^ A*^. ,^n> -ihp ^ each 
•^KdoSatd ^\jivt<f oacD . ooAa. y^qAwi : K^uwa t^Aura 
i^Vwi*rt^s* cnA-» f\ u As*. Aj^to aA ta. . i<Taco vdoou a5 
orf : t£Ai<Lio rf^nw oaA ttfoen X»v^ ^pAscnot^ rt^vw 
i^Kj^Hm A*» rdlt^ .-*a>A=3 r^»T\oax*-* *ua rd=7x^> A** 

1 Hinc resumit L : »v»W .K^uA^ma «».=> — 2 Voces eva- 
nidae; e L suppl. — * L iam^ — 4 L add. r&m — 5 Sapra 
lineam. — 6 L ^=^ — 7 Minio scriptum. — 8 Sic et L, ubi 
secuoda manus corr. 78 iAjld . r£.\ _n^vcL9k^ ^nt\^ oucaia ^' 


5 .^Vio^Jb^i ^joxajso 2^\ t \ ^)mA. ^.hAoa .i^^JLa ,0^ r* j^Je.Vn t^jlLi^oA t^mn^. . JXAP^vroo >ocn ^vf^UTj A— il^l^LJL^ %^«\ ^ %^, V^'Vt t^VxH-ft^o .VvJco ^<TLJum Vu^^V^ 


►O'si ^» •• ** •• 

•^O— ICO . K^A-UQ ^_>"!\ ^j 

■ "^ vdbcra ^<iiu* Vu^i^ m\vS r no 1^ y vuq isilzDicvJko 

. A.%-1 en \^\ mo <h ^ ^cnMi^ sft^V-i^^po c^aja»\eijaa1 
^ptsL.'Tsol ^••Vb^'vro ^ia otS . m-r> A^s i^An nl^'Vse.o 

. , . . y£ . t^Jfc^njr* .... r^% < K\ J X±J ^"nino ^jAj ia 

,ooffl ^■j'V n\ "^ t^jcXt^ io^^qosua ^^o<w *"> V^ 

r£\-\y€-\ *** «wi ^ A -* t<fixjk_»^-r7DA riiA-*^ cyiL^a^ i^oso 

1 Apogr. vd^Qnla.=3 — 2 Apogr. Vua^ViKfsi — 5 Redundant (?). 
— 4 Add. i465o, f. ig& t°; iliwcd. «yr., II, p. 3o3. — 5 Voces 
evanidas e L suppl. — 6 L cn^\att — 7 L ^SfcvW — 8 Se- 
quentia om. L. — 9 Voces eranidae; legit Martin. — 10 Locus eva- 
nidus; Martin : \vmJw* rCA^reT .tAjva ,<ra :^nu ^^3^ Aw 
^^am^mjfc! «^*a^^wio\^; sed praeter litteras in textu nostro 
expressas cetera dubia. 77 

r ^ftWrV j ,<mdAxx*» t^wo .i^xcA^ ,<txAjw r^»ocn or^ 
i^-S.-vn icljAlS UnMo - . » ** \^ «* V -^ cnXio f">Vo 5 

• KlSliu ^^qoA^I Aiw kSl=3\ \An T^^\>in 
2 K^ana^oo Vorn .VvAVva f. » if -ri ua r£r&h±zn)n VujlI 

i^lwaSn rd^»u Ason r&^*r£ T.u i^jm^ ^uicun ^\1 cam 
^vf^W .^otki ^a^i^l ^^». ^^anj^A^x^u .*^x^tJ3 

o-^Avw^Kfa OAiaVx^o .tdVix.^ Kf^^u i\cA f^roc^M ^ 

i ^j-rvV J* Aa*. a^-too^xivT^oJ .^wmmaK^ v^vcuO^ra 

«^001-» : V-^4\ M S^ Tttf\'V-fiOu\o . OOC73 ^i\AX « n ^C7Xj^X»CuA| 

»-=£w^^a i^H-Su «^o mf » m , ^ -n V ol .aaoi r^jvAocn a 5 

1 a in fine rec. add. — 2 prius supra lin. add. — 5 Ms. 
k^o^i— * Ms. ^*=o^ — 5 Ms. ^cn^n- 6 Hinc reii- 
qua pagina periit. 76 
^ajt^ v^x Vio .•.^Ok-it^ i^vSja uaxdoa t^ocn *\T3-c*> aa 

^iHjul JSlao .^vjai^i *a^5o^\ oaaSlcu Al» ^»a^3o^ 

10 .KisOjCD ^^AN^^^U VvOSwenO .^SHkjCD 1^SOiT3 ^^0AJ31^»0 

kLxi Ai^i AA^-=o . ^(um^N ^Aaa %1 ^aoa*\ | €» : \soo* *f. io5 »*. 
. ^_o<n-J3 a.AiA^vjct^ (vnn^o vdv^^aHa . K^tv^'n^ 
o'v-ni^ y£\*-i-\ kLi^-xxj^ t^Lx-*n ^*-^ t£scn=y rCx^ma [*Lr »ft fV> 9^-TO 


: a*-=vor^ 16k ajC3*| aw A^. awo alA\^\^ 'va^ -Kiwaa^ 
^moVv^t^l :t<1xki3 rdoo9 f<n *n r.^ .•^oc^xran «f\jiv^.ft 

1 Sic apographum; exspecles v^=»Hif^jaa; cf. p. 8q, n. 4. 75 
Wen <raL»X»v& K^e\?l^w* 5v£zl*y£ r£\zrL&\ _»<* f^^\^ 5 

cn.w-irjA &vda fi^ri^to rdrscn^i t^A^td <vue.a"j .V\acn?\ 

— 4 Sic L; in ms. nostro lacuna non plus quam xv litteras 
admittit; deerant voces «£ua**A x», ut constat ex apographo Mar- 
tini. — 5 Sic, el Mich. syr. (p. 280); L r^.Wn i^sun — 
6 L oia* — 7 Sic prima manu; L rectius nrar£ — 8 Sic L; ms. om. 

— 9 Punctum deest in utroque ms.; sed cf. Malala, Pair. Gr., 
t. XCVII,col. 662. — l0 L ^r&n — " Martin : ^^ — l2 L 
vdua**!* — 13 Explicit excerptum Lond. — l4 Corr. videlur e 
^% T^na — 15 o rec. add. Yidetur. — 16 o in fine rec. add. 

— 17 Laceralo folio, reliqua pagina et initium paginae seq. pe- 
nitus deficiunt; apographum Martini trado. 


74 

;a \ ^ i Hllo crv_>A\-*ntf* ^ t W . t^vcLi^wi *fW~r*o 
*Af<n i^om^A y&mm • •^^asncus <^asL»xk. vdmaLsniA 

5 rdLutoa .a-sVust q.1Aj tC^* ^±\<n r^Vvb «^»1 teun 
, ^.t *n ■ n* aS-u&kx.rt?'* «Ao» coxdq .scAKq ?cA4»V%v^ 
-■■ W Ajwv am • «^aa&jsaJ^. i^a-vO^A r^-HA^ a& 
. r^AjrrA 2ca.^ot^ [n^Va^i ,-Aoa i^joS yx±* ,^m\^. 
.i£^\%\tn i<^\33cu i^\—i*^j <=>4u ^A<» A.SO& 1^^ am 

to ^3<i^\ ^^aq f i^Lt^Jt^ As. MA\^\f\tfkro1 oAa. Svdo 

cyi , Vox* x>cv, Sk.,,1 t^-£kSjto : Y^&jL^^usm ««^ v». t "»fv"^1 
r.t^AA<n Viae* A*/*~j K£m .lad r^k^>2y-a> I t^u^jc* 

oivto TSjaA n^j^a^l i^'vX-ia am _»* *ua& LusjAca 
f.t^rdj^fo i^Aj=os=a Vvocn ArC^\ riSm .>iaW^ i^no* 

[.i^A». 

^0,,1-rfc u\jrfja .g-Av^a ^t*:r%.uo i^rdsrudbV sVujc 
a5 t^t-uts , v i\f t&fofev* ri»^k=D ar.oaca ^Xm >\uvtf 

1 Hoc folium io5 nunc mutilum est. Uncis inclusas voce&sup- 
plevi e cod. L, usque al^o (1. 6), deinceps ex apographo P. Mar- 
tini, usque r£Adb (I. 2 3). — 2 a in fine rec. add. — 3 Reliquam 
notitiam huius anni L om. — 4 Ms. osWkS^ss, pro more. — 
5 Hioc resumit L, he. of. — 6 Voces uncis inclusae, rursum e 
cod. L depromptae sunt.. . . 73 

t<L\* i fry % \ V^vr^ rdcouW-* oA\n *i t \,o o»V\<xo-rmA=n 
i^aftimja^ us-*** njooVa Woo &-&>V\ t^^oi** Vuarut 
*,__**** \* ™ , >"«* i clm.aVx.jca^i .-»■* ^A»*f . r^mnja 

• 0009 ^jC3«V» 

iovslXA t^Vr\ \i"i \\,q . i^ooja t^,» if ,i\ n^o^x-co A^. io 
orvfcvra ^_m m\iun .:. * . v^x*?i2ar> ia\»&ubv^\ ^A»i^ 

■ w • • • 

^ibAoKi , ^zhv£ XA&A ^j»a^. t^y\V\ iuxj o . K^ocjs 
v£'kv\\ n oooj ion ^s, ^itu^nmcD <hr» aacn lon^ 

'LttA t<_»\^. yft^T>n]i T^A^ni73 jq -vbA ^cucxS^o 

K*\j > Pi ^*»n ^it\^^A acioaa .i<H^V\?i <n±zn AaA 

•=*-* . ^u»owo ** * n n r^fcw-tt ^a-ii^ rd\ u,nm\ rdaeja 
A*-*,- ^■^j&o . ^ooajaJS^ A \ u w mo .t^Aka r»^ a V 
. i < « <\ > ^o i^v^A* flira^ r£=>KL*n rCfW^ ^aoaiai^ 
.i ^ w vi -ta ^\ T 3V3 ^ooaJLat^ ^v i A n-aba ^an a-a. V^XP0LtO9^3 Jtll^A »\-uV\r£\ ^QUl As. 
A* T^T3\=3 A*^m O0JC3 .SlAxiAOTn <T3oV\ <M»1=3 A»W» 

o rec* add. - L ^^ocBr^am — 5 Argumentum om. L. 
— 5 Argumentum om, L. — 6 L ^cns; — * a in fine rec. add, 
corr. secunda manu in 72 

: Kf ,i • ^ \; *v>a tn <nv no A t.^cp <nca . K^icvx.*^ i^j^o^cn 

>\-ut^ s ,\xV u\»t^z3 y^vsLa r^i^CiSm ^va3o»V\f^ j=ao^\ 

r^i » \ no vs-»i^ ca-ftfci-rt^i ,1^ >snt, rilifni^ nnjoaca 1 
OX..T3 ^Vux.0 . * v ^ w.ft t^kf*yx.jr.*Tua ^vjjc ^K^i^At^ttA 
nxmAcvjc^a , i^vu k^jl . r£=z\ t^.o\ rc^aoo kSo» t<£=aaic=> 

■S^\ — t (hui3 5 a i % *nV\itf% kT \ V* i *i ^o«n,.\ ^o # X^k.\o 

**_\ ^ *•* i^Vvfan t^iAQ • x£ V\crecnLA0 X*tdao r^Vxn^.^ 

y/C\\ io V^ <n \ np if *i j^Vi^ i<f^vjL^H^so ^jCi \ ^ 

ao ^-»nojs ^>cn \ 'va ^-»n us-J^oiVrdb . r^V\ nvn r£, if wo 
vCzm^t yx*'*J3 ^m >ooi >l£d^\v^\ ,-Aoi % cnA »^i\m^ A ^ i 1 KfA . t<V\jttv --»a rdjcn^3 1 L add. a^ — 2 Recit BM. or., I, a36. — 3 L ^\>Ov — 
4 L om. — 5 o in fine rec. add. — 6 o in fine rec. add. ; L 
Wio — 7 L add. v * ^* *** r^ m ^ ^ «\oa^-»kT ^n A&A* fd» ^ou^=> K\-qit> i^At^ idnn* HfA ao» A«f 9 L add. L ^««r — 10 L KTKlVa-. «^^k&» _iil o^=AAvt<: *L£. 71 J tt^i<A%&v^ "va ^umu f\=n Vuso oaza l^krrit^si r£±. tt&m* «fs\ *&*oi T^Hm m\ft^^V KL^Kf « Vj*So&vKf i^^UiaH^T^ «fkj*x=xi?t v£aA& *jy*<f io 

AcljjcA ituii Wi r^j^oo .T^vsrxk^. 7*±» ^^n^a Visii 

^V\-ttkL»A td»\^. ocuit^ ^*Acn WA :w£**Aref ~» 
A.,n~=3 ,o<n ^ n> iVi g.,r» ^ocnkiAi ^-a «*^ * \^™ 
*£A ntf**-»a .Aojjc?v d&jjuoo^. 8 oi^ pn ^jooairiiJ^ so 
^at^ks •« kh ^a»T<r »^o^AAi^ a ausuc.*? 

*f ln&'v* v 

"Lioftr*. £acto ^ r ^ ci « w ^m r&&* «^om*s»* 0.23%4&uli* ot^ room* 

' 1 Recitatnr BM. or, H, p. 54. — * Amemanti* edidit <*a»\=» 
— » Add. i46fio, f. i 9 3 V; inarf. f^., H, p. Jot, — * Ms. 
i^Wu*? r— 5 L a*=V — 6 • ia fioe rec. add. — 7 L 
— 8 Loro, — S initio rec add, — 10 L add. «y» .idsk^so All 70 
ttf\o\> ^=0 \*jE>oa Wi > >v i^t^JQ ^=n^ ^^a*r^ r^a^-si 

5 ^-=» -i^i^L^5b rduAO^sD \n^.o ,K^-\cld ,\*-i^yO k^.'Hi^ 

i ^itm -i w J^\^ .o .r6^j^-fio i^^iVno KTXxznicXrao io ^. oc7ixrr)A*A ^tifcX^ aa .ijiraS v^.010 ^^^-vix t^no 
-k-a — do-\ r£\ €\ \y \ e n v . ro A-^A (\ ^>Sjbo r^vi^x^o 

.A,>v ^j=o u^Ais\^\Kf T^^\'\M t ^ci .j^nivitu^ AAp A Ad 
t^n^ v^^.,01 rdocno .V\ck3XJ-s\ r^idbn r^Ao.=nL73 ^qj^o 

^•^ t^J^ri ^=3Q ,. A=3l» t^Vvt^X\£o t^Vj^q^o % >Asc ^r»-^ 

Aw^ .i^ncL^n ox._k_rx> Aa.A Vocn m-j^v^rdn i^\^\x> a n 

t£-\\-&t£ y^\ -n ^ och_=D ^S^S-*. ^a .^ojlS oxkto-v^ 

so ,.rC^ v tici.jlA rsl^nn-^. ^TXjjb Ai^ n-a, *<nA o»Ad\jcr^ 

• Xikki ^ <hA=XMa 

. rdx-=njr. oavv\ .^Vva^xq ^..il.^ ri-\r^o r^T^lr7xisbVv W 

^tocn^ ,m\\ < \o i^am K^Vux. ^ftyw tjs^aA ?va. ^ocno 

95 JfvXJfuaa ^^^^=3 :i^jqjA\ ^=^\y ^v^o . Sj^Otvk^nVx nfuH* 

Kf ^\a \ » if *-i^ «innAaxAn ^so ^qjcS r^\r^ At^v t^^tCT 
<n\*\ &i^\ : vxfioL=3 ^rr>^ us^i^ <nA^ ^»n y^\rpM .^^oitv^i 1 Ms. m^k^A — 2 o in fine rec. add. — 3 Sic ms. 
fine rec. add. — & Ms. i^W%*xos vel i^^Sjjuci o in 69 
,^^A A\ * p&so AV\V\Kio :*£»ViAx*aAr£A r&oAxAan 

\ >7 n i a ^i. T^A^O .t£V\OA=>3L»C» A^73 O0Oxi*>O**1^X 

\ ^ A % rv *£=v rd\o ocp &r£ A r ^td' .ooo^ox-Kt-axA 5 

monjDar^o .r^Vu^vso rd»^»\,ir£A wo y^ Q :^oomAid 
rdzn^w oocn i o \ n v.o .cho A \ o .. owS t\ s ,o i^Sa^za Artf*V» . cafci^PMLxra* dx^r\->y*o mfcik^\-=n-s\ s.-^aA^vra 
^.^i KfosAi^ ^*-*^ ^^ i n^ ^Aw r£Z* *=* -j^ 
t^jcnjo ^Vjl=o . \ «S ace v > ir -r\ no rcTvfiisoui jS>V\ Vvajc *f. io/ii*. Y^nax-i S 
Wn A- aX. corcf . ^ 'n_wo ^ ^=\*To KTKl=73ArnVv W* * 5 "^"A; upoA :*tf\*\*£ *£»^oA» ^=*> A*A .Vri* r&ar\ 
ofcrLX] r^WK-o .sai^A^ :r£jo-*\o^o 1 * in fine rec. add. — 2 Ms. *^m=» — 5 Hie aliquid exci- 
diflse videtur; v. gr. m*-wt, aut quid simile. Punctum - recentius 
additum est. — 4 Cf. Ghron. anon., in hac serie, t. XIV, p. 199. 68 >«— en OMa^.^^ koo) tdjjOQ^\ i^^xcA^q t^V 1^001 v 


t^ocn "7>«*j 'ia. .^Azi» ^o cwA rdo<n ^3ax»Vvrr>^ -7*^^30 
.vcTVv^>5^ ^aoxA^ KTacmSA kIm^^. V > ^ % > -V >030St^=3 CTS'S^^O T^»AQC7X» OQl^l CJ3C3 SS^n 9 <ncA^. ^jAooa ^<wn^3i rdA ocp 'va .ois^^xra o&vau 
i5 .rcf<7x\KfA Kf^nuo A^-n ^saatn ^Achq .^H^iu 

< y>\ \; ri A^.o qAvn^-n A^.o .1^4^ r£s>\zx% ^ W 
^Asn A-sk ^ ^-KVtd ..^rci^oou oor73LiwT\o t^io'SA-^ 
ir^jHjL^xM^ rCumjQ ^aA.dx\ <nl^.D^ ocn ^>a^ 
■^-V ^ voa ,VA '^ ^\; gv> \^ rtfewn rdncn v^\v\ n>, ^soo 
10 : y^oox** t^Wio\^o r^v^iao^An r&n^ircf A^.o rdo<n 
.r^ioSA^^ ,cnoA^ pA^ci .m^xoAlM \=stvo 15^11^=3 uViS 
Z^ax n \ *\ \ o .asVxoAlul ^axt^ jraS^ao cnAA-jao oxaraAo 

Kf*vA-uAo kIk^o^ ^.=0 oocn *oS^bV\t^\ Klvj^joonA 
^vtx.0 .rcfVax*^^^^^ 7^^^^ om rfiT^KTo .r^noox,^ 
•7>^xi * sr<\ r\ rvi^ KT 01A An wo . Klintvixio^AKiA \<fom 
A »\ n Xa^ Klicn .n£aan_rxAA^\ c^oncmcu^^ <n^A^n 1 L om. — 2 Narratio recitatur Bibl or., I, p. 38 1. 
mentum minio scriptum. — 4 Q in fine rec. add. Arr — ■•*( 67 >•*— 
t_*Am v^jc»^ja t^cqu^A KLi^^d-* ^^awo . i^vSjotxm 

>.*VA ^Ajkt A*^W* .^jOA-SKImA 3 ^U.0oA*3OO .^OA^ 

V V v -» .T^jco^n ^1^>\ so^va^-* » *dL»-\^ %. rm «Ay^ 5 AKT CL-SL .rAiru ,r£ru-rm\ -vu^-ia -zau* V" *Li6or°. ^OVUCJ'SV* . % Al^&UQ CttO^^N^T* ^Q^ 1<i«A 

rdicv-Vi<f AA-rxin .* 9 uA\t^\ K^aoa* r^Am riicn IhcA 

ocb— =3*51 ^->cn-A ^-jt-i^ KffrvS \^ti^=n ^v^i^v id3 . v y . io 

^>^ irX\ n *n »h ^^\ rt?-\ojk.\ kLwa t^A\^ A^. ^^sxifci 

n A\ t^ .i^no^i ocb K^Ai^ A**. &i^ .i<ja^\jts «£&>>&> 
.•aDx^ i<\\tA o&v&tiA :i^\<n ^ktU^S Av\ ^Sry i5 
<n ^^tNo .>sa^ 70^. Vomi^ A\tt? >umnyA \zny<! i^> 
• T. to3 v*. _m *uA ox=nAjti<!a .*oA axA^tOfett? KlAo <fA ,v\irn ^a 
\Aa i^Ai^* t^iraS^ x£znn ** <* ^ctocljc^Sja oAj*. i^xtdSoS 

Y^aAmA i^=w» 'Uq .t^n^o ^v\ra aA ocn y^AA^ ^^ ocp 


A.» ?kO» KljoxA .^ 1, *i >cdo^l»^ ^_»^ mjzrxjc .ox-svAso 

* L ^oa", et sic ubique. — 2 L oatn\: lege ^ci%\^(Afisem.). 
— 5 > prius supra lin. — 4 Narratio recilalur Bihl. or., I, p. 38o. — 5 Argu mentum minio scriptum. — 6 Ms. ymco" 
rec. add. — 8 L sa^^^an o in fine 66 >#t— 

• • vy-rnrdA 61^ Vuv^ "tolu'H jA^ . «A xspi^o . r^^n-asA 
>A^ . a*A \-»Kf aoVvo .-• %^jyr£\r\ ^\im . aaA \3aKf 

5 Vvjt^ ^aAj73^ A VVV=XJQ0 . OoA *\2Br£ * . ^103 ^JDJCA 

vs-A r£-*r£ c=kH_i :aaA \-swif . .Vuit^ r^-svooxj^ iui<n 
^"^■n i^A . rd»A-^ •Sibi^ •♦i^ii^Ro t^%<Ao rAa^J 
A\i^ > i % rw%^y t^At<f .^otiib^ rdia^^^ Ai«f i^A 
i o >A ^uiv^ rdocno *. > <! L3^ t^ojo . oxA S^sQKjei . . yjxr£ VvoA 
T^it^ ^aj> no v^A i^Vi ^.if no i^A .*£A\j \3>T<r ..K?vr3 
-^a ». Mi *-*i tdAo t^\-£oq u^x-an ^poa»\-3i A \^ *ro . ^V^*f 
av-u ' \* ** "^ "^ ^jAanA ^in \sm^a ,,p3^ us^i^ 
^vvi»*q aJAiA^t^ or>WAA^ ^n^ .Kjfi>n i^o» r 6n\ , 

^so vA rcLfiA^ jjoKf .<rJkvA i^m.^n .kIjAA^ oiA 

. oiA i^^j^rA^ i^ui^o ••t^x^uA A i^A=3CO» .KfVuAso 

rd_.^oox-» >^J^Hy^ .-vjsoi^o ox,r7aA^-*-=3 r^ArrA cn^rv^i 

90 n>A airsoxBQ ..cncnL^. ^xaroi^o »>mt^ VuA A\is^ Kjua 

^cdcAj^H 160s .^11110 '.tAn^am^ asnjrxjk. **cnA <ni 3 f . t? a VuA tsA\^j=» A t^CLO .^aV t^A , i^viur r«A 1 Ms. v t>*"fc\ — 2 L fticnm^ — 3 Sic. — 4 a in fine rec. add. 65 
yw6»i»»inr> n&^n Aa .tiyiw ^o <rA \v£* t^oo^ 
10 i5 >ow^ J^jtSa . *,^ocQu»nAiL cjotj ^vXjLig . ^cwnjjtVA 
«lw* vyi yi in *i mi- •^rv-xA-i Anno » K* \ iu s^a 

V^*0*3& <J\^VVkA ^^OX^O ,^A\m ^JCttfosim ft^MSCSL^ 

t CVi ft aAu ♦*t^\q& ^cuL-»n, m -f r^ft n m»ft^' r^oauo 

>\oo» Kf n - — » Vq . A \j r\)s0sKr\ oxsot^ Vocn r^n^i : ^aJL 
*f,io3i*. y » ^ Ao a3iui^ rd^jLmA t&» ^m *va> ,cm*&3* 01A 

nitt? o >^ao t<\\-o oxstrsAa .^maj^u^ra A>* i^aAsnA 
W_=n^\ A%*\* .<js^ *£Xo v£xsm 4.«lA •Sjo^a" 1 .<nA 
^j\=«o * *^\, oaA \=**t^ . ,^Uy vc'axAi o*^ •. <ssznr£ 70A- 
7xaJ r6w» A\,n xi . Wsartf* ^ *£X£ *-=**£ yx±.n 
W*u A%r£i ? \z3 r£*v\ .-A Vvn& .K^tcf A\i^ *>sm€ 
r£=»A* .vsrmf iuA \\r&\ >iaW *£W .y&mfjw a\m 

*a&* ^ W*»*k -^p* **^ ^^ **» *^° ^**=» * 5 
. W-=*xi i < u » T- n - i "SAi i£V* Aa^i .^<n^ KjAto 

«&& ^do. Aa .*£A\ oaA \=nr£ ..*Tv\»r-nA ciaA W^ 

1 o in fine rec. add. — 2 L ^<m (sic). — 8 L a^mno — 
* Summo margine, prima manu. — 5 L *^ « ^% . 30 —• «-W 64 )■< # ■ ■ 
i^A ,<nArCf i^vvtyn-io .^»\X^=o tCl\o h5\Sjc ^qcwA 
,iAcl^o us.W-a.K^ i^*aqo3l.i ^lam^ :t^jt^ A\*^ 
^v v > u >\^ivki • >\ ^OAunn un^kT >A Kui&'sv ^l.^u r&tosa 
x<fiurb >X VuKfo . t^uib >xrio r^vra >X qqosq ,\<Zzn\\-y 
5 • ^ . v v-o c son en \ % \\ — > ^=a\ibc3 V^iVxi^b . ^JUd^^^^xoci 
t^ \i^A j=3<txjO vv m ^Vv^g>n t^3o\^ vs-»^\ A i^uSjca 

r^ ^ \ *n tki % rd ^ \ *ti \ ^uaSa rf \j\bixjzaa «Vvnxx» 
to uvkvcoAsa ^vra^a . rsf^va»^Qax» ^\.no ^V\cu*^ r fio\^ 

i5 2q\_=73^ci ..rdias rdjAoaxjJi <nA Vvvib^i •p , =vm >5irf 
ft Nil ,iA\t."V3 un^o^. jAa . ^^r=n^ Au^u^ 3^ c^x^^\ auxt 
Td^J30 «v\' s ^(V-rD 


AO"V^ >A ^*\»aiv* i^73db^. «\rni^a 

. >\ tn ^» ^ai-m. V^tCIj i<l\a . r^ W-SVcx-sc. >ryfcs„ 09A 
ft5 r^iv^^iw^ ^On-JxA-iA i^acna >A u^fev-scr* * ^-^3 i^At^ 

idk^itto^ ^39 <^^<U3 ^m ^AV .^orvtw Vv\i^i >iiva 
.♦oxj^a i^vjoAj^A ^»aaxi Kf^s\^w r<j-i\^ ^A»K^ •• A»^ 

1 Sic. — 9 q in fine rec. add. — 9 Sic; pro i6^^9a — 
4 L •» — * o nuper praefixum. STB. - C - II. - ■•• » ( 63 )•*••-— 
*/iA^ivin^\ 1 c&Vva t^«Anb ^=o rdirc? ^\ vdA-* A^m 

< s \a.3..a-ra t^i »,\^iyv\a ^»ooi us»i.S^=i cA i^-AtiA %sm^ 

rtfcnA^x i^VAun A^sr* : \rpi^o . pans AAso^v* Vui^ 5 
i<Ao . >A x£\ \ xiT^ rd\o . i^Lird AAzncn i<r\vv* r^An 
2i^it^ \, v " rdAo . i^-i\-iat^\ -_so > ^»rv> i^S-a. *^*\^ 

*Li5gr'. ^-Vj£ .t^ji^Qaxj* i^LictlA^ rdim ^m o=3\uic\*<?* :^Aaa 

• ^zbV acnJ^j t*Ajy^ 3A-»a t^vw An . I^ftl^t. <»A K^euia 
i^_Vv_»vdA o&A : ^-iL^oA-xa am Ar^ %Sk\ \ vs-^cn ma 
i a \ \^ tOim^xo . ,\ v \ jo _j=sVwm ^A<n . ^>^^ 
^-M cn&xctA ' a.D.^.n .•^,i^3 : \cA v % \-ruda t^kbs&A^v 

5 WLaA\rtfs\ .cwkA "xipt^b rda^ooxB am orv^»^\ ,^o(n*\^ »o 
A-**, coa-u i^W . » V.v. a\_so>(\a . rd* u»ifn A..** <r\A 
f.ioa* . tolx *\^ircf >&*£■» rd^rdo* .<n.J=> -Ko-^-ato «iQtm -t * m i5 ivviiwtf* . >w\ ,-nLjCi i<11a o -V ^ % ,\3m ^ocjAa Vy. 
.v^AsqA •Sjlao vn^oA poSi i<L\o .^ui^ i^\yy ^ooaA a5 
i<k*v* i<v uyj j A^. e Voocn Aj^Vq . usjaa*. j^^vrxi-av kUkT 
A \^ hp «>f\ao3 ^»i ^^uro r^A KfXj^^zvia «^rA Vuom 

1 o in fine rec. add. — 2 L om. — 3 L S*Wi6i — * Sic; lege 
— 5 Sic; pro X\**tW — 6 L om. . 62 
, * *«^ 3kv^L£ko •fh^u^M'A i^Aasuq ^\\jlq . i^it\aVvx^nAn 

5 . ^^Vo-Ji^-^o r -x-^fcf-A vsA\j A\rd_in ^jljci^ pajQOL-2 
Y^VvaAije. <h\i% t^v<» SVvtd ^»a t^i^ .,^u£ia ^Kna=3tdAo Vv..jb.A^ *-A ^v^\Ja-!\o 1^\_*& •^-Sy «iA t<L>un i o *6r\a-i*xA*3i v^-ti^ ^\n^ . v&ixXJTXzz SaA 

« 5 s^^akvamji p*K\ vdAn . >v^^\rcf >\o ^A»a r^im^Sk >-s : vA 
\^-£oa.^3LJA y^ \ %\\ «Y_ii^ . ittjou-fj^ \\;-n r£jui_£> 
^0-=^^ y\.u\ rcTSruA^Aa K^AgA ^ai^ i^tSo 
rCLsAQob-ji ^-sQcn^ oax-i^ \*t\ -n\si^v^\ rdroo .w^^ 

ao rfilA^ ydit^ ox^A-=no ^ <tv jk\ft *\ \ joA ^LAoi^a i^bW 
.vooq r^amo -Vki t^Ai^ ^lAt^miA ms^o^=3 parxxV 
k^rd^jj^Lji ^,1 \j \<\ if ran ^jAm >iii^ ^»n ^inoauA 

*o Vla-soA 99A jsVi^^ ^oaAn ^jAca .:. . tr^i H^jci^ 
* 5 ••-.roitvA 1^^ ^iznkvi^ no .:. rd»Aaoxj id^'n^ K^Ajt) 

>^lV\Q • *^if\SJ^^ ,OJO-m^_2D Vvj-VJoV^Q €Fl\ ■» «Ju^a 

1 Ms. tAoi^' — 2 o in fine rec. add. — : 5 Lia^aW — 
4 Ms. Vua^V^^ — 5 L Ms. ^okau 6* . 
Sof^K^ idun» r£aAi» Ttfitn A eo^ia . ,oAt^* u>*kT 

am <ujn try*^ » illicit r£ii^ *.i<4*^ K^\*m K^vq^ujcd 
«^ y^\ a % *y.v\ \>\A^% A* noy rCfcro ,^iS\m ^Mnn j<> t i^i— w\ V ^cnArC^ t<lu j * ~?A ^■■t^ 1 r\V\o n^v\x ms>%sS i^iaou t<£r*Ajto i^jA A^to *.&^Auc?3 Auj=»o 

^»ivn ,7* \ v \-k tAv-UAsqA >iu^=» -p±. A\ttf\ . i&ra%n 

^fru - 4 -ratii i^VA^x ^v_*clx> t^br* ,>A ^wtuo >"V^ 
•^Vi»*m ^79 Tt^AAjn y<LA» ^*aro ^%-nf 1 Aao ♦ ,\r*\^ VjtxmVi^q . ^Vxj^son Kf>AA>Kf Wwna .* » K-=dcA>=7> 
y ftft ■> ^^^vkTa i<1 ftlttf .^.j^oii^ ^LznojA t^vxN^i A^. 10 mft.n *i y.-^ W sS 


flptf i^ku^m 1 L <A% — * *£rtrfo — * L om. — 4 L (sic) £A ^m^ 
kTVW^ — 8 o in fine rec. add. — 9 Assem. addit ^mi id Ms. i^\msbt<jci* ttf ^•«< 60 

AAu /ia\^A \j nV^K^N r^jcoso , kT^Wvq »^» 1 ti»Aa»a 
fA Vut^ . t^Vt3\A r^acTM^n t^sv^ r^rb^ ^^q .r^xx^n 

. ^-JkvjKf ^jwKj ^ > ^ V nop »im 4 q\t>i^Vt^ ^Va\\^-> 
<iSpji<T yOevov^i^ ¥^Vjba— • ^Viv— it<LA <hA WjA*\o 

«i6v\^a) »^3oV i%a^ ^un^ *^A*=3 i^Wu^o aauro 


iS • * *A ^tukT ^%u .a5 \ ^»VnVi y&m . 9 VH^au »ra -» : Vau 
yOaAr^o »-xj» Kiwjoc=r> W\ Klircf kA\v^ ^*T ,A\^»^ 1 L ^rvu» AKia — * L A^ — 3 L ^j^J — * Sic ms. — 
5 L ojirvoW_=^ — ft Hie, vox t^jucom consullo deleta io m». — 
7 L ^ — * L om. — * L add. ^u^— l0 L *^=na« — » L 
add. i^n*9»*jo — n LKVn'mD — u L add. ^*=ak«£a . AtI=>o 
— » L ^ii^T nm t ^^c-m W\ — l$ L n&a& — ,ft Ms. 
»x^^ — n L add. ?£v&&^ i6^m» K^ldb 59 

*A *a\jsar&K . i ^.ocn^nm^y^ «^X*^V ^wv— »o .fr\\fnr,o 
kA CL-»(u\n r^j&ynj^. m ^tkj*r£ ^\JLzhu$m i^A 01A Wn^\ 

i^ u * if m — » .^a'HJi.ak-xsi *^aar^ iyAr^ r^sAacAo . dx=3 
9 <m«wt^ 6tt£*Ai<^\ _*nck=b r^Aff^ .oca- rdlo s.r^rajA^rao i fCACk *X u ^o^vodqls'Si ^cioaA ea\o .i^aw rvncmt <n"vao 


ooxat-*-va y a\» *rw£a^o om*i=a-\o-\ 


ih • i^1mV\q ■^a A-^^ev* :<hA *<M» ^»X=34 OOCJ9 fl.u'VftO.I ao tCTvai KiA .V=oAi*A\K^ 14 <»^ i^viturd' .oxscrv x^\\a 
1 L *Sasxx¥Mai^, el sic ubique. — 2 © in fine rec. add. — 3 L 

,=M&% ^^ftm^^aAa — * L ix^bisvt&i — L add.i<j^tom» ^aacnsa 

— 6 L add. ocn — 7 L il ^n^jA Asaan\ — 8 L _»cn&nls A*»a 

— 9 L ^^Skao — -r l0 L Ajo^vkTo (sic). — u L &**tn\ (ut infra, 
p. 6i , L as). — 12 Ms. qs^«AiH^ — ls L om. — M L ^ — 

15 L i^Vw*ctcn** v&rkM. At^a 58 • ^A ckom ^•A-zbi^o •t^i^.A^.sba t^AjLu rd*lA^ ^3 aocn Aj^ t<S l\*X' r&n*\ i , ^j=3j^.«vn ^_ €iaA iv»i^ rd^n 5 A_a.o . r^»-\jcrxuo s r^x^Haao i^aoaaiH ^so cnA n\^iw^ t^ y iic • ^A o\ ia-\- • iC fcfc \- ^39 « ocn ^Aj^iiivro to vsAnrda .Vljc73 w^j\^\t^— > t<Iuf-aa ^ojlO^ om ^Ar7>^ '•V i5 .KltS » *nim* lAiM^ <nA.Sk A s- )^n< v£±r£ ^^zn *L 167 »•. 
^-i^a-m^ lir^A » \^ fwrvA ^..ocnAaA io>(\^_sit^ -^qsu3oAq Uf^jjt.ooAo J9001 ua)\x^ i<icq^ i'^i2b^o 12 ^jivmA 
in » ,n mV\A *S v,o ♦^irvx^*. oocn ^_i*vA^-»^ * ^om.^rx ^- 

ao ; ^^omiftO.A. A.=o ^U»?V2D 15 *^%^\ VA\Y^ *t<l,2LftM K^akT 
^noivst.^* .m^n^ t<Ao n^tu5boA ^chA^. loaira&u n^o 
isuA >V\\,no 'V-sci^ i<A^ ^*n ivi^v ".t^^usoosai 1 •^ooA 

. vA a_^Utt^o ,^ w o<n \*\ no «^oci9usoi^ooo t^ao&sorc — * L aiA s^A — 6 L a^^. — 7 © in fine rec. add. — 8 L 

79«uaoA naoi6 — u L 'l^j** 2 ^, et sic ubiqoe. — l2 L ^rdro 

— ls L add. tcT^isi^— " L add. aofc — 15 L ^.^i — * L 

add. ^r^v — 17 L.^flomju^ [legeAvoA] ^lian^d . T^%299&=nca 

— 18 L add. Vx=Ava — 19 L . to 57 

2. jcmiiQ ^»fcO&\a y&£=n±zh)fi Wse. i^iore ••j^iat^ ^yvn 

* A «-» »* *tfm% .r^Vvjusn^ja >c» 7 ^VV^>rdr3 <nX\^m 
1^— » \^ 5^^awv .r&zoLiaara ^aaaA&a ^^\ qpVxn— u*^ 1 Minio scriptum. Epislula traditur fl»W. or., I, p. 364-379, e 
cod. nostro (orthographia hie illic mutata); exstat eadem recensio 
apud Pseudo-Zachariam (in hac serie, t. VI, p. 64-74), el in cod. 
Mus. Brit. add. i464i (fol. 167-160): hunc amice contulit E. W. 
Brooks, et varias eius lectiones, liitera L signatas, imo margine tra- 
dimus. Ampliorem sincerioremque recensionem edidit et docte com- 
mentatus est Ign. Guidi (fl. Acad, dei lined. Memorie, ser. 3% 
vol. VIII; 1881). In cod. L (fol. 167 r ^ argnmentum tale est : 

i^VtoaAao Vi**£» . S^^ ftV\yiJh*S* T^mi} -W, dan ^.nosi^ 

Vujl : t£*ku* jouio ^fcvlfcio ^r^nisbVv Wa : vCaHjoou Warn 

. mj^K^ — 2 L add. i<^am — 3 L *Aru»* — 4 L »Wia*i^ — 
5 L add. «Sk» — 6 Lorn. — 7 L **\Xj^» el si « ubique. — 8 L 
ins. _&*t —**( 56 

y ar\ fc.rn.^Q . T^LtSjLsrxw^ r^ArnA idsL^ ?<S\Sa >ox>^\c 
j=3°\-_ua o&voSVwCf at -=x-a>o . wW\-\j3 v_=aa mV\ ^ 
v^A cqVg^a SAv^a *-^o ^an^cno » « ott^\<\ V,» v\ ^ yi-V^\ 
jojoiaw ^o ^&i ***** *^*^ ..oaVu orjAjcsoA iMOA 
5 x€ S T\ fA i ^1^ <IlA Vot-i?t . ^nv^ nr>o » i^An *U- 

io 2<A\*^a »cncrtr>?\a „ lh ^aaA ^oojq 2 Artie, r£a<*A . r^ki^o 
t ^i\u n^ .^owKVvt^ s a^ooQ, ^d^cb oajHAjd -ja^. 

t^icniAa *^.«\ n. jmAkAq ^osy^ Arxo t^Xts-a v£&va?uir3 
i<Tao»a ^' *n vo . 3 ^i nr> \V\V\i^b . .^acn -n ^ afcviC* 

90 ,\.y.o . rdAjurojr* r^evarAm** ctu\n» n^ <hA\. &^poV\ 
rdi^sx SiVura ,i^\a<n» cho 2 Q \rxx^ t^A^iio vd^vjt£=3 

t^i *Ti *\~>o . t^-»-v.»^iu^ t^nri^ A .a*. r^Arr> ^oojatd 
tAft^.\ ♦. i^icA/Ao t^jA.^1 i£.xx±a **?K-+\\ i^nksr* 

1 Sic. — 2 a in fine ser. add. — 3 Ma. an^n ; sed o erasum 
est. — 4 Ms. ^«» — 5 Bibl. or., I, p. 363. — - #*( 55 )■• »■— 

• *£jO&&^* Jk^D^t^O ^iQ'UO)^ ^*T\ ^v\V\ . A.£xJC I^OLO^nd 

'f. 100 v*. r£*jL^ryjAK t^Vur^M^-ra >Xy^%A %h _Jvkrxsn ~»* ^kW* 
i^vj9^u=7y\ A-».=3u^\ <n\*\\ <vtun r£n\ *2=a* ^HScaia^ 5 

iut<^\ r^»^cK7xA ^*ja»&je. ^u^jcais t<jL»A_x»"vrk r^x^narn^^ 
\&£ » V^ivi \ r^A=k03Q ,T^_irCT AA^ n . » WA 70A r&sm 

. t^jta^^o t^o\tm^ t<Au&X^ 

* i^bSjOOlu-* i^aAzoA K^jlotl^ K^Am uAx.^ ^AtrCf 3 Av. tdut^ *£aArz> u\y, tJ^ucn . ^..^ooAujcaA T^=3\n Aw a K^S^iA VA^ja-si Vn^-tv, Xrtd&jts* :i^»Hjc*xu<* t^aAsbA a0 
kA^o Kffcv\J^<fVv KAJ^-fio vdoM<nH^ kIA^jcc-l^ 
^ui^\*Vuo .^^ft%\ia i^\*i-uarC/*a . i^\a^Arm\ nico^aA 

i^*?Ltt *yx wa Y^rvvoAa . aV\*^ t^fcv=r\ %*<Vw*-%— »\v^\ 

jA ^zjoxjitu ■Vfc\ SfcW ^j<r : -vs*^ rtojccin^ r^sA=m «\o^u*<f 
*^j S, » t> w * 1^ «t \ -b i^S ia \j m n rCjcnA »oxu±k\v^% 
<jl_=> K"ti\y rv>-\^^ •x*^*^^* .rtfit^ rdam idj^\i 
.^^n— w 7 r> v . i^dS^jo^ ,_»-*_»€» ..axj^rw .**=&«? r£»i^ 

1 Sic. — 2 Sic Asgem. f vox nunc evanida. — 5 Narratio reci- 
UtafiiW, or., I, p. 36i. to 54 

vv *\ tt.vcfo : osn^u^A A\kT A_a>*\ i^Licn . cn-v^xt^A A\t^_ia 
<n2w*a*^b : a&\c&tu As*. oaA i^ocn yyiKXX* am ,m&uv^A 
i<TX^30)02oq rA^vx^ &i^ oaA »ouo : ai^\au^ r tt\^ A^» 
t^vOix^ ^ Adjc , .axmXa i^roaajH'* r^sArm <nA»n 

r^H^kX-^ ^jAcno : ,cnan<x.uA..r3 Kfx^'Vje. i<jc*Ar^ ocp tu^ 

.rdt&t-ra ^oji^ A \ \\ ia ^iuavw aki\a\&iaA ^witf 
A-rT^Vw^ >oiW,\.»v\ w.oml^Q 9 *nc&iv£ t^vu -Acn \^o 

__rv? 1 clAwU^ \^q • ><ncvA A_,j3Q i<LAjxi »<ncA^». * oAjlmq 

. i^rcui^ i^\Vt^A ^^ocnA 1 cuo* 5 ^ T<isooo)^ w^aAsa 

****** V **"* * iv-A-=n .XJLo .>\ -v\i^b rtfcbaidb^b Vujl 

10 rdjra-V-n i\A-^ ^y ^La^r^na ^o^ T^VaaAro bAjw 
, ati^^w i^ 1 *nv-=3 A.js-^m oa_=3 . 1^ v ^ rviSA oom 

V\cA *. ^a^xxcLOojxr^ tCTood axmjcA r£»<y^w* vdaAsnA ^tn 

3 ^oniT^ T^ocn ouqx?\ • t^tvaoX^ ciiiot* tt£i\ur^ k£&A» 
20 o »A,x *va «tdo^\ coA AkS rdicn y^vw r^oaa ,<na*urtf* 

*£aAdo irvoA k£=i\o cnA V\oo» :i^rou irvcA^ i^raSja ^=r> 

i^xJtcLa^i r^xa-a. A, ro ^u^n .y^voi chtAvjrt^ ^aoafcvija 

, 'uskron i<L»oHj<73^ i^»o\^i<f^vaS^vKiA ^Arc^wo oocn 

1 a in fine rec. add. — 2 Narralio reciUta Bibl. or., I, p. 369. 
— 3 Non autem \a^^ ut legit Assemanus. (Malala : AvSac.) — 

4 Assem. t ^a*&x»*; lectio minus probabilis. (Malala : Affivos.) 53 

Ar£ Xn_aa>VvKf .^VvaXo ^a t TAV^b t<k!i7D,a.=o>\ Vwul 
i^3A*dA i^na&cn ♦ r£joArr\ CkXjAa^Q'\\ T *m rdraAiKj^ 

• aaA»A 

. ttLii^Xjaa-aa SttaxrO^ i\*rr\ n i^tnii^ i &i^b 

A.*=i*».a *£i*naA \uki 2.^r0&\a ^zbai^o 1 tdr^aicSAv W 10 

^acn V "to .oxA-ft-M osA^ 70,-^. kIaAqaqcka i^,AAja 
.1^1 * v \j mn » XcA oxitoil^jlra aox**»aV\ci ,<nax=3AQA i5 

jt-^-MA 1 A \, -n . ,a_u i<S tt \. ivw\ 1 r^aAm ocn ,\*riv. 
: axA t^boa )rv_*t<f i^V**" % \j* *^Vm ^i^wq 2 t^Vxo^^b 
a -7i v.o ^»a ajo& .v^^xaxsa^cnA rdj^Ap r^rrxrn^. x&Skxsi 
m n\ \ \^»jLjo am . ^ wv »a fry % -ia y^joajo t^ai^v ~i 30 cnA cnVin &*^ An . <n\»,n >OXj ^Vvi^vy^ r^vjacncLso \AQ Q >f»aX=3AOAO 

.ff£»n\ tt^Am .oiaajlo tt>CUiA' An .v^ui^fioa* am t^UAam^m ^w oaAnjoa .avn^a 
»<jx,»a-jco * r^^rZ 1 \fv> rc^v_rxnaj3o axA j=>ctl-jq mSjaj 

1 Postea perierunt duae voces. — 2 Sic Martin. Nunc evanuerunt. 
— 5 Voces rescriptac. — 4 Sic, id est cum signo delendi. — 
5 Punctum * recens. Post illud, spalium unius vocis. 52 

A Tfc IMA t^Oaa A^=3A» Y^A -JDAm V\-CO ATV .t£A=31^=3 

«Vi»y£\fc*.n rdboa ^kU K*^ n An *d\v^ :iSo^£UA ot^ 

"VilX^^wA rd00» A^Ai .VY^lT^Q K^AaO I^AoAaO A^. 

5 A»X^An .^icnA r^bco urajtmo *>\fb ^cnA r^ocn czxAvrwo 
oai T^bas p,A.i . ^ \^ — ^ yfc^v^^ t^bcn f cnoVu^ i^ai<1^. 
vdA* .i<-n_rbo t^bcn A ii< An .^ao9 i^^AaA r^nAij 
.i<L^^d^a rd_iT^sb *j..=xA A^n .t^^ft ^ \ hqa *£V*v 
oil-A— n £kr^A iCkn^^ . ^-»<n \ "So m A v. i^Vck-»\^nAO :<n \ »a on \y ■DO, 


t<" \ V^vVa .^=^V •003A -U i5 , 1^ \ » v\a »A\o\a ^bA^t^a v »,,» vnb^vr^ v^a T^vscniA 
Td^jsoA.&oo kT a «\q » \^ it^ Vua-L^sVv^b . T^knos Vvocno 

• rdiAAO aA o\ t^boa ^ kTW •* AASO ta ..«An,AOA cwca VinSooVt^b ^t^b VljlaJS^a T<Lkn*i<f .i^.Vvxia n^*^ 0100 t^VujiA^aA 
TdjLnA^ccnA ax.fc Aq^oS ^ m ^^nAQA t^aos i^XaiASpsA 

I^OCQ 9 <nbVuiT^ OXXJ73A * 3 03u*-n AAo<J3 T^»AJa^V2QA T^^AM 

. oi*Aasa*A Xacano 
.t^jriA T^.^.Q\ rdboa .K?a^q . t\"T\^b ^K^^sadbVx W 

^ > \ A »*n ^ fc *T% •t^XlsASQ C^oixiACkJO At^ 09C3 XASUO 

1 Ms. qxiai, cum ^ nuper addito. *— 2 Sic. — 5 Sie; restitue : 


51 

, f± N^ «W T^V-rnrV* .^nrtfa ^aoViin 6am ^i^n 
ttfoqt arv^-* .^yiW^ ^Ico'HSi^ A^^ .^ r&n\r£ 
9 r€am *£*-*-* am vs-iv^ A n u no *s£A a_^ cn^a^-S^A 
'i'-QQ'* :av-»* ^*A..»rc? ^a<nA*A* V\i-ur^ i^vjwa\a t^XXji^o 5 

i^An ,<» ,t<>Uu&=>A ,\ri mt^\ r&Aarta 

tt?ao> \ * * mw * Ai^ia i^Ard" .i^ocn *v.*_co ^a- vv , \ ."a ocp 

n^n n£w» < k/¥\kQ*i <rui\x=nAo lavracnAa lo&VvsnAa 
i ajw=*r\V\vC? «^acn \ ^ cjolA-=o * aVrvir- r^\ mo r^XAs*. 

Klra^vJL ^joolA ^irvS w ffCA* ^-hAcn . wix-»^rr>a S>m^ i5 
i^^ibM r^Vva^Vvi^ ^^aoxV^ra^ , ^»jccv£x^o r^Ha-corda 
;<JkV3e,^o ^^nm'i ^-\oa r _Doo . 2 i^L^a^-BajHAa 50 nCwivjp^ «. o9u»Vi_>ra h^i&tv*o k£a yZxsm&o* Av. KtA^ •£-*-*<* An£ f -Kn » tv U \ K?X^.a\ >amo ^Aifku^vi^a 9 5 

1 a in fine rec. add. — * Sic ms. — 8 Sic, non semel; cf. infra, 
p. i4i, L t4. — Nomen recentius rescriptum; prima scriptio fuit 

A. 


» x n QA03Q ,a_v_*\^\V\Kfa QV.U 


r£\r\ma .y^vja i^\y. us»K? oira UN^lC 03C3 ^>'\*U 1^ ♦ «^ OJMl\*-VQJO 

ocn oslA^ o^a K^\oA»o rdxA^o ^aL&o i^vra^a.^ 10 .t^bxAttf* r^\ ^^ v kIsoai 1 ^ ^.^^o^aiei ^xajjlT3 ^^ooiA^ 

kT^u^jcA tiwus*. x fcAoa KfVxcA^Ao l^kncb ^aoaAskra 

• & ^\ A^— 1 Vv»i<^jcoKfo cn^A^o 
.r cf t^i^i i^v t^Sk-Vi-Vi^ axi-S^oK?* y£\mc ctdWto A^. 

oocn ^nm 3io Kfiv-x-»A-ro v^Iaaa^t^A m\ Saxk^AvKfn 
oda\^or^A cnnAjL Vu^^vxkT .Kf\^ci\=a ._ ^>*^\ ^ V&AaL 

90 dV » -1 A S-IQ vs-ScnVi^ ^USkd . OlA-BA ^_ 

. * K£~ix>?v-n3 cnu=3 A^ia i^&a» Araj^v^KT . ^.cvj^xxc^^r^ 

L \6&i — 2 L 'S^\ n^=a ^aJLm^ r^iAVD wns i<fvukm n* 
f=°^ Sida; sed ad oms adest correctio, nunc evanida, in marg. 
— 3 L om. — * Explicit exceq)tum Lond. — 5 A in fine rec. 
add. — 6 Correct, e KSunca videtur. — 7 Sic Martin; in cod. 
nonnisi ^»oA tel ^uA^dispicere licet. Mich. syr. (p. 3^3) : 
iO\&\ a^D kSjmc3 ^» ooos ^jluAx. — 8 Correctio e kT^v=\ 


L i 9 3 v°, 49 

i<la' : v^39 *x_sk* Vxocn kx3 : r£*.zaaar\ ^\ » —1 en \ ^ m 
ens &t^o Vv^£o i^Ajc ^» r^ia-jc^ vdnoicaa .rdsosjba 5 

A.** X U -V\Q XAAjO .W^vA 1^331^ A*A * 

»ocn ■■■, ,ft .nVuoftrgoo 


10 , vd» ^ fc \j \r€ r£kv±jt?izan AfattVvi^a t^W^i .ttXv *%y£ ooiA^A x&\,a\* t^Vvn^so <ry^ Vvocn 


jc.q s^itV-raV' T^itv_v_* oocn ^■vajo . r^.KV.m-1^ VvsouS Vtocn oh^uy^o . enirvevra^rso A-S, \A .^\OC» CWL-jHcum^h. 70-^- 

*<LAr^ . sW^roA , r\<\ rv> rdA : o? \ * 

*nk\ \<\ ^ *n n^v-=a ^-m K* » -r* v -> »\-ttV\ttf* *£=xA- A*- 
.ioy^vAVvtv mitAoAsoW 1 ^ Q^socja .r^Aj^^n <»A»a *$ 1 Vox crassius rescripta. Sequitur lacuna. E vestigiis conicio 
scriptum faisse /-*-^»A rd^aSm \fci=> ^=0 ^*-\^n t^\^.i 

— 2 Argumentum om. L. — 5 L add. Vvcwro — 4 L add. t£-A=o 

— 5 Sic ms.; L *jo^ Lege ^*ito* — 6 o in fine rec. add. — 

— 7 L ^fc\i^=a — 8 L ^ v^icn, et cetera omittit usque i^» 
(infra, i. <*&). — 9 Hinc resumit L. — l0 L "o&sm r^vA^v^ 8TR. - C. - II. fr*( 48 )*• 

.^AO^OIVI 1<lifc.O\^ ^O^ KlAftM^ OlAK^i ^S3r> oocn 

.•^ocnJi ^ooa t<S n<\ nao Vvocn k^is ^_qo9lj=> KfScu* 
5 u-^Xxi^^ A ^ \ v6uao-^a<i ^l&i^^o .V\oo» wf \\ ; ,s 0^r» 


■ t)iv,uio ^,i rwA-i coo oocn t^i.Vhvso . yj<n A^,-> V\o<n t^\^ »* > ojo"\^i^ ^aL=30 oocn ^\^\\^vaa^ .jAct&Xo 
so n-a. .^^ocixA i^Kjaojsoo *^omr> rdki»o . t^Scu *^ocwc3 
.iA > -nn \ yai i^aJcAq .oocn ^_in..jix* ^twin u^»t^ 
t<fO<on Aju=a .ooo» ■j.ncwAXacao Jtut^'^U'VsFxi ^cui^Aa -n 
i^vjuzaoiAjL . Kfn^j:*! <*s»*^ i^ouc ^so ^xkV\o • y^v»i^» 
01 \ ^ A-fcjxr73 kT-Sj^sc KaaW\^ unji^q .Vo<n t^^ X/T** 
1 5 ^x 'VvOiwvit^' ys-xio n-a. . Vvooi i^3<nA^vje-73 • K^cvj^i asps 
^Vv-=i ^so \A^.ao . ^naira Vx^jq^q XaJtai^M^o .VvA^io 
m . i.'w A \ \* oda : i^^cl^^ ^a u\ra ymoAoSiira^ AAn 
W\ , 1 \ , ■■ ■ -no ^i^^jo .^a-ioj Ai^ \a •Q <s uuV\^c^ 

90 t^Vura «A \»\^t<lA .o^uiucrcS ^iA»t^A oocn ^^vixom 

°i^moS us-jt^ qoow 3 a u ^i^q 5 Q \ai k£&Ajlo .^cAAio 
a5 . t<^x»A 7 cnWrooix u*V Atdo ^ . r£a*^t t^Au pAxba 

1 L Ai^ — 2 L rectius ^^i^ksn — * a in fine rec. add. — 
Ms. aa^^M^o cum o in fine rec. add. — 6 o in fin^ rec* add. ; 

L uti — c Sic lege v&t=rt — 7 Voces eranidae; e L suppl. — 

8 Vox cvanida. •f.98»*. _m.(A7).»— 
gift \ ^- i^W»*99A -p^^ivso *^ :iv£rr*<jaA &ff3o • jfcfW.raun.S 1 * vs-*t£S .^vfcv* uojA a\*i y*\ dix* 5 ^.sofe ^»* ium .^AW* v£l£a^ ^=30 £3\ofctx.i^ QOB vdkiaj rdamo .,ov\or£A vyAaa ,=>aV\ k!\q ft ■ \ n m^T 

;oaA aooa 2 ^,,1 y*^»r% ,-Aaa Ardb .t&satOBab .^jacjnAsA 

.orisaaiA xAsk cAw^a 0909 arvSi oujoq\^. \iv=3 .«£j^*ftjfe *&** ^t> ttftajutt orcT ,\dm .iAjon Aw* 

mm nriftlha^ ♦.it'* So 1 \jiitf% r£\ay£_£o «^-*m 1 ^^V>X- 
f€* » /v-m \, wtf* :^>Aaa r^n » \j\o> ^~A**»-V »\^ ****** 
KiawMrro .:.qp<\ »i *»**? fyA«iHi^ v »> v nonm *.co\j&otff 

: 6 y^_Ol— tool** cmli^ cnWiaaA snfA ^ s^Wxs 
ViaJ&o&vi^ . \ A y .o ^kAV\o itf<L=m9&i Wa cn^uvC* 

vCjlXJO I^VJ^OS ^i^OSA . T^TO «lA ^OXU&AuUk JLH^* 

1 Ms. «^>9£3*£1 — 2 » prius supra lineam add. — ? , supra 
lineam add. — 4 Minio scriptum. — 5 Add. 1/1660, f. ig3 r*; 
Aneed. tyr., II, p. 999 (initium etiam B. 0., I, 4i4, n. 2). — 
L rectius ^ \m^^ — 1 Ms. »a»o*JW* — *••( 46 )■«•— 

:^au\n rd^m a\a *tdaoo uyi^ t^A? a ^ 1 ^> C * . .Vny .Q 
. ^ a-j-£^u=n^o ^jl^A^q T^ViS^ci t^^wib A\^5 ^A\^ 

aA \-=aA At^ 'Va . i^i^a^^vm ^» \=aA*\ r&*r\y€ ^vS^o 

to y^VvcL^o rd\ * \ -l^io r^joiica^ t^Aie. .KSA^ 1 <n^> 

t^)ti6=s^ r£>>\x.a .rci'Ajt ^nAsoo ^A^ba ^j\Si ^v^ 

i5 .t^aktv* r£?v» , \3o rizat^o t^an r^atv v ra 

x£jzaa-M -p*i-x* <\ An^ y^jxS un^A^ i^iibcA^ A^J 

rdA A_a.a , cnW^ W-y A »^a r i»S)(WiA .^oaxri ^vaXat^a 33 V\o<n ^r^My>T73 xA^An r£^n^ :r^AcL^ i^aco i<!AA=d 
a5 A^, KTcnA^r \^S j^jAoi ^v-ift^n ^ooaajie>i<r AI^wv 

«Adjc ^cL3\a^ucrd^ ^Acn ^^.QiaaA-k ,i^A=n ^so i^«u*t=w i^-v-i-a 1 Sic; pro m&i^» — 2 Minio scriptum. — 5 Hinc usque cvrtsootA 
(p. 47, I. 9) recit. Bibl. or., I, p. 4 12, n. 9. — 4 a in One serius add. 45 
pA.rv>o ,Wi\t9 ,\ Sv.o .t^feo^ v^Aro Qch oaSkrA 

^30^ u^rjct^ :^axy\iao ^on^n r^wHXA 2 *,^orv* 
i a u «\)l\ jr.vtf* ^oox\^ \ td3kXL»o . *iw\^\ ^so <Ar^» 
^»\ •ttfa . i o?U3y£c» i a, x^-uVt^ t^uu us-si^b . Y^Au&tra 
uy^ 1 CL^<wr\o :*\^*^a au&^uur^ ^=b ^4^ *<fc\Axrx* 10 
ft\-n\jO . rciAaA^ ^cuvd 1 Aran :^a»S^a ^^cAuai^ ^3> 

A\v^o OOCF* |»N»1 Ji^O ^..i^_=0^ 1A^ .=>air\ W»r^b *<LAt\ ^Jtu-£i txj^Av^x^ \ oooo _jL3t\j T^Aa t^Vv i y — » ^.k^A-^,^3 C7XJ3 CL^ n \^ &r£ oXaxj »o . aacn .V\jl» «£.*..=o.3rL30 v<f<»A*^ ^^V* ^Aji^ acoAtdo i5 
•. i <\ \ V i KlAo a V\Xjli^ ^^ooauJ^za *kA . 1 ft -ncAv-x^ 
taacn ^.ia.a v£*\ «\— »g i^LSvdJLraA ^A**^ ^ feui^vAu 
*la . t^Schlj A-> nft\ Vu&kA v^aaa ^-v* K?\>r\i<? <*Ax=a 

*^-J» — SO T* — &—IO itfuV-X » a-^/v^EW^ ^J-Jl-iKS AjW 

«V^ 4[5r\Q<» VArol y* ^va. .^\wno ,ov-\at<S *d1k*Jo& 

V\acna .^^aarAv^xA r£Lso o.aq^W . anoxOftttf* ^A« 3 5 
^-=0 ^Kx-iTv^o^v itfwjt ^^V-kw :i^vro» u^r^ r^vu^vro 
^ *»» tt> *^A *-*. .KwkA ^=na Jfc.n^rtf -^uaoA A-A 
i^AV\ K * » \ * ^_^ a»S>j\Vv^ . rsf \ft Tfc. -o^i t^ljai 1 o in fine rec. add. — * Martin : ^^oui — 5 Sic ms.; pro 
*J&bit£ (cf. p. 44, L a4). — 4 Voces evanidae. Legit Martin. m 44 :AA r^K^ ,*a ,iA •nonzw tb^so i ffScxi ^a=» . ^ J iJfc=a Am w^VvoroA^ 
: ■ 1 1 TKni<f ^-.ox.^^5 ^so A_a. . ^A t^w» ^DAjfK *^o<nAr» 

5 . s-Aoa i^i=>\ra rdbAr^ t^Vv^i^- >Asxfio^ ^A*^ ^oAa. 
y£j>jlxs\ ^A»t^ .tvojjaVv ^oiA^ r£Jfc\x.i* ^» ^=o€»r^ 
A\ r ^»Ki g.. v \*7 ftp rdjL^io^v o<h K^scja ^ov. K^W^fo 

4.t<JC030 yOKk^A^ 

k-S-tvJ^ ,=3_^v_m uy^ A.* :kJcQ ^-i^vAko r^jj&cOp t^cwn 'V-a ; t^t^ » V^^ \ v ^ t^ "^ x&rijSzn "3LA ii^jAA-s kJ£^=3 vs-»i^ .^^Xj^dn-ra Y<!ico^ 90 :aocn ^..^jkwlaVvjI^ 1^X^.20^31^=3 kIa^ui^ A^^axq :00m 

#y% ^V va \^_tfo : A v \ — so tt^vft.. v. ^.SV\V\v^ t^fc \ \^ 

1 L t^xJ^^i, sed ^ alia manu praef. — 2 L . v \V^>wi Explicit 
excerptum; L addit hanc ciausulam : )A=xo>n t^ao^i A*.* 7A& 
+ tdjLiQ^o \ ^ ium^itv ^sra T^m^. — 3 Minio scriptum. — 
4 Notitia recit. Bibl. or., 1, p. 390. — 5 Voces evanidae. — 6 Huc- 
usque minio scriptum. — 7 Ms. i^W^o^a — 8 Vox non omnino 
certa. — ° Perierunt duae voces; ^=b cum puncto antiquo initio 
versus secundi occurrit. 4S «6»\k ^Ai*&» :ooo) ^A*^f% t^n fifty ^^crams oo<n 

<Mp* ^b Aa^ ;i<\\j\a<, t^amAaA aVt&Xi^ •p'ub *v^o 5 

txp ■p.Vh y io a^g fc "»»»\, \ <nV\^.*a i^cKnui .mVu^aA 
. fCKn fivjiW K?rC>\ia» v^k&mo . rcfWmn 4qaio?uj3A 

j=yvJoi\r^\ Aa . ^mitULKf *^J\rt4ra ^ana ^A<n -=1^0 
:aocn h^*^^ i^vsLii *7*^» \&r£\ .^ooiraAra n3oaAi^ 

»*,.„.*.■ ma 1^ ^S y.o .idjo^o i<T^ ,-n „mo ^LtsljiA aocn i5 
. K* » w/* -^ n ^«»A qoo) , »\ —in -no . ^^cn&ijuorvXA 

vyi^ : oom ^ cool^u**^ *^_»At^ i^xsjx^jo rdx^Kiraa 
*Lio,9v*. i^jo t » — wxio . j-iAt^o* oooj ^*a>=3 ,t<&*H!^p r^Vc&H OCfe T&aAv^ ,^QCT3lA.T\,|A IYTA ^aAj&O .OOQ9 ^-lAr^ivm 

**vjj^ :oxA ^Sja*\ A_aA > mftjOuv\H-=3 \*^v^^o r^ra^ 
w^ooqlA i^oot n "> y KlA .mm at A-i^m ^oaaVva^jifH 

1 L <mx» ouajci^ — 2 L rdaa^n — 3 Sic L; TOS. n«^\y\ — 
• osVxclA ^jit ivto n«^ .ocb t<!! » acq ^.a A v. t^°i %r*is\ ochcn 

5 t^oj^ hAjocu. >-x»SA ^.oooA 2 iaivA^\i^ .ttf^\rd=oA 
vfv -n qv-m ,^a-\ i\ v ^»V\i^ rdu'irso t<lx ; van i<lA*w* * L 4 9 a r °* 

oblA X_»i^q r^-n^A i^v-»t<r ^Vv,fciAA A\K1ao o&y^jjuA .I^QOft^a. XjC3A t^3^\ r^Vu=3 95 - j* \ ^ W Tua. .r^J&cc=rA ^^At^i ^^oaix=no , ^<\\vVy-n t^O^V-£^>A I^^Xi Mr =no , kScwAt^A ,..001*^1 0001 1 L ..^akii — 2 L c^dV^i^ — 3 o rec. add. — 4 L vocem 
transponit post 00m — 5 Ms. et L in marg. adnotant vd i t aai c . 
Locus adulteratus. Mich. Syr. (p. 976) sic refert : ^S^ n_a.i 

— 6 Vox supra scripta, prima manu. 41 

t^ji^b 1 .,V\clA ^-■ : \-:3,.\ s ^ij\AV\ end ^->H^\ r^v-soa^. 5 
^jAo) ?v^tv r^u^rd' .^n^ i^jc^za ^Anoo .«^Wi 
»d55^A och i^cj^-a •cncucA ^niv> <ui& . ■ ANnb^M^ 

«^-*_jc-JbQ r<f t\ m ^ ^->^<n *^\a_^-=a r^cne .^WLa 
rCffcxrCf «^j^ KiA Artfa .cnWA ^Ati^ <-A-=n rdA* .<nA i5 
.^V\o-A *\ *S %■-* -73* -n \ «\ v^i -yen .i^-> — »n \ \ — »o 
j\^ yj\ y£rr&\ \soyd 7.AAob^\t^ ouoi o^cncuir^ WV ^$r\ <\ ^ \a ^a *\ *i \ io . *£=aruoA'* us-*y^ <\SB *W3k 1 L add. i^m — 2 » prius supra lin. rec. add. — 5 Voces ite- 
ratae in ms. et signo delendi notatae. — 4 L *=>o^=3* — 5 L 
^anA*: — 6 L 'u*5* mVoA — 7 L A\=oW — 8 o in fine 
rec. add. — g L ^>nii ». — l0 L i^Vta=m*o cum linea supra 
*o. — ll Ms. r£=n>*ru>T£ 40 t^^v^o KliAoK^ qua * ^% ^ . A ^ak%xx£ ^tv^tti i^A ' L 191 v 1 . •r A., I ^ \S V i^kA^^\ T^\_^ -70A ttiA^ .w^QcnA *vA-£ \a ,» t > m»^ t^gyu^N uyrtf 

1 Tres voces seq. omisit L. — 2 in fine rec. add. — 5 L 
_»*»& — 4 Sic inierpretanda videtur scriptio obscura (ras. 
*£a*£**v=ra . sed puncta rec, et litt. *x* rescriptae; L rt^vzan-a, 
vel cum correctione T£=\^k=»); tdonso habet Mich. Syr. (p. 274), 
et ipse Ioh. Ephes. (Anecd. #yr., II, 910, L 6), quam iectionem in 
r&vi«* ibid, mutandam nonnulli opinantur. — 5 Sic L; vox eva 
nida. — 5 L ^ocoW^Ao — 7 In margine. — 8 L rectius '-«-»-» 
— 9 Puncta plur. dubia. — 10 L <ua»Wuao — n Ms. ^m^ 39 


oaA^ra** i^Ai<T .t^)e^i^>^=o o^jua'i ^AooA acvvAtj cA 
■"poa*VJ3r^ * * *"» i^^^ooblA ^\^o r£am Vuc^o t^So-a. 
. *•*«»» ^ W kSco •jp'un y£\\ » \ yfri n^ am ; >Ai^ ^r= 

2 o,if t ^Vt^o 2 n.nS \a s a5i-iW i_2wo : ^ i<Tocn ^u r y^ 

y^ k ,» ^o y^am rC=a\ am % — » »\> 2 <v\rntfo *i<ft^»^^> i<S>,?w 10 . <tx=d ^»sj&v=oa ^j&f* s^oruto :oxra ^joitv^ac n^Vvma» 

■\ OJJC. ^ 30 CKTUI»V*1 


t^jtv-s^A ^aj^ ionnifQ %axm\v£ rdx^ma .^raSfvro aoxxoo tJA .^a\u*i<? ^jAAjJSOo ^aLiT^ ^A\i&i t6)^.!i ^\sor^ 
:^xxSso t^vrt?* a<n tCuloa^ As*. iy^jjcjI 7^*3*. i^n^V^ 9 5 
% A ^%^ ^^o^A iv*i<fti -^D^iso Aao . ^jozdVu ^asL^cvrbcs 
. wjAcn rdjncua ^joiA-a ^*xj&Vvi<r r&^ma . ^juv ojsouu-y ict-ra ^^qojA 5^ i ^ y ^X_roo .^«^q 1 L ^(mao — 2 a in fine rec f add, — 9 L a*\xxi 
•oi^o '&i<Ho*o — 5 Ms. ^it' . 38 

ye n n j q Kfn ■ ^ y ^jjoiljuh^» A ^ .^oo)Wj\j»q 

2|«£tA=3A] AkT . ^u^ oom ^o*?ui<i jMiyt ^<Aj»i i^>\jb0 
5 «^o v ^ i ^^qqqlA ^ntSn ^ "n\«hg ( .^^ajejsAi v^S*&je. 
i^^9Q .^acnA A ^ *i roo si^lAJknl VuAo <w A\nyio 
i^^tVA-n-rj cnrs i<Ta<n itut^v ^9\9A& ^.^^uwio *cAa^\ 
aa<» ^»yy^jp3o at'L^^^j^ :cfxA aocn ^jrroWxjEyyv 001 

^oA^ «^ocnL>^ft^ ^ayn^a oaro ■■yi^Vvao i^^\x-=\o 
i^aojiAra ^^j^ju ^>oV\ ^A?t t^\^ . ^ocnA ^jA^.^=3oa 

Q(M» ^S^^vjtm rdxi^Kf-v am kT^vjcdA ^00x1 n^wnX^ 
KfcyxAr^A Jw^— i rslA^ i^-n ^ -s\ aam y% n^^u *oaA 

\j=i ^.s^ om # t^i^n?c vdAa . « a<n > \ ^ com «,oSnVuo 

^AorA i^OAin^ rdinrai^a T^\y»fb As^ ^pa»iA ia jAia rfilnn rsl^o-sin Aa*o i^xivaA -^x.\Sr^\ ^oairt^ro $A^ 
\ l t>.\ s>t ^,A. . i^j^tsbt^i i^^mcc^.^ t^j&cua. A^o .'ox^ 

95 u-Wi A^no :\v^-& i^un -n\ w!aaj^ii^=> r^\.\^ r ^ 
<n \ «\ \a i<ToxAi<S ^^va-xAo .t^Lvkj^m <n\ *i N jf!^ir.o 

^— =0 V\. u rr>o zi^^a ^,\o KLn^oH ^Lsoo v ^^J^o 

1 Supplevi e Mich. syr M p. 273. — 2 Coniectura 9uppievi <—» 
5 Ms. ^&*.n — 4 orec. add. — 5 Add. i465o, f. 190 ?°; Anted. 
«yr., II, p. aj4. — 6 L rectius o»M(vm^o — n L i^Ma^(nuil«). 37 t<r-S w.au i^oo3 \ nV v<1k» I^XAjlA yw 1 *£*:v. ,:x)(n , rv fcim >i& rtfooa «■» y vOlx *nc . COO) <n 
vy£o oocn t *-^ <m ' % *^ ** *** i^A i^-iS-raH-rsn > % \ §i^ Qom 

i^aoi S'5^jc-3oa ,^-mVv oocn . % u «\K-jt^w% i^^qla A_a. 
^\oco r^oxii^n Q(n . rdimaoxm itfvr*\3 ^cunra r^\xrsoci to 

i^ruoa . Aorv-rna ^ m hot <m.A^^ *^aoi— s^xjta^^ 

^ja>on'*JZ3i£ \ \m ■ ■ilHoluA ^^ fc *\ .y.ft v\o g ■ *»» *» y -^ 

1 Pu actum nuper additum; lectionem mLu tueri licet. — 2 > 
priug supra lin. rec. add. — 5 Ms. ^so* — * Ms. -^txucAm — 
5 Fortasse leg. tc^jqA^ — 6 Sic Martin; litterae evanidae. — 
1 • supra lin. rec. add. — * » prius supra lin. rec. add. 
--*•< 36 )*t~~ 
ojtAd '.^aV *a ^ \^ — % am rdx»xrfc\ oxsojjoi^ t^k^cna* *f.96r*. 
ajc>T\i<fo ,,o*vvm ^ooi\ji ^sa i [^g^^WM *£***» 

^»\ii n^ «.^n\ *\s)ma r£j^a\^i 9 6> i^Vwuza i^Vvx»n^o 

^AskOia 2p^"| <n t^\asoc-a i^ao* .t^Asa i<LA?t i^XslHj* 
t^cn 9i\^-Z3 ttfVv.x.H-tt r^WjLu XaA^ .ifr* tw\n\ 

,*^JVlf VVJL^liXv-l t<L=vA WjJf no »<ffl\fl\\jV.O 1^VCL3>V\M 

to • rC^x.ano s^\ft y -^* .rdiofLa t^n^n^n oxmA*-* rCScn 
oxA ^qS v mi ,oua r^Vuxro^TD dacs *£k^ora ft^y vAxKf 
mnjQQ^ vs-jit^ : >A>-fcA ■x.ra.A oxA Svda •* ,oauOo-^joa»a 

15 r^oJ^.JQ,^l^ Vyt^O ,Ytf<J^£0 0X1=73 ^\ w jQjt\a .I^^Cn 

'^ . o i v-y \gLJo ^^* axxfio&a .coca oocn ^\i^ t^r\ao3*a 
)<naA^ 'Hovj^jo • «w\*V&\ vdaArbA r&\cn -to^a cAma -»a 
y^ W \ \ g zaicv-A 7o*tJb iijootA vn-»v^ ^jokIi rcfuxora 
i^.i. — r\a fi «.■* rd ac.njc-n "7*A *un tAa\j jaAsd ta. 
y£. \ \fy % •* w "\if ^ riiAojo .'uoci TCfnooAJ^soa , >oxilk\\=> 
\»V "" ^ *^ ^txjcAa ^ ^tVnn^o .^A^jcA o»nnuo 
jJia ^aonA^a .^\ ndoLfio y&\=n :^rw v ot^ itfvSjc. ^» 

vtf*<n i^di f t n *£j=*\ \ -t so KL^inj* ch \ «\ «n Aria 

1 Lacunam cooiectura supplevi. — 2 Evanuit litlera. — s o 
serius add. — * Sic; mira forma quae saepius occurriL Corr. 
Martin k ^oaxu^ — 5 * rec. add. — fl a in fine ser. add. — 
7 Hinc usque ^» (p. 37 J. 4), BibLor., II, p. 5a. — 8 ^ recen- 
tius praefixum. 90 90 35 y^A* :rf*n,i y^a_=^\o_j3 oA r&cn puiruxi yC-} 4 * :Kjo-j __»n_*cno .ocn 

y£=o-» ^»-% ocn . i Y&zaScuo ^uy^ Ajojcc* r^Acn ^sa WyC? 

h£jl^^oj3 _^* »■»» rdir^ A.rur. 2Y^A n n *"n\V^ .tj&cn 

YjljL=r\eua y^Viy^o y^^it m»^Y<f njpA ^\ao . . y^VjA^jJo-* 

y^oSVx t a ^ ~** tft .ocn 1^-xjLjcxkA yQXjaa a ~t\ in njpA 5 

y^A .cnoaaS f 3 ?^- °<» nAO «oiaoo^— i cnA * +^aznx£&sa 

.m^sooAja en o \^ cdy^ ^^n \ \ 10 ♦ lj^A. VS,S, y^V\y£a*\ 
rdjL-a^»t^ .qql7klA.3 y^\oSV\ ^ojo^va l^Lx-s^cno 

V vd-son^N. »cn<\ v.ir \ ^boolA s^A-^-rn io 

\^ \\ . oxjtsolSlA rt^ri \, mt^ oX^.y^ *\ao , ^Jvjoa^^ua 

A \ *3 \ifl ox-utA vs-f^cnur* u-a..xt^ rdA A-rk .^ooxA 

wjrfSi • Td^x-*-X-m"* cnVue. z-K-rbY^o t<dz73L* 'u^ ,2h^YC^jr0h 

oaA y^y^ pwA ^OA*a«£=j jaoo^ i^za^oo w gfrw\\no 

^cno-t-sa^vY^o Y^AyS^i i^ ,s 0^.fid ?tuA Y<Sonl& ,^<>\a*.Y^ 
H3u^n<x3. ~jao \_ra,A ,(aj^JtQ uJLi ^-»n ocn .cnu^aaJLra 
jy^ 3 tv* * * ^ ^ Y^ocn pw *cnn ocn »Y <f v,r> n <u iA 


VN—*Y >A.j Y^UA *\AO .^Y^A >d\j*^=\ v£\*{ Stt??i ,<n »cnVtos>3 Ajsw y^^iA^. A yOlQ S r^ — * 8 0*U=3Y^l Y^A 1 *-*.-* VN-J 1 fdb =»fT3 VlOO? rdan n_^ iv^YStacn^-oa-sa njoAa .cnA &fdo cn^iracu * V * ** \\ ^ YtiSojo r^fviVn ^.aAraai^ .ocn y^x_*y^ 

y mc&L»r£ ^a-si r£=na* .ocn y^cucjoA ^onjooio ,i^)wj\w «5 

1 Sic, parum concinne. — 2 Ms. y^A* sed ^ era sum est. — 
3 Ms. ^oswiMo — 4 y supra lin. rec. add. — 5 Sic ms.; for- 
tasse legendum ^t<-=r> (?). — fl Voces evanidae; legit Martin. — 
1 Tres litlerae evanidae; Martin : ^>\* — 8 o in fine serins addi- 
tum. 
A \ -n i< jLL j=io 

^^ A , *n ■ \ rk . *^ yim\ A ^aAcna .KjoaxAa^ c^q-^ciiilulmA 

TaArCja ^S^ 7D U3cA rsicn ^a ocn .,o«n . >* - *- *^ ^^ ti^ 

5 .vA^k^^jao 9 Sn^kJ=>^ rdjejAjQ ^" nA S ^ ^«> \ A ^ \ 

^ > ■ > jrr H \j«w of* «^ocn.\ rdocn v ^^ .ax.3a.a^n xjAaAq 

t<lA ,1^ W» \ Kl=r>A2wQ .rdimrSoja 1 _^ -* *~ Tn 1 _^a\ V | 

10 »A»i^A Ar^o KfA^ .oocn ^»^uA»n ^A»ic^A vuAa v^cxn r^ocn xj^vq • aacn *n_xA. ^k&..»Kf ,i^lt tw A «^ou^ ^Aui ^Aa i<jx>^v r "3ifVa.^UA 

ox-A ocm» r , i\ s\ a % ^ ri > S > \ n oocn ^jJKv^ ij^A v^W 

1 5 y^LAo chAo,-^. kicon f cnn cnlwra t^ocn *pt^» cxxiQ^ujExn 

t^V\\£»o Vu^ t^njtira ^Acno .t^vrn^A cnA V\o<n tc^cn 

^<tt*Q t^Vvjuft^aau=3 chj=a ^au\ra aA .15^^=31^0 

t^ 1 \. \ft ya y^cl.^ caJLjx^ki y^AkT : «ocn > Trra ^3oV\Q rdxA ■icjq ?<ScnLfio Ays rdocn *is^ . *i , \ky ^ rcf^v«*"V_o ^.i^fcA ^-^o cso^-Sajo Ydocn 
^ckxjAVyw tc^A mo .Y^LvsnajD .nmn Y^bcn s .*t£3 V&isoa 
^jKT t if 11 Ajio ,'oduA.^Y^ WA Y^vjL^n^^zs^A 9 <noAx.Y^ 
s5 Y^iuSaAn z\^wr<Z \a mN^inn^ Y^bcn y^xjo t<rV\aS^.vra 
^.^oiuiY^ rS-rnY^ ocno .KLkj=aV\ it \ Kjiy^ A ^ ~ rC\ 
KlA^Q ^OAa-sriA n,n \ y ^VrdW ^A ^^oVuycT .^■n 
Ywv^ \- 1\— 1 oaiiio)^ ocn Sj^^^Y^a^rarxao .0x1^73 ^aua>YCT 

1 « in fine serins add. — J . Vox rescripta. — 3 Ms. K^SznKT — 
4 Minio scriptum. — 5 ^ alterum rec add. — c Sic ms.; lege as mov* ^Ajot^q y£±jsn&x* S^ru ^fiitT*^ rtfXiLSU* , t^Hja»^ Vu=JC3^ K^i^^rtf* v^aca: l£l5-KUrt» *£.&JLXK-=3Cfc I^V \ y ft W *£W%^. .,OKO!V1 

Xjcs *3m» Irot^n r^r\-uV i^aa\po . rdL»-* ^.>n-io 
^ fi \ 10 :omlJ^_-=) tt£jL*i ^_=r> ^-,i\ \^. no :oxc3 oaoi 

%n — a — so i^_ V* ^ooa \ r^am ytfn v\ -p . i^VvSj\— a. 

3l!iy^ ox-a^on t^noVvA \^ ^»n ^.ti\ n .ooo^n io m \ 

,SV\ A_a> A..X. ^.^jjon y^\ -Tr\y<!! £U3to 
• * KT Wcu\xo u*Vj ^» s a*AV\Kfti v^sm^. ^xt€ w aVuxi OO09O . 'V-u r 


K^^ ^A V fiO-\-A muVvclsq- _ju\?uOti=a ,\i*\*to v^vmA QQOS ojcn <&rdo rdoro :i^oi (Q^axii ff££tu 1 Ms. ff nki^99 — 2 Vocem evanidam supplevi. — s Sic ms. , ut 
solet, pnKgWWr, cum a in fine serius addito. — 4 Voces era- 
nidae; lectio dubia. — 5 Lacuna m coniectura supplevi. - 
fine serius additum a in 3 
». - c. - u. n 

<wb t£\^wm£3* . v^ui'en *^\,*v\ >^fcJt*tfa . vdujjcrm 

& t^aix. v\Ji<f r£*-\cuxx^r<£=> mra aooi ia-* ^jA^ .^rvxjjo-* 
m^CL^pjuLu A-il^d :rci-i-ia^.cooj 2 rci^\ Vumo :^j=u& 
nn^o 3 oaj^ic\ic\^ rcn^OtvjrC? rtf\o^ot^it\ t<r^VA=n*aamn 

io .V\aor\ t<S<n . vi}p^r-y\ rw-»V\-\.fYv.SkA^A oocn «^a\^..ia 
^ro ,\i\n idst^Aj «^a<7iA rCaosa .^so^iA ^nA.^o 
cl-=t> A. y. ^xASkn *:.r^v*_r*r\-r» i<L»na_a3^i<^i r^i^Aot<f 
»<tta, grL^^A-tt .\ ~to * i<L»-\a vma \t^J3 mra ^^ooimm 

td-^v-ato i<T*\ » r»i A.vo . »>A i^ "vra -^cxn\j=3Y^ A\. 
Y^\m_a>a r^.o^jp Aj^ci ,\ns>n i^v < Y — >o rcAJj^b-v 

ao . ^poi^ursKf rdom m ti ».■* jcjt^ t^,£k. n cw. *y^ n^TartCs 
. i<i»AV\ »<noX»i^ cnrav^p^ . r^iw^.n n ouro t^o^AjAjo 
•^mVv\ Vukio rtiooi n^^ K*i<n . »Y*a, \^ t^ocn i^a^totn 

t<Lin_=irda i<TVvvj=xAo ..^m^ v£\-* x£±jlt\ rCi^a-vA 

*- 9 supra lin, rec. add. — 2 Locus corruptus. Gonicit Assem. 
legeodum v^m^coa* t*Arr>rda i^aAdb ^.^mii. Wtm. Animad- 
verte tamen exules Petra discessis&e ante Iustini mortem. — 3 Ms. 
oo^Vrtf — 4 Sic. — 5 Ms. osrkMsu^M^ — 6 , supra lin. add. — 
1 Sic nitide. Assemanus : rdlut — 8 Ms., hie, Aa — 9 Argu- 
mentum minio scriptum. — 10 Hinc usque *£»** (p. 33, I. 4), 
2KW. or., II, p. 5i. — u Sic; Assem. : rdx_=oj<-5o 31 

it^L^crYA A-** .zaVv* i<1iX-\au Y^m^r? v£*\ztt\ :\zx*y£g 5 

»<n . *jf Jiv.Xj'vjo vOh^V-^-^ m » via A^u »1un, ^»\ixi vdAa 
^\_3o uv*n-*_u^\ iAjjqj rdlmtra 01X9^0 <n)ua^ i^oxAv^A >_A* kLjAcia* t^ if i\-ian <nV\o-A^A r^ \ » vi r^jw «5cnAx<L\ i^\o_ma 

•.n^SW^l 3 Y^V\ft ^ H ftt % ^t^=3 >Aj£> *£\ ^.fcUHj* t^Oft\ poA^c A*r\*\j t^uHjc 7*2*^ <nA KtpX^rAm idr^ 
. K^H^i r^nj3oA ^jAhm ^V\>^1^ 2 a=3ax*Q : i^aXmA 


chW^j A^ 1 Sic ms. — 2 Ms. '^^vk: — 3 Ms. K^3jo, ff — k Sic secunda 
manu; corr. e i£***»a rcia^ ^h — 5 Sic ms. i^k&Q^n *xjuV.V\^\^ ZDciki tinoi v^V\\ v ^ttki • ^^oaxrs 
\>^m io tv^ .iwbai^ KfHrwcc^-'n i^\x. A^.o ou&aVvn 

a5 \ \j t> :r^\oKlcio rdi=^o^^ cia^vriSm S^vra : T<!im\ iv>tv 

1 Vox recentius supra lin. addita. — 2 o in fine rec. add. — 
3 9 prius supra lin. add. — * > supra liu. add. — 5 Sic ms. , pa- 
rum concinne. — 6 Voces rescriptae. — 7 Ms* tC^-l»i — 8 Bis io 
ms. — 9 In marline. — 10 Hinc usque ad p. 39,1. 1 6 , recitat Awe- 
manus. BibL or., II, p. A 8. 29 ,*vso^ ^-v»na .r^ir3t^\ jn^ooi^x 2y^\iao . i v&za^Aiora 1 

w^A^xro .t^ryHo i^ciu K.Vj^ mAa. r^icna . TcfiftArvursf 

K^-»*\_w KlxiJ^-ra i^xracL^ qqos 3au>t\S ^uro .k?\A* 

^A ja\ ~nj?n a :<nA nj,— t,v r^raX^ czxsax^a *aU A n 
s.^^cm^Aa i^jLjotX 1 afcxasoftAAo rdsonjaX^^ amcmajttA 
. r<Li<n t&u*l±ja zarvsisa r^vnr\aja a^nia ^xjcda^too 10 OOC73 .T^y—rUUP <wA **=3CP9k» ' f 9* **• . 3 CLixrmK^ ^^-%>\_^^ i^A .jA ja\**zn t USJ^ *^Q"\MJ300 ir\i\_=3a .Q."n,\ 1^-» i \-i , Vl AQ-lkA-S r^LxXJZQ rr\\ ^ y^^ Tk v \ <\ Kf ^^rfcVvV l5 
Kf^EU^m CTlAn AAQ .^vXtCOO** 1<L\VA ^OA^SOO ^ A"^1 

^.roo . \£ % -iris*, ^Vjltto T^j^JoVvm^ i^unra K^tdo* aaa 
K^fM^iM, iv-fc.ra o-vjta ■ 6 1 "T ** [ ^t ] ^V ^ w*/^ 1 - -*»^ 20 
• 3^-»*\ oocn t^dv^ocL* A*V,d n^a .^n- O^o i^"\jai&£73 , =v A-su=3 WA ^jajoo3 r^<W *^VvjaA=o 
• * • 

1 Sic et L (Brooks). — 2 L ^.^o — 3 a in fine rec. add. 
— 4 Vox in marg., prima manu — 5 L vC^*xA ^^oi^i^, cum 
signo metathesis. — ° Sic L; ids. om. s. — 7 L ^^cn.™^ oa4«s 
Explicit excerptum. 


..cn^ 

10 .i^>^\j"Vot r^Vv^=3C3 • ta _o<nAjo 020^1^0 oAAjr^ . j^dAjo 

Y^rrx >^ ^» r^£^-M ^djtSr^ OCIC3 ^lU) AA ^.KT^^VjO # Ll90¥* 

*^Ajo^=3 QQ<n 3 v 1 \ \ * -no .^Vvr»o : %^Z3 oo<n ^laA^Xr^x* 
w Vur?3cL^=3A .^A 4,oa • 3 ^ J v33Y^o ^i ^ —* ^o \a i<irr>S 

1 5 rdjA2Dt<f ^A*** s^rt= tdom^ . (»uvn ^xivii 1^30 ^A ,0 

rf ^ — 1 \> ftQCTi . > \^^^ t^A-a.ci»o .\<jc7xAk?a ycnoH -1 ^ -\ 

ao ^ocn t \ \,5 0001 v t-\ -1 \ o .j-kAi^o v ^ -1 *c* y£xZ* 

r »\\>"7jo .w^oaxui^ A^. ^aiA i^pio . ^ n S^ . fc-KWLJC .^nnn ^isn^soiojo .omo, r^^X>Kla ^S>A rdboA^ i^t<i^o K^t3^. w^ait^ 

1 a in fine rec. add. — 2 Hucusque Assemanus. — 3 Ms. 

f \«T i — 4 ^ rec. manu add. — 5 L r^i*=3 — 6 L r<Zhx ^V ^AinT 

— 7 L add. 00m — 8 o in fine rec. add. — 9 , prius rec. add. — 

— ,0 L ^ ooxA^iA 27 ^jAo* Aa*. r^Aoa a\i 


Kl^_in_=7D <iiA.a*-=M t^H^ncL^. ^^oaaA.^^ t<^\jc ^x, 

• coLX-m ^ axASa 000& 4 ojon^*> . cnS\stZ3 oiiSa^ 5 >cnoovu 
^^ a *n > rp n „^a<nA r^am ^Vjt^i o<» *^i*^, 4 clxxm^q 
*<\. r\. ivfc, *\ 5^x<73o .,<*r\a*tf* t^i\^_x. *_» 1 ^ % — * S\<y rt 
aacn ■ >\ n x, A » *\ »*3 rdAo . ^ ^m^ »•* *^ , ^ *^ S n o 1 o i5 01^ "V^bi^v A-'v Ao •*^.oi^A'\ mjuoooAAa 6i<icp\jaA^\ 
A-i^ AkS r £\j\ * r£ . ^^^aaAa. * a^rxxiVva * a^i^. i<j^ooa . 11 A » \ . v -i\ ^1 rk fy>T 

^A ^oKat^ ^a \ -Sfr\ y6jxj^ ^t> w\ i^A^ i^jiaS »oi >T>^ *nA rdjucjD ^im Kjcnu*-v^o i^ruao KitSi^ ^3 X»i^ ?v , actro Kl\ 25 1 Add. i&65o, f. 190 r°; Anecd. «yr. f II, p. 391. BtW. or., I, 
p. 4i 1, n. 9. — 2 L om. — 3 L ,mot^ — 4 a in fine rec. add. 
— 5 L K^cno — 6 L v^oiujoAa.; et sic saepiuB. — 7 Vox om.; 
supplevi e L. — 8 Ms. ^n*\>« — 9 L -An^ ^ _ 10 Ms. 
oA^oa^; L *j, a»=> — » L add. k^^m^k: k2m» to^A 10 ^-=» tlSJ 1 

1^ \a*\ Oct) 26 

.<tAv^o^=3 tt>o\Aoi^ r^cicpo .:.>evjOo rfui r^tvxst n>(v=3 
oxA^Am t-a. .,oinoriL=j A-jAjojaor^ cn^ri^. o<p^ r^icn 

i^Lui cnA-a^=D , y.V *^ »-a t-rx^- cfxA ^vjaa^xi^v ^Asi^ 
cn^vxaAso -T31JO jo j^»a ^Aa» 3*jpAjo .:* 2 <nV a ! \ jxo a A tA 

Aa.u^ vn^jt^ . ^cj*vx»^ ^k.5^3^ rdiAAma K^rkcaiAi^ 
^ . Aa^i-sv vdooi A^i^Jtrn ^\ acn . <ni\<A i^ocn 
. cnVvaj^souftOiLn -tslAvi i^A^ i^ocn t^u&*v 
cmseAi r^vx. ^s_ :vdcio> Aoaj-=\ ^^a^N c?A t^bcu^i^ 

. A-an 4 i<fVo-iEiA-=3^ ^.nJ am vdbxA^ r^j'K-TTa : 'vzbr^ 

i5 ^)m \<^r^\ iurtfA fcvx^ii ^jtf :K1=Aq r^ivA^ \m^o 

. ,mcJkr£ «S^r£ A A^i\ r£A . i^Aa^n < n - -v\-> ^^ 

.^xx»HS^ t^»\d^v=t>^ tAm 1^\»^A r^D3A^. A\r^a .^0^=3 
\y— u\ A-x.o .jcn-Kor^ ^=0 ^i\.ii 3 i^Vuc. A^. ch.j^v»i^\ 
a0 : 4 *r» * ^ ^ -** ±^* r^iAAra <nA * sAx^w&i . ,<n iA« 
■ yiL.. ry i<Lx-2k<»a t oiW,j^--n \ v^cl^oxjtv <nA ^jaSVvvdti 
^ajov-Mwi A \^ ^* ax.zn^m'* ^A»rdA J^cn-Hjcsoo ;t^oAn 
.^ S^u=3^ % \sor£ t^ . t^ru.^3rA ^^2LScmo y£\*2LZ* 
oacn oox_z»V\ 'lao ,r^-= yi \ s . ^-=*> 1^11^ P^^-i ^j-^ooj 
ScnVx A^v^dq .v&nSr&i i^Vvax- 1 Senteatia recit. BibL or., I, p. 299. — 2 Ms. <nfcv£A' — 
3 Hinc usque Kl*.ar»(p. 27, L %)BibL or., I, p. 397. — 4 Sicms. 25 

. rC Jftjui^m ^a i ^axuo^-S^i^ %ts<*v£ . oxrrxs*.-* ^ooaAaAo 
rf-r\ s» Ka_u n-sw-sv rdscn .rdAa.?A orvra'^soA ^^«m i^Ao 
A_a> ^=*» t ^fto Vx *£jl3P3oX^ci .,o><\\s» xa^K/* w£=3\ 

^ooxra ^aTd'Vu cu\aq . ^aoxicrnjo *_» Sqa^o .^usoq 

oi^ ^A3)uq pQ\A.n vx..=^at.Y<f r^An A ^ . *^.— y* %a -7 
.r^a\w ^m a^^As^i^ &*Ap^ ^mo .uvo^vra t^c^u to 

: n£Aa,S 001 ,v_ufe\i<f ^jxo . 2 a_jxJx_ici KlAaJxA > oioAjcxx. 
,i<f^ 1>[ v ^ \ i\\j=Av«tt>^ .^»^ ^iy^v rd»?\aox» i^AafA 
:oxA ^cxAjl Vv^rdsuca^o t^ocn cn&Vs£w.^c\ "Scd-a ^rb vy^\ 
t^_An : rd—ax—a. W\ r^_»or\cn<f ^_s»3 i^un ,<w* A \^ -™> ^ 
i\_»Y^x_=ocir^ ,o)a£xxr\3> A*inVu rdAo rdAaf&A ,oxucAj&»i 
. <7&vju^v_rnA u\3cna rcf \<y*\ oXatnf rdirvoia T ^n ^A **A 
*or\a^ a_xxA_ia .oxA -^xV y. rdAtv ocn us^r^ . > ^ » ^ 
"7*A ooj us^jv^ci ♦ t^cou^vJtvxa^ >cnf\ \ -\ 00 oxA^ojqA 
i\_ft_m i<Lx_=i\ Aft \r» x^om *a^o . kL^\o ^a-\_ni^ i<fcnn so 

• A * \ n t>t\r£ ox prkA-gy ,or\orin y^^vljxw* i^Lml*xjc> m\^\ 

• ^V\a ^ \ *n i^j^A-^uo oxA r^aa* X-»r^ t^ui^i r&o* am oxA_^WT \ao .r^jnJ^o^A^ i^x-v^ooa rdiac 
*f. 93v\ p A Q o i^Vv\jx.=3o * q(W\ *\\vi rdrvui^ trx^.a oxra \\^ 3 5 
<is^»^ . i^Vx^ A v oxA ^rprCfa . ,cnam<f VvaA aAjo^>^ 
n^xo >^jion.r\\ *\^ ^onoxja-^A Atdjcxto -^x\ tdAn am 

1 4 Ms. *n*^*% — 2 o in fine rec. add. — 3 o rec. praeGxum. 
— 4 Hinc usque mWoio (p. 26, 1. 9), recit. Bibl. or., I, p. 4t t, n. 1. 2/k 
t^jsbJ^x «»^ocn\ ^ A^. wiAo'AH'A l i^lu ^ua Ajoos a^ 

^vj^ :i^u& t^Vujc i^mAjc r^\n^\ ^ a^ . t<5a<n A^cp\i 
5 cixA pn.ro <t\ \ \- ^cnVxcu'H^ ViA^. ^=73^1 r^Arb i^vii 

. ^ V ,^ ^-SO Ar^ P- A JO . I^^^Jih. ^3 ^OX-iS-^Q OX-Q-^t^ 

-jy^sn Qcno . ox A..=*x..W3i ^v\,\fti A.=a.o.,io . t^oxAv^v 
10 wj^ "*\*^^* nxj=no ..v,. .o ,n oi^vq-j-O^A i^oo» p^\*n 

rdftMoAn^ i^io^ «3ufc\ Aj^oa aa s.cnVvxaAro A^ttd 
^v-.K?v_ft^\-» rdAx^^-T73T\ kT^xoS^m^ ^^001 \ -\ —1 irsiiAo-ASo 
i 5 . ^iuj^j ,oaSoi^A rd^vx, A^ ^A=nci : rdboo "^i^^- 
^_icii . ox-=> *^ *Vft rv tw «,^«f rdooa 9 o»ckVusi^ i^W^ 1A 
i^AtC . oa^\ccx-=J3L_*n ^\coi t^LstxaA-u rdA-A r^bo) \>rxj^>n 
rdA i-sw .rrfaoi ^uur^ ^.ftAicx ^»V-\^(\^ r^au3 i^ioiSctSkia 

ao ^=3% i^'v^ r^ioa ^vjlV^'^^ .i^oa^ord^ r^rxu ^ooxxi^ 
oan^jra A\r^ -■'uoi . A\r^ rdAa j-Sjo^m^ ivA)r\a ^^xa^cno 
. r^jjoaoa^ r^r^j^ro k1A»m 70^. P^» ,S ^V^ <7X=rxst,x *^^ 
# rdAa-^A jOKUuaL^aAj^ riwraa ^mnavdA Ai*. 1^^ rdios 
rdbsA r^ajx-itv tryi^ : r^ono^=nLX^7Dt\ tdi\ocA Vuuo p ,s v^- 

9 5 ,_»^ rs^A _>Ti -n , % — 1 .A\td-i^v rdoos r^\ -1 KlA -^xA A\m ^ i^3i^ oxx,!^q 7cucja^\i^ i^-Sjc. &Au?\ t^»\m 
oxA aooa ^ ft-n V^o .p^S^a cwn vAjj.^ \^ b.^A^A 1 L *La*L* — 2 L »WurL\ — 3 L aA.« — 4 Explicit 
excerptum Lond. — 5 Minio scriplum. — 6 » prius rec. mami add. 
- 7 o in fine rec. add. — 8 Lege ^t^V^ 23 ciocn •C&UCT73 K^i-Korw v^s^rH Aa .^vrsL=nA ^jaoiuow 

*^ * ^ >^ . v&cn v ^ » » ^-vsocL^. i ^pa 1 *v_n n_>v* corn i\A ?va . aocn ^uaah- r^AA oA^ w£^«^ As*. ^*^Vv»a 
rdb<n w-2kjci K^AakS rdv^»r^ .73^=0 ^am*>&<\ufc\ i^iocn 

ri" i -wen Aftf* 3i^je.^\ji 


^jo ^S-r-X^-m £i^a . t<lxjcft — fc j\ ^20 i^jqAio *A«n ^Y* 1 r^*=v r^-^\-se.o . rsLsoaJo 


kLjov^joA qiA ^A^r^o . i<T-\o3ha A^. 

&_u<n oocn ^ <kmk\JL±Jk ^AH \, too ^i^ivo 
ocna i^Vvmoa ^\fitX\s^ r^VuEi^oo i <V* \ poQ 


^q . QQ<n 5 , tvvfc*\if. a 5 


1 Vox supra lin. add. — 2 L amA^> — 5 ^ rec - ac, d. 

— 4 Ms. add. ^.ocwA, sed vox delela vidctur. — 5 Ms. rcL»Ho_xDo rcf^vA^^zbo tcTV^oH^x^ ^ocnAjk Ay, t ^j > 

5 Ki=^iA.sb. A.^ S*t€ x£±r€ . ^JtVjH^tvc K^Hj^o r^.H^ 

oocn ^ » ^ VAv-sp 4r^.u.Lx.iLm A^o :^\cA^ 70^. r^xjici 

10 v^avoSVv^A • niucanQ 3Q ^-•^\ fc ^ 7 ifV_=r>0 A^o ^aajc A^a .i^vSAaixto M^-vcLco^Kia t^A WJCJ x€\\x. &i£ A^-t\ ^A'dt^ A^a .ooos ^»-\— i»mm >^^n 
^A<» .oocn ^A-ixot e^pam r^A^vc ^^rv^Vdx *?>t\<vi=73*c»n 8 ^»<nSjv_i_^_itiv i5 >> -rfrtH^ui t€v?*\a 


tCy^, •7*-^- «l=S<i^ r^-ma^.-* ^A_*t^ ^rCf^kjO * . r£*i<&A 'LiSgv . 
4[Kj^^\o]* t^ 1 !^^ r^^^^tv .i<^\<xa> <n\^-iT\ t^o^.\ 'f.gav*. ^\q axT -j3^0 ^_»^i ^3Q>t\ 


^00 cocn j*v -1 1> itt m . emm qqoi ^'S^itvzn \vimAo .^0^3 »^o<nino oocn 
3 5 o n s >, uvKf rdAAKf 'Ua. .Kjcjtv ^=0 A^\ i2rijti\o 

1 Ms. t^W\»*a — 2 Vox dubia io L; videlur potius wu»\ * M 
script. (Brooks). — 3 L r^jH\^; fortassc genuina lectio, et le- 
gendum v&Aik** pro k^^. — * Litterae evanidae. — 5 Sic L 
recte: ms. ^\=>Vtm — 6 L y<^c^n — 7 L ^ ^iakaVvm — 8 Ms. 
^o o r ^x tMf V — 9 L potius «£»<vj^% scr. videtur (Brooks). — 10 L 
i^L=k\^ (sic). — " a in fioe rec. add. — 12 ^ rec add. 
21 \ ^ A^ .»r£t*aou rdAaA i*u=*w* i^Ao^ A*J 

rdL*-JL-i*\ *^\-=*cL^ Ar^ raa^x ^jAo* "T^ - «^*^-=*> 
*^*\a=\V\i^ ^ooxA_sl_=3^ rc?\a_^\a rd_=r\a-\ rd-jS^n 

t£V\i*Aibn ^3oV\ r^\x.o .r^r*>HA-* r^soc^VA rd=nA^.a 
«(L-aA-io 6 aJ9kVifc\i^ .rdwan-m <»A.:^=nA *£WHfc\i^ia 

^ * " ^ V - — * -%*k .i^H-jl.^)^ )t\*~y — » com ^jJomJoi a<n-A ootn ^jJiw ar^cwV wi^jca kL^o^oj^o 
rtf\V\i^ ~_» ^*nvn rdA=i w^ooaA ^ViA^o .^ \^ <r= v * ^3V_=in *^A- Ui "^iL-ita.^ *IS_1 ii^ ;K?oiAi^ 5&A-u*vn sio 


oi^ ^cKnuinft n> \ ^clA. A-l-A ooxA OCiCP n -n w,o iAv=A y£jL&qVv* Hl^VjlV_^. 1^.1(Q3lxA nj4 A, »^*73 ^\A> . ^0030 a5 

1 Add. i465o, f. 189 r°; itnetfl. «yr., II, p. 289- Post argu- 
mentum incipit : *=»wi ^% r^Aw — 2 L add. in margine ocn 
t ^.^^ -i axkO^cn^ *£aA*\^a i^acni — 3 L vCf^oiN^w^-*; et sic 
ubique in illo cod. — * L om. — 5 Sic L; ms. r£»*^iJ>* vel 
rc^^jiv* — 6 a in fine rec. add. — 7 L am* 00* — 8 L r^So*^ 
— 9 L ^^uk=« tjA — 10 L v _om^k=a — n L kTva=i (sic). 


, 20 
KixA\ ^a. .^u^Aoia uN^oiVvroo .X^tvl >^r61\ K^vu^v USJT 5 Kfom P l \ rr> i<" 1 -\ tvdn .Wen 5K^wr^ * ^ V ^ V oa^\i_ 

^ ^ '^ \fvi ^ <vj^.i^ iVvji^ztxaj^A rd&Anoje. K^oAroo 

^^n A\ s .a . ^ a -1 acJ iX -10 0001 w^vSjwcii i^>^r^I\x» 

^ V ^ - ^-=*> :^L»^=3^Ao iaaV T^=a\^Ao rfif^oTv\mA 

10 .^ v\ a y. r^A A«Ji ^jAo3 .och ^n^oa^ i^XA^n cnV\\M 

^o^o ^uvjq rdnH.ttja .1^X1^.^ r^ucA^ :^\jV»q 

^-»3 i^^clj^ t^njo^ \vnyo ^V0ft\a rdrdsoaA^ ^Vvuc 

^-=nt\ i^vJ^crv^j^ vn^»i^ .t^ooi njai >Ax ^» t^^A»^U73n 
^'^a^'o ^ASkoAcn A^- ff&cn \so\ y^isxoo aa . vdcaAt^ .i^vaj^uso-a T^^vJIL^e ox-ran 


. i^iv-sc i^irvA rs^m^v^. OOOO . t\ ^ jcs^ r£A 'Va . diAk^zsn rda.-Vjt* 70^ .onrat^ *L jq3 rV 


. Vq<73 t^V-Wt^ ^ ^ «^ »nja.,\ rdjck, X-VZ3 * r^icvJco vdxd oai :A.^An rdiA^. ■HA^i^v.^e^ *f. 92^. 1 ni»-\7\^xr3n 1 Explicit excerptum Lond. — 2 Delineatio, in margine exarata, 
evanuit. — s Add. i465o, f. 192 v°; Anecd. syr., II, p. 298. — 
4 L «nf^\j.£fl^ — 3 L add. ^»m 19 
idi^QOLi i^XnA r^o<73 . K^vuo ^*b\AVo r^r^3axmV\ iW 

: r^ArvrA^vd' r^A** i^ui r^cvxx. r^-nA^ii^ Vxocn ^Sordfio 
. rt£-i=i2i^v r^ir^rn _2n&\A VtfeiA*3ci >ra\^\rcf ^arxifcraa 

r^acn ,«naV\ irtf* . v£ — i^om • Ar^ •. •\_mi^' — m^A p^\ 

A.-2w r£zixi\J± a.^^ r^vcn .^a^sw^i <n^ur^-3*^ *^S^\\ iu 

r^V\v^ <n**-*r£=at\ . ra^va/* acn i^»cre t^Vcu r^QcnT\ rdioj 

• • • 

i^ctxAt^v «<Vti v \ . k^ajHaiq rdAiL^a KjdHx^o K^wcvA* y* i^v^oa^. ^^amAa^ r^-Sjc^a '.^^W^ i^ajax*u&r^ 
oxvx.cr\A 5<dAx.q oa<n Aran r^A i-^ .r^ocn i^V^n 

Iji9av°. ^jcAcn ^ ^ \^^-a, t»* .>r\Jt.a ^jVO&va r&£=nxznks> ^^vxjc 1 Hinc usque ^om> (1. 20) textum recitat Assemanus, BibL or., 
I, p. 298 (partim), et t. II, p. 5o (in nota). — 2 Sic; corrige : 
^Q^jtAa.^ — 3 Puncta recent, videtur. Maula : b otto tjpvo- 
$6 X o>v t&v EdGoSkou (Pair. Gr., L XCVII, col. 609).— * Vox 
fere evanida; cf. p. 343, 1. 30. — 5 o in fine rec. add. — 6 Notitia 
exstat in Mus. Brit. Add. i465o, f. 19a v°; Anecd. syr., II, p. 398. 
Codiceni contulit Brooks; varias lecliones, litlera L signatas, imo 
margine t radiums. — 1 Sic ms., etiam infra (cf. p. &7, n. 6); 
L recti us «f***\^«* *™ 
18 
w^j'V-sa ..^-i^ft ivi^r^-i Wm-soa .^an v.i\m r^AaA 

,— =J30 t^L^-Kr^JQ ^_I73Q t^Lj 001^ ^JSO .;« tdiHCLmAl^J 

. .r£-*\ckc*xi\x&=> ^YjC73o . «i^uAt^\ r^O^S . . rdtSa t&^v£z> 
:»^ \, — m % m \j v S i^ocno . ooo-jaxj\-DwkAi^v rdixAa* 

so asut-SLi ^=ujc A s..o . ttonoxja-ttA Annn tOf\a-2LAro 

• • • 

a5 ..w^fiO^^V ^\Q-=li^\^ ..l^»*Wk=b* *A^S . .*t£&V*\&<* 
00-vi.a on. *\\i^ . . r^JLooAt^v mau.Ji^A'V . . ^^mIda ,\\^ 

1 Sic ms., sed o minusculum rec. supra n addiium est. — 
2 Ms. ^xsoatTD. Sententia recitata BibL or., II, p. 92. — a Cor- 
rectum e ±=>\m<£ — 4 Prob. leg. ^-v^dkjck^^^ , cum Mich. syr. 
(p. 267). — 5 Prob. leg. ^(d^k: — 6 Ms. <la^SAa^ 
, * 7 

o»\u^\i^ ^>\nnnn caar^vui^a i<A_»vjActiA ™ *\ it«^ 
. . ^oouatiH i cAxAuly^ ^jAcn VA^. ^poo . *S<n A-ino\ 
.t^Lio^ rv \ ^a qpo-actv t<\ cym cn^vA^mn ,A m ^v^vra pao 5 

. i a \ *i \ -^ Vrd* K^H-^a j^V^ai^ i^*n,s,.o . ^Wl» 
^»a ,-Acn n^a .. ^^ ^i^q ^jjqHju ^JftAa .^a^Va i itf*\A^a rfviK^) r^»AX3 .iji^ojtt ^=0 .:.r<ll r fi c3u»n 
..^Sjtixrt c*r\a*uw^ ..a=w£=j ^uma • i^uacA.ara r^iaia a5 

1 in fine rec. add. — 2 Ms. ^t^ — 5 Hunc ca „ 

edidit Kuni, Bijdrage tot de Kerkgesehiedenis (Utrecht, 1891) 

4 Corr. e ooouAa* — 5 Sic ms. 

9 
sra. - c - 11. 16 

*S T \ ~ \ % \ rre ><» .^^a^^ KiotuaA^^ coQ^moxoA 
5 ^jm x^am rdo<n^\ o<h . «^a. n » \^ \tn-\ rd^-=ii ^=« Vom nx_A i<S<n A N>," a— io» iu,t<l CL^A-=73^(\^C y^hr^^M. QOQ^nxjCL^o AiJsVx ^Acn Ar^\ .aom ^^-w 
*e £i M n^ tvjaAo f v^n o<» ^soS^vr^ A ^^ r^"=voiA Ar^=i f ^<x ^ mA ^ VuAjc .^cn A^- r^i^wK^A r^V^^i OQ 

3[" : *v^\ - ^ *^ "^ l<fV^Wi^3 O-aI^UCLCoA ^VTD^V=k I^A •^J^ 

^jJXi^ \\^rdo . s^>o o<n *^A>m^ t^a.<no .yy^*r^ ^=Q 

1 o in fine rec. add. — 2 Vox evanida. Sic Martin. Fortasse pro 
^oAiU — 5 Voces evanidae; legit M. — * Sic, pro^Wfcw^ 15 

.rdoaAr^ ^.nat^o •ponja . rdxra* Sivra cow* T^Xy^o 
«jrwkv_=3o ..<v> ^ \ » ^ ^qoj ^ ■^^^ — * .r^-aAj» 

aa.»n cniftasAm x^\ra .• ^la-^jaA^n i 1 £ go v\ 
A*\ord«tD ."orAiwja iiv tvomo ,,d\.fc *t> <n ,: vov_'r>o . r^ n fy\ *^ * * * V *^*^ « *jsoqjC3 ctto^cnjcuttA 
1 nA^t^a , ^M K^iti^/wu >T73ax"3 aacnn ticb >x-»H i5 

^ n .. i ^\ oao-vJ^Qt^o . • KL^na<yx-> rf \f\ <\ ^ - ^ - \^ *««^ 

rd*j£k_i7* v ^\ -t v* i<^ V\<> » ct>\a ^rs> a^ . rdiooamnn 

1 a in fine rec. add. — 2 > sapra lin. rec. add. — 3 Lacunam 
supplevi e Ps.-Zacbar. (t. VI, p. 5g). — 4 Hucusque minioscrip- 
tum. — 5 Sic; sed puncta rec. videntur. 14 .^cz»t<?\i^a yt-n^tw^o . r^k*rdvtt>t^Q >»fw\t> ^*\At^O tt>anc?3uj<x_c^ \A«^ ..t<lDoof»\^ rd^-H-f-Hj^-Sl tt>CL.^-rocL-co . .r^-i^AJjaaaAr^v 

vd-ion, n.,V *\ n H-2wVvuqoi<S ^Amn r^JL^anA^ sm^cuia 
f m t^vA-£»o^Ao .Vjt^tXy^^roV 3<na=3a\wrda •i^oao 

i5 ^a^-ttuKf As, Vvrw > \— iif.o ^»H co, v,o t<fr^txxx=b^\ Xvx 

^a-\n i^i>,\ rkti<S 
4a-)&T3A t^irdic. ^_»n^*cna .Aa \ »rd-=> H fA s^Vv^raSv^lza 
• r^LnAJL V\cl-sd*v_=3 rdrajA^ aocu ^u*Hio . t^ W V\<v A 

aA ^-»i ya\~=* >T^t\ L nv.o >t\n.r>.v. t^Vvt^^o ^^Ui^i^o 

1 Ms. *£\o£3^ — 2 Sequuntur litterae oAn, sed signo delendi 
notatae (fortasse pronus fuit scribere AruooA^i ?) — 3 Ms. ^cna=»*; 
quae lectio servari potest, si subaudis t^oexu^ {pro vxmtnscw). — 
4 a in fine rec. add. —r 5 Explicit excerptom. 


*-V- t—* 13 • v^-Hoi^-fu t^ran y^\ -m i^\_sor^73 ^ yyj* ~_»n am • . aoro 


jiSV\ Klk. a tvno :*tfv\_i w^^uaAro ^ r&y\a*d=3 :\-=nKf kJ^kT Kljrt^ ^o^n ^ .kT^L=ic^ r^vaVi 
.i<Toto k^-xjc. kT\^a rdw^ VcA .x&xn Kfi<l\n *tnaA ^nnoi ^ Kf Au*=aA _^ tv^o ..rd ■VVJC3JC OCT) OJ >0" unatr^a ;Ti\rv> cbnjAZ3o oA»?\ i5 >^nr/> l-^Kf Vuza*v 2 1 


*^V V\ «t 3L OlA.£ 

# f-90^ ^g v. iv, no* t<T\ ^o Kl^S^ X. *ffc\--j£» ^Vj^a 3[«la(k=ij ,\^ Kiocue. ^» ^ «£=n*A 

clonal* WW .Vv£o ^rtxu^a i^K^oj^v 5*ujt=3a 
6 <*-*-^*Wa : so ft Yiyii kT K^A=w cna^rxx^ ^*> .• n 0f=3 
•«^=^-aK^a .Klx^iH^o *^n n.M£,a*r ^joAa _=t£A 

1 Sic ms. — 2 Ms. *Wv\=n — 3 Voces evanidae. — 4 -» 
primum rec. add. — 6 Locum recitat Assbm. , Bibl or. , II, p. 1 8 , et 
iterum Kugeabh, Pair, or., II, p. 3o4. — * o in fine rec. add. 12 
rdjQjJ^vn a^itftVa ..^aracon loockkmaAs ..Td\V\A 

10 t<l=3r\ yju^i ^jH oft s^o ^^^-A ^-=0 ^v-» .^jsa^ >evoA i<lacjn_n ocn ^-2kO -aX ■MJfcSO T<ijtl=3 ^Kf 


i5 .t>-^-do c 

■»% Vvu ^^ivj-njoA .T^je-iAXj t^T^^za A>(\oXxja ^x*i*=b OOOAm.-lft fifr,\ • \?1 \ r\"* o<b .^Q^oSa»-i relate* ^j&oxIa rdAarxiiuSr^ .^o^Aa 

o<p ^j<fo ^ivrv 0A0 .,ow)iu^ rd=KS 7p\u=o ril^ 

i5 . om t<l»al&?i <njj^.S vai nra^uaiaon jfLit^ t^o<n iv.1^1 n^k . 3^0jA ^iM^ ^XIGQQ ^ 1 Sic. — 2 Sententia recit. JBtUL or., II, p. 18. — * s o rec. 
add. — * Hinc usque mi^ (p. i3, L a5) exscribit Vitam 
Severi; yide Kugerer, Pair, or., II, p. sit, L 4 et seq. — ♦••( 11 )"•*— 
p }fc=r>r£ Ajx t^aAjca . * A*^\m t^u^Isa ocn . i<Lv\pf7ra 

ot^l m^uSot^z* ^jw 70A «£=oa .cjaA ^Aitt^a i^aau 
r * ^ ivAVva ^-j^vH^va ,^jAW rcTiivxj^a 5ri^-» ,5 \oT<l=3 
KJn.» *.soa t<LsoAo t^-v^a cnxm a^ cnam n*& t^oajo 5 
rdlrTjQ . % ^o<wlXj^^'v r^L^m^a ^il^ goto ^j^x^dd ^"vdo 
^3-vriro] 70A 3Q^\ KjcroAra .^AxK^ K^*k1\ *aa*t=30A 

oacn ■ ,»>.via -7i-tto i^lk.^<n ,^aSiA fi^Mcy* v^scftjal 
i^Woua ["^Aaq . i^i*xAi<r"] V\ \ ma v^Aa -\ v ftijg^ io 

I^.Tfc^ CTXJJm 5dA-^^0 ^X^S*k*3 K1x.ACUcA UtoCuASIa] 

i^a2QZ3 rtiii i^tjaa r^m*A aA ,^cut<jo*xi^ ocwn v m ~V^ 
n^*n^ t^Xato ^^oauro aw aw aA rdicico A\ii ^=n»-n.u 
--•a 70^-0 ..ota-td^uA jzjoxjo <wA t^\zb ^30^\0 . i<-=3^\ 15 
9 m\<%v&\ 6i^Aa.=3A t^jciajs y^ato ^ V^ » v, V ArxxacA 
.:. i ^akI^a r^^rvm^KT ttiAmX^ i^jcjAjoo 
A ?b . r^ijJlJ^r> -\\m .^j^xaVno -iHm^o i^r^sojdb^x Vvue. 

. opa\. nwvZ 

QOQAC73-XXC0 t^A<»A <nA»A ^»A CXMJOA . t<JCkftJC&A ^« r^ 

'f. 8o,v*. T^\jn \, V I* co<\^i-=oa-£o :^jA<w oocn ^o<jxj\u^ 

. * Geuuina etprimitiva lectio (cf. Ps.-Zach., in hac serie, t. VI, 
p. 179, 1. 16), quam in ipso codice dolose mufavit Assenianus 
in A^KfVm ; • in a. deformato, et x£ supra lineam addito, praeter 
morem amanuensis qui scripsisset Aa\v=*> (cf. p. Xoo, 1. 26). — 
a Sic ms.; Assemanus : ^A^^n^ — 3 Voces uncis ioclusac eva- 
nuerunt;exAssemano supplevi. — 4 supra lin. add. — 5 o in 
fine ser. add. — 6 Genuina leclio, quam in codice in *L\aS com- 
mutavit Assemanus. — 7 Sic Assemanus; in cod. fortasse ^%±n — 
8 Locum recital Kugewer, Patr. or., If, p. 3o3. — «4 10 
-rdxi^ro jp* |ijn \>,^o rdoro a.:txA^\ *<?VvAVi i^>^»o 

lolnoo . ^Q(ix*i^. r^sA^aA lawno*^ .i^Xa^-coH^ fia<73a 

i<A « w^%V.Tn^\ t^jl£do T^ba^aA qui n^ ,r£l*u?i rdAA^A 

-_» , S-33i^a .«^ocn % \ \ PlAj^v r^^mci KjAjoa^ ArrnaoA 
jo x<Lx^xjl n.,*j% v^ acn .*rdia& r^cTxAt^ra na.*xxj?i A oau^ 

T^i^_mcL» nVv_r* tdiscL^ ^_»n_»ai m ,<na *K \,v\ ct&v-a-vsA 

r^ixrx.2^ i^\o-*oxjmu=» . vClxxnaS ^.ocnnAcxrwi v^H-ca^. 

i5 .f.rd^jL-aa^ ^\An t^V\aro n^ra r^baA^ V\cA i axpc 

^jVux. rtlAa t^j^x-uA ^-Jlii^ i^A*\ r^jciivd^ : ^j^vKf An 
• _j£ts^t i^A ^jjoxtHroawsi r£s\r€ ^n ^§*v x *atlx£ .:. KSrb 

ao td-31-x. 3 Sty V Vg Ai^ r£jcx»'V-tt> i^ vv -yem ^om.x *\ i 
rdA yC!!.ti »vAn. 5*-»wiA-^n «^ooueAi Aa*. o\j30 .r£sx*&-$o 

t<L*<n_.a rilxB^n t<jjC73r^ ^»n T<i.om^> . ^ooxrzxuao A^* 
_ojoti t<5u»r^ t^irv^jo Ai^ t^joa A^: 

V^W^ AxLMLTKI .<wA .t>\Tfc\\"n K?V\*»C 

<n\-\^ \itf\A t<Ao . *i^i\A<xx=nA ^oosA Kfocwivn us^i^ 

1 q ia fine rec. add. — 2 Recital. BibL or., I, p. |4og, n. a. — 
3 Vox evanida. Assem. : >tur^A^j* 4 uae lortnsse sit lectio men- 
dosa codicis. — 4 Sic , pro *?VAa^T&»A 
-son , 9 
:<nA** aao\ \, <v».y» a m*ux-\*\ \=ao oaoo>»-\\ «Wniu^ 

' lA8 -'v^X ijnj&wtf* r£jiuoa& culmcfnA ^xnSVvco^ 
KfWi-rs ^*\,o iu\x.* a&uauu^ .tea-S^juA^B Am^ 
:«»A "H_^>*ia . ,ojo_a.Sck_=a Vuls 70^x00 ^a.-\_=o oxjoaq 6 

<m» w^T^a-u A«tfv K^.«L\ ;c»A t_sm6» *S ~ --f\ 
*^»ai»o«f ^ com ,o*UM*ai^ .KT^rtoKlX i^mm 
Ax, -7xw-\i\V\n u^Vuta-^ ^uAot ^\»« : ^aotkT Aa 

kIwlx. *a_3-« *a_o^ *A*f .wfWiLrtaj oA «*uoa=» 

Kiw-x. «A »[^\A^JiJ* <u^o ^.N^ „fW 

• oMaW^ *^ojcnA (njjAjt^ -.kJoixWa ^u. 
«f*w_x. ff» \ ■> -, y&Cj=s\ »*^[\ tra Voqjjo <nA ,0 
«xax** .<,\^ «^^j»KT acntf asSX^a ^ ^« ^aj, 

^^^ .*7x*Aitf *V-»_=m ^* ~ - - W ,_ * y — tt ,5 ,^l\j>^t ^-fci 1 Martin : ^ - » E Pa.-Z 4C H. (t VI, p. 4 7 ) natitui. ~- • Vox 
parirt;rertitui. — * „ in fine rec. add- — • Lectio probabiiior; 
Martin »i.-«E Ps-Zimua., 1 1, mtitui. — » Lacuna xn cire. 
litt. ; fortaue wfWX* W«» _ • Lacuna in ms. ; scripait Mar- 
tin ^.o., nd cf. p. u, 1. t. — • Recital. BM. or., I, p. 34 1. 8 . 

^H am <-»« .yn A ^ . ■ «Vrtf ,oacAi-»w: *£-*oi «&»* 
k^jAou.iv *WaA oW .tao ,«ft\a,*\A*\* «Aaftn» 
ttfu^sru* «hA\-> Ax. ooo» ^jJub KftuaS «in*^ 
5 p*^. *Ax»=»St^ ^ 001 .t£*znc*nr\ Ax. ttfalsn vtfaoM^ 

ocn .ivd\^\ t^'t pAaoo t^Aso 'VjaAi e»<ua»at^ Ax.'' 

»o YdAaun n m -> ».^ A< t^. .KlaA_w« <»-a_a.o^» 

.aWisn «^sVv-7XJu«»oai »^no*asoo crA ^tairo 
. «Sa_» > y ^a_A_A_i 1^^ ^^o-wtf Ofl^A^ ^-"i <»<» 
VvoAo cnVvaA WiNif-w t<^*xj=» ooo»a .oA ajsaia^Vv^a 

^^ -\ ^ Ti_n_a<» .o-JtJx^JU^o Scl»»AiVv^ T^U1=U*< 

,-» t^vjJ»*»jo ^_o<»>ftQ'Sj ,: ^»^ «ix.Soa t^ao» 

io ^oojA-a Ax. <AaS ALi^ Wn «Sa.o»o .av^uM^ 
aA .00a njA^-n ^33^ • . iN if-w .TS^»sr»x. T^VJ_»A_^> . tm \ ^ "TO ^Ai^ itflfin -i\m ^va.ij»u=> 
.t^moorxn 

^^wjo^n Ax. V^vjo3Vw^ KLiSanaa.^ft c»Vu»S» AxJ" 

»5 T^r"-' Aj^ca i-a. ..i no » \n^it\,'\, noftrw Tda.- ! uSl <r S 

*fKio<»] r^*-= 'ca.a .caAjH t^So-akA^ Vvocno ,t<aA=» 

1 Minio scriptnm. — 2 » prios aupra lin. add. — s * in fine 
rec. add. — 4 Soppleyi. • f- 88 1 i« — **( 7 )+4 

i ^ » ji »i5jap <_Ac» r^Vv<v\i\i^ ciom ^i?v&u*d* r^ka^Kf ■ A> u 
i^ifcJ^'i-STO <nJ^a_ooo . oxA_»^ cn-7Vw KfXzaS rduieu^ 

*w fcNfv ^ w^i Y j * r±jz ax\_^ . *LA»g|£ «£A«*i| t<aA*.a 
iyCfoaJLiEVo K^5t\o i<^jc.a yy.o .i^a-xn *£Aot - A v 
«f*\<u\axua KT^cmn 70A <\m <js«Kf ^qxi^W ^V m 
><* ** ^ v » \; — coH—a^ Kf>t\a_k-mL-»<n A ^ A v ; ^ Kf-» 

V * * — o olAa •5oo<n *<WLr73L-x 3qol_^_=oo"a .^\m -tsxs*. 
^SrV*^ [x** »-£-*<* . *f -n 1 s a cwv^an -^ajq . -^ 

,<» A*^ .K^Ar^ m^KT *i<i*\cu» vyt^ cicp^ ^u^ 
*L*-c*_=*k>^ iJ^Lua <li(dq .^<\\vt Wl>^ ^ 
m^^sa ^ *^x*f.^A^a <*=*r£c*A cam ^tim^m 

• cixA oocn »1 \ 1 Vox dubia; Martia : ^ol^, lectio vix probabilis. — * o in fine 
rec. add. — 3 Lectio nitida ia ms. — * Pro oor^, si recla est 
lectio oaoi — 5 Lectio primiliva; sod a alteri superscriptum est ^ 
— 6 Fortasse corrigendum K^=oacnnA; cf. p. 8,1. 5. — ' Ms. 
^V^ — 8 Perierunt tres iitterae; fortasse A^W — » E Mich, 
syr., p. 9 58, suppl. — "> , SU pra lin. add. ■ t>( 6 )•*•••- 

Kli^DK^ rs^VxSj^no^ v^*^* .-Ktan *r^o\=^ ^Aoi'v M.881*. 

.<n=3 oacn icvS-^-Vv^ 

5 rd^.Sr^ ojAjlA 2av-=io ojdjco 1 on-=joi^a i ft\\ ; n o 
1 cL_=rv-wr£ -:« *^ - ^ * ~» l a-»^^ Kln\jt.^o . A.sAo ^lic. 

- ^ ^. rd-=oo>J\ ocn ,Q3clA-^. A^.iVvr£ :7>^_r3n "TJ-^jaon 

I» ■ • L J <n^=30 .:.TdaA^3 ttxO^eoJr^v os^'vsjaa ^=o '«?" atna W=>i ^ . -> ^ ftl tk,^ Y ~.»\-» roo-VlrSio] W t<J\«n t^v» 

^Ifioa^j v^K^ [ ,< % A ■ Jk V OT ■<*°V 0JT<: ^ ,<i=,iv 
t ^- S ^ «iti*v£>A rt\i=>o y&m*eo v £\\rw ^=3=\on 

^ - V \ . » ^je_.i_D .i<5cnAr£f *vx..wv ,<h ^-i- A-fifto-iA 

1 o in fine rec. add. — 2 Ms. fortasse ^av=.o _ » Voces uncis 
inclusas, nunc enanidas, ex apographo Martiniano supplevi. — 
4 Locus recit. Bibl. or., I, p. a 80, n. 3. — 5 Ibid., p. 389, n. a. r *->Jc.V\ ^aox.1^ 2 iv V \, fi o . y&\ \ \ r\ ft cort ^.HV 
2 ^nx . i^ i y-r ^dscso .:.2ar3Lse. rs£*Ax.?ta .t^vaX 10 .:. ^\ C<p -TXJLA'H A\ \ ^JT* 1^=73 tfyt^ . IjljJ^ ^UTlA • • ^^^ rd-1-A.jcu^j^ . . ,<nnav^i *^A ^ * m m . w.^ -^ 

ooaAaA . . 7 oojAoa-V,^^ ^a. ..«£^k* ^ ..^i^ 
i^-ia^ .,^ ^-V-wcu. ..*L»-vi v m «iAitfi Kla.n^S^a 
»^ tfi »\ w A n ltfSj^A ..oocv nn\m v^\oA ♦ .^j^xjctuda *° 
. . -Vat-axxS^ ^o-Kcm^ . . qoa tt%. *\x&\ <»cu»-=x_A.Df>ortfV 
..^-=*oorv* < * ^ ■ N ft ..r^-=3n\i^iK^i ^> % n. \ .>/ 

<n= *AAia .KtaS r£W\ «4m» :<xu-a «5<ixiJdbV W 
•^r°° .t^VOftfc* td^voAw Kljcn .KTV^u\^ oo^ioS i& 
.<*ota K^a^ia .t^K^p k^i^. ATDat<: .^003 KiWa^ 
^jAosA Kf^O^ nlsaro ^*uc. rfiimia ^ *£Aj» 

1 a initio rec. add. — 2 a in Gne rec. add. — » Sentenlia 
recitata BiW. or., I, p. a? 4, n . i. — * Sententia recit ibid., 
p. 273,0, 5. — 5 Ut supra, p. 3 , I. 19. _ « Minio scriptum. 
■ — 1 tC rec. supra n rescriptum. KfVxSVxKf ^Vii^«f .y^Kf y^M*^ KfVujtrD 030 =oV\0* M. 87 f ^eviaKA -jOjlAAj ccn n>^ .l^uijs r<f»\^Vvm^ Klfcznise. Xv-^sra rijj7x»^ T^ra^p ^cnacn i^=u» . A^A 

3oV\o ..K"^-n.if. >AKlA ,0* v *> Vi ew «i.i-Acno 
^X-.n^KT K^KtcT \^>%-*)*y<: ^.oj^ M-v^Klja y<TVvxjc=3 

. AaA ^ ^cnra^je. ^ ocn 70^.^1 A«5a KlXrfiT .«i=i\yin 

so i<-=aS rd^m Kfooa . i^-v-JkjL^AiAVo Kfr^n-i^roV >&-!*. 
AkTo 1 .^o^-*jd Soya .ttf^- t -n \ \, ft Vw_a^ftc»Vr^a 

kTS\KT >v-*\-»VrC: ^Vvj:^^^^ ,0x^=0-= :o>-=d ^^o 

1 Ms. ik»^ — 2 6 rec. add. — 3 Recit. B. 0., I, 271, n. i. 
— 4 ^Videtur corr. e ^**~ \n^\^&; Assem. legit crcas Ai^» 
^^ — 5 sj c m9 ^ ut 50^. c f # t [^ p. a 83 ? n . 7 . — Bit/, or., 

I, 279, n. 3. »5 «^ai*f i onxioK^ *d\ ^ui^\ tfSnoo&t w _am\'v\ ~p\ r&m 

t^ocpo • t<x»So2^jaai \^\x.k£\ A^. <viA#v<v%.^%^ f^m 

^oo-sv r£m tr^ri ^% <5u<» . 70^173 AaA AraciTda • iji^Ai^ 
r^coa tjf i^-v-x-ra churaci »• >cne \ v ^A <\m y\ % wr\ AaA 1 5 
<yv»\<\S no ox.r» Vwa^<n^\r£'a .k1vj.wk.ci i^jcjq *^W> 

•2. rc^c^^ra <nn*^ <*V^ cnifc^anj, ifva^cn ^\imo . 1^ J&AV 

oxA»a K^73cu=3 . ^jc»Lxn^\ r£-r\ rdA*k*m Ar^ ^oioo 
* ^ * V»™ * <?-** ^ ^-raordci .*£j^g\ ^jm ,\ <V » m.yy-^ 

1 cncvVj^a s5 
;-pon-» ^\jt>t\ u\»t^3 kTHjoo^a^o x^x^nsS^ Wjcraa 

1 a .111 fine rcc. add. — 2 Gorirectum e .a^=>W — • Recitat 
Bibhor., I, p. 267, n. t. — * JAttf., p. 466, n. 6; — 5 Sic ms. 
etiam infra, p. 5, L i3, et Chron. mm., p. 219, 1. 4* probab. teg. 
t^&voA (cf. CAron. edew. ad h. ann.). — 6 Ms. cm-in [Cod. Vat. Syr. GLXH, fol. 86 f .] 

B0 -;"^_io^ y> A ^^ ^onjft en, \ A. *i r> t^A'si A s » ,ndV3LTdn 
-n A^ipJ3A .<yn ^ ivi-Ai^ 7 ^ \ v- \qk1j=3 .:• r^Sckjaaa.r^ 

r *t % X > *^ 3 f ^Vv-xr^\ aoj . aio-^ajL-SQY^ t^ocn or\iv_r3a .:. r£z\=n ^*\v\ <»VvamA r^wvsw. 5 al=x»V\r^ ii&& 
3 5 ij^uu scuso^Kf rdu^xsa^n t<f=aX Sk : i^ra% i^imrs .rsoVo 

1 Pro 000^-7.0^ V^3 — 2 Supple axjAaA — 5 Ms. jiocr^v 
— * Puncta recentiora videntur. — 5 o in Gne receotius addilum. .:. ^j^vnV* vcffcxci^^.:.